Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 59
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2011 nr 2 15-17
PL W listopadzie i grudniu 2010 r. odbyły się wybory nowych władz samorządowych. Mieszkańcy opowiedzieli się w nich bądź to za kontynuacją dotychczasowej polityki rozwoju, bądź za zmianami. Wyłonione w wyborach władze rozpoczęły nową kadencję: przystąpiły do uchwalania nowego budżetu oraz do realizacji[...]
2
100%
Przegląd Komunalny
2011 nr 4 24-27
PL Tematyka planowania strategicznego często jest podejmowana - mówi się nawet, że temat ten nie stanowi już wyzwania intelektualnego, że strategii przypisuje się zbyt dużą wagę, a za małą - wprowadzaniu jej w życie. Uwaga ta nie jest bezzasadna w przypadku polskich samorządów. Nierzadko bowiem strateg[...]
3
100%
Przegląd Komunalny
2011 nr 3 44-45
PL Wiele polskich gmin stoi obecnie wobec konieczności aktualizacji bądź całkowitej zmiany istniejącej strategii rozwoju, która jest najważniejszym dokumentem planistycznym, wyznaczającym główne cele i kierunki rozwoju. Wymóg opracowania nowego dokumentu rodzi pytanie o sposób jego przygotowania. Warto[...]
4
100%
Przegląd Komunalny
2011 nr 5 21-23
PL Planowanie i skuteczna realizacja zrównoważonego rozwoju lokalnego wymaga podejścia systemowego. Określona i wybrana koncepcja rozwoju wraz z systemem obiektywnych wartości wyznacza obszary diagnozy lokalnej i z tą diagnozą stanowią podstawę opracowania strategii rozwoju lokalnego.
5
100%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2006 nr 3 9-12
6
100%
Problemy Ekologii
PL O charakterze lokalnych wspólnot samorządowych stanowią: definicje gminy oraz powiatu, ich zadania zorientowane na realizację lub pomnażanie dobra wspólnego, stanowiących wspólnoty lokalne, zasada samorządności oraz naturalne ukierunkowanie na trwałą poprawę jakości życia mieszkańców gmin i powiatów[...]
EN The character of local governance communities is set up in: the definition of a municipality and a district (poviat), their tasks focused on the realization or multiplying common interest of those who constitute local communities; the principle of local governance and natural policy oriented on sust[...]
7
100%
Inżynieria i Budownictwo
2014 R. 70, nr 8 441--444
PL Przedstawiono różne aspekty projektowania, produkcji i budowy mostów z drewna klejonego. Jako główny przykład wybrano drogową przeprawę przez rzekę Agger w miejscowości Lohmar-Höngesberg w Niemczech. Stwierdzono, że zastosowanie takich konstrukcji jest możliwe również w Polsce, a dowodzą tego choćby[...]
EN This paper describes different aspects of design, production process and construction of glulam trimber bridges. It’s based on a case study of a road bridge over Agger River in Lohmar-Höngesberg, Germany. It provides a statement; glulam technology is perfectly suitable for the polish engineering mar[...]
8
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 111 257--267
PL Służba Celna wprowadza coraz więcej innowacyjnych rozwiązań poprawiających obsługę klienta. Jednym z takich rozwiązań jest e-usługa eBooking BUS, która stwarza dla klientów możliwość elektronicznego powiadomienia o przybyciu zorganizowanych grup turystycznych na przejścia graniczne. Celem artykułu j[...]
EN The Customs Service introduces more and more innovative solutions to improve customer service. One such solution is the e-service "eBooking BUS" which creates the possibility for clients of the electronic notification about the arrival of organized tourist groups on border crossing points. The aim o[...]
9
100%
Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki
2016 nr 15 41--52
PL W artykule opisany jest problem harmonogramowania projektu z ograniczoną dostępnością zasobami z kryterium minimalizacji czasu trwania projektu. Do rozwiązania zagadnienia opracowane są algorytmy konstrukcyjne, które mogą być przydatne jako rozwiązania inauguracyjne dla procedur lokalnych poszukiwań[...]
EN In this paper resource-constrained project scheduling problem with optimisation criterion of minimising makespan is described. To solve the problem constructive algorithms are developed, which can be useful as an inaugural solution for local search algorithms. The effectiveness of the proposed algor[...]
10
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 654--660
PL Usługa eBooking BUS, wprowadzona w 2012 roku przez oddziały celne graniczne, oferuje możliwość wcześniejszej awizacji odprawy celnej autokarów, w celu usprawnienia i przyspieszenia jej przebiegu. W artykule przedstawiona jest idea usługi eBooking BUS, ogólny opis sposobu jej realizacji oraz dotychcz[...]
EN EBooking BUS service, introduced in 2012 by branches of the customs border, offers the possibility of early notification of customs clearance coaches in order to improve and speed up its course. The article presents the idea of eBooking BUS, a general description of the manner of its implementation [...]
11
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1606--1611
PL Służba Celna realizuje coraz większą liczbę nowoczesnych usług elektronicznych. Jednym z celów wprowadzania e-usług jest stopniowe ograniczanie papierowego obiegu dokumentów. Do wdrożonych rozwiązań w roku 2014, stwarzających możliwość dostarczania elektronicznie części dokumentów dołączanych do zgł[...]
EN Customs Service realizes an increasing number of modern electronic services. One of the objectives of the introduction of e-services is the gradual reduction of paper documents flow. For solutions implemented in 2014, posing the possibility of providing electronic parts of the documents attached to [...]
12
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1612--1616
PL W ostatnich latach Służba Celna wprowadza wiele innowacyjnych, elektronicznych rozwiązań, które poprawiają jakość obsługi klientów i organizację pracy w administracji celnej. W ramach usprawnień stopniowo ogranicza się papierowy obieg dokumentów. Jednym z wdrożonych przedsięwzięć są elektroniczne Re[...]
EN In recent years, the Customs Service introduced many innovative electronic solutions that improve the quality of customer service and organization of work in the customs administration. As part of the improvements the circulation of paper documents is gradually reduced. One of the projects electroni[...]
13
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 3 28--33
PL W artykule opisany jest system eBooking BUS, który daje firmom przewozowym możliwość elektronicznej awizacji planowanego przekroczenia granicy przez autokary/busy. Przedstawione są podstawowe informacje dotyczące tego systemu, którego celem jest skrócenie czasu odprawy autokarów/busów (eliminacja lu[...]
EN In the article eBooking BUS system, which provides transport companies for electronic notification of the planned crossing of the border by coaches/buses, is desribed. Basic informations regarding this system, the aim of which is primarily shortening the time of coaches/buses spent on customs cleara[...]
14
100%
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne
PL W artykule opisano koncepcję sieci neuronowych typu Hopfielda do rozwiązywania problemów optymalizacyjnych na przykładzie problemu komiwojażera TSP (Traveling Salesman Problem). Zaimplementowano trzy algorytmy rozwiązujące TSP przy użyciu sieci Hopfielda. Wydajność tych algorytmów zbadano za pomocą [...]
EN In article is described an idea Hopfield neural network for solving combinatorial optimization problems, specifically for the Traveling Salesman Problem (TSP). It was implemented three algorithms for solving TSP with Hopfield nets. The performance of these algorithms was examined in simulation study[...]
15
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2015 z. 107 41-54
PL W ostatnich latach Służba Celna realizuje coraz więcej nowoczesnych e-usług. Jednym z celów innowacyjnych rozwiązań jest stopniowe wprowadzanie "bezpapierowej" obsługi klientów w ramach nowych projektów takich jak "e-Załączniki". Usługa "e-Załączniki" stwarza możliwość doostarczania drogą poczty mai[...]
EN In recent years, the Customs Service realizes more and more modem e-services. One of the goals of innovative solutions is the gradual introduction of "paperless" services for clients under new projects such as "e-Attachments". The service "e-Attachments" creates the possibility of delivery by e-mail[...]
16
100%
Applied Computer Science
EN The article presents the problem of the financial optimisation of a multi-stage project from the contractor's perspective, where customer's payments are analysed as a cash inflow (contractor's revenues) after completing contractual stages and contractor's expenses incurred for the activities execute[...]
17
100%
Logistyka
2015 nr 1 48--51
PL W ostatnich latach administracja publiczna realizuje coraz więcej usług elektronicznych. Służba Celna jest jednym z liderów wprowadzania e-usług. Jednym z rozwiązań jest system eBooking BUS, który udostępnia firmom przewozowym możliwość elektronicznego powiadamiania Służby Celnej o planowanym przekr[...]
EN In recent years, public administration implementing more and more electronic services. The Customs Service is one of the leaders in introducing e-services. One solution is to eBooking BUS system, which provides transport companies for electronic notification of the Customs Service of the planned cro[...]
18
100%
Logistyka
2014 nr 6 46--49
PL W ostatnich latach administracja publiczna świadczy coraz więcej usług elektronicznych. Służba Celna jest jednym z liderów wprowadzania e-usług. Jednym z przedsięwzięć uruchomionych w roku 2014 jest usługa „e-załączniki” dająca możliwość dostarczania elektronicznie części dokumentów dla zgłoszenia c[...]
EN In recent years, public administration providing more and more electronic services. The Customs Service is one of the leaders in introducing e-services. One of the projects launched in 2014, is a service “e-attachments” which gives the ability to deliver some of the documents electronically to the c[...]
19
100%
Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki
2016 nr 15 53--65
PL W artykule przedstawiony jest problem harmonogramowania projektu z ograniczonymi zasobami z kryterium minimalizacji czasu trwania przedsięwzięcia. Do rozwiązania zagadnienia stosowany jest algorytm symulowanego wyżarzania, którego skuteczność testowana jest przy wykorzystaniu standardowych zadań tes[...]
EN In this paper resource-constrained project scheduling problem with optimisation criterion of minimising makespan is presented. To solve the problem is applied simulated annealing algorithm, whose effectiveness is tested using standard test instances. Experiments are performed with different configur[...]
20
100%
Logistyka
2015 nr 3 2197--2204, CD 1
PL W ostatnich latach Służba Celna wprowadza dużo innowacyjnych rozwiązań podnoszących standardy obsługi klientów. Zmiany dotyczą m.in. procesu przekazu informacji.. W artykule opisane są wybrane nowe rozwiązania wdrażane przez Służbę Celną usprawniające proces informowania klienta. W rozwiązaniach tyc[...]
EN In recent years, the Customs Service introduced many innovative solutions to raise standards of customer service. The changes relate to, among others, process of information transfer. The article describes the selected new solutions implemented by the Customs Service to improve the process of inform[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last