Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
PL Sieć ekologiczna Natura 2000 obejmuje już około 19% powierzchni Polski, co w warunkach nowych, bardziej restrykcyjnych zasad ochrony różnorodności biologicznej będzie miało niewątpliwy wpływ na tempo i kierunki rozwoju obszarów o cennych walorach przyrodniczych. O ile powołanie sieci ekologicznej Na[...]
EN Ecological network Natura 2000 has already covered about 19% of Polish territory, which with new and more restrictive rules for the protection of biological diversity, will have undeniable impact on the pace and directions of development of areas with valuable natural assets. Although the establishm[...]
2
100%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
PL Rolnictwo jest najważniejszym kierunkiem działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, jednak nie jedynym. W warunkach zwiększającej się liczby ludności nierolniczej na wsi i malejącej roli rolnictwa oraz wzrostu bezrobocia ważnym problemem staje się dywersyfikacja lokalnej gospodarki, polegając[...]
EN Agriculture is most important, but not the only direction of economic activity in rural areas. Diversification of local economy i. e. the development of many non-agricultural functions becomes an important problem in view of the increasing number of people not associated with agriculture, decreasing[...]
3
100%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2004 T. 4, z. 2b 95-107
PL Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej jest jednym z warunków przezwyciężenia niekorzystnych zjawisk na wsi, tj. bezrobocia, kryzysu w rolnictwie, nasilającego się ubóstwa, monofunkcyjności polskiej wsi czy postaw roszczeniowych. Przedsiębiorczość w tej pracy wiąże się nie tylko z działalnością gospoda[...]
EN Development of rural business activities is one of the prerequisites necessary to counteract unfavourable phenomena like unemployment, crisis in agriculture, increasing poverty, mono-functional character of Polish village or claiming attitudes. Enterprising is associated with the economic activity b[...]
4
51%
Chemistry, Environment, Biotechnology
2016 Vol. 19 65--71
PL Głównym celem polityki unijnej w zakresie gospodarki odpadami jest zapobieganie powstawaniu odpadów oraz traktowanie odpadów wytworzonych jako źródła zasobów surowcowych. Wytworzone odpady w pierwszej kolejności powinny zostać poddane procesom odzysku, w tym recyklingu. Spełnienie wymagań Unii Europ[...]
EN The main objective of the European Union when it comes to waste management is preventing waste production and the treatment of waste produced as a source of raw materials. Produced waste should be primarily recycled or other recovery should be applied. To meet the European Union requirements (in ter[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last