Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL W referacie poruszono problematykę rozwoju światowej infrastruktury LNG. Omówiono liczne zastosowania skroplonego gazu ziemnego, a także jego zalety. Wskazano największych światowych importerów i eksporterów LNG (źródła dostaw) oraz wolumen całkowitych obrotów w ostatnich latach. Część uwagi poświęc[...]
EN The paper presents problems of the development of the world LNG infrastructure. It discuss numerous employment of liquefied natural gas, its advantages and manners of the transport LNG. The article shows the biggest LNG importing and exporting countries and trade balance in recent years. A lot atten[...]
2
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2017 nr 12 1099--1111, CD
PL Artykuł porusza zagadnienia dotyczące trendów we wczesnej fazie rozwoju, które zachodzą w otaczającej nas rzeczywistości, głównie społecznej, gospodarczej i technologicznej w aspekcie ich wpływu na sposób funkcjonowania przyszłego sektora logistyki. Charakteryzuje wybrane tendencje oraz wskazuje ist[...]
3
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 12 700--713
PL Artykuł porusza istotną kwestię jaką jest kształcenie przyszłych kadr logistyki. Skupia się na praktycznych aspektach tego procesu, czyli tych, które z punktu widzenia potencjalnych pracodawców mają najważniejsze znaczenie. Omawia genezę powstania zintegrowanych systemów informatycznych, charakteryz[...]
EN The article raises an important issue which is the education of future logistical personnel. It focuses on the practical aspects of this process, it is essential for potential employers. It discusses the genesis of integrated information systems, goes into detail on ERP systems, and a summary of the[...]
4
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2018 nr 12 1099--1112, CD
PL W artykule poruszono zagadnienia dotyczące autonomii statków morskich. Przedstawiono definicję i podział autonomicznych statków morskich. Scharakteryzowano także samo pojęcie autonomiczności statków morskich. Jednak najwięcej uwagi poświęcono wybranym klasyfikacjom poziomów autonomiczności statków m[...]
EN The article discusses issues related to the autonomy of sea-going vessels. The definition and division of autonomous sea vessels is presented. The concept of autonomy of sea-going vessels was also characterized. However, the most attention was paid to selected classifications of the levels of autono[...]
5
63%
Logistyka
PL W artykule omówiono rolę oraz udział środków transportu morskiego w zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego. Przedstawiono obecny stan światowej floty metanowców, m. in. jej liczebność, strukturę wiekową, stosowane rozwiązania techniczne oraz towarzyszące jej koszty funkcjonowania. Podkreślo[...]
EN The article discusses the role and contribution of maritime transport in ensuring the security of natural gas supply. The paper presents the current state of the global LNG tanker fleet, including its size, age structure, used technology and its associated operating costs. Stressed the importance an[...]
6
63%
Bezpieczeństwo Przemysłowe
2009 T. 3 109-111
PL Bezpieczeństwo instalacji przemysłowych zależy przede wszystkim od panujących w nich parametrów termodynamicznych takich jak: ciśnienie, temperatura, przepływ czy poziom. Pomiar większości w/w parametrów jest możliwy za pomocą przetworników pomiarowych mierzących bezpośrednio daną wielkość fizyczną,[...]
EN Safety in industrial installations depends foremost on predominant thermodynamic parameters such as: pressure, temperature, flow or level. The measurement of most of above-mentioned parameters is possible because of the use of measurements transmitters that measure directly the physical values. This[...]
7
63%
Logistyka
2014 nr 6 1165--1178, CD 2
PL W artykule przybliżono problematykę wspólnej polityki transportowej Unii Europejskiej w kontekście transportu morskiego. Instrumentami jej realizacji są stanowione przez właściwe instytucje wspólnotowe odpowiednie akty prawne. Oczywiście nie sposób w tak krótkim referacie omówić szczegółowo je wszys[...]
EN Inland waterway transportation, in addition to other modes of transport, can have a major impact in the development of the country and the region. It is also one of the most economical and ecological modes of transport, so that we observe more and more often increase its importance for international[...]
8
63%
Logistyka
2014 nr 6 1179--1190, CD 2
PL W artykule przybliżono i zaprezentowano wybrane zastosowania arkusza kalkulacyjnego Excel do rozwiązania niektórych problemów z zakresu logistyki dystrybucji. W tym celu przedstawiono główne zadania i problemy logistyki dystrybucji, zagadnienia optymalizacji liniowej oraz dwa przykłady praktycznego [...]
EN The article presents selected applications Excel which can by used to solve some of the problems of logistics distribution. For this purpose, article discusses mainly tasks and problems of logistics distribution, issues of linear optimalization and two examples of practical use excel spreadsheet.
9
63%
Materiały Budowlane
2018 nr 3 38--39
PL W artykule przedstawiono charakterystykę Domu Wdowiego w Żaganiu oraz proces remontu przeprowadzonego w latach 2013 – 2014, współfinansowanego z funduszy unijnych. Obiekt ze względu na funkcję, którą pełni, jest jednym z najważniejszych budynków w mieście. Niestety jego historia, mimo iż ciekawa, ni[...]
EN The article below is written to promote the object of the Widow House in Zagan and to show the stages of the renovation that took place between 2013 and 2014 and also cofinanced by EU funds. The property, due to its function, is one of the most important buildings in the city. Unfortunately, his sto[...]
10
63%
Civil and Environmental Engineering Reports
2016 No. 20(1) 17--26
PL Referat przedstawia historię Pałacu Książęcego w Żaganiu oraz jego remontów, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich dwóch rewitalizacji przeprowadzonych w latach 1965-1983 i później w latach 2007-2013. Na początku swojej historii obiekt był średniowiecznym zamkiem, który pełnił jednak bardziej funk[...]
EN This paper is about the renovation of the baroque palace in Żagań. The journey starts at what was once a Medieval castle and finishes in the XIX century at the villa of Żagań Princes. Now the building is a XIX century villa maintained in a baroque style. The castle was built in the Middle Ages by Si[...]
11
63%
Logistyka
PL W artykule przybliżono problematykę wspólnej polityki transportowej Unii Europejskiej w kontekście transportu morskiego. Instrumentami jej realizacji są stanowione przez właściwe instytucje wspólnotowe odpowiednie akty prawne. Oczywiście nie sposób w tak krótkim referacie omówić szczegółowo je wszys[...]
EN The article discusses the problems of the common transport policy of the European Union in the context of maritime transport. Instruments for its implementation being constituted by the competent Community institutions relevant legislation. Of course it is impossible in such a short paper to discuss[...]
12
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2017 nr 12 1082--1098, CD
PL Artykuł porusza zagadnienia dotyczące logistyki omnichannel. Omawia istotę wielokanałowych systemów sprzedaży oraz wyzwania i szanse stojące przed systemami logistycznymi w zakresie ich wsparcia. Zostały one podzielone na dwa obszary: sieć wspierającą spełnianie oczekiwań klientów oraz dostawy „osta[...]
EN The article raises issues related to omnichannel logistics. It discusses the essence of multi-channel sales systems and the challenges and opportunities facing logistics systems in their support. The challenges and opportunities were divided into two areas: a fulfillment network and last-mile delive[...]
13
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 9 739--748
PL Artykuł porusza istotną kwestię jaką jest usprawnienie procesu przeładunkowego odbywającego się w morskim terminalu przeładunkowym. Skupia się jednak jedynie na przeładunku jednego typu kontenerów, tj. kontenerów zbiornikowych. Wynika to z faktu, że obok kontenerów ponadgabarytowych są one najczęsts[...]
EN The article raises an important issue which is to improve the handling of the process of trans-shipment taking place in the marine transshipment terminal. However, it focuses only on one type of container handling - tank containers due to the fact, that apart from oversized containers, tank containe[...]
14
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 9 749--761
PL Artykuł opisuje metodologię wykorzystania analizy SWOT w ocenie kondycji oraz ustaleniu dalszych kierunków rozwoju logistycznego łańcucha dostaw. Dla wielu osób podejmujących decyzję co do dalszego rozwoju danego systemu, czy też organizacji, narzędzie to może wydawać się zbyt mało precyzyjnym lub t[...]
EN The article describes the methodology of use SWOT analysis in assessing the condition and determine directions of further development of the logistics supply chain. For many decision-makers about the further development of the system, or organizations, this tool may seem to be too precise or too unr[...]
15
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2018 nr 8 2--10
PL Współczesne łańcuchy dostaw podlegają bardzo dynamicznym zmianom. Tym zmianom podlegają także narzędzia i metody wykorzystywane do zarządzania nimi. Niejednokrotnie sytuacja jest jednak odwrotna, to powstanie nowych rozwiązań w zakresie zarządzania determinuje ewoluowanie tych łańcuchów. Niektóre z [...]
EN The vast majority of today’s supply chains are under very dynamic changes. These changes also apply to the tools and methods used to manage them. However, the situation is often reversed. New management solutions determines the evolution of these chains. Some of these solutions have potential to cha[...]
16
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2018 nr 12 1113--1128, CD
PL Artykuł porusza zagadnienia dotyczące możliwości wykorzystania technologii robotyki w określonych procesach logistycznych. Charakteryzuje wybrane przykłady robotów, omawia ich możliwości, zalety i wady. Część uwagi poświęcono także perspektywie wdrożenia tych rozwiązań do świata logistyki.
EN The article raises issues related to possibility of using robotics technology in specific logistic processes. It characterizes selected examples of robots, discusses their capabilities, advantages and disadvantages. Part of the attention is also focused to the perspective of implementing these solut[...]
17
51%
Logistyka
2015 nr 4 5038--5047, CD 2
PL W pracy przedstawiono wyniki badań prowadzonych w celu dokonania oceny przydatności technologii ręcznego napawania plazmowego na zimno proszkiem ze stellitu 6, do modyfikacji lub naprawy elementów maszyn i urządzeń pracujących w warunkach wysokiej temperatury, wilgotności oraz korozyjnego i kawitacy[...]
EN The paper presents results of research conducted in order to assess the suitability of the technology of manual plasma hardfacing on cold powder with Stellit 6 to modify or repair elements of machines and devices operating at a high temperature, humidity and corrosion and cavitation impact of the en[...]
18
51%
Welding Technology Review
EN The paper presents the results of operational tests of thermal sprayed zinc coatings of various thicknesses on non-alloy steel substrates. The resistance of coatings to: variable temperature cycles, increased ambient humidity, salt fog as well as the electrical resistance of the coating and its adhe[...]
19
45%
Przegląd Budowlany
2018 R. 89, nr 4 23--25
PL W artykule zaprezentowano wyzwania i innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne z zakresu budownictwa mostowego na podstawie realizacji firmy GOTOWSKI. Przedstawione zostały konkretne problemy techniczne i wyzwania oraz sposoby ich rozwiązania niejednokrotnie innowacyjnie.
EN The article presents challenges as well as innovative construction and technological solutions in the scope of bridge construction industry on the basis of the construction project managed by the GOTOWSKI company. It discusses specific technical problems and challenges as well as methods to solve th[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last