Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 114 145--154
PL Współcześnie kapitał społeczny jest uważany za jeden z najważniejszych czynników wpływających na poziom zaufania społecznego i zbiorowego działania, które z kolei wpływa na poziom kooperacji w społeczeństwie i rozstrzyga o konkurencyjności danej gospodarki. Wynikiem oddziaływania kapitału społeczneg[...]
EN Social capital is understood as one of the most important informal institution that has an impact on level of social trust and collective activities, which influence cooperation level in society and decides about economy’s competitiveness. The result of social capital’s impact is i.e. economic growt[...]
2
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 86 315--323
PL W obecnych czasach ilość dostarczanych informacji jest zbyt duża w stosunku do możliwości ich rozpoznania. Z jednej strony tak duża ilość informacji powinna ułatwiać podmiotom gospodarczym podejmowanie decyzji, ale z drugiej występująca asymetria informacyjna powoduje, że podmioty te podejmują decyz[...]
EN Entities manage in turbulent, often unpredictable market conditions and it causes that their cognitive abilities are too weak in comparison with coming data streams. Such conditions cause, that entities take fast and very risky decisions. It seems, that one of the factors which can limit the risk in[...]
3
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2016 z. 97 399--410
PL Instytucje są nieodzownym elementem gospodarki, wpływają- cym na aktywność gospodarczą podmiotów, a co za tym idzie na wzrost i rozwój gospodarczy. Instytucje, z jakimi mamy do czynienia w gospodarce to instytucje zarówno formalne (np. reguły, prawa, konstytucje), jak i nieformalne (np. normy zachow[...]
EN Institutions are necessary element of economy and influence the economic activities of entities on the market and growth and economic development. Institutions, which exist in economy, are formal ( e.g. rules, laws, constitutions) and informal ( e.g. norms of behaviours, conventions) . The main aim [...]
4
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2016 z. 97 375--384
PL Kształtowanie się kapitału społecznego w społeczeństwach jest uwarunkowane wieloma czynnikami. Jednymi z ważnych determinant umożliwiających rozwój kapitału społecznego są czynniki instytucjonalne, takie jak kultura czy potencjał kreatywny danego społeczeństwa. Celem artykułu jest podjęcie próby ulo[...]
EN There are a lot of conditions that influence the shape of social capital. One of the important determinants which enable development of social capital are institutional factors like culture or creativity of a society. The main aim of this article is an attempt to adjust the cultural capital and crea[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last