Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 28
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Transport Miejski i Regionalny
2010 nr 11 22--26
PL Studia przypadków sprawności dwóch rozjazdów tramwajowych we Wrocławiu. Analiza zastosowanych usprawnień.
EN Case studies of efficiency of two tram junctions in Wrocław. Analysis of applied improvements.
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule zaproponowano nową, szerszą formę wykorzystania pasów autobusowo-tramwajowych. Przedstawiono argumenty przemawiające za stosowaniem proponowanego rozwiązania. Na przykładzie centrum Wrocławia przeprowadzono analizę możliwości zastosowania rozwiązania oraz określono podstawowe problemy tec[...]
3
100%
Infrastruktura Transportu
2009 nr 1 48-52
PL W artykule wykazano niedoskonałości klasycznych systemów komunikacji tramwajowo-autobusowej zbudowanych na zasadzie rozłączności sieci obu tych środków, a integracji jedynie poprzez wygodne węzły przesiadkowe. Zaproponowano nową zasadę kształtowania systemów komunikacji tramwajowo-autobusowej w opar[...]
EN The article lists disadvantages traditional tramway and bus systems which have been built according to the rule that they function separately, with integration taking place solely through the use of comfortable interchange junctions. A new principle of forming the tram and bus system has been pres[...]
4
100%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2007 Nr 3 197-209
PL W bieżącym roku mija osiem lat od rozpoczęcia stosowania we Wrocławiu mat wibro-izolacyjnych w torach tramwajowych. Referat jest próbą podsumowania pionierskiego okresu stosowania opisywanego rozwiązania. Dokonano w nim przeglądu dotychczasowych sześciu wdrożeń, oceniono poprawność ich funkcjonowani[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1998 z. 32 151-161
PL W referacie przeanalizowano możliwości zakupów nowoczesnych pojazdów niskopodłogowych w warunkach miast polskich i związanego z nim unowocześniania infrastruktury przystankowej. Przedstawiono sposoby kształtowania krawędzi przystanków tramwajowych zarówno dla taboru obecnie eksploatowanego, jak i ni[...]
EN In the paper the recognition of possible purchase of modern low floor trams in the polish city conditions and connected with that refreshing of trams stops infrastructure was made. Methods of tram platform edge design for both normal and low floor trams was shown, in confrontation with mandatory sta[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2004 z. 52 331-338
PL W referacie poruszono problem niskiej atrakcyjności obecnie eksploatowanych w Polsce systemów komunikacji zbiorowej w centrach zatłoczonych miast. Jako antidotum zaproponowano rewitalizację tradycyjnych środków miejskiego transportu zbiorowego, obejmującą następujące trzy elementy: integrację infras[...]
EN The idea of proposed solution consist following three elements: integration of routes and stops of trams, trolleys and buses; new system of traffic management modeled on railway solutions; enlargement of separation level of public transit vehicles in relation to individual cars, both in infrastructu[...]
7
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL W artykule poruszono problem braku metody oceny nośności nawierzchni tramwajowych. Zaproponowano adaptację pomiaru ugięć podatnych nawierzchni drogowych ugięciomierzem belkowym. Przedstawiono wyniki pomiarów ugięć szyny tramwajowej pod przejeżdżającym taborem przeprowadzone we Wrocławiu na wybranych[...]
8
100%
Spajanie Materiałów Konstrukcyjnych
2017 Nr 1 (35) 46--47
PL Przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nakładają na właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu szereg obowiązków przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem[...]
9
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2005 z. 103 155-155
PL W artykule rozpoznano przyczyny rozpoczęcia stosowania nowych rozwiązań konstrukcji torów tramwajowych. Zwrócono uwagę na dużą ilość błędów pojawiających się na etapie projektowania, jak i wykonawstwa konstrukcji tych torów. Przeanalizowano zagadnienia związane z podparciem, zamocowaniem i zabudową [...]
EN The causes of applying new solutions for track construction were recognized. Special focus was given on a big number of errors in the design and construction of the solutions. Elements such as rail support, fastenings and fulfillment were analyzed. In conclusion possible solutions to the discussed p[...]
10
100%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2017 Nr 25 284--300
PL W artykule podjęto próbę rozpoznania zagadnienia z zakresu diagnostyki dróg szynowych, jakim są przypadki braku styczności poziomych krzywizn toków szynowych w łukach torów tramwajowych o niewielkich wartościach promieni. Przedstawiono przykłady takich przypadków. Rozpoznano przyczyny dotychczasoweg[...]
EN In the article an attempt was made to recognize the problem related to railroad diagnostics concerning the events of horizontal curvature tangency deficiency of rails in tram curves with minor values of radius. Examples of such events were presented. Reasons of the marginalization of this type of tr[...]
11
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2018 Nr 2(116) 89--106
PL W artykule podjęta została próba odpowiedzi na obecnie bardzo aktualne i ważne dla przyszłości systemu transportu publicznego aglomeracji wrocławskiej pytanie: czy stacja Wrocław Świebodzki jako element obsługi ruchu pasażerskiego jest zbędna, czy potrzebna, a jeśli potrzebna - to w jakiej formie? P[...]
EN An attempt to answer the current and very important for the future public transport system of the Wroclaw agglomeration question whether: Wroclaw Swiebodzki station is an unnecessary or necessary element of passenger traffic service, and if so - in what form? A brief summary of the history and curre[...]
12
100%
Przegląd Komunikacyjny
2014 Nr 8 24--30
PL W artykule przedstawiono przebieg kompleksowych pomiarów geometrii torów tramwajowych przeprowadzonych we Wrocławiu jesienią 2011 roku, przy pomocy samorejestrującego toromierza elektronicznego do pomiarów ciągłych. Scharakteryzowano zastosowane urządzenie pomiarowe. Opisano przeprowadzone badania o[...]
EN The article presents the course of complex measurements of tram tracks geometry effected in Wrocław in 2011, using self-registering digital track gauge to continuous measurements. Used measuring device was characterized. Organizational conditioning of executing investigations and research experience[...]
13
100%
Przegląd Komunikacyjny
2015 Nr 9 58--62
PL W artykule zaprezentowano propozycję nowej trasy tramwajowej dla Wrocławia, prowadzącej od pętli Kromera do centrum handlowego Korona ulicami Kromera i Krzywoustego, w postaci linii jednotorowej z ruchem dwukierunkowym, wyposażonej w mijankę i zakończonej krańcówką. Przedstawiono rys historyczny, pr[...]
EN The article presents proposal of new tram line for Wrocław, leading from loop Kromera to shopping centre Korona along streets Kromera and Krzywoustego, in form of single-track line with bidirectional traffic, equipped in passing loop and finished by terminus. Historic conditions and defects and adva[...]
14
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL W artykule odniesiono się do problemu braku możliwości niezależnego projektowania i budowania konstrukcji podtorzy torów tramwajowych i jezdni drogowych, w przypadku torowisk wbudowanych w jezdnie oraz poprzecznych przejazdów ruchu kołowego przez torowiska. Zwrócono uwagę na odmienność terminologicz[...]
EN In article the problem of independent tram track subgrade and road street design and construction in case of tram tracks integrated with streets pavement and track-road level crossings was concerned. Terminological dissimilarity applied in road and railway branches was pointed out. Types of problems[...]
15
100%
Przegląd Komunikacyjny
2018 R. 73, nr 6 22--28
PL W artykule przeprowadzono krótki przegląd dotychczasowych działań mających na celu zwiększenie poziomu wykorzystania kolei w obsłudze ruchu miejskiego we Wrocławiu. Odwołano się do przykładu berlińskiej kolei S-Bahn. Przedstawiono autorską propozycję systemu kolei aglomeracyjnej dla Wrocławia. Przea[...]
EN The article reviews the up to date activities dedicated to enlarge the level of rail utilization in service of the city traffic in Wrocław. An example of Berliner S-Bahn was called. Author's proposal of a suburban rail system for Wrocław was presented. The range of indispensable investment and non-i[...]
16
100%
Przegląd Komunikacyjny
2011 Nr 1-2 41-43
PL W artykule przedstawiono wybrane nowoczesne rozwiązania stosowane w transporcie szynowym w przypadku miast i aglomeracji w rozwiniętych państwach świata. Ograniczono się do rozwiązań, których zastosowanie we Wrocławiu wydaje się być uzasadnione. Wskazano na potrzebę wybudowania podziemnej średnicowe[...]
EN In article selected modern solutions applied in rail transport of cities and agglomerations in developed countries of the world were presented. It was limited to solutions, of which use in Wrocław appears to be well-founded. The necessity of underground cross-town rail line building in this city was[...]
17
100%
Przegląd Komunikacyjny
2016 Nr 11 4--10
PL W artykule określono przyczyny dużej różnorodności stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych podtorzy torów tramwajowych. Zaproponowano definicję pojęcia podtorza toru tramwajowego. Przeanalizowano obowiązujące wymogi dotyczące projektowania podtorzy torów tramwajowych wynikające z przepisów i normatywó[...]
EN In article the reasons of large diversification in tram track subgrade constructional solutions in use were determinated. The definition of tram track subgrade was proposed. Obligatory rules of tram track subgrade design were analysed. Review and comparison of tram track subbgrade constructional sol[...]
18
100%
Przegląd Komunikacyjny
2010 Nr 4-6 23-31
PL W artykule przedstawiono eksploatowane we Wrocławiu wydzielone pasy autobusowe oraz uwarunkowania i ocenę ich funkcjonowania. Poddano krytyce klasyczny sposób wydzielania pasów autobusowych. Przytoczono szereg przykładów rozwiązań stosowanych za granicą, charakteryzujących się większą skutecznością.[...]
EN Presented exploited in Wroclaw dedicated bus lanes, their conditioning and assessment of their functioning. Classic separation of bus lanes has been criticized. Many examples of solutions used abroad were quoted. It proposes a new perspective on the role of a city bus, which is the starting point fo[...]
19
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL W artykule przeprowadzono krótki przegląd różnych typów rozwiązań tramwaju dwusystemowego występujących obecnie na świecie. Przeanalizowano opracowane dotychczas propozycje linii tramwaju dwusystemowego dla Wrocławia. Przedstawiono propozycję nowej trasy tramwaju dwusystemowego dla Wrocławia, łącząc[...]
EN In article short review of different types of present tram-train solutions working on world was made. Worked out till now proposals of tram-train lines for Wrocław were analysed. Proposal of new city tram-train line for Wrocław, connecting existing tram-loops Poświętne and Kromera, with utilization [...]
20
63%
Transport Miejski i Regionalny
2009 nr 11 25-30
PL Założenia do projektu komunikacji tramwajowej przy przebudowie Placu Społecznego. Propozycja utworzenia nowoczesnego, wygodnego i bezpiecznego węzła przesiadkowego na Placu Społecznym we Wrocławiu
EN The assumptions of tram transport service while the Społeczny Plac reconstruction. The proposal to create the modern, comfortable and safe interchange station at the Spoleczny Plac in Wroclaw.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last