Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 80
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Budownictwo
2013 R. 69, nr 5 244--246
PL Opisano ochronę katodową TopZinc prętów zbrojeniowych metodą traconej anody. Ochronę antykorozyjną prętów zbrojeniowych uzyskuje się poprzez podłączenie bezpośrednio do prętów zbrojeniowych protektorów TopZinc R. Protektory TopZinc R polaryzują katodowo pręt zbrojeniowy, chroniąc go przed korozją.
EN This article describes the cathodic of reinforcing steel using sacrificial zinc anode TopZinc. Corrosion protection reinforcing steel achieved by connecting directly to the rebar protectors TopZinc R. Protectors TopZinc R polarizing cathodic reinforcing steel to protect it from corrosion.
2
100%
Świat Szkła
2005 nr 4 [85] 56-56
PL Nawet pozornie proste przedmioty codziennego użytku, otaczające nas od wieków, zmieniają się coraz szybciej. Jednym z takich "przedmiotów codziennego użytku" są także szyby okienne. Towarzyszą nam one na co dzień, jednak zazwyczaj ich nie zauważamy, chyba tylko w sytuacjach nadzwyczajnych lub wtedy,[...]
3
100%
Geometria Wykreślna i Grafika Inżynierska
2000 nr 5 45-48
PL Omówiono zasady budowy i działania przyrządu zaprojektowanego w postaci płaskiego mechanizmu dwukorbowego suwakowo-zębatkowego, służącego do ciągłego lub punktowego kreślenia elipsy oraz hiperboli, których osie mogą przyjmować zmienne długości. Ideę geometryczną budowy przyrządu oparto na definicjac[...]
EN The construction and functioning of a graphic instrument for continuous or pointwise drawing of ellipses and hyperbolas, characterised by changeable lenght of its axes, has been constructed on the principle of drag-link, and a slider-rack-and pinion plane mechanism, whih geometrical idea is based on[...]
4
100%
Geometria Wykreślna i Grafika Inżynierska
2000 nr 5 49-55
PL Praca dotyczy orginalnej konstrukcji - wraz z jej uzasadnieniem - wpisana w dany okrąg lub inną stożkową trojkąta, którego boki przechodzą przez trzy dane punkty. Odnosi się ona do znanego od roku 1750 tzw. "problemu Castillona". W rozwiązaniu przyjętym w pracy wykorzystano biegunowe danych punktów [...]
EN This work includes the descriotion and explanation of an original construction of the construction inscribing a triangle into a given circle or any other conic where its sides pass through three given points. This work is related to the "Castillon's problem" known since 1750. To resolve this problem[...]
5
100%
Geometria Wykreślna i Grafika Inżynierska
1998 nr 4 27-40
PL Omówiono rozwiązanie zagadnienia 'o styczności' Apoloniusza sposobem nieklasycznym, który w tym przypadku polega na wykorzystaniu skonstruowanych odpowiednich krzywych, wyznaczających w przecięciach szukane środki okręgów stycznych do danych okręgów i/lub prostych i przechodzących przez dane punkty.[...]
EN The paper deals with the solution of the Apollonius problem of 'tangency' by non-classical method, which in this case is based on the application of constructed adequate curves, determining the points of intersection the searched centers of circles, tangent to given circles and/or straight lines a[...]
6
100%
Landform Analysis
2008 Vol. 7 95--101
PL Na podstawie badań terenowych przeprowadzonych po wschodniej stronie rynny jeziora Jasień oraz z wykorzystaniem literatury z zakresu paleogeografii, autor dokonał rekonstrukcji przebiegu procesów stokowych, które zaszły w późnym vistulianie i holocenie. Badania pozwoliły wyróżnić etapy kształtowania[...]
EN The Jasień lake trough is situated in northern Poland, in the eastern part of West Pomeranian Lakeland. Main geomorphic features of the area developed during the advance of the Bytów ice lobe and its subsequent decay, ca. 16,000 years ago. Research focused on the evolution of erosion-denudation land[...]
7
100%
Maszyny Górnicze
2017 R. 35, nr 3 27--43
PL Obowiązujące przepisy zawarte w dyrektywie maszynowej 2006/42/WE wymagają, przy projektowaniu maszyn eliminowania zagrożeń, redukcji ryzyka do akceptowalnego poziomu. Służy temu przeprowadzenie procesu oceny ryzyka. Ocena ryzyka przeprowadzona na etapie projektowania, pozwala na stwierdzenie czy pod[...]
EN Current regulations included in directive No 2006/42/EC require elimination of hazards and risk at the stage of designing the mining machines to the acceptable level. Rick assessment is used for that purpose. Rick assessment at the stage of designing enables concluding if all the undertaken measures[...]
8
100%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2002 nr 10 32--34
9
100%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2002 nr 11 34--36
10
100%
Świat Szkła
PL Nawet pozornie proste przedmioty codziennego użytku, otaczające nas od wieków, zmieniają się coraz szybciej. Jednym z takich "przedmiotów codziennego użytku" są także szyby okienne. Towarzyszą nam one na co dzień, jednak zazwyczaj ich nie zauważamy, chyba tylko w sytuacjach nadzwyczajnych lub wtedy,[...]
11
100%
Opuscula Mathematica
2017 Vol. 37, no. 2 313--325
EN In the paper we consider a nonlinear control system governed by the Volterra integral operator. Using a version of the global implicit function theorem we prove that the control system under consideration is well-posed and robust, i.e. for any admissible control u there exists a uniquely defined tra[...]
12
100%
Maszyny Górnicze
2018 R. 36, nr 2 78--86
PL W artykule zdefiniowano funkcję bezpieczeństwa zatrzymania awaryjnego realizowaną przez system sterowania maszyny oraz określono wymagany poziom zapewnienia bezpieczeństwa. Dokonano analizy parametrów elementów systemu sterowania w aspekcie niezawodności funkcji zatrzymania awaryjnego oraz wykazano,[...]
EN The emergency stop function executed by the machine control system is defined and safety level required to reduce the risk related to the hazards and to the use of the function itself is determined. Parameter selection for the control system is verified, and it is found that the function ought to be[...]
13
100%
Maszyny Górnicze
2018 R. 36, nr 1 71--83
PL W artykule zidentyfikowano funkcje bezpieczeństwa minimalizujące ryzyko związane z zagrożeniami oraz zaproponowano sposób doboru systemów sterowania do ich realizacji. Funkcje bezpieczeństwa realizują funkcje załączenia, wyłączenia, zatrzymania maszyny oraz zatrzymania awaryjnego maszyny. W świetle [...]
EN Safety functions minimizing the risk of hazards are identified and the method for selecting the control systems to realize these functions is suggested. Safety functions switch off and stop the machine as well as they stop the machine in the case of emergency. Structure and PLr safety level of the c[...]
14
100%
Rynek Instalacyjny
2018 Nr 6 72--74
PL Bez prawidłowo działającej wentylacji nie może funkcjonować żaden budynek - bez względu na to czy jest to dom jednorodzinny, blok mieszkalny, biuro, restauracja, przychodnia, szpital czy zakład przemysłowy. Poprawne wykonanie instalacji to element niezbędny dla jej prawidłowego funkcjonowania, tak s[...]
15
100%
Journal Biuletyn of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics
2003 Vol. 13 45--49
EN This work deals with an analytic-graphical method of construction approximated developments of optional length circular arcs on a straight line. Such problems often appear in the engineering, designing and workshop practices. The method presented by A. Kochański [1] concerns the development of an ar[...]
16
100%
Journal Biuletyn of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics
2001 Vol. 11 43--45
EN The paper presents principles for construction and functioning of graphic instrument for continuous or point wise drawing of an parabola, which is constructed in the form of fiat shackle crank, slider-rack and pinion parabolograph. The geometric idea for construction of the instru¬ment is based dire[...]
17
100%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono wpływ promieniowania ultrafioletowego na właściwości powłok akrylowych. Przedstawiono wyniki pomiarów: grubości, twardości, wartości parametru Ra chropowatości powierzchni oraz połysku zwierciadlanego powłok dla różnych okresów ich starzenia. Zaobserwowano zmniejszenie grubo[...]
EN This article presents the influence of ultraviolet radiation on the features of acrylic coatings. The results of measures of coatings thickness, their hardness, value of Ra surface parameter and bright polish for the different ageing time were shown. The decrease of thickness and bright polish along[...]
18
100%
Logistyka
2014 nr 5 42--46
PL Logistyka w turystyce najczęściej dotyczy zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi, a brakuje opracowań dotyczących turystyki kwalifikowanej. W artykule przedstawiono przykład zastosowania rozwiązań komunikacyjno- -logistycznych w tej formie turystyki. Zaprezentowano sieć komunikacyjną dla turys[...]
EN Logistics in tourism is mostly affecting tourism agencies management. There is lack of works affecting qualified tourism. The paper presents an example of an application of logistic solution in this form of tourism. The paper shows a logistic communications network for tourists in Saas Valley in Swi[...]
19
100%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL W czasie głębokiego kryzysu przeżywanego pod koniec lat 90. Polski Przemysł Lotniczy poddany został procesowi głębokiej restrukturyzacji. Niektóre firmy sektora zostały sprywatyzowane, część znacznie zmniejszyła swój potencjał produkcyjny w porównaniu do lat 80. lub uległa likwidacji. Była to cena d[...]
EN During the deep crisis experienced at the end of the 1990s, the Polish aerospace industry underwent a process of deep restructuring. Some companies in the sector were pri-vatized and a part significantly decreased its production potential compared to the 1980s or was liąuidated. This was the cost of[...]
20
88%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2008 nr 10 32-34
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last