Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 72
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji
PL W pracy przedstawiono metody rozwiązywania nieliniowego zadania śledzenia z zakłóceniami. Stanowi ona kontynuację prac nad metodami śledzenia, omawianymi w [12], [13]. Jako przykładowy śledzony obiekt wybrano prom kosmiczny znajdujący się w fazie lądowania. Założono, że pomiary: położenia oraz prędk[...]
EN The paper presents the methods for solving the nonlinear tracking problem with disturbances. The study is a continuation of the works on the tracking methods [12], [13]. As the example of the moving object a spacecraft performing an aeroas-sisted orbit transfer has been chosen. We assume that the me[...]
2
100%
Przemysł Chemiczny
3
100%
Przemysł Chemiczny
4
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono niekonwencjonalne techniki wydzielania substancji wykorzystujące sorpcyjne zdolności micelarnych układów koloidalnych. Omówiono wpływ struktury surfaktantów na wydzielanie i rozdział substancji metodą ultrafiltracji oraz metodą ekstrakcji z wykorzystaniem temperatury zmętnienia roztwor[...]
EN Non-conventional separation methods with the exploitation of sorption abilities of micellar systems are presented. The effects of surfactant structure on recovery and separation of substances by surfactant enhanced ultrafiltration and cloud point technique are discussed. The use of extraction system[...]
5
100%
Przemysł Chemiczny
2005 T. 84, nr 8 567-569
6
100%
Wiadomości Chemiczne
1998 [Z] 52, 9-10 597-611
EN Nonionic surfactants containing a polyoxyethylene chain 1 and 2 dissolve well in aqueous solutions due to the hydration of the hydrophilic chains. All parameters e.g. temperature and electrolyte content, which affect the hydration change the solubility of nonionic surfactants in water. As a result, [...]
7
100%
Postępy Radiotechniki
8
63%
Prace Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji
PL W pracy uogólniono metodę estymacji wektora stanu poruszającego się obiektu, przedstawioną w [4], [11] na przypadek obiektu nieliniowego. Jako śledzony obiekt wybrano statek kosmiczny znajdujący się w fazie lądowania. Zakładamy, że pomiary: położenia oraz prędkości statku kosmicznego są zbierane na [...]
EN In this paper a method for estimation of the state vector of the moving object [4], [11] has been developed in the case of a nonlinear object. As moving object a spacecraft performing an aeroassisted orbit transfer has been chosen. We assume that the measurements of the position and velocity of the [...]
9
63%
Przemysł Chemiczny
2002 T. 81, nr 6 386-390
10
63%
Prace Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji
PL W pracy przedstawiono metodę estymacji położenia i prędkości poruszającego się obiektu, w której zastosowano algorytm optymalizacji. Zakładamy przy tym, że pomiary azymutu są zbierane na bieżąco. W celu znalezienia najlepszego estymatora wektora stanu poruszającego się obiektu, sformułowano zadanie [...]
EN In this paper a method for estimation of the position and velocity of the moving object has been proposed, in which an optimization algorithm has been used. We assume that the measurements of the azimuth have been collected on real time. In order to finding the best estimator of the state vector of [...]
11
63%
Przemysł Chemiczny
2004 T. 83, nr 6 281-284
12
63%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Ultrafiltracja układów koloidalnych stanowi metodę wydzielania niewielkich koncentracji substancji toksycznych z roztworów wodnych. Przedmiotem badań jest separacja fenoli z roztworów micelarnych niejonowych surfaktantów. Wykorzystano nowy typ surfaktantów - oksyetylenowane estry metylowe kwasów tłu[...]
EN Micellar enhanced ultrafiltration of oxyethylated methyl dodecanoate solutions containing phenol was studied. Oxyethylated methyl dodecanoates of various hydrophilicity were used. Ultrafiltration was carried out in a stirred cell Amicon 8010 type, USA. The hydrophilic, Millipore membranes PLGC type [...]
13
63%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedmiotem pracy jest zbadanie możliwości wydzielania fenoli z roztworów koloidalnych techniką temperatury zmętnienia oraz wybór optymalnych warunków realizacji tego procesu. Jako związki powierzchniowo czynne zastosowano oksyetylenowane dodekaniany metylu o różnej hydrofilowosci. Badania obejmował[...]
EN Oxyethylated methyl dodecanoates were used in the cloud point technique for the separation of phenol, 4-methylphenol and 4-nitrophenol from colloid solutions. The effect of the surfactant hydrophilicity and the presence of the electrolyte on the cloud point of surfactant solutions and recovery of ph[...]
14
63%
Prace Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji
PL W pracy zaproponowano nową metodę dentyfikacji dryfów żyroskopów w Systemach Nawigacji Lądowej (SNL), działającą w czasie procesu Orientacji Wstępnej (OW). Zakładamy, że znamy błąd azymutu początkowego, który jest wyznaczany algorytmem DISUPT (Dynamic Initial Settings UPdaTe) [12], w czasie początko[...]
EN The paper presents a new method for identifying gyroscope drifts during, the Alignment Process (AP) in inertial navigation systems UNZ-50. We assume that initial azimuth error is known as result of applying the DISUPT technique [12] when the vehicle is in the navigation mode. The first part of the w[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
2002 z. 47 95-102
PL Tematem pracy było zbadanie zachowania roztworów micelarnych oksyetylenowanych estrów metylowych wyższych kwasów karboksylowych o różnej hydrofilowości zawierających fenol, 4-metylofenol oraz elektrolity w postaci NaCl i KSCN w ultrafiltracji. Przeprowadzono badania wpływu szybkości mieszania, ciśni[...]
EN The aim of work was to study the ultrafiltration of colloidal solutions containing phenol and 4-methylphenol as organic toxic solutes and oxyethylated methyl dodecanoates as surfactants.The effects of the hydrophilicity of oxyethylated methyl dodecanoates and type and concentration of electrolyte (N[...]
16
63%
Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji
EN Concerns of refinery industry due to obligatory use of fatty acids methyl esters for production of diesel fuel have been presented. The paper puts an emphasis on importance of ester quality as fuel component. So far problem of the esters influence on stability and other operational properties of die[...]
17
63%
Polish Journal of Chemical Technology
EN A series of investigations was performed to recognise the possibilities to develop technology, based on solvent extraction, for cadmium(II)/zinc(II) separation, purification and enrichment from industrial solutions. To solve the problem a classical sequence of the research work was performed: i) ind[...]
18
63%
Prace Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji
PL W pracy zbadano wpływ parametrów algorytmów orientacji wstępnej na błąd kierunku północy. Błąd ten rozumiany jest jako różnica pomiędzy trajektorią zadaną kierunku północy, a trajektorią kierunku otrzymywaną na wyjściu przelicznika UNZ-70. W celu minimalizacji tego błędu zaproponowano algorytm optym[...]
EN In this paper the influence of the alignment algorithms parameters on heading error is investigated. This error is defined as the difference between reference heading trajectory and heading measured by the UNZ-70 system. For minimazing this error and finding the optimal values of chosen parameters[...]
19
63%
Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii
1998 Vol. 32 255-264
PL Omówiono odzysk cynku (II) z roztworów chlorkowych protonowaną formą ekstrahenta KELEX 100 [H2L][Cl]- . W warunkach badanego procesu metal jest ekstrahowany według mechanizmu wymiany jonowej, a następnie przenoszony do układu siarczkowego. Proces składa się z następujących czterech etapów: ekstrakcj[...]
EN Pre -protonated Klex 100 [H2L][Cl]- can be used to extract zinc (II) from chloride solutions according to the ion exchange mechanism with subsequent zinc trabsfer to the sulphate media. The process consists of the following four stages: the extraction of zinc (II) from chloride solutions as a ion pa[...]
20
63%
Polish Journal of Applied Chemistry
EN The present work has focused on the solvent extraction of zinc from chloride leach solutions and industrial effluents. Recovery of zinc(II) from primary leach chloride solutions and various waste effluents is presented. The involved chemical extraction reactions, the implemented solvent extraction s[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last