Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
PL Podstawowym elementem architektury CORBA jest ORB - pośrednik komunikacyjny uniezależniający wymianę informacji pomiędzy częściami rozproszonej aplikacji od mechanizmów sieci transmisji danych. Sposób wykorzystywania mechanizmów komunikacyjnych przez aplikację jest określony przez interfejs do pośre[...]
EN Object Request Broker (ORB) is the main element of Common Object Request Broker Architecture (CORBA). ORB is a communication intermediate broker making transmission of information among distributed application parts independent on mechanisms of data transmission network. The way of using of communic[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
1998 z. 125 79-88
PL Zastosowanie sprzężenia zwrotnego od stanu pozwala przesuwać bieguny układu w dowolne położenie, a tym samym poprawiać jego dynamikę. W układach, w których zmiennych stanu nie można w sposób bezpośreni pomierzyć, zastosowanie modeli uproszczonych do budowania obserwatora stanów pozwala na uproszcz[...]
EN The application of state-variable feedback permit to control the location of the closed-loop system poles and correct the system's dynamic. Using of simplified models to create the observer simplifies the system and facilitates system design.
3
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono wyniki badań powierzchni nieuszkodzonych i uszkodzonych podczas eksploatacji elementów wewnętrznych ograniczników przepięć. Elementy te wytypowano na podstawie uprzednio wykonanych charakterystyk prądowych pod napięciem sieciowym. Stwierdzono, że analiza kształtu prądu płyną[...]
EN The paper presents results of surface investigations of internal elements of surge arresters being in good working order or defected. The elements were selected on the basis of wave-form of current characteristics and their parameters, obtained at line voltages. It was found that analysis of the wav[...]
4
63%
Elektro Info
2012 nr 4 34-35
PL W artykule opisano zasadność wykonywania badań diagnostycznych ograniczników przepięć znajdujących się w eksploatacji w sieciach najwyższych napięć. Zaproponowano cykliczność badań wynikającą z typu ogranicznika oraz doświadczeń eksploatacyjnych. Podano metodykę diagnozowania ograniczników i licznik[...]
EN The paper describes the merits of diagnostic testing of surge arresters in service in high voltage networks. Studies suggested periodicity resulting from a type and service experiences. Methodology of diagnostic of counters and surge arresters are given in the paper based on procedures contained in[...]
5
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono rozkłady natężenia pola magnetycznego niskiej częstotliwości występujące w lokalach mieszkalnych usytuowanych w sąsiedztwie wnętrzowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV. Zwrócono uwagę na możliwość przekroczenia wartości dopuszczalnej tego natężenia pola w środowisku ogól[...]
EN Distributions of magnetic field intensity of low frequency for dwellings located in vicinity of 15/0,4 kV indoor transformer sub stations are presented in this paper. It is shown that improper installation of low voltage cables can result in crossing the boundary values of the magnetic field intensi[...]
6
63%
Energetyka
2002 nr 7 453-457
PL Przedstawiono nową, opracowaną w Instytucie Energetyki, metodę diagnostyki ograniczników przepięć wysokiego napięcia, polegającą na pomiarze i analizie prądu upływu, płynącego stale przez ogranicznik pod napięciem sieciowym. Przeprowadzona na podstawie analizy parametrów prądu upływu ocena stanu ogr[...]
EN There is presented a new diagnostic method (elaborated in the Power Engineering Institute) for the high voltage overvoltage limiters. The method consists in the measurement and analysis of the leakage current flowing permanently through the limiter at the nominal voltage. An analysis of the leakage [...]
7
63%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono nową, opracowaną w Instytucie Energetyki, metodę diagnostyki iskiernikowych zaworowych ograniczników przepięć ze sterowaniem oporowym lub pojemnościowo-oporowym, polegającą na pomiarze i analizie prądu upływu, płynącego stale przez ogranicznik pod napięciem sieciowym. Diagnostykę tą me[...]
EN A new method of diagnostic of non-linear resistor-type gapped surge arresters is presented. This method has been developed in the Institute of Power Engineering and consists in the measurement of current components under the network voltage. Diagnostic can be performed in situ without disconnecting [...]
8
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 10 118-120
PL W artykule opisano dwie niestandardowe metody badania stanu ograniczników przepięć w warunkach eksploatacyjnych. Jedna z tych metod została opracowana w Instytucie Energetyki (IEn), podczas gdy druga z nich jest metodą termowizyjną. Zasadność stosowania obu tych metod do diagnostyki ograniczników pr[...]
EN The paper presents two non-standard methods for testing surge arresters under operating conditions. One of these methods has been developed at the Institute of Power Engineering while the second one is so called thermographic method. Applicability of theses both methods to surge arrester diagnostics[...]
9
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono zastępcze schematy elektryczne stanowiące odwzorowanie ograniczników przepięć w różnym stadium ich uszkodzenia. Stwierdzono, że zaproponowana procedura SIMULA 2009 do programu SwCAD III Wersja 2.00z jest wystarczająca do wystarczająco dokładnego symulowania uszkodzeń w wysok[...]
EN The paper presents equivalent electrical circuit diagrams for surge arresters in various stages of their damage. It was found that the proposed SIMULA 2009 procedure of program SwCAD III type 2.00z is sufficient to simulate faults of gapless HV surge arresters.
10
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 10 120--125
PL W artykule przedstawiono wyniki badań mikrostruktury warystorów ZnO, wchodzących w skład beziskiernikowych ograniczników przepięć wysokiego napięcia. Badania obejmowały warystory wykonane w różnych okresach i przez różnych producentów. Inspiracją do podjęcia badań były różniące się charakterystyki p[...]
EN The article presents the results of investigation of microstructure and degradation of ZnO varistors of the high voltage surge arresters. The research included varistors made at different times and by different manufacturers. The inspiration to undertake the study were differing characteristics of c[...]
11
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 5 207-209
PL W artykule opisano wpływ warunków środowiskowych na działanie warystorów i elementów wewnętrznych zastosowanych w ogranicznikach przepięć. Przedstawiono przyjętą do oceny metodykę badań. Całość zilustrowano wykresami i zdjęciami uszkodzonych struktur warystorów i elementów zewnętrznych ogranicznika [...]
EN Influence of environmental service conditions on operation performance of surge arresters and their internal elements has been described and discussed in the paper. Diagnostic method applied to evaluate a current state of the arresters is presented too. Selected photographs of defected varistors and[...]
12
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 5a 132-134
PL W artykule przedstawiono wyniki badań i pomiarów pól magnetycznych w otoczeniu linii wielotorowych przy różnych wartościach i kierunkach przepływu prądu. Uzyskane wyniki badań umożliwiają w sposób precyzyjny ocenę tych pól według obowiązujących przepisów.
EN The paper presents results of tests and measurements of magnetic fields in vicinity of high voltage overhead power lines at different current values and directions of current flow. The obtained results allow for precise assessment of these fields under the regulations being in effect at present.
13
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 5 204-206
PL W artykule opisano metodykę badań ograniczników przepięć w warunkach terenowych przy zastosowaniu zewnętrznych źródeł zasilania. Przedstawiono zasadność stosowania tej metodyki. Całość zilustrowano układami pomiarowymi i wykresami z opisanej metodyki.
EN A method of diagnostics of surge arresters under service conditions using external power sources has been described in the paper. Discussion of usefulness of the method for in situ diagnostics of the arresters has been supported with diagrams of measuring circuits and results of tests obtained with [...]
14
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono typowe warianty tras kablowych linii średniego napięcia farm wiatrowych. Stwierdzono, że konfiguracja i sposób ułożenia tych kabli w ziemi ma istotny wpływ na rozkład natężenia pola magnetycznego w miejscach ogólnie dostępnych dla ludności. Spostrzeżenia te odniesiono do dop[...]
EN The paper presents the typical variants of cable medium voltage lines of wind farms. It was found that the configuration and layout of the cables in the ground has a significant impact on the distribution of magnetic field strength in areas generally available to the public. These observations were [...]
15
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 10 179--182
PL W artykule omówiono zagadnienia związane z oddziaływaniem pola elektromagnetycznego na personel zatrudniony w Laboratorium Wielkoprądowym. Podano rozmieszczenie stref występujących w sąsiedztwie źródeł zasilania oraz badanych obiektów. Wykazano, że w celu minimalizacji oddziaływania pola elektromagn[...]
EN In this article issues related to electromagnetic field’s influence on personnel of the High Current Laboratory were described. Arrangement of zones occurring near the power supplies and test objects was given. It has been shown that in order to minimize the impact of electromagnetic field on labora[...]
16
51%
Archives of Metallurgy and Materials
2018 Vol. 63, iss. 3 1267--1273
EN The paper presents the test results for the microstructure of ZnO varistors comprising high voltage gapless surge arresters. The tests were performed on varistors produced in different periods and by various manufacturers. The research was inspired by different characteristics of changes in values o[...]
17
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy przedstawione zostały doświadczenia z eksploatacji liczników zadziałań, które stanowiły inspirację do badań pochodzących z nich warystorów ZnO. Badana była mikrostruktura elementów pochodzących z uszkodzonych liczników zadziałań. Odniesienie stanowił analogiczny warystor, z licznika który ni[...]
EN The paper presents experience from exploitation of surge arrester counters. There was documented destructive influence of humidity inside the untight surge arrester counter on its operation and ZnO varistors within. There were presented examinations of microstructure of varistors of damaged surge ar[...]
18
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule omówiono zagadnienia związane z rozkładami składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości (50 Hz) występującego w bliskim sąsiedztwie słupów kablowych usytuowanych w środowisku ogólnie dostępnym. Przeanalizowano zasadność ich stosowania w aglomeracjach miejskich i[...]
EN The paper discusses issues related to magnetic field distributions of the low frequency (50 Hz) occurring in the close vicinity of cable poles located in a generally accessible environment. The validity of their application in urban agglomerations and at the inputs and outputs to electric power stat[...]
19
51%
Archives of Metallurgy and Materials
EN The paper presents investigations of microstructure of varistors of damaged surge arrester counters. A similar ZnO varistor, not subjected before to operation, was a point of reference in this research. The results of investigations of the ZnO varistors show an untypical phase composition of their m[...]
20
33%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2016 Nr 4 (90) 91--150
PL Pole elektromagnetyczne (pole-EM) występuje w otoczeniu wszystkich instalacji i urządzeń zasilanych energią elektryczną, jest więc również nierozerwalnie związane z przesyłaniem energii elektrycznej przez sieć elektroenergetyczną, tworzoną głównie przez linie i rozdzielnie elektroenergetyczne: najwy[...]
EN Electromagnetic field (EMF) occurs around all the installations and equipment powered by electricity, so it is also inextricably linked to the transmission of electricity through the power grid, created mainly by the power lines and switchyards of the highest, high, medium and low voltage. In their [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last