Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL Celem procesów plastycznego kształtowania blach na półgorąco jest zwiększenie możliwości plastycznego płynięcia materiału, jak również zmniejszenie wartości powrotnych odkształceń sprężystych. Prezentowane wyniki badań dotyczą wpływu temperatury rozciągania próbek z zakresu 20 C do 700 C na wartość [...]
EN The aim of warm sheet metal forming processes is to improve plastic flow of material, as well as to decrease the springback effect. This investigation deals with the effect of temperature in the range from 20 C to 700 C on basic material parameters of stainless steel sheet metal such as yield stress[...]
2
100%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2014 Vol. 81, nr 7 442--445
PL Przy ocenie odkształcalności blach najczęściej korzysta się z wyznaczania wartości wykładnika krzywej umocnienia odkształceniowego oraz współczynnika anizotropii właściwości plastycznych. Badania eksperymentalne blach z różnych materiałów wykazały zasadnicze różnice ich odkształcalności, określane j[...]
EN The formability of sheet metal has frequently been expressed by the value of strain hardening exponent and plastic anisotropy ratio. However experimental studies of formability of various materials have revealed basic differences in behaviour, such as the “brass-type” and the “steel-type”, exhibitin[...]
3
100%
Archives of Metallurgy and Materials
2013 Vol. 58, iss. 4 1213--1217
PL Zdolność do przyjmowania odkształceń plastycznych podczas kształtowania blach zależy od ich właściwości mechanicznych Odkształcalność blach zależy od rodzaju materiału - a ponadto, materiał który wykazuje dobrą odkształcalność podczas kształtowania wytłoczki o określonej geometrii, może sprawiać tru[...]
EN Formability of sheet metal is dependent on the mechanical properties. Some materials form better than others - moreover, a material that has the best formability for one stamping may behave very poorly in a stamping of another configuration. For these reasons, extensive test programs are often carri[...]
4
100%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2017 Vol. 84, nr 6 238--244
PL W artykule omówiono wybrane aspekty związane z praktycznym wdrażaniem systemów symulacji komputerowego wspomagania prac projektowych w zakładach przemysłowych. Przedstawiono dwie metodyki. Pierwsza bazuje na rozwiązaniach komercyjnych, powszechnie dostępnych na rynku. Metodyka druga opiera się na au[...]
EN In the paper some aspects of the practical implementation of the system simulation computer-aided design in industrial plants are discussed. Two methods are presented. The first is based on commercial solutions commonly available on the market. The second methodology is based on original solutions a[...]
5
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 991--995, CD
Forming temperature is one of the basic parameters of warm sheet metal forming. The elevated temperature reduces the deformation resistance and affects the susceptibility of the material to forming. In the investigations which results are presented in the article, an attempt was made to modify the f[...]
PL Temperatura kształtowania należy do podstawowych parametrów obróbki plastycznej blach na ciepło. Podwyższona temperatura powoduje zmniejszenie oporu plastycznego wpływając na otrzymanie odpowiedniej podatności materiału do kształtowania. W badaniach, których wyniki przedstawiono w artykule, podjęto [...]
6
100%
Archives of Metallurgy and Materials
2012 Vol. 57, iss. 4 1179-1187
PL W artykule przedstawiono przykładowe wyniki symulacji komputerowych wspomagających proces produkcyjny elementu silnika lotniczego z wykorzystaniem narzędzi elastycznych. Projekt narzędzi oraz ich weryfikacje do procesu tłocznia przeprowadzono z wykorzystaniem systemu eta/Dynaform 5.8.1 i jego solver[...]
EN This article shows example result of computer simulations supporting production process of bearing housing of aircraft engine. Verification of both deep drawing process project and tools design were carried out using finite element models implemented in eta/Dynaform 5.8.1 system and LS-DYNA solver. [...]
7
88%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1180-1185
PL Sprężynowanie powrotne blachy stalowej nierdzewnej AMS5604 o grubości 1 mm określono w próbie swobodnego gięcia blachy za pomocą walcowego stempla. Badania eksperymentalne gięcia zrealizowano na specjalnym przyrządzie umożliwiającym pomiar wartości sprężynowania blachy. Symulacje numeryczne za pomoc[...]
EN To determine the value of springback coefficient of sheet metal the cylindrical bending test was conducted. The experimental tests of bending process were carried out using special device which allows to measure the value of sheet springback. As a test material we used the AMS 5604 alloy sheet metal[...]
8
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL Celem obróbki plastycznej na półgorąco jest obniżenie oporu plastycznego, a zatem kształtowanie wyrobów przy obniżonych naciskach. Kluczowym problemem związanym z kształtowaniem blach na półgorąco jest równomierne podgrzanie materiału do wymaganej temperatury. Zadanie to jest realizowane najczęściej[...]
EN The purpose of warm forming is to reduce the deformation resistance, and therefore the formation of products at reduced pressures. A key problem associated with warm sheet metal forming is uniform heating of the material to a required temperature. This task is carried out mostly by using resistance [...]
9
88%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 1108--1111, CD
PL Technologia impulsu elektromagnetycznego (TIEM) jest metodą bezdotykową służącą do zmiany kształtu, cięcia oraz łączenia materiałów przewodzących prąd elektryczny. Oddziaływanie impulsem elektromagnetycznym jest również jedną z metod plastycznego kształtowania materiałów dużymi prędkościami odkształ[...]
EN Electromagnetic pulse technology (EMPT) is a touchless method used for forming, blanking and joining of materials conducted electric current. Electromagnetic pulse interaction is also a method of plastic forming of materials with high velocity strains. In this paper the theoretical principles and ph[...]
10
76%
Inżynieria Materiałowa
2016 Vol. 37, nr 5 252--257
PL W artykule przedstawiono technologię kształtowania obrotowego i najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie. Ponadto opisano praktyczne aspekty obróbki wraz z wytycznymi technologicznymi. Przedstawiono przykładowe wyniki badań właściwości mechanicznych elementów otrzymanych przez autorów w ramach projekt[...]
EN Metal spinning is a forming process known since ancient times. However on an industrial scale it is used from the beginning of the twentieth century. Thanks to the technology it is possible to obtain complex axisymmetric shapes with excellent mechanical and surface properties. It is a promising form[...]
11
64%
Archives of Metallurgy and Materials
2015 Vol. 60, iss. 4 2637--2644
PL W publikacji przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych oraz mikrostruktury materiału wsadowego i wyrobów wykonanych z superstopu niklu Inconel®718 w procesie kształtowania obrotowego z nagrzewaniem laserowym. W pierwszym etapie zrealizowano podstawowe badania składu chemicznego, właściwoś[...]
EN The paper presents the research results of the mechanical properties and microstructure of the material in initial state and parts made from nickel superalloy Inconel®718 in the rotary forming process with laser heating. In the first step was carried out basic research of chemical composition, mecha[...]
12
64%
Archives of Metallurgy and Materials
2017 Vol. 62, iss. 3 1695--1702
EN Inconel 718 is a precipitation hardenable nickel-iron based superalloy. It has exceptionally high strength and ductility compared to other metallic materials. This is due to intense precipitation of the γ’ and γ” strengthening phases in the temperature range 650-850°C. The main purpose of the author[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last