Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Dyrektywa Unii Europejskiej o zrównoważonym stosowaniu pestycydów (2009/128/WE) nakazuje użycie najbardziej efektywnych technik opryskiwania i środków ograniczających ryzyko skażenia przez znoszoną ciecz użytkową. Obejmują one strefy ochronne o odpowiedniej szerokości utworzone w celu ochrony organi[...]
EN The EU Directive on sustainable use of pesticides (2009/128/WE) requires the application of most efficient spraying technique and mitigation measures to minimize the risk of environmental contamination due to spray drift. These shall include appropriately sized buffer zones for the protection of non[...]
2
100%
Inżynieria Rolnicza
PL W ostatnich latach obserwuje się w Polsce znaczne straty w plonach jabłoni spowodowane wiosennymi przygruntowymi przymrozkami. W związku z tym sadownicy zmienili dotychczasowy sposób formowania drzew i prowadzą je aż na wysokość 4,0-5,0 m. Dzięki temu następuje przemieszczenie się części strefy owoc[...]
EN In the last few years the significant losses of apple crop, due to spring frost, were observed in Poland. Therefore, the growers trim their trees up to 4.0-4.5 m high in order to move the part of the fruiting zone higher above the ground level. For this reason the special dual-fan air discharge syst[...]
3
100%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono przegląd wybranych zagadnień dotyczących techniki ochrony roślin zawartych w dyrektywach UE. Prawo europejskie w coraz większym stopniu determinuje kierunki rozwoju produkcji roślinnej i postępu w technice opryskiwania roślin. Szczególnym wyzwaniem jest dyrektywa o zrównoważony[...]
EN The paper presents an overview of selected issues in respect of plant protection technique in EU directives. European law determines the directions of development on plant production and spray application techniques. A particular challenge for all interested bodies is the directive on the sustainabl[...]
4
100%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 8 127-134
PL W czasie opryskiwania opryskiwaczami plecakowymi trzech upraw o różnej wysokości: 0,3; 1,8 i 3,0 m mierzono narażenie operatorów opryskiwaczy na ciecz użytkową oraz wielkość znoszenia sedymentacyjnego. Stosowano metodę fluorescencyjną (0,3% BSF). Narażenie operatora, w zależności od stanu techniczne[...]
EN The operators of sprayers exposure on the applied liquid as well as on the amount of sediment drift were measured during spraying the crops of three heights: 0.3; 1.8 i 3.0 m. The knapsack sprayers were used and the fluorescent tracer (0.3% BSF) was added to the spray solution. The operator's exposu[...]
5
100%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 8 269-274
PL Celem pracy jest przedstawienie technicznych i infrastrukturalnych rozwiązań służących do zagospodarowania skażonych pozostałości po zabiegach chemicznej ochrony roślin. Stanowisko biobed, na którym napełnia się, myje oraz przechowuje opryskiwacz jest skutecznym sposobem ograniczenia skażeń miejscow[...]
EN The purpose of the study is to present technical and infrastructural solutions for the management of contaminated remnants of chemical plant protection. The Biobed stand, used for filling, cleaning and storing the sprayer is an efficient tool for reducing point source pollutions. The biodegradation [...]
6
100%
Inżynieria Rolnicza
PL Napełnianie i mycie opryskiwaczy wiąże się z powstawaniem ciekłych pozostałości skażonych pestycydami. Są one głównym powodem skażeń miejscowych i źródłem skażenia wód. Dyrektywa UE o zrównoważonym stosowaniu pestycydów narzuca Krajom Członkowskim obowiązek ochrony wód poprzez wdrażanie bezpiecznych[...]
EN Filling, and cleaning of sprayers used in plant protection entails forming liquid remnants contaminated with pesticides. They are the main cause of pollution point source and water contamination. The EU Directive on sustainable use of pesticides puts obligation on the Member States to protect water [...]
7
100%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem pracy była ocena masowego rozkładu cieczy użytkowej w drzewach podczas opryskiwania sadu jabłoniowego. W badaniach użyto trzy opryskiwacze reprezentujące odmienne systemy emisji powietrza: kierowany (Sepia), poziomy (Holder QU16) i radialny (Storm 1001). Wszystkie opryskiwacze wyposażone były [...]
EN The objective of the study was to measure the spray deposition on the treated apple trees during the applications made with different sprayers and working parameters. The treatments were made with three sprayers with different air-flow systems: directed air-jet, cross-flow and a radial-flow. All the[...]
8
100%
Inżynieria Rolnicza
PL Inspekcja opryskiwaczy jest obowiązkowa w Polsce od 1999 roku dla opryskiwaczy zawieszanych, zaczepianych i samojezdnych. Została ona poprzedzona ustawą o ochronie roślin i rozporządzeniami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi regulującymi organizację, zasady i procedurę badań okresowych. Są one bardzo [...]
EN Inspection of sprayers has been obligatory in Poland since 1999 for all tractor mounted, trailed and self propelled sprayers, used both in fruit growing and field crops. The inspection was enacted in 1995 by the plant protection act followed by the directive of the Ministry of Agriculture in which t[...]
9
100%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem badań było określenie wielkości znoszenia powietrznego i sedymentacyjnego oraz stopnia pokrycia próbek umieszczonych na opryskiwanym pasie herbicydowym dla dwóch rodzajów belek herbicydowych (1- i 3-rozpylaczowej). W badaniach stosowano płaskostrumieniowe rozpylacze standardowe (LU 120, OC) an[...]
EN The aim of the tests was to determine the value of aerial and sedimentation drift and the degree of coverage of samples placed on the sprayed herbicidal zone for two kinds of herbicidal beams (1- and 3-sprayer beams). Standard flat-stream sprayers (LU 120, OC), anti-drift sprayers (AD 120) and injec[...]
10
100%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem badań prowadzonych z prototypem opryskiwacza dwuwentylatorowego, opracowanego w ramach współpracy Zakładu Agroinżynierii ISK i producenta opryskiwaczy ZH-P AGROLA, była laboratoryjna i polowa ocena rozkładu cieczy opryskowej oraz laboratoryjna ocena rozkładu strumienia powietrza z wentylatorów[...]
EN The tests of a prototype two-fan spraying machine, designed as part of cooperation between the ISK Agroengineering Unit and spraying machinery manufacturer ZH-P AGROLA, were performed to obtain laboratory and field assessment of spraying liquid distribution and laboratory assessment of fan air strea[...]
11
100%
Inżynieria Rolnicza
PL Dyrektywa 2009/128/WE o zrównoważonym stosowaniu pestycydów nakłada na kraje członkowskie UE obowiązek objęcia badaniami stanu technicznego również opryskiwaczy montowanych na pojazdach kolejowych (opryskiwaczy kolejowych). W ramach Programu Wieloletniego Instytutu Ogrodnictwa opracowano metodykę in[...]
EN Directive 2009/128/EC on sustainable use of pesticides obligates the member states to include the technical condition of railway sprayers mounted on trains. Within the frame of the Multiannual Programme of the Research Institute of Horticulture a methodology for such inspection was elaborated. Basin[...]
12
100%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Przedstawiono badania porównawcze rozkładu poprzecznego cieczy opryskiwaczy polowych wykonane za pomocą stołów rowkowych o szerokości profili rozdzielczych 50 i 100 mm. Wykonano również pomiar natężenia wypływu cieczy z badanych rozpylaczy. Stwierdzono istotny wpływ szerokości rowków stołu rozdzielc[...]
EN Paper presented the results of comparative tests of transverse spray distribution for field crop sprayers, performed by using the horizontal grooved tables of distributive profiles 50 and 100 mm wide. The rate of liquid outflow from tested spray nozzles was also measured. Significant influence of gr[...]
13
100%
Agricultural Engineering
2015 Vol. 19, No. 2 119--126
PL Celem prezentowanych badań było określenie wpływu wysokości belki polowej i ciśnienia roboczego na znoszenie powietrzne cieczy użytkowej. W badaniach zastosowano opryskiwacz zawieszany, wyposażony w standardową belkę polową o szerokości roboczej 12 m i rozpylacze Lechler LU 120-03. Zabiegi opryskiwa[...]
EN The objective of the study was to determine the effect of the spray boom height and liquid pressure on airborne drift during spray application. A lift mounted sprayer with a 12 m spray boom and standard flat fan nozzles LU 120-03 (Lechler) was used in the field trials. The treatments were made for a[...]
14
100%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem prezentowanych badań było określenie wpływu wysokości belki polowej i ciśnienia roboczego na znoszenie sedymentacyjne cieczy użytkowej. W testach polowych użyto opryskiwacz zawieszany, wyposażony w belkę polową o szerokości roboczej 12 m i rozpylacze Lechner LU 120-03. Zabiegi opryskiwania pro[...]
EN The objective of the presented research was to determine the effect of a spray boom height and utility liquid pressure on downwind spray drift deposited on the ground. In the field experiment a field crop sprayer was used with 12 m spray boom and LU 120-03 flat-fan nozzles. During the tests the spra[...]
15
100%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem pracy była ilościowa ocena znoszonej cieczy roboczej poza obszar sadu podczas wykonywania zabiegów ochronnych w sadach przy użyciu konwencjonalnej i tunelowej techniki opryskiwania oraz rozpylaczy tradycyjnych wirowych i inżektorowych. Ocenę przeprowadzono metodą fluorescencyjną przy użyciu zn[...]
EN The objective of the study was to determine the spray drift outside the orchard during the chemical protection with the use of conventional and tunnel techniques with standard hollow cone and flat fan air-inclusion nozzles. Spray drift of fluorescent dye (Briliant Sulfo Flavine) was measured in blos[...]
16
100%
Agricultural Engineering
2014 Vol. 18, No. 1 229--237
PL Celem badań było określenie wpływu dawki cieczy i rodzaju rozpylaczy na naniesienie i rozkład cieczy w koronie drzewa jabłoni oraz na pokrycie liści w różnych fazach fenologicznych. W badaniach stosowano zabiegi drobnokropliste (VMD=ok. 150 µm) i grubokropliste (VMD=ok. 400 µm) oraz dawki: 250, 500 [...]
EN The objective of the studies was to determine the influence of spray volume and a nozzle type on product deposition and distribution in apple tree canopies, as well as spray coverage on leaves obtained in different phenological growth stages. The spray volumes 250, 500 and 750 l·ha-1 were applied wi[...]
17
100%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem pracy było zbadanie wpływu stosowanej techniki opryskiwania oraz fazy rozwojowej drzew na pokrycie liści drzew jabłoni cieczą opryskową. Zakres badań obejmował pomiary pokrycia w koronach drzew opryskiwanych oraz w rzędzie sąsiednim, na który ciecz jest znoszona. Najwyższe pokrycie uzyskano dl[...]
EN The objective of the research was to determine the effect of the applied spraying technique and the development phase of trees on the coverage of apple tree leaves with the spray liquid. The measurements concerned the coverage of crowns of the sprayed tree and those in the adjacent row onto which th[...]
18
100%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem pracy było zweryfikowanie możliwości wykorzystania dwuwymiarowego skanera laserowego LIDAR SICK LMS200 do zbierania trójwymiarowych współrzędnych liczbowych, umożliwiających opisanie przestrzennych cech drzew w sadzie jabłoniowym. Intencją zastosowania takiego skanera w technice ochrony sadów [...]
EN A possibility of using the 2-D LIDAR SICK LMS200 laser scanner for collecting threedimensional numerical coordinates enabling to describe spatial features of trees was being verified in an apple orchard. In the plant protection technique of the orchards such a scanner could be used for controlling o[...]
19
100%
Agricultural Engineering
PL Celem pracy było określenie wpływu wybranych parametrów roboczych dwóch typów opryskiwaczy sadowniczych na pionowy rozkład i ilościowe zmiany rozkładu pionowego cieczy - wyrażanego jako procentowy udział cieczy w 50-centymetrowych segmentach. Pomiary prowadzono na pionowym separatorze kropel. Zakres[...]
EN The aim of the study was to determine the effect of the selected operating parameters of the two types of orchard sprayers on vertical distribution (expressed as spray percentage share in 50-cm segments) and quantitative changes in vertical distribution of spray measured on a vertical separator of d[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last