Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
PL W dolinie rzeki na obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego wybudowano sieć kanałów i rowów odwadniających, co spowodowało obniżenie poziomu wody gruntowej. Obserwuje się zatrzymanie procesów torfotwórczych i uruchomienie procesu mineralizacji gleb organicznych. Degradację tych gleb można ograniczyć[...]
EN Hydraulic network of the Biebrza River valley within the Biebrza National Park was modified in the past. Canals and drainage ditches were constructed. This alteration led to lowering of the groundwater table which restrained peat-forming processes and enabled mineralization of hydrogenic soils. In o[...]
2
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 9 33--38
PL Niniejszy referat prezentuje możliwości wykorzystania służb specjalnych w zwalczaniu zagrożeń terrorystycznych w Polsce i na świecie. Wskazano w nim, że zjawisko terroryzmu międzynarodowego stanowi poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa całego ładu międzynarodowego. Dokonano oceny stopnia zagrożeń te[...]
EN The paper refers to the possibility of using the special services to combat terrorist threats in Poland and in the world. The international terrorism remains a serious and continuing threat to mankind, to peace and to international security. An assessment was made of the level of terrorist threats t[...]
3
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 4 53--59
PL Celem artykułu jest przedstawienie zasad użycia sił zbrojnych w aspekcie zwalczania zagrożeń terrorystycznych. W ostatnich latach terroryzm traktowany jest jako poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego. W obliczu tego zagrożenia niezbędne stało się stworzenie podstawowych zasad wykorzy[...]
EN The aim of this article is to present the possibility of using the armed forces to combat terrorist activities. Terrorism is a serious threat to international peace and security. In the face of this threat the a basic tenet is a take action anti-terrorism measures in Poland. Therefore, the proper [...]
4
51%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
PL W ostatnich latach na terenie Puszczy Białowieskiej notuje się stałe obniżanie się zwierciadła wód gruntowych. Proces ten jest spowodowany m.in. pracami melioracyjnymi wykonanymi w latach 50. i 60. ubiegłego wieku. Regulacja cieków oraz budowa rowów melioracyjnych przyśpieszyły odpływ wody. Efektem [...]
EN Constant decline of groundwater levels has recently been observed in the Białowieża Forest . This process is due to drainage which took place in the 1950s and 1960s. Regulation of watercourses and construction of drainage canals and ditches caused the increase of water discharge from the area and dr[...]
5
51%
Journal of Water and Land Development
2005 no. 9 59-72
PL Teren badań obejmuje dolny basen rzeki Biebrzy znajdujący się na terenie Kotliny Biebrzańskiej położonej w północno-wschodniej Polsce. Kotlina Biebrzańska jest największym w Europie obszarem mokradłowym, na którym procesy torfotwórcze są wciąż aktywne. Obszar ten oprócz cennych gleb hydrogenicznych [...]
EN The study area - the Biebrza River Valley located in north-eastern part of Poland is the largest wetland area in central Europe where peat forming processes are still active. High biodiversity is attributed to the unique hydrological conditions. However, these conditions have been changed because of[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last