Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 77
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Eksploatacji
2012 nr 1 49-55
PL Przedstawiono model sterowania rolniczym agregatem składającym się z pojazdu i połączonej z nim przyczepy rolniczej. Agregat i kierujący nim kierowca są rozpatrywani jako system regulacji, w którym kierowca jest regulatorem, a przyczepa rolnicza obiektem regulowanym. Układ sterujący odwzorowuje zac[...]
EN A control model of the agricultural machinery unit consisting of vehicle and agricultural machine has been presented. Human - operator and the unit is being considered as control system with driver as a controller and vehicle as controlled system. Presented control system reproduces the actual behav[...]
2
100%
Inżynieria Rolnicza
PL Prezentowana praca przedstawia wstępną koncepcję uwzględnienia działania kierowcy w modelu zestawu ciągnik-maszyna rolnicza. Agregat taki porusza się po nieutwardzonym, często podmokłym, polu o urozmaiconej powierzchni. W tak trudnym terenie kierowca musi wykonywać bardzo skomplikowane manewry związ[...]
EN This work presents preliminary concept for taking into account driver's activity in a tractor-agricultural machine unit model. This unit runs on an unhardened, often waterlogged field with diversified surface. In this hard terrain, the driver has to carry out very complicated manoeuvres depending on[...]
3
100%
Inżynieria Rolnicza
2004 R. 8, nr 1 59--69
PL Rolnictwo ekologicznie zrównoważone stosuje nowe technologie, które potrzebują nowych specjalistycznych maszyn. W artykule przedstawiono nowe maszyny i narzędzia rolnicze przeznaczone do uprawy i doprawiania gleby, siewu punktowego w glebę nie uprawioną kompostowania materiałów organicznych oraz tra[...]
EN Sustainable agriculture grounded on application of ecological technologies needs the new, specialistic machines. Paper presented some newly designed machines and implements to soil tillage and surface cultivation, direct sowing, processing of organic materials and agricultural transport.
4
100%
Elektroinstalator
2017 nr 5 25--27
PL Coraz częściej nasi klienci stawiają bardzo wysokie wymagania układom zasilania 24 V DC. Z jednej strony muszą być trwałe, niezawodne i sprawne przez długie lata pracując w trudnych warunkach przemysłowych. Z drugiej strony muszą być bezpieczne dla odbiornika oraz sieci zasilającej. Podczas pojawien[...]
5
100%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Przedstawiono wyniki identyfikacji agregatu pojazd-lekka naczepa rolnicza metodami eksperymentalnej analizy modalnej, Metody te pozwalają na identyfikację częstotliwości drgań własnych i wizualizację postaci drgań własnych agregatu. Uzyskane modele modalne mogą być stosowane do weryfikacji i walidac[...]
EN This paper presents results of experimental modal analysis of the set the vehicle - the lightweight semitrailer GN-2000. These method can be successfully used in the process of identification of resonant frequencies and visualization of modal shape of the set. Obtained experimental modal models can [...]
6
100%
Biuletyn Instytutu Morskiego w Gdańsku
PL Promieniowanie elektromagnetyczne jest jednym z potencjalnie szkodliwych czynników dla zdrowia, które występują w środowisku pracy. Tematyka poruszająca zagadnienie narażenia osób pracujących na statkach na pole elektromagnetyczne dotychczas skupiała się głównie na źródłach znajdujących się na jedno[...]
EN Electromagnetic radiation is one of the possible harmful factors that occur in the work environment. The subject of the issue of the exposure of people working on ships to electromagnetic fields has so far mainly focused on the sources located on military units [18, 22, 23, 24]. On the basis of many[...]
7
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL W artykule przedstawiono schemat postępowania w procesie identyfikacji konstrukcji, w zastosowaniu do oszacowania wartości tłumienia. Zamieszczono algorytm wyliczenia współczynników tłumienia ramy paszowozu z wykorzystaniem wyników pomiarów eksperymentalnych i danych otrzymanych z analizy przy zasto[...]
EN Method of structure identification for purposes of calculating dumping coefficients in the paper was presented. The algorithm was applied to calculate of dumping coefficient for straw trailer frame using measuring of experimental data and data received from calculating using finite element method.
8
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL W artykule przedstawiono wpływ sformułowania elementów skończonych użytych do dyskretyzacji cienkościennych konstrukcji belkowych, na proces identyfikacji konstrukcji ramy paszowozu. Rozważania pzreprowadzono przy użyciu różnych elementów belkowych, w tym nowo opracowanego elementu cienkościennego z[...]
EN Influence of finite element formulation for thin walled structures description using beam elements on the identification process of structure of straw trailer frame ispresented in the paper. Consideration was made with three different beam elements. One of them was prepared with the help of new theo[...]
9
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL W artykule zwrócono uwagę na znaczenie stosowania weryfikacji doświadczalnej modelu obliczeniowego na podstawie badań eksperymentalnych konstrukcji nośnych. Przedstawiono zagadnienia związane z wykonywaniem pomiarów eksperymentalnych oraz sposób obróbki sygnałów pomiarowych przy identyfikacji obciąż[...]
EN The importance of using of experimental investigation in verification of computational model of frame construction is shown in the article. Problems connected with experimental measurements and preparing measurement signals for identifications of loads received during typical work of this constructi[...]
10
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL W artykule zwrócono uwagę na znaczenie stosowania badań eksperymentalnych w procesie modelowania i symulacji zachowań kinematycznych projektowanych konstrukcji nośnych. Zaznaczono rolę systemów aktywizacji danych przy identyfikacji obciążeń uzyskanych w warunkach normalnej pracy obiektów.
EN The importance of using experimental investigation in supporting structure kinematic modelling and simulation is presented in the paper. The role of acquisition data systems for identification of loads gained during usual machine work is emphasised.
11
63%
Diagnostyka
PL W maszynie poddawanej wymuszeniom zewnętrznym następują zmiany struktury materiało-wej jej elementów oraz zmiany struktury montażowej maszyny. Procesy te mają wymiar energe-tyczny. W referacie przedstawiono metodę analizy rozkładu mocy obciążeń dynamicznych w za-stosowaniu do identyfikacji struktura[...]
EN In a machine submited to external extortions there appears changes of its elements in material structure and changes of the machine's assembling structure. These processes have the energetic dimension. The paper presents the use of the dynamic power distribution method in structural identification o[...]
12
63%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN The knowledge of fatigue strength is required in numerous areas of engineering design, and in particular, in components of working machines. Destruction processes of machine components have an energetic dimension. An energy model of construction effort and energy measure capacity and effort of sampl[...]
13
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2010 z. 5/81 125-132
PL Przedstawiono model sterowania złożonym rolniczym agregatem maszynowym składającym się z ciągnika i połączonej z nim maszyny rolniczej. Sterowany przez kierowcę agregat jest rozpatrywany jako system regulacji, w którym kierowca jest regulatorem a maszyna rolnicza obiektem regulowanym. Układ sterując[...]
EN A control model of the agricultural machinery unit consisting of tractor and agricultural machine has been presented. Vehicle driven by operator is being considered as control system with driver as a controller and vehicle as controlled system. Presented control system reproduces the actual behavior[...]
14
63%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL Prace badawczo-rozwojowe wskazują na celowość poprawy transportu rolniczego i zastąpienia w nim ciągników rolniczych nową generacją zestawów drogowych: samochodami skrzyniowymi, sprzęgniętymi przy użyciu 60 mm zaczepu kulowego, z naczepami typu gęsia szyja. Wdrożenie w tych zestawach pojazdów nowego[...]
EN R&D works pointed the feasibility and the need to replace in transport -farm tractors by new generation of agricultural road units: trucks coupled with gooseneck trailers, equipped with 60mm hitch ball. Modern electronic Sens a Brake system implementation into these road units should have great posi[...]
15
63%
Polish Journal of Chemistry
EN The main purpose of thisworkwas a search for the dependence of VLE prediction quality on the kind of chosen n-alkanemodel system. The activities and total vapour pressure for (n-C6H14 + n-C16H34) mixture at 293.15 K, 313.15 K and 333.15 K were successfully predicted with Elbro free volume method usi[...]
16
63%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Artykuł ma na celu przybliżenie i zaznajomienie się z technikami i sposobami przeglądu i czyszczenia kanalizacji i urządzeń ochrony środowiska. Zrozumienie potrzeby systematycznego przeglądu i czyszczenia urządzeń odwodnienia pozwoli zarządcy urządzenia na zmniejszenie kosztów utrzymania jak również[...]
EN The aim of the paper is dissemination and acquaintedness the techniques and the ways of cleaning of sewage system and environment protection devices. Acceptance of the necessity of systematic survey and cleaning the drainage devices allow the manager to reduce the maintenance costs and avoid the eme[...]
17
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono doświadczenia z realizacji inwestycji zabudowy bromolitowej (LiBr) absorpcyjnej wytwornicy wody lodowej w Zespole Elekrociepłowni Poznańskich SA (ZEP SA) w Poznaniu. Zastosowana jednostopniowa wytwornica wody lodowej zasilana parą wodną współpracuje z układem klimakonwektorów wentylato[...]
18
63%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Eksperymentalna identyfikacja strukturalnych modeli dynamicznych najczęściej realizowana jest metodami klasycznej analizy modatnej. Jednak w wielu przypadkach eksploatacyjne warunki pracy maszyn rolniczych odbiegają od tych jakie możemy zamodelować na stanom isku identyfikacji charakterystyk dynamic[...]
EN Experimental identification of structural dynamic models is usually based on me modal analysis approach, However, in many applications, the real operating conditions may differ significantly from those applied during the modal tesl. Possibilities of application of operational modal analysis method t[...]
19
63%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 7 313--321
PL W artykule zaprezentowano wybrane możliwości analizy zachowań kinematyczno dynamicznych modeli maszyn rolniczych na wstępnym etapie projektowania. Przedstawiono wyniki dotyczące sił występujących podczas podnoszenia i opuszczania wału uprawowego zawieszonego na wysięgniku z przodu ciągnika oraz wpły[...]
EN Some possibilities of agricultural machine model kinematic and dynamic behaviour on initial designing stage are presented in the paper. The results concerned forces acting during Campbell roller arising and lower and influence of tractor-roller combination parameter on itself stability.
20
63%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Sterowany przez kierowcę pojazd może być rozpatrywany jako system regulacji, w którym kierowca jest regulatorem a maszyna rolnicza obiektem regulowanym. Źródłem sił zewnętrznych docierających do kierującego i wywierających wpływ na dynamikę samochodu jest zmieniające się otoczenie pojazdu. Efekt[...]
EN Vehicle driven by driver may be considered as control system with driver as a controller and vehicle as controlled system. Changeable vehicle environment is the source of outer forces reaching driver and having effect on vehicle dynamics. Driver efficiency depends on situation on the road, vehicle c[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last