Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2009 Nr 10 111-118
PL W artykule przedstawiono metodykę ustalania kolejności montażu części i zespołów wyrobu z wykorzystaniem hipergrafu oraz powstałego na jego podstawie grafu skierowanego. Do prezentacji wyrobu zaproponowano macierzową postać grafu, umożliwiającą jego efektywne przeszukiwania mające na celu znalezieni[...]
EN The paper presents methodology of assembly sequence of product parts and units with application of hypergraph and directed graph, based on the previous. To introduce the product representation, a matrix graph representation is used as it facilitates efficient searching, which leads to detection of e[...]
2
100%
Management and Production Engineering Review
EN The purpose of the paper is to explore the problem of modeling technological assembly process, particularly generating assembly sequence for parts and machinery sets. A new computer program Msassembly is introduced. The program was invented by the authors on the basis of an algorithm for determining[...]
3
80%
Advances in Manufacturing Science and Technology
PL W pracy przedstawiono próbę analizy macierzowego zapisu grafu do wyznaczania kolejności montażu. Przedstawiono zastosowanie macierzy grafu i stanów montażu do modelowania i ustalania sekwencji montażu. Dokonano również krótkiego porównania najbardziej istotnych ich cech. Wykazano, że odpowiednia mac[...]
EN The article is an attempt to analyse matrix recording of the graph to find on assembly sequence. There has been presented the use of matrix of graphs and assembly states to model and find the assembly sequence, there has also been done short comparison of their most essential features. It has been p[...]
4
80%
Archives of Mechanical Technology and Automation
PL W artykule omówiono istotę badania czasochłonności procesów technologicznych montażu i scharakteryzowano metodę ChronFoto_RC, opartą na połączeniu modułów chronometrażu i fotografii dnia roboczego. Podano założenia decydujące o efektywności takich badań. Wyniki badania czasochłonności metodą ChronFo[...]
EN This paper presents a computer-based implementation of the ChronFoto_RC method of time consumption measurements on the basis of a selected test task. The article substantiates the subject and discusses the essence of research in time consumed by assembly processes. The article presents the character[...]
5
80%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule opisano zagadnienie wyboru robota przemysłowego do zrobotyzowanego stanowiska montażu tapicerki według metody analitycznego, hierarchicznego procesu decyzyjnego (ang. analytical hierarchy process - AHP). Proces decyzyjny oparto na dostępnych parametrach techniczno-eksploatacyjnych robotów[...]
EN The article focuses on the application of a method called Analytical Hierarchy Process (AHP) in choosing an appropriate industrial robot that could be used at a robotic trim assembly station. The whole decisive process was based on available technical and operational parameters for industrial robots[...]
6
80%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono metodę wyznaczania kolejności montażu wyrobu z wykorzystaniem hipergrafu i grafu skierowanego. Matematyczną reprezentację digrafu struktury wyrobu opisano za pomocą macierzy stanów oraz macierzy grafu. Do wyszukiwania najlepszej kolejności montażu jednostek montażowych wykor[...]
EN The paper presents a method of product assembly sequence with the use of digraph and directed graph. The mathematic representation of product structure digraph has been displayed with employment of state matrix and graph matrix. Searching for the best solutions within the order of assembly units was[...]
7
80%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono próbę opracowania modelu matematycznego struktury wyrobu z wykorzystaniem hipergrafu oraz powstałego na jego podstawie grafu skierowanego. Opracowany hipergraf i digraf umożliwiają ustalenie dopuszczalnej kolejności montażu części i zespołów maszyn. Omówiono podstawowe defin[...]
EN The paper contains the attempt to work out a mathematical model of the product, using a hypergraph and the digraph based on it. The proposed structures allow one to find the possible assembly sequence of machine parts and units. The study covers all the basic definitions and interrelations connected[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2007 Nr 7 177-187
PL W pracy zaproponowano algorytm ergonomicznego dopasowania stanowiska montażu drobnych części do wymiarów antropometrycznych pracownika. Przedstawiono zależności pomiędzy pracą ręczną człowieka a wzrostem wydajności. Starano się jednocześnie zagwarantować zmniejszenie obciążenia fizycznego i psychicz[...]
EN The paper presents the algorithm for ergonomie adjustment of the small part assembly workstation to a worker's anthropometric size. It puts forwad the interrelation between manual work and efficiency increase, and brings lowering of the physical and mental burden of the worker in focus.
9
80%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2007 nr 2-3 40-45
10
80%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2007 nr 2-3 30-35
11
80%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2006 nr 3 43-46
12
80%
Archives of Mechanical Technology and Automation
2012 Vol. 32, no. 3 137--144
PL W artykule przedstawiono wyniki badań metodą analizy ruchów elementarnych (MTM) czasochłonności rzeczywistego i wirtualnego procesu technologicznego montażu sprężarki klimatyzatora do autobusów. Porównano definicje czasu pracy, czasochłonności i pracochłonności, stosowane w literaturze zamiennie. Uz[...]
13
80%
Archives of Mechanical Technology and Automation
EN This paper evaluates, considering a practical perspective, the methods of research in times of assembly processes performed by workers i.e. time study, working day's activity study, MTM, MOST and Work-Factor during assembly of a milling machine spindle in JAFO S.A. factory. This research is substant[...]
14
80%
Archives of Mechanical Technology and Automation
PL W artykule oceniono najczęściej stosowane metody badania czasochłonności operacji wykonywanych przez człowieka, tzn. chronometraż, fotografię dnia roboczego, MTM, MOST i Work-Factor, na przykładzie montowania frezarki w Jarocińskiej Fabryce Obrabiarek SA. Uzasadniono podjęcie badań i omówiono zagadn[...]
15
80%
Archives of Mechanical Technology and Automation
EN This paper presents results of research in time consumption of actual and virtual assembly of a bus air-conditioner compressor using an MTM analysis of basic motions. Definitions of work time, time consumption and work consumption arc compared as they arc often used interchangeably in the literature[...]
16
71%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2015 nr 3 13--17
PL W pracy poruszono zagadnienie wyboru najkorzystniejszej kolejności rozpoczynania operacji w środowisku modułowego Elastycznego Systemu Produkcyjnego (ESP). Przybliżono budowę i zasadę działania ESP, w którym zastosowano liczne elementy zwiększające łatwość jego adaptacji do różnych zadań, jak np. ro[...]
EN This paper deals with the selection of the optimal sequence of setting up operations in an environment Flexible Manufacturing System (ESP). Brought closer to the construction and operation of the ESP, which uses a number of features to increase ease of adaptation to different tasks like Industrial r[...]
17
71%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2018 nr 4 6--10
PL W pracy omówiono dwa sposoby montażu uszczelek zbiorników chłodnic cieczy. Przedstawiono porównanie wyników badań chłodnic cieczy z uszczelnieniem nakładanym ręcznie oraz wylewanym na modułowym zrobotyzowanym stanowisku montażowym. Zastosowano uszczelki z materiału EPDM (ethylene propylene diene mon[...]
EN The paper presents two ways of assembly of liquid radiator tank gaskets. A comparison of the test results of liquid coolers with a manual and poured gasket on a modular robotic assembly station is presented. Gaskets made of EPDM (ethylene propylene diene monomer) and two-component silicone rubber we[...]
18
71%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2018 nr 3 39--44
PL Praca zawiera przegląd metod badania czasu pracy najczęściej stosowych do procesów technologicznych montażu. Na przykładzie wybranych wielokryterialnych metod wspomagania decyzji dokonano przykładowego wyboru metody badania czasu pracy w procesie montażu. W podsumowaniu zawarto wyniki analizy kryter[...]
EN The work contains an overview of the most frequently used work-time testing methods for assembly processes. On the example of selected multicriteria decision support methods, a choice of the way of testing the working time in the assembly process was made. The summary contains the results of the cri[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last