Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL W ramach pracy przetestowano dwie metody oceny skuteczności środków do zwalczania grzybów pleśniowych na tynkach. W badaniach stosowano nośnik gipsowy wybrany spośród sześciu różnych mas tynkarskich i zapraw. Zastosowano sześć środków i zbadano ich własności grzybobójcze. Na podstawie uzyskanych wyn[...]
EN Within the frame of research work, two methods for estimation of effectiveness of moulds control on plasters were tested. Solid support suitable for tests was chosen among 6 different plasters and mortars. Six impregnants for plaster desinfection were used and their fungicidal properties were tested[...]
2
100%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Środki ochrony drewna, farby, masy uszczelniające, kleje, spoiwa, materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych zawierające substancje czynne, zapobiegające korozji biologicznej zaliczane są do produktów biobójczych. Sprzedaż i stosowanie takich produktów wymaga uzyskania pozwolenia na obrót wydanego pr[...]
EN Biocides include wood protective agents, paints, sealing compounds, glues, adhesives and synthetic insulation materials containing active substances to prevent biological corrosion. Sale and use of such products requires obtaining a permit issued the Ministry of Health. The article presents the requ[...]
3
100%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT) jest jednym z parametrów kontrolowanych podczas określania skuteczności oczyszczania ścieków przez małe domowe oczyszczalnie. W badaniach BZT5 należy wstępnie przygotować próbki ścieków do analizy i rozcieńczyć je w różnym stosunku wodą do rozcieńczeń wzbogac[...]
EN Biochemical oxygen demand (BOD) is one of the parameters monitored during determination of effectiveness of small, household-based sewage treatment plants. In testing BOD5 procedure, the sevage samples, after initial preparation for analysis, are diluted in various proportion by dilution water, whic[...]
4
100%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Występowanie mikroorganizmów na elewacjach jest związane z termomodernizacją obiektów i stosowaniem w systemach ociepleń polimerowych materiałów elewacyjnych. Aby wyeliminować korozję biologiczną, stosuje się materiały z dodatkami środków ochrony powłok przed glonami i pleśniami. W roku 2008 zostały[...]
EN The appearance of microorganisms on the elevation is related to the thermal modernization of the construction works and with using polymeric elevation materials in these systems. To eliminate the biological corrosion, the materials with the addition of coat protection products against mould and fung[...]
5
100%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów stężenia zarodników grzybów pleśniowych wykonanych w trakcie ekspertyz mikologicznych kilkunastu lokali mieszkalnych. Mierzono również wilgotność przegród, określano przyczynę ich zawilgocenia. Porównując stężenie zarodników grzybów w powietrzu wewnętrznym z [...]
EN In the following paper the measurement results of mould fungi spores concentration in several apartments are presented. The compartments humidity was measured and the cause of damp formation was determined. Comparing the concentration of fungi spores in the internal air, with the simultaneously defi[...]
6
100%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Zawartość fosforu jest jednym z parametrów kontrolowanych podczas określania skuteczności oczyszczania ścieków przez małe domowe oczyszczalnie. Przedmiotem badań opisanych w artykule było wybranie optymalnych parametrów metody oznaczania fosforu ogólnego po utlenianiu nadtlenodwusiarczanem oraz wyzn[...]
EN Content of phosphorus is one of the parameters monitored during determination of effectiveness of small, household-based sewage treatment plants. The subject of tests described in this paper was to select the optimal parameters for determination of total phosphorus after peroxodisulfate oxidation an[...]
7
100%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Zawartość fosforu jest jednym z parametrów kontrolowanych podczas określania skuteczności oczyszczania ścieków przez małe przydomowe oczyszczalnie. Przedmiotem badań opisanych w artykule było oznaczanie fosforu ogólnego oraz wyznaczenie stopnia redukcji fosforu w ściekach oczyszczonych, pochodzących[...]
EN Content of phosphorus is one of the parameters monitored during determination of effectiveness of small, household - based sewage treatment plants. The subject of tests described in the paper was to select the optimal parameters for the determination of total phosphorus after peroxodisulfate oxidati[...]
8
100%
Eksploatacja i Niezawodność
1999 nr 1 8-9
PL W artykule opisano nowe rozwiązanie zasilania gazem propan-butan silnika o zapłonie iskrowym Holden w samochodach Lublin II. Przedstawiono budowę i charakterystykę techniczną układu zasilania gazem oraz jego walory eksploatacyjne.
EN In the paper a new solution in Holden spark ignition engine (SI) gas feed (LPG) for Lublin II car was described. A construction and technical characteristics of gas feed system together with its exploitation advantages were presented.
9
100%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Przedstawiono wyniki badań skuteczności dwóch środków ochrony drewna stosowanych w 4 klasie zagrożenia korozją biologiczną, czyli w kontakcie z gruntem. W badaniach wyznaczono nominalne skuteczne retencje środków metodą skryningową z użyciem gleby sztucznej - wermikulitu i w badaniu właściwym z użyc[...]
EN The paper deals with the test results of wood preservatives effectiveness against soft rotting micro-fungi and other soil inhabiting microorganisms for two wood preservative products being used in the 4th class of biological corrosion hazard. Test were carried out in accordance with PN ENV 807. This[...]
10
100%
Materiały Budowlane
2016 nr 9 21--22
11
63%
Materiały Budowlane
2013 nr 9 96--97
PL Obiekty budowlane w czasie eksploatacji narażone są na działanie czynników atmosferycznych powodujących ich stopniową degradację. Okresowo prowadzone przeglądy techniczne pozwalają określić techniczny stan elewacji. W referacie przedstawiono najczęściej występujące wady i uszkodzenia wpływające na t[...]
12
63%
Materiały Budowlane
2012 nr 9 28-28
13
63%
Materiały Budowlane
2017 nr 12 14--15
14
63%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Przedmiotem pracy omówionej w artykule było wykonanie testu laboratoryjnego zgodnie z normą ENV 807, która stanowi podstawę oceny skuteczności działania środków impregnujących w stosunku do grzybów powodujących zgniliznę pleśniową drewna w kontakcie z gruntem. Źródłem infekcji drewna jest naturalna [...]
EN The paper presents the results of determination of wood preservatives effectiveness against soft rotting micro-fungi and other soil inhabiting micro-organisms, carried out in ITB Laboratory of Microbiological Wood Corrosion. The aim of presented research work was to elaborate a methodology (in accor[...]
15
63%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Przedstawiono wyniki badań odporności na zagrzybienie elementów z kompozytów drewna i spoiwa cementowego. Zastosowano kilka metod badawczych: badania grawimetryczne, oznaczanie części nierozpuszczalnych w kwasie solnym, analizę termiczną i badania strukturalne. Uzyskane wyniki nie pozwoliły na ilośc[...]
EN The results of research concerning the resistance on Basidiomycetes of concrete incorporating wooden chips are shown. The following test methods were used: gravimetric for determination of unsoluble residue in HCl, thermal analysis and structural test. Obtained results did not allow for quantitative[...]
16
51%
Izolacje
2016 R. 21, nr 6 44--47
PL W artykule omówiono wyniki badania mykologicznego wyrobów z celulozy w postaci luźnej, formowanych in situ do izolacji cieplnej w budownictwie, wykonane znormalizowaną metodą europejską PN-EN 15101-1:2013-12. Przedstawiono wyniki i przykłady stanu zaatakowania próbek przez grzyby. Wykazano, że badan[...]
EN The article discusses the results of microbiological testing of loose fiber products (cellulose) formed in situ for thermal insulation in construction, carried out according to standardized European method of PN-EN 15101-1:2013-12. The results and examples of advancement of fungal attack on specimen[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last