Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 37
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono analizę wpływu właściwości luminoforów w lampach wyładowczych na tętnienie światła.
EN The paper presents analysis of influence of characteristics of luminophors in discharge lamps on light pulsation.
2
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2003 R. 79, nr 4 296-299
PL W artykule podjęto próbę analizy widma prądu i napięcia dostępnych na światowym rynku układów pracy lamp, ze szczególnym uwzględnieniem układów magnetycznych i elektronicznych, przy założeniu różnego poziomu odkształcenia krzywej napięcia zasilającego. Przedstawiono także wyniki badań laboratoryjny[...]
EN The test of analysis of spectrum of voltage and current in article was undertaken on world market of arrangements of work lamps from special regard the magnetical arrangements and electronic, near foundation of different level of deformation curve of feeding. It results of laboratory investigations[...]
3
100%
Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej
PL W artykule podano podstawowe informacje dotyczące zagadnień konwersji energii elektrycznej na energię świetlną. Wskazano parametry, które mogą wpływać na kształtowanie się parametrów świetlnych. Przedstawiono wyniki pomiarów współczynnika tętnienia w funkcji temperatury barwowej kilku grup lamp fluo[...]
EN The basic information of conversion of electrical energy to light energy in article were passed. It parameters which were showed was they can influence on be shaping light parameters. The results of measurements were introduced the coefficient of pulsation in function of colour temperature of severa[...]
4
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono analizę wpływu właściwości fizyczno-chemicznych stosowanych luminoforów oraz innych czynników na wielkość strumienia świetlnego.
EN Influence of physical and chemical characteristics of luminophors and other factors on luminous flux magnitude is analyzed.
5
100%
Archives of Electrical Engineering
PL W artykule podano podstawowe informacje dotyczące zagadnień konwersji energii elektrycznej na energię świetlną. Wskazano parametry, które mogą wpływać na kształtowanie się parametrów świetlnych. Przedstawiono wyniki pomiarów współczynnika tętnienia w funkcji temperatury barwowej lamp fluorescencyjny[...]
EN Basic information on the problems of converting the electrical energy into the light energy has been given in the paper. Parameters, which can influence the light parameters, have been pointed out. Measurement results of ripple factor versus colour temperature of fluorescent lamps supplied with AC v[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
2005 Z. 42 311-322
PL Lampy fluorescencyjne ze względu na nieliniową charakterystykę napięciowo-prądową, wymagają stabilizacji prądu. Układy zasilające te lampy nazywa się powszechnie statecznikami. Rozróżnia się stateczniki elektromagnetyczne i elektroniczne. Zastosowanie statecznika elektromagnetycznego powoduje przesu[...]
EN Fluorescent lamps with regard on non-linear voltage - current character, they require the stabilisation of current. It be calls arrangements feeding these lamps stabilisers universally. It electromagnetic and electronic stabilisers were distinguished. The use of electromagnetic stabiliser causes the[...]
7
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2004 R. 80, nr 5 451-455
PL Tętnienie światła lamp fluorescencyjnych jest wadą z oświetleniowego punktu widzenia. Głębokość tętnienia jest zależna od cech charakterystycznych lampy związanych z luminoforem a mianowicie: rodzaju, składu granulacji, sposobu nałożenia i temperatury barwowej oraz od częstotliwości prądu w układzie[...]
EN Light ripple of fluorescent lamps is with lighting point of sight the defect. It the depth of pulsating is dependent from; the of lamp connected from phosphors characteristic feature and namely; the kind, type - matter of granulation, way of putting on and colour temperature, as well as from frequen[...]
8
100%
Electrical Power Quality and Utilisation. Journal
EN This article presents the results of research carried out on the formation of light parameters of the phosphor coatings and surfaces of fluorescent lamps. Particular attention has been paid to those parameters which influence the formation of light parameters such as light efficacy and ripple. The r[...]
9
100%
Logistyka
PL Obecnie najczęściej stosowanymi źródłami światła są lampy fluorescencyjne. Parametry techniczne tych lamp zależne są od cech charakterystycznych związanych z luminoforem a mianowicie: rodzaju, składu granulacji, sposobu nałożenia i temperatury barwowej, oraz od układów zasilania lampy. Większość bad[...]
EN Fluorescent lamps are most often used as sources of light at present time. Technical parameters of these lamps depends on characteristics bounded up with luminophor: kind of luminophor, composition of granulation, solution of luminophor apply, colour temperature and power supply systems. Most scient[...]
10
100%
Logistyka
PL Propagacja światła wzdłuż optycznego światłowodu zależy od wielu czynników, wśród których dość duże znaczenie ma; kąt wejścia wiązki światła do rdzenia światłowodu, czystość materiału rdzenia i płaszcza oraz współczynnik wewnętrznego odbicia. światłowody używane w technice oświetleniowej najczęście[...]
EN Lighting propagation in optical fibres depends on many factors. Main facotrs are: falling angle of light stream into fibre core, purity of core and cover material, coefficient of internal reflection. Optical fibres used in lighting technology are made mostly from quartz glass or PMMA. Those systems [...]
11
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
2005 Z. 43 137-142
PL W artykule przedstawiono wyniki badań powierzchni i przekrojów powłok luminoforowych w lampach fluorescencyjnych na kształtowanie ich parametrów świetlnych. Szczególną uwagę poświęcono tym parametrom, które wpływają na kształtowanie się parametrów świetlnych, takich jak: skuteczność świetlna i tętni[...]
EN This article presents the results of research carried out on the formation of light parameters of the phosphor coatings and surfaces of fluorescent lamps. Particular attention has been paid to those parameters which influence the formation of light parameters such as light efficacy and ripple. The r[...]
12
100%
Nowa Elektrotechnika
2007 nr 9 (37) 10--13
13
100%
Nowa Elektrotechnika
2006 nr 10 (26) 10--12
14
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2006 Z. 228 307-315
PL Obsługa dużej liczby turystów w jaskini wymagała i wymaga zapewnienia odpowiednich warunków do zwiedzania między innymi oświetlenia. Niewłaściwe jego stosowanie może prowadzić do wielu korzystnych i niekorzystnych zjawisk, które występują natychmiast po uruchomieniu oświetlenia (odbiór kolorystyki j[...]
EN An increasing number of tourists visiting caves need to secure for them appropriate conditions of sightseeing (e.g. illumination). An inappropriate illumination can lead to many useful and wrong phenomena, which occur immediately after light switching on (colour perception of the cave) or later (env[...]
15
88%
Nowa Elektrotechnika
16
75%
Nowa Elektrotechnika
2005 nr 10 (14) 32--34
17
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 8 224-227
PL W artykule przedstawiono trend nasycania rynku odbiornikami energii elektrycznej o charakterystyce nieliniowej, wskazując że w najbliższej przyszłości może nastąpić pogorszenie jakości energii zwłaszcza w zakresie odkształcenia krzywej napięcia. Opierając się na tych przesłankach przeprowadzono bada[...]
EN A trend of market saturation by electro-receivers having nonlinear characteristics has been shown in this paper. It has been pointed out that in the near future the quality of energy may be deteriorated especially in case of voltage curve deformation. On the base of the above assumptions, investigat[...]
18
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 1319--1323, CD
PL W artykule omówione zostały właściwości układów optycznych aktualnie stosowanych w oprawach drogowych, pod kątem uzyskiwania użytecznego strumienia świetlnego. Wskazano główne wady istniejących rozwiązań, takie jak imisja światłem i straty strumienia w otoczeniu. Przeprowadzono analizę możliwości po[...]
EN In the paper there was discussed characteristics of optical systems currently used in the street lighting luminaires, in terms of obtaining usable luminous flux. It was identified the main drawbacks of existing solutions, such as light imission and luminous flux losses in environment. There was perf[...]
19
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 1316--1318, CD
PL W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania metody elementów skończonych do analizy termicznej oprawy oświetleniowej ze źródłami LED. Dostępne oprogramowania symulacyjne bazujące na powyższej metodzie, umożliwiają wyznaczenie rozkładu temperatury oprawy oświetleniowej zawierającej w swojej stru[...]
EN The article presented the possibility to use the method of finite elements for the analysis of thermal luminaries with the LED sources. Available simulation software based on the above method enables the determination of the temperature distribution of the luminaries containing many LED sources in i[...]
20
63%
Logistyka
2014 nr 6 1680-1686
PL W związku z rozporządzeniem Komisji Europejskiej o wymianie mało efektywnych energetycznie źródeł światła na źródła energooszczędne oraz z gwałtownym rozwojem źródeł LED, źródła te stają się jedną z głównych technologii stosowanych do oświetlenia. W sprzedaży szczególnie dużo jest rozwiązań opartych[...]
EN In connection with the Regulation of the European Commission about the replacement of little energy efficient light sources with energy-efficient sources and with the rapid development of the LED sources, these sources are becoming one of the main technologies used for lighting. There are sold espec[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last