Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 58
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Transport Miejski i Regionalny
2008 nr 11 13-18
PL Przyczyny i skutki kongestii. Środki regulacji ruchu zmniejszające poziom kongestii. Wpływ opłat drogowych na rozkład ruchu w miastach. Zwiększenie udziału transportu zbiorowego, w tym szynowego w obsłudze komunikacyjnej miast.
EN Causes and results of congestion. The measures of traffic regulation decreasing the level of congestion. The influence of road tolls for traffic distribution in the cities. The increase of the public transport share, including railway transport, in transport service of the city.
2
100%
Logistyka
PL W artykule przedstawione zostały sposoby działania mające na celu zwiększenie kolejowych przewozów pasażerskich w różnych obszarach rynku. Odnoszą się one do zmian w wyposażeniu kolei oraz do nowych rozwiązań w organizacji przewozów kolejowych, podnoszących jakość realizowanych usług.
EN The article presents the modes of action aiming at the increase of railway passenger transport in various market areas. They refer to the changes in railway equipment as well as new solutions in railway transport organization that increase the quality of implemented services.
3
100%
Logistyka
PL W związku z przyjętym w 2009 roku pakietem nowych rozporządzeń Unii Europejskiej, związanych z zasadami wykonywania działalności transportowej na unijnym rynku transportowym, wprowadzone zostały od 4 grudnia 2011 roku zmiany w zakresie wymagań stawianych wobec przewoźników drogowych w Polsce. Niniej[...]
EN As a result of a package of new EU regulations adopted in 2009 and associated with the performance of transport in the EU transport market, since 4th December 2011 suitable changes have been introduced in the requirements of road transport in Poland. This paper presents the scope of the changes rela[...]
4
100%
Logistyka
PL W artykule przedstawiona została rola dworców kolejowych w kształtowaniu jakości odbywanych podróży publicznym transportem pasażerskim, co jednocześnie ma wpływ na wizerunek kolei. Omówiony został również zakres obsługi podróżnych w tych punktach komunikacyjnych oraz ich lokalizacja i niezbędne wypo[...]
EN The article presents the role of train stations in shaping the quality of journey made by public passenger transport, and in the same time their impact on the image of railway as a whole. The article also discusses the scope of passenger service in these communications points, as well as their locat[...]
5
100%
Logistyka
PL W artykule omówione zostały obszary działań i czynności identyfikujące potrzeby oraz zadania logistyczne przedsiębiorstw. Podejmowane działania logistyczne powinny być ukierunkowane zarówno na potrzeby przedsiębiorstw, jak też zorientowane na wymagania rynku. Przedstawione zostały także warianty org[...]
EN The article discusses the areas of operations and actions identifying the needs and logistic objectives of companies. The undertaken logistic operations should be both channeled into companies needs and orientated towards the requirements of the market. The article also presents the organizational v[...]
6
100%
Logistyka
PL Artykuł omawia elementy wyposażenia zaangażowane w obsłudze logistycznej, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów infrastruktury magazynowej wraz z odpowiednim wyposażeniem. Ponadto, przedstawione zostały centra logistyczne - jako nowoczesne rozwiązania w sieciach logistycznych, stanowiące jej punkty[...]
EN The article discusses the elements of equipment used in logistic service with special focus on storage infractructure facilities and their specific equipment. Logistic centers, as modern solutions in logistic networks that are their interchange points covering much wider area of functionality than t[...]
7
100%
Logistyka
PL W artykule przedstawiona została mobilność - jako jedna z ważniejszych potrzeb obywateli, bez względu na miejsce ich zamieszkania, warunkująca realizację każdej aktywności człowieka. Poddano również analizie preferencje obywateli odnoszące się do jakości zaspokajania potrzeb mobilności, a także obow[...]
EN The article presents mobility as one of the crucial needs of the citizens, regardless of their place of residence, that conditions the accomplishment of every human activity. Citizens' preferences concerning the quality of mobility needs provision have been analyzed, together with the responsibiliti[...]
8
100%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL Rozwojowi gospodarczemu towarzyszy dynamiczny wzrost przewozów towarowych, ale jednocześnie zauważalny jest wzrost strat, wynikający z wielu występujących zakłóceń w realizowanych dostawach. W artykule przedstawione zostały przyczyny obecnie występujących zagrożeń bezpieczeństwa transportu w logisty[...]
EN Economic development is usually accompanied by a dynamic growth in the transport of goods. At the same time, however, the increase in loses can be noticed due to many disruptions appearing during the delivery. The article presents the reasons for the present threats to the security of the logistics [...]
9
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2006 z. 62 551-558
PL Artykuł dotyczy działań na rzecz doskonalenia jakości usług w przewozach pasażerskich. Obecnie klienci mają nie tylko zróżnicowane, ale także wyższe wymagania w stosunku do oferowanych im usług. Stąd też coraz częściej warunkiem zapewnienia niezawodnej obsługi przewozowej staje się zagwarantowanie p[...]
EN The main concern of the article is to present the actions taken in order to improve the quality of the services in passenger transport. Nowadays passengers requirements concerning the services offered to them are not only varied but also much higher. Therefore the provision of integrated services is[...]
10
100%
Logistyka
2008 nr 2 CD-CD
PL W artykule przedstawione zostały wybrane aspekty bezpieczeństwa podróżnych korzystających z usług publicznego transportu pasażerskiego. Odnoszą się one do głównych przyczyn powodujących zagrożenia bezpieczeństwa w poszczególnych fazach łańcucha podróży, a także do kierunków działań na rzecz poprawy [...]
EN The article presents selected aspects of the security of travellers who use public passenger transport services. They refer to the main reasons that cause security threats in the particular phases of the journey chain as well as to the course of action aiming at the improvement of security in the me[...]
11
100%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL Artykuł przedstawia aktualne uwarunkowania i tendencje występujące w obsłudze mobilności mieszkańców miast, wywołujące problemy w środowisku miejskim. Są one związane z nadmiernym wzrostem motoryzacji w stosunku do istniejących możliwości przestrzennych i infrastrukturalnych miasta. W artykule wskaz[...]
EN The article presents current determinants that are found in mobility service offered to city inhabitants. Excessive growth of individual car transport, compared to spatial and infrastructural capacity of the city, produces negative results in urban environment. The article presents alternative solut[...]
12
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2003 z. 47 521-533
PL W referacie przedstawione zostały przyczyny uzasadniające wzrost roli transportu zbiorowego w obsłudze komunikacyjnej miast, a także główne kierunki podnoszenia standardu usług miejskiej komunikacji zbiorowej, przyczyniające się do stworzenia alternatywnej oferty dla korzystających z własnych samoch[...]
EN The article presents the reasons underlying the increase of the role of public transport in municipal transport service. It also points out the main directions of raising the standard of municipal transport service that contribute to the creation of an alternative offer for private car users as well[...]
13
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2004 z. 52 491-500
PL W artykule przedstawiona została rola informacji w kształtowaniu produktu transportu pasażerskiego. Właściwa informacja dla podróżnych i sposób jej dostarczania jest istotnym elementem jakościowym usługi transportowej. Badania marketingowe pokazują, że jedną z głównych barier utrudniających korzysta[...]
EN The article presents the role of information in the process of shaping the product of passenger transport. Proper information for passengers and the way it is delivered are the crucial elements of transport services quality. As shown by marketing research, one of the main barriers hindering the use [...]
14
100%
Logistyka
2014 nr 3 7000--7009
Extending the Common Market to include the countries of Central and Eastern Europe requires taking a number of actions by both the "old " and “new” EU members to create a strong potential for transport which would be able to meet the new tasks and new requirements . One of the requirements is to cre[...]
PL Rozszerzenie Wspólnego Rynku o kraje Europy Środkowo-Wschodniej wymaga podjęcia szeregu działań, zarówno przez „starych”, jak i „nowych” członków UE, w kierunku stworzenia silnego potencjału transportowego, który mógłby sprostać nowym zadaniom i nowym wymaganiom. Jednym z wymagań jest stworzenie sie[...]
15
100%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 12 293--303
PL [...] Niniejszy artykuł stanowi omówienie uwarunkowań, które powinny przyczynić się do wzrostu potencjału transportu kolejowego na europejskim rynku transportowym, co sprzyja działaniom na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu i podnoszenia jakości usług kolei.
EN The harmonious development of the European Union requires a wide range of instruments promoting environmentally friendly means of transport, especially on long routes, in urbanized areas and busy connections. As it appears from the EU policy documents and the direction of action proposed by internat[...]
16
100%
Problemy Kolejnictwa
2006 Z. 142 37-52
PL Przemiany spoleczno-gospodarcze na kontynencie europejskim oraz w skali globalnej powodują wzrost mobilności społeczeństw. Kolej, chcąc sprostać coraz wyższym wymaganiom konkurencyjności na europejskim i krajowym rynku transportowym, musi zapewniać podróżnym najlepszą ofertę przewozową wdrażając now[...]
EN Social and economic transformation in Europe and in global scale result in the increase of social mobility. Railways have to ensure the best offer for passenger by implementation of modern solutions in area of technology and service management in order to meet increasing demands of competitiveness i[...]
17
100%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 19 247--259
PL Prawo do swobodnego przemieszczania się jest obecnie jednym z podstawowych praw człowieka, które coraz częściej jest gwarantowane międzynarodowymi aktami prawnymi. Wśród wielu przemieszczeń coraz większego znaczenia nabierają przemieszczenia w relacjach dalekich, obejmujących obszar kontynentu, a na[...]
EN Globalization is one of the factors affecting the future scenarios of mobility. This phenomenon will cause a lot of changes in passenger transport which today can be clearly observed mainly through: changes in the nature (structure) of transportation needs, changes in the ways of satisfying them. Th[...]
18
100%
Logistyka
2014 nr 4 3437--3447
EN W artykule wskazane zostały przyczyny popularyzacji rowerów, jako środków transportu indywidualnego, a także ich rola i miejsce w intermodalnych łańcuchach mobilności, zwłaszcza w powiązaniu ze środkami komunikacji publicznej. Ponadto, zwrócona została uwaga na warunki, jakie muszą być spełnione, ab[...]
19
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 97-106
PL Transport intermodalny uważany jest obecnie za jeden z istotnych czynników rozwoju towarowego transportu kolejowego w wielu regionach świata, porównywany często do roli, jaką odgrywają koleje dużych prędkości dla rozwoju transportu pasażerskiego. Zarówno na kontynencie amerykańskim, jak też w Europi[...]
EN In many regions of the world intermodal transport is presently regarded as one of the key factors in the development of rail freight transport; its role is often compared to the one played by high-speed railway in the development of passenger transport. Both on the American continent as well as in E[...]
20
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2005 z. 58 387-394
PL Artykuł dotyczy jednego z ważniejszych obecnie kryteriów oceny jakości usług komunikacji zbiorowej, jakim jest bezpieczeństwo przewozów. Poczucie braku bezpieczeństwa staje się coraz częściej poważną przeszkodą dla podróżnych w korzystaniu z tej formy transportu. W artykule wskazano na przyczyny i s[...]
EN The article concerns one of the most important criteria for assessment of the public transport services quality, which is transport security. The sense of insecurity is becoming more and more frequent obstacle for passengers in using this form of transport. The article points at the causes and effec[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last