Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 290
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe AON
2009 nr 1(74) 115-134
EN The basis to command and control air forces is to have reliable, on time and current information concerning the enemy (its potential and real capabilities), conditions to carry out operations, and also own forces’ potential. Contemporary command and control systems enable prompt acquisition and coll[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe AON
2012 nr 2(87) 234-253
EN Having analysed the 19th and 20th - century armed conflicts the author draws a conclusion about air forces’ great role in them. NATO air forces many times took part in these conflicts actively using their command system capabilities. The system was always adapted to a changeable political - military[...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono teoretyczne opracowanie statycznej metody wyznaczania charakterystyk walcowych próbek magnesów. Tą metodą wielkości charakteryzujące właściwości magnetyczne materiału próbki (polaryzację magnetyczną indukcję i natężenie pola w próbce) wyznacza się na podstawie zmierzonej indukcji zewnę[...]
EN In the paper the theoretical elaboration of static method of determining of cylindrical samples of magnet characteristics is presented. Using this method the values characterising magnetic properties of sample material (such as: magnetic polarization, induction and magnetic field strength inside sam[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2010 Nr 3 256-272
PL Przedmiotem badań niniejszego artykułu jest zarys sytemu ochrony cywilnej w Republice Włoskiej wraz z przedstawieniem procesu zarządzania kryzysowego, jego głównymi determinantami oraz regulacją prawną. Już na wstępie należy zaznaczyć, iż głównym wyznacznikiem, który zdecydował o wyborze właśnie teg[...]
EN This article attempts to answer the following questions: What factors determine the Italian civil protection system? What is the correlation between the changes in the administrative law and the civil protection system? The problem examined in the article will be analysed from the perspective of loc[...]
5
100%
Napędy i Sterowanie
PL Coraz bardziej złożone i rozległe systemy napędowe w systemach transportowych oznaczają wzrost nakładów związanych ze spełnieniem wymogów zgodności elektromagnetycznej. Kwestia stosowania filtrów EMC i kosztownego okablowania silników przewodami ekranowanymi sprawia, iż w miejsce rozwiązań tradycyjn[...]
6
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
2014 R. 82, nr 2 29--36
PL Omówiono konstrukcję i układ automatyki zabezpieczeniowej wielkiego przesuwnika fazowego 400/400 kV.
EN The paper discusses design and structure of protection automatics for high power 400/400 kV phase shifter.
7
100%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: of this paper is description of stresses in brazing joints of different physical and mechanical properties and evaluation of microstructure and mechanical properties of large dimensional vacuum brazed joints of WC–Co (ISO K05), Fe-TiC sinter plates (Ferro–Titanit Nicro 128) and precipitatio[...]
8
100%
Napędy i Sterowanie
PL Wszelkie układy podnoszenia, niezależnie od ich konstrukcji, przeznaczenia i zakresu przepisów, którym podlegają, muszą charakteryzować się skutecznością i bezpieczeństwem pracy. Charakterystyczne w układach podnoszenia jest to, że konsekwencje awarii lub przeciążenia silnika w takim układzie są dal[...]
9
100%
Napędy i Sterowanie
PL Doświadczenie dostawców systemów napędowych wykazuje rosnącą z roku na rok świadomość i znaczące zwiększenie potrzeb klientów w zakresie stosowania rozwiązań energooszczędnych. Nie bez znaczenia jest tutaj fakt wejścia w życie w połowie 2011 r. dyrektywy UE nakazującej producentom silników wykonywan[...]
10
100%
Górnictwo i Geologia
PL W artykule przedstawiono wyniki testów wymywalności przeprowadzonych na odpadach powęglowych w różnym stopniu przeobrażonych termicznie. Wykazano, że stopień termicznego przeobrażenia, a zwłaszcza obecność szkliwa występującego w intensywnie termicznie przeobrażonych odpadach powęglowych w[...]
EN The results of the entrainment leaching tests were presented in this article. Coal wastes characterize by different change degree were the subject of the entrainment leaching tests. It was shown that the degree of thermal change, especially the presence of glaze in the high thermal changed coal wast[...]
11
100%
Czysta Energia
2010 Nr 12 32-34
PL Modernizacja systemu grzewczego Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile to jedna z większych inwestycji proekologicznych realizowanych w ostatnich latach na terenie woj. wielkopolskiego.
12
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2007 z. 280 157-166
PL Chorzów, który w bieżącym roku obchodzi 750. rocznicę istnienia, swój obecny kształt zawdzięcza ponad dwu wiekom działalności górnictwa węgla kamiennego. W artykule przedstawiono kontekst historyczny, obecnie istniejące obiekty geologiczne oraz pamiątki związane z górnictwem. Wskazano także na konie[...]
EN Chorzów, this year celebrates the 750 anniversary of its existation. The form of the city is connected with the activity of the mining industry during two centuries. The history of the city, geological objects and the remains connected with the mining industry were presented in this article. Moreove[...]
13
100%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL We wcześniejszym artykule autora, [Nowak 2003], do dowodów trzech twierdzeń, a mianowicie twierdzeń nr 8, 9 i 10, dotyczących liczby minimalnych struktur systemów rzeczywistych, "wkradły się istotne przeoczenia i błędy. Spowodowało to, że wzory tam wyprowadzone zawyżają liczby możliwych struktur. Ni[...]
14
100%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2007 nr 2 27-53
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych na składowiskach hydraulicznych popiołów. Omówiono składowiska nadpoziomowe oraz posadowione na zwałowiskach wewnętrznych. Z uwagi na uzyskiwane niskie wartości gęstości szkieletu zaprezentowano możliwości wprowadzenia zmian technologicznych dl[...]
EN The article represents the results carried out at the hydraulic ashes landfill. Problems connected over-level storage yards and seated on internal grounds were discussed. Taking into consideration Iow dense values of frame, some new possibilities were introduced: - changes in implementation new tech[...]
15
100%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Podczas wytwarzania energii elektrycznej powstają odpady stale jako pozostałość po spalaniu węgla lub oczyszczania spalin. Odpady te należy wykorzystać do likwidacji wyrobiska odkrywkowego. W artykule omówiono właściwości powstałych popiołów i ich cechy przydatne w procesie składowania jak np. aktyw[...]
EN During power generation solid wastes are produced in large amounts as by-products of coal combustion and gases cleaning. Those wastes should be utilized for open pit liquidation. Paper presents properties of ashes and their features usable in storage process; e.g., hydraulic activity and volumetric [...]
16
100%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy niniejszej przedstawiono pewne elementy teoretycznych podstaw modelowania i symulacji struktur systemów rzeczywistych z wykorzystaniem elementów teorii grafów. Wychodząc z przesłanek opisujących własności grafów struktur dopuszczalnych, tj. mogących reprezentować struktury systemów rzeczywis[...]
17
100%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 13 132-133
18
100%
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
PL Przedstawiono regionalne i środowiskowe bibliografie, katalogi oraz strony WWW dostępne w Bibliotece Głównej Akademii Świętokrzyskiej (AK) Bibliotece Kielcach. Zwrócono uwagę na bibliografie terytorialne - bieżące i retrospektywne. Zaprezentowano powstającą w Oddziale Informacji Naukowej "Bibliograf[...]
EN The regional and environmental bibliographies, catalogues and web sites available in The Main Library of University in Kielce were presented. Much attention was paid to territorial bibliographies - current and retrospective. "Bibliography of publications of University in Kielce scientific workers "t[...]
19
100%
Cement Wapno Beton
PL Scharakteryzowano podstawowe zalety tynków gipsowych. Omówiono początki ich produkcji w Polsce w Zakładach "Dolina Nidy" oraz znaczenie jakie miało wprowadzenie Nidalitu na polski rynek budowlany. Podano zalety jego następcy, gipsu tynkarskiego GTM. Omówiono perspektywy rozwoju spoiw gipsowych w Zak[...]
EN Basic advantages of gypsum plasters are characterized. The beginnings of their manufacturing in Poland in the plant "Dolina Nidy" and the importance that had the introduction of Nidalit on the Polish building market are presented. The qualities of its successor, wall plaster GTM, are given. The pros[...]
20
100%
Optica Applicata
EN A hybrid lens is understood as a glass lens with a diffraction microstructure deposited on one of its spherical surfaces. The imaging properties of such a lens depend above all on the curvature radii of the lens surfaces, topography of diffraction microstructure and both position and size of the ent[...]
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last