Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 44
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Odlewnictwa
2001 R. 1, nr 1 211--226
PL Badania nieniszczące są jedną z metod zminimalizowania kosztów zarządzania ryzykiem w nowoczesnej gospodarce. W referacie opisano sposób prowadzenia badań ultradźwiękowych odlewów żeliwnych.
EN Non-destructive testing (NDT) is one of the methods to minimize costs of risk management in modern economy. The paper describes the manner of conducting the ultrasonic testing of iron castings.
2
100%
Krzepnięcie Metali i Stopów
1999 R. 1, nr 41 84--89
PL Praca dotyczy wybranych problemów wdrażania do praktyki przemysłowej metody sferoidyzacji żeliwa przy wykorzystaniu przewodu elastycznego.
3
100%
Krzepnięcie Metali i Stopów
1999 R. 1, nr 41 191--193
EN The paper presents selected problems of implementation of the flexible-conduit method of cast iron spheroidizing into industrial practice.
4
63%
Archives of Foundry Engineering
EN In this study surface fusion by the GTAW (in argon atmosphere) surfacing process on plate of cast iron with electric arc advance speeds from 200 to 800 mm/min and current range I=300A were performed. The geometry, microstructure, hardness, friction wear intensity were measured. A stepwise regression[...]
5
63%
Problemy Eksploatacji
2000 nr 2 263-275
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu prędkości przemieszczania elektrycznego oraz zmian natężenia prądu spawania na ilość ciepła pochłoniętego przez odlew płytki z niestopowego żeliwa sferoidalnego. Pomiary wykonano na stanowisku kalorymetrycznym. Określono sprawność cieplną procesu oraz geomet[...]
EN Tests were performed castings with unalloyed ductile graphite iron obtained in cupola. The castings were made in form of plates with dimensions 300 x 200 x 20 mm. From those castings small plates with dimensions 210 x 50 x 10 mm were cut up. These cast iron plates were fused by GTAW process using cu[...]
6
63%
Tribologia
2008 nr 1 121-128
PL W pracy oceniono intensywność zużycia ściernego odlewów z żeliwa sferoidalnego uszlachetnionego powierzchniowo techniką nadtapiania. Opracowano związek pomiędzy parametrami procesu technologicznego (natężeniem prądu, prędkości skanowania łukiem elektrycznym) a twardością oraz pomiędzy intensywnością[...]
EN The paper pursued the objective of determining relationships between GTAW process parameters and microhardness of fused zone have been developed and presented. The relationship formulas HV0,1 = f(I, vs) and Zi = f(HV0,1), are defined.
7
63%
Rudy i Metale Nieżelazne
2006 R. 51, nr 10 585-589
PL Ustalono przyczyny zrywania się śrub kabłąkowych instalowanych w łańcuchach odciągowych elektroenergetycznej linii napowietrznej. Śruby kabłąkowe zrywające się podczas eksploatacji posiadały na powierzchni charakterystyczne poprzeczne wgniecenia, w narożach których występowały mikropęknięcia. W trak[...]
EN Bow-screws tearing off causes installated in single-stand antipollution tension unit aerial electroenergetistic conductors has been settled. The bow-screws tearing off in short time of exploitation had on their surfaces characteristical transversal dents in corners where microcracks were seen. Durin[...]
8
63%
Krzepnięcie Metali i Stopów
2000 R. 2, nr 42 51--57
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiaru parametru λ (odległości między osiami głównymi dendrytów) fazy α(Al) stopu AK7 modyfikowanego tytanem i borem oraz drogą gwałtownej krystalizacji.
EN The paper presents the results of the measurement of λ parameter (the distance between main axes of dendrites of the α phase) in the AK7 alloy modified with AITi5B l and through sudden crystallisation.
9
63%
Krzepnięcie Metali i Stopów
2000 R. 2, nr 42 327--332
PL W pracy opisano rezultaty badań wpływu atmosfery ochronnej oraz natężenia prądu na geometrię przetopień powierzchni odlewów żeliwnych. Określono również wpływ tych parametrów na mikrotwardość w obszarze przetopienia.
EN The paper describes the results of research on the effect of protective atmosphere and applied voltage on the geometry of surface fusion penetration of cast-iron castings. The effect of those parameters on the micro-hardness in the fusion zone.
10
63%
Krzepnięcie Metali i Stopów
1998 nr 36 155--158
PL W artykule przedstawiono wpływ cyrkonu i boru na typy i ilości wydzielonych faz w żarowytrzymałych odlewniczych stopach kobaltu. Stwierdzono, że cyrkon i bor tworząc dodatkowe fazy zmieniają stosunki objętościowe pierwotnych węglików i węglikoazotków oraz borków w analizowanych stopach.
EN The type and quatities phases created in zirconium and boron modified of cobalt casting alloys is investigated. It has been found that zirconium and boron creating additional phases, changes quantities volume of primary carbides, carbonitrides and borides in investigation casting cobalt alloys.
11
63%
Krzepnięcie Metali i Stopów
1998 nr 36 281--286
PL W artykule opisano metody uszlachetniania warstwy wierzchniej odlewów żeliwnych na przykładzie wałka rozrządu. Autorzy uważają, że w szczególności uszlachetnianie warstwy wierzchniej plazmą łuku elektrycznego znajdzie szerokie zastosowanie w praktyce przemysłowej.
EN The papers describes methods that are used to improve surface layer condition of the iron castings, taking engine camshaft as an example. The authors believe that surface layer improving especially by plasma are method, will be extensively used in industry.
12
63%
Krzepnięcie Metali i Stopów
1998 nr 38 97--102
PL W pracy przedstawiono wyniki badań materiałowych dla doboru struktury umożliwiającej wzrost trwałości głowic. Dotychczas produkowane głowice ulegały deformacji (paczeniu się) w trakcie pracy silnika spalinowego.
EN The paper presents results of metallurgical investigations, the purpose of which was selection such a structure that should enabled to increase head durability. Up to the present diesel engine head produced undergo deformation during operation.
13
63%
Krzepnięcie Metali i Stopów
2000 R. 2, nr 43 401--406
PL W trakcie nagrzewania materiału skoncentrowanym strumieniem ciepła tworzy się jeziorko ciekłego metalu. Kształt przekroju poprzecznego jeziorka charakteryzuje się poprzez podanie wymiaru głębokości, szerokości oraz pola przekroju poprzecznego. Zazwyczaj dla zmniejszenia skłonności nadtapianego detal[...]
14
63%
Krzepnięcie Metali i Stopów
2000 R. 2, nr 43 409--416
PL O produkcji spawalniczej trzeciego tysiąclecia będzie decydować wydajność i jakość procesu przy równoczesnej dbałości o ochronę środowiska. Podstawowymi metodami spawania będą nadal metody łukowe a szczególnie metody wysokoenergetyczne. Dla poprawy wydajności doskonalone są urządzenia, opracowuje si[...]
15
63%
Krzepnięcie Metali i Stopów
1999 R. 1, nr 40 263--268
PL Praca dotyczy opracowania technologii wykonania łożysk ślizgowych przenośników kubełkowych dla przemysłu chemicznego. Łożyska odlano z żeliwa szarego z warstwą ślizgową utwardzoną metodą odlewniczą oraz z żeliwa szarego hartowanego i wymrażanego (obróbka podzerowa).
EN The paper describes manufacturing process that has been developed for sliding bearings of the bucket conveyor, which is used in chemical industry. The bearings are made from grey cast iron and their sliding surface are hardened by casting method, or, alternatively, they are made from grey cast iron,[...]
16
63%
Przegląd Spawalnictwa
17
63%
Przegląd Spawalnictwa
PL Zastosowanie skoncentrowanego strumienia ciepła do nadtapiania warstwy wierzchniej odlewów, w celu poprawy ich własności. Wykorzystanie techniki gwałtownej krystalizacji warstwy, zapewnia zwiększenie odporności na jej zużycie ścierne.
EN Application of concentrated thermal flux for partial melting of surface layer of castings in order to improve their properties. Using the technique of rapid crystallization of the layer increases its abrasive wear resistance.
18
51%
Archives of Foundry Engineering
EN The paper presents results of examination of material parameters of cast iron with structure obtained under rapid resolidification conditions carried out by means of the nanoindentation method.
19
51%
Archives of Foundry Engineering
EN The influence of modes of surface fusion by electric arc plasma (GTAW method) on the hardness and wear-resistance of plain cast iron was studied. A possible mechanism of structural rearrangement in the processed material during the friction was analyzed. This mechanism is determined by specific beha[...]
20
51%
Tribologia
2008 nr 1 111-119
PL W poszukiwaniu taniego stopu odlewniczego odpornego na zużycie ścierne wykonano badania zużycia żeliwa szarego o różnej wielkości wydzieleń grafitu i różnej osnowie oraz badania żeliwa sferoidalnego o różnej osnowie. Analizowano mechanizm zużycia z zastosowaniem metody metalograficznej.
EN In search of cheap wear resistant casting alloy wear testing of grey cast iron with different size of graphite precipitations and different matrices and wear testing of ductile cast iron with different matrices have been carried out. Wear mechanism using metallographic method was analyzed.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last