Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej
2015 Nr 7 101--109
PL Technologie informacyjne stwarzają człowiekowi możliwość szerokiego dostępu do informacji i wiedzy, poszerzają horyzonty oraz stawiają przed współczesnym człowiekiem nowe perspektywy. We współczesnej kulturze formuje się społeczeństwo informacyjne [15], w którym przyszło nam żyć. Młode pokolenie wyc[...]
EN Information technologies equip people with a wide access to information and knowledge, broaden the horizons and create new prospects. Nowadays we are forced to live in the information society which has been formed. Young generation brought up with and by the media moves freely in the cyberspace and [...]
2
63%
Logistyka
PL W pracy opisano badania cech mechanicznych krótkich rur ze stali nierdzewnej, które określono na podstawie próby ściskania. Rury te były poddane wcześniej działaniu środowisk agresywnych. Środowiska były następujące: kwas siarkowy 5%, kwas siarkowy 20%, kwas azotowy 20%. Próby ściskania wykonano w m[...]
EN In the work one described investigations of features of mechanical short pipes stainless-steel which one determined on the basis compressive tests. These pipes were subjected earlier to the operation of aggressive environments. Environments were following: the vitriolic acid 5%, the vitriolic acid 2[...]
3
63%
Logistyka
PL W niniejszej pracy przedstawiono przykłady korozji obiektów infrastruktury miejskiej takich jak: bariera drogowa, ogrodzenie, fragmenty mostu i sieci wodociągowej. Zaprezentowano rodzaj korozji tych obiektów i etap jej rozwoju. W rezultacie przeprowadzono dyskusję nad zebranymi uszkodzeniami korozyj[...]
EN This work presents examples of the corrosions of objects of the city infrastructure like, road barrier, fence, elements of bridges and water- network. A kind of the corrosion of these objects and a level of her development were presented. Discussion on collected corrosion damage to objects was condu[...]
4
63%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL Niniejsza praca dotyczy problemu korozji rur ze stali węglowej zabezpieczonych powłoką ochronną z polipropylenu. Przygotowano cztery grupy próbek o różnych średnicach i długościach. Badania przeprowadzono w komorze mgły solnej przez okres 720 godzin. Obliczono ubytek masy oraz prędkość korozji dla p[...]
EN This work deals with problems of corrosion of carbon steel tubes indemnified with protective coating with polipropylen. There was prepared four groups of samples, with different diameters and lengths. The research was carried out in a salt mist chamber over 720 hours. The researchers calculated wast[...]
5
63%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych cech mechanicznych na próbkach z rur stalowych o średnicach 15 mm i 18 mm. Są one stosowane najczęściej jako przewody w instalacjach. Na zewnętrzną ich powierzchnię w zakładzie produkcji była nałożona warstwa ochronna z polipropylenu. Rury te podd[...]
EN At this work results of the research on experimental mechanical properties carried out on samples from steel pipes about diameters 15 mm and 18 mm. They are most often applied as wires in installations. There was put protective layer at the unit of the production to their outside surface from the po[...]
6
63%
Przegląd Komunalny
2011 nr 2 48-51
PL Korozja wpływa na obiekty inżynierskie i wywołuje w nich różnorodne skutki. Mogą być one rozpatrywane i oceniane z punktu widzenia różnych dziedzin wiedzy. Przykładowo, w konstrukcji, którą jest rurociąg rozprowadzający wodę, korozja może wpływać na zmianę właściwości materiału rur, zmieniać paramet[...]
7
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 245-251
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań zmian wybranych cech mechanicznych betonu zwykłego klasy C12/15 i C20/25 w wyniku korozji. Proces korozji realizowano przez zanurzenie w 5% roztworze kwasu solnego i w 5% roztworze kwasu siarkowego w czasie 355 godzin. Badania wytrzymałościowe w postaci prób śc[...]
EN The article presents the results of changes in the mechanical properties of selected ordinary concrete class C12/15 and C20/25 as a result of corrosion. Corrosion process carried out by immersion in a 5% hydrochloric acid solution and 5% sulfuric acid solution at 355 hours. Strength tests in the for[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last