Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 40
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Zgodnie z tendencjami światowymi GNSS znajduje szerokie zastosowanie jako źródło pozycjonowania w różnego rodzaju systemach śledzenia obiektów. Proponowany system monitorowania składa się z trzech podstawowych komponentów: podsystemu pozycjonowania - pokładowych odbiorników GNSS, podsystemu transmis[...]
EN The idea of monitoring system for aircraft using satellite navigation systems is in line with the concept of the use of GNSS in aviation, both in Europe and worldwide. The proposed system consists of three basic components: the positioning, airborne GNSS receivers, the transmission of data and the g[...]
2
100%
Logistyka
2014 nr 3 1206--1217
PL We współczesnych czasach turystyka stała się powszechna. Podróżowanie w celach turystycznych jest udziałem wielu ludzi. Nieodzownym atrybutem turystyki jest transport. Biorąc pod uwagę wymienione uwarunkowania w niniejszym artykule dokonano analizy wykorzystania transportu lotniczego w turystyce w P[...]
EN Nowadays, tourism has become widespread. Travelling for tourism is the participation of many people. Indispensable attribute of tourism is transport. Given these considerations, analysis of the use of air transport in tourism in Poland is presented. The analysis is based mainly on statistics of Civi[...]
3
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2014 z. 103 35--45
PL Niniejszy artykuł zawiera wyniki badań i wnioski końcowe z projektu badawczego realizowanego na lotnisku wojskowym w Dęblinie. Był to pierwszy projekt w Polsce poświęcony problematyce kolizji statków powietrznych z ptakami. Lotnisko w Dęblinie zostało wybrane, ponieważ znajduje się w pobliżu ujścia [...]
EN The first project in Poland devoted to study on bird strikes at military airfields was conducted from 2007 to 2010. The studies were carried out at the Deblin airfield, Eastern Poland. This airfield was chosen since it is located close to the valley of the Vistula River, one of the most important pa[...]
4
100%
Logistyka
2015 nr 3 889--898, CD1
PL Jak wskazują wnioski z przeprowadzonych analiz jednym z czynników, który wpływa negatywnie na bezpieczeństwo lotów, jest potencjalna możliwość kolizji statków powietrznych z ptakami, szczególnie na lotnisku i w jego pobliżu. Pomimo stosowania różnorodnych metod, mających na celu minimalizowanie możl[...]
EN As it was proved by conclusions of analyses, which were carried out, one of the factor that is significant for flight safety is potential threat of bird strikes, especially at the airport and in its vicinity. Despite the fact that a lot of methods were developed to lessen this threat, it turns out t[...]
5
100%
Journal of KONES
EN As proved in the conducted analyses, one of the factors, which, to a large degree, exerts a negative influence on flight safety, is a potential possibility of a collision of an aircraft with birds, in particular at an airfield or in its vicinity [12, 16]. Various parts of an aircraft are subjected t[...]
6
100%
Journal of KONBiN
2017 No. 42 5--24
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań symulacji zderzenia bociana z oszkleniem helikoptera. Opracowano numeryczny model bociana w oparciu o dane biometryczne, uwzględniające różne właściwości fizyczne głowy, szyi, korpusu i skrzydeł. Okazuje się, że wyniki badań uwzględniających kształt ptaka różni[...]
EN The aim of this article is to present findings of simulation research of a stork impact with a helicopter windshield. Besides we developed a numerical model of the stork, based on biometrical data, taking into account various properties of its head, neck, torso and wings. It appears that the researc[...]
7
100%
Journal of KONES
EN The article presents simulation results of a bird strike with a helicopter windshield of small helicopter category. It turns out that there are no certification requirements regarding windshield of this category. Therefore Agusta A109 helicopter as a representing this helicopter category has been ch[...]
8
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Problem bezpieczeństwa lotów jest niezmiernie istotną kwestią funkcjonowania lotnictwa. Jak wskazują wnioski z przeprowadzonych analiz, jednym z czynników których znacząco wpływa negatywnie na bezpieczeństwo lotów, jest potencjalna możliwość kolizji statków powietrznych z ptakami, szczególnie na lot[...]
EN The problem of flight safety is an extremely important issue the functioning of aviation. As the conclusions of the analysis, one of the factors which significantly adversely affect flight safety is the potential for aircraft collisions with birds, especially at the airport and its vicinity. The art[...]
9
63%
Annual of Navigation
2010 No. 16 15-24
EN Presently a lot of countries carry out aviation tests of Automatic Dependent Surveillance - Broadcast (ADB-S). The on-board GPS receiver is used as a basic source of information on position and time for that system. According to the CNS/ATM plan, traditional radars using by ATC will be replaced for [...]
10
63%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Prezentowany artykuł przedstawia rezultaty badań systemu pozycjonowania samolotów szykach bojowych. Wspomniany system wyznacza pozycję obiektów (samolotów) N)'wykorzystując system satelitarny GPS (Global Positioning System). Piloci, dzięki informacji względnej pozycji w ugrupowaniu. mogą utrzymywać [...]
EN Submitted paper discusses results of the researches of the positioning system of military aircraft that perform combat group flights. System mentioned above, marks out objects position on the basis of Global Positioning System (GPS). Thanks to information on the relative position in formation, pilot[...]
11
63%
Journal of KONBiN
2015 No. 3 (35) 23--34
PL Tematem publikacji jest analiza zdarzeń lotniczych związanych z bezpieczeństwem lotów w aspekcie kolizji statków powietrznych z ptakami zaistniałych w lotnictwie Sił Zbrojnych RP. Przedmiotową analizę przeprowadzono na podstawie danych Sił Powietrznych RP. Ze względu na charakter opracowania ogranic[...]
EN The paper presents analysis of bird strikes, that occurred in Polish Air Force. Data of Polish Air Force were used to analysis. Mentioned analysis concern such problems as time of day, height, kind of flight operation, severity of bird strikes. It is considered, that the results of researches can be[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2017 z. 97 69--80
EN The aim of this article is to present the results of GLONASS positioning in kinematic mode in air navigation. The flight experiment was conducted at Dęblin Airfield on a Cessna 172 aircraft. The aircraft position was recovered on the basis of the single-point positioning (SPP) method of the GLONASS [...]
13
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2018 z. 98 65--79
EN This article presents research results concerning the determination of the position of a Cessna 172 aircraft by means of the DGPS positioning method. The position of the aircraft was recovered on the basis of P1/P2 code observations in the GPS navigation system. The coordinates of the aircraft were [...]
14
63%
Journal of KONES
2018 Vol. 25, No. 3 121--128
EN The article determines the accuracy of positioning of the aircraft with the use of a satellite system GLONASS. In addition, the SPP (Single Point Positioning) absolute positioning method was utilized in research test in article. Research test was carried out in the new software APS (Aircraft Positio[...]
15
63%
Journal of KONES
EN The aim of this article is to describe simulation results of a bird strike with a helicopter windshield. The simulation was performed based on LS-DYNA software by means of the SPH and Lagrangian methods. For the sake of the analysis, we selected a light helicopter, which is not covered by any certif[...]
16
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 2265-2276
PL Autorzy odnieśli się w artykule do koncepcji kształcenia personelu lotniczego w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Nowa koncepcja kształcenia uwzględnia wyzwania wynikające z dynamicznie zmieniającego się środowiska funkcjonowania jednostek lotniczych Sił Zbrojnych RP, przy szcz[...]
EN Paper discussed the new education concept of the air personnel in Polish Air Force Academy. The new concept of education takes into account the challenges arising from the rapidly changing functional environment of the Polish Air Force, with particular regard to the requirements laid down by nationa[...]
17
51%
Reports on Geodesy
2011 z. 2/91 109-119
EN Presently a lot of countries carry out aviation tests of Automatic Dependent Surveillance - Broadcast ADB-S). The on-board GPS receiver is used as a basic source of information on position and time for that system. According to the CNS/ATM plan, traditional radars using by ATC will be replaced for A[...]
18
51%
Logistyka
PL Nawiązując do ogólnie znanej idei śledzenia obiektów przy pomocy systemu GNSS opracowano koncepcję systemu śledzenia ruchu statków powietrznych oraz pojazdów, a następnie wytworzono poszczególne komponenty systemu. Proponowany system składa się z trzech podstawowych komponentów: podsystemu pozycjono[...]
EN The idea of monitoring system for aircraft using satellite navigation systems is in line with the concept of the use of GNSS in aviation, both in Europe and worldwide. The proposed system consists of three basic components: the positioning, airborne GNSS receivers, the data transmission and the grou[...]
19
51%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących dokładności pozycjonowania statku powietrznego z wykorzystaniem systemu GPS oraz EGNOS. Loty eksperymentalne wykonano w 2010 roku, w południowo - wschodniej części Polski, w Dęblinie oraz Chełmie. Precyzyjna trajektoria lotu została wyznaczona przy p[...]
EN The paper presents results of the research concerning determination of aircraft positioning accuracy with the use of GPS and EGNOS. Experimental flights were carried out in 2010, in south-eastern part of Poland, in Dęblin and Chełm. Precise trajectory of the aircraft was determined with the use of d[...]
20
51%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Artykuł przedstawia analizę ryzyka na potrzeby wdrożenia procedur podejścia precyzyjnego (Localizer Performance and Vertical Guidance — LPV) z użyciem sensora GNSS dla lotnisk w Warszawie i Katowicach. Szczegóły zostały zawarte w sprawozdaniu opracowanym w ramach międzynarodowego projektu SHERPA. Pr[...]
EN This article presents a risk analysis relating to the implementation of Localizer Performance and Vertical Guidance (LPV) procedures, using a GNSS sensor, for the airports in Warsaw and Katowice. Detailed information is included in a report worked out in the framework of an international project SHE[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last