Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 67
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONBiN
2008 No. 4 (7) 269-286
PL W niniejszym artykule została przedstawiona analiza systemów informatycznych służących do oceny bezpieczeństwa lotów statków powietrznych eksploatowanych w lotnictwie Sił Zbrojnych RP: "AWAR", "TURAWA". Dane zgromadzone w tych systemach pozwalają na dokonywanie analiz dotyczących zdarzeń lotniczych [...]
EN The paper has been intended to present the analysis of computer systems used for the assessment of flight safety of aircraft operated by the aviation of the armed forces of the Republic of Poland. Data collected in these systems allow of analyses of air events that have occurred in the aviation of t[...]
2
89%
Problemy Eksploatacji
2011 nr 1 221-230
PL W związku z wdrożeniem do eksploatacji w lotnictwie Sił Zbrojnych RP systemu informatycznego TURAWA obecnie niezwykle ważnym problemem jest konieczność kompleksowego wykorzystania gromadzonych danych. W artykule przedstawiono metodę oceny bezpieczeństwa lotów z wykorzystaniem danych z procesu eksplo[...]
EN The paper has been written in connection with the TURAWA system implementation in the aviation of Armed Forces of the Polish Republic. At present, the necessity of complex analyses of gathered data is the most important problem. In the paper, a method of flight safety assessment using operational da[...]
3
89%
Journal of KONBiN
2011 No. 4 (20) 175--184
PL W procesie eksploatacji statków powietrznych konieczne jest uwzględnienie czynnika ekonomicznego, jako nieodzownego dopełnienia zagadnienia wartości użytkowej samolotu. Statek powietrzny o bardzo dobrych właściwościach technicznych może mieć niską wartość użytkową, jeżeli będzie zbyt kosztowny w eks[...]
EN An economic factor is what should be given careful consideration throughout the aircraft service process. This is what significantly adds to the question of aircraft utility value. Any aircraft of even exceptionally good engineering properties may show rather poor utility value if it proves extremel[...]
4
63%
Diagnostyka
2011 nr 3(59) 25-34
PL W artykule przedstawiono doświadczenia z badań stoiskowych i diagnozowania zmęczenia łopatek sprężarki. Wskazano typowe przypadki zmęczenia metalowych łopatek (LCF, HCF i VHCF). W rozważaniach uwzględniono cechy rzeczywistego materiału konstrukcyjnego, w tym wpływ domieszek, defektów struktury polik[...]
EN The diagnostic and research aspects of compressor blade fatigue detection are investigated in the paper. The authors review the characteristic of different modes of metal blade fatigue (LCF, HCF, VHCF). The polycrystalline defects and impurities influencing the fatigue, along with their related surf[...]
5
63%
Problemy Eksploatacji
2009 nr 4 95-103
PL W artykule przedstawiono logiczno-probabilistyczne podejście do modelowania rozwoju wypadków lotniczych na podstawie analizy czynników ryzyka oraz czynników zapobiegających powstawaniu wypadków lotniczych. Przedstawiona metoda może być elementem proaktywnej strategii zapobiegania powstawaniu wypadko[...]
EN The paper has been intended to present a probabilistic approach to the a priori modelling of air-accident development, based on the analysis of risk factors and factors conducive to preventing air accidents. Methods of the assessment of air-accident risk are an indispensible component of the pro-act[...]
6
63%
Journal of KONBiN
2011 No. 4 (20) 141--158
PL Problemem do rozwiązania przy eksploatacji według stanu technicznego z kontrolowanym poziomem niezawodności jest wyznaczenie okresów wykonywania przeglądów przywracających zdatność samolotu pod kątem korozji i stanu pokryć ochronnych oraz wyznaczeniu zakresu prac, które należy wykonać na samolocie. [...]
EN When the operation is driven by the actual technical condition of the equipment with current monitoring of the reliability level the problem appears how to schedule inspections intended for restoring sound technical condition of aircrafts with regard to corrosion protective coatings and keep them pe[...]
7
63%
Journal of KONBiN
2011 No. 4 (20) 159--174
PL Obsługa i remont według stanu z kontrolowaniem poziomu niezawodności polega na gromadzeniu, weryfikacji oraz analizie danych o niezawodności i efektywności procesu eksploatacji zbioru wyrobów jednego typu. Na podstawie przeprowadzonych analiz podejmowane są decyzje o koniecznych zakresach prac profi[...]
EN Operation, maintenance and overhauls by technical condition of equipment with simultaneous monitoring of the reliability level consists in acquisition, storage, verification and analysis of information related to reliability and efficiency of the operation process involving a set of products classif[...]
8
63%
Journal of KONBiN
2011 No. 1 (17) 307--326
PL W artykule przedstawiono doświadczenia z badań stoiskowych i diagnozowania zmęczenia łopatek sprężarki. Wskazano typowe przypadki zmęczenia metalowych łopatek (LCF, HCF i VHCF). W rozważaniach uwzględniono cechy rzeczywistego materiału konstrukcyjnego, w tym wpływ domieszek, defektów struktury polik[...]
EN The diagnostic and research aspects of compressor blade fatigue detection are investigated in the paper. The authors review the characteristic of different modes of metal blade fatigue (LCF, HCF, VHCF). The polycrystalline defects and impurities influencing the fatigue, along with their related surf[...]
9
63%
Journal of KONBiN
2011 No. 1 (17) 327--340
PL W artykule przedstawiono pierwszy krok metodycznego podejścia do uwiarygodnienia metody magnetycznej pamięci metalu (MPM) w aplikacjach badań nieniszczących i systemach diagnozowania wczesnej fazy zmęczenia materiału konstrukcji mechanicznych. Uwagę skupiono na właściwościach zewnętrznego naturalneg[...]
EN The first step of a methodological approach to the validation of the metal magnetic memory (MMM) method in non-destructive testing (NDT) applications and in systems used for the diagnosis of early stages of material fatigue in mechanical constructions (SHM, PHM) has been presented in the paper. The [...]
10
63%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
2014 nr 35 127—140
PL W pracy przedstawiono metodę doboru systemu informatycznego, którego zadaniem jest wsparcie procesu zarządzania eksploatacją wojskowych statków powietrznych. Zaproponowana metoda bazuje na badaniach ankietowych przeprowadzanych wśród bezpośrednich użytkowników systemów informatycznych eksploatowanyc[...]
11
63%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
2014 nr 35 141--154
EN The paper presents a method of choosing the information technology system, the task of which is to support the management process of the military aircraft operation. The proposed method is based on surveys conducted among direct users of IT systems used in aviation of the Polish Armed Forces. The an[...]
12
63%
Journal of KONBiN
2012 No. 1 (21) 149--162
PL Podstawą merytoryczną przeprowadzenia każdego rodzaju badań w locie jest program badań (testów) – dokument posiadający uzgodnienia wszystkich stron zainteresowanych badaniami oraz zatwierdzony przez organ nadrzędny odpowiedzialny za realizację tych badań. Program badań zawiera liczbę lotów i liczbę [...]
EN Any flight test programme is essentially based on a flight test plan, i.e. a document agreed upon and accepted by all the parties interested in the tests, and authorised by the superior body/authorities responsible for the execution of the tests. The flight test plan determines the number of flights[...]
13
63%
Logistyka
2014 nr 3 7247--7253
PL Wzrastająca liczba operacji na lotniskach skłoniła autorów do podjęcia tematyki związanej z harmonogramowaniem ruchu statków powietrznych na płycie lotniska. Każdy samolot wykonuje kolejno operacje lądowania, kołowania po lądowaniu, obsługi naziemnej, kołowania na start i startu. Operacje te powinny[...]
EN The increasing number of operations at the airports prompted the authors to take the issues related to scheduling of aircraft traffic on the apron. Each aircraft landing operations performed sequentially, taxiing after landing, ground handling, taxiing for takeoff and departure. These operations sho[...]
14
63%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania bezpieczeństwem, koniecznych do rozwoju aby uzyskać odpowiedni stopień bezpieczeństwa w podejmowaniu decyzji. Wzrastająca liczba operacji na lotniskach powoduje, że system zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie i organizacjach lotn[...]
EN The paper presents selected issues of safety management, required for the development to achieve an adequate degree of safety in making decisions. Increasing number of operations at the airports causes that safety management system in aviation and aviation organizations is one of the fundamental pro[...]
15
63%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
2016 nr 38 127--133
EN The study deals with the issue how to apply two different types of current generators at the same time, namely a three-phase AC generator and a DC generator of commutator type. What is more interesting, the two generators would be able to collaborate both during the phase of electromechanical sampli[...]
16
63%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
2016 nr 38 121--126
PL W artykule omówiono zagadnienia związane z możliwościami zastosowania dwóch różnych rodzajów prądnic jednocześnie: prądnicy trójfazowej prądu przemiennego i prądnicy komutatorowej prądu stałego. Co więcej, prądnice te współdziałałyby synchronicznie ze sobą zarówno na etapie próbkowania elektromaszyn[...]
17
63%
Polish Maritime Research
2014 nr 2 45--49
EN This paper presents a way of determining distribution of limit state exceedence time by a diagnostic parameter which determines accuracy of maintaining zero state. For calculations it was assumed that the diagnostic parameter is deviation from nominal value (zero state). Change of deviation value oc[...]
18
63%
Journal of KONBiN
2008 No. 4 (7) 287-305
PL W niniejszym artykule przedstawiono metodę oceny niezawodności i trwałości urządzeń osprzętu lotniczego. Oceny dokonano na podstawie opisu procesów starzenia występujących w procesie eksploatacji statków powietrznych. Podstawową role w przedstawionej metodzie odgrywa zależność zmian parametru diagno[...]
EN The paper has been intended to present a method of evaluating reliability and service lives of aircraft-equipment items. The evaluation has been based on the description of aging processes that take place throughout aircraft operational phase. What plays the most essential role in this method is the[...]
19
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
2016 R. 23, nr 12 269--276
PL Artykuł opisuje klasę zagadnień diagnostycznych dotyczących wirujących elementów. Do monitorowania ich stanu technicznego zastosowano pośrednią metodę, bazującą na detekcji położenia kątowego wirujących elementów lub defektów i precyzyjnym czasie pomiaru ich przybycia, TOA. Czujnik reluktancyjny lub[...]
EN The article describes a class of diagnostics issues for rotating parts. An indirect method has been applied for the structural health monitoring of critical machine parts, which is based on the detection of the angular position of the rotating parts or defects and precise measurement of the time of [...]
20
63%
Logistyka
2014 nr 6 11233--11242
PL W artykule przedstawiono kompleksowy problem badawczy występujący w energetyce, górnictwie i transporcie, związany z zapewnieniem bezpieczeństwa eksploatacji starzejącej się techniki narażonej na różne formy degradacji materiału. Wskazano przesłanki teoretyczne aktywnego sterowania zmęczeniem materi[...]
EN The paper has been intended to introduce a complex research problem, that is present in power engineering, mining and transport, with regard to assurance of operational safety for ageing technology, which is exposed to different form of material degradation. Theoretical reasons of active control of [...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last