Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2007 Nr 3 (62) 10--13
PL Przyjmuje się, że innowacyjność jest dla firm podstawowym warunkiem wstępnym w celu uzyskania i podtrzymania zrównoważonej konkurencyjności na rynku światowym. Na podstawie analizy kwestionariuszy uzyskanych podczas przeprowadzonych wywiadów, określono potrzeby związane z innowacyjnością polskich pr[...]
EN Innovativeness is believed to be a basic prerequisite for firms to gain and maintain sustainable competitiveness on the global market. Based on a questionnaire survey, the innovativeness-related needs of Polish protective clothing manufacturers were analysed. By identifying their major needs and the[...]
2
100%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2007 Nr 4 (63) 9--12
PL Przyjęcie przez Polskę dorobku prawnego Wspólnoty Europejskiej w zakresie wspólnej polityki handlowej oznacza, że Polska stała się stroną wszystkich międzynarodowych umów celnych i handlowych zawartych przez Wspólnotę. Zastąpienie polskiej taryfy celnej zintegrowaną taryfą Unii Europejskiej niesie z[...]
EN By accepting the EU’s ‘acquis communautaire’ applying to common trade policy, Poland has become a party to all international customs and trade agreements concluded by the Community. The replacement of a national customs tariff with an integrated EU’s tariff produced a range of fiscal, organizational[...]
3
100%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2004 Nr 4 (48) 12--16
PL Polski rynek odzieży ochronnej stał się 1 maja 2004 roku częścią Jednolitego Rynku Europejskiego, w pełni podlega więc zasadom na nim panującym. Fakt ten w znacznej mierze zmienił sytuację na polskim rynku odzieży ochronnej. Artykuł jest próbą analizy pojawiających się szans oraz rodzących się zagro[...]
EN This article attempts to analyse the emerging opportunities and threats connected with the new environment in which Polish enterprises started to operate after 1 May 2004. It also presents the conclusions that Polish protective clothing manufacturers can draw. In this context, we discuss the most re[...]
4
100%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2003 Nr 4 (43) 9--14
PL Jednolity rynek europejski, ze swobodnym przepływem towarów, na pierwszym miejscu stawia problem bezpieczeństwa i jakości wyrobów. Włączanie gospodarki polskiej w jego obieg wiąże się z koniecznością sprostania wielu wymogom zawartym w międzynarodowych normach, dyrektywach i innych aktach prawnych. [...]
EN The single European market, with its free movement of goods, puts product safety and quality at the top of the agenda. Many of the requirements laid down in international standards, directives and other laws must be met by the Polish economy so it can join the market’s mechanisms. Of especial import[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Włókiennictwo / Politechnika Łódzka
2006 z. 62 43-59
PL W artykule przedstawiono część badawczą rozprawy doktorskiej nt. "Rynek odzieży ochronnej - aspekty marketingowe dostosowania polskich firm do działania na jednolitym rynku europejskim". Jest to część niezwykle istotna z punktu widzenia zasadniczego celu pracy. Pozwoliła ona bowiem na ocenę przygoto[...]
EN The main goal of the article is to answer the question about the degree to which protective clothing manufactured in Poland meets European standards and whether it can compete in the Single European market after Poland has joined its structures. Based on a questionnaire survey, a general description[...]
6
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2004 nr 2 30-35
7
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2003 nr 4 8-11
8
100%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
PL Celem artykułu jest rozpoczęcie dyskusji na temat możliwości zwiększenia roli konsumenta w procesie tworzenia innowacji, w tym tzw., innowacji zrównoważonych na rynku tekstylno-odzieżowym. W artykule omówiono ewolucję podejścia do tworzenia innowacji oraz możliwości uwzględnienia najnowszych trendów[...]
EN Until recently the textile and clothing industry has been developed based on technological and cost factors. As a result, manufacturers have generally implemented research/technology- driven and price-driven innovations rather than user/consumer-driven innovations. The aim of this article is to star[...]
9
100%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2011 Nr 4 (87) 20—26
PL W ostatnich latach widać wyraźny wzrost zainteresowania zagadnieniami certyfikacji i znakowania „społecznie odpowiedzialnych” produktów. Wypracowywane systemy i praktyczne ustalenia w tym zakresie mają na celu uczynienie produktów „etycznych” rozpoznawalnymi i jednocześnie łatwo i szeroko dostępnymi[...]
EN The certification and labelling of ’socially responsible products’ has been clearly attracting more and more interest in recent years. The systems and practical solutions developed in this field aim to make “ethical products” recognisable and generally available. This trend arises from growing consu[...]
10
100%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2010 Nr 6 (83) 14--19
PL Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporote Social Responsibility – CSR) to zagadnienie, które w ostatnich latach nabrało szczególnego znaczenia. Dyskutowane jest w kręgach naukowych jak i coraz częściej dostrzegane w praktyce działalności przedsiębiorstw, jako czynnik decydujący o konkurency[...]
EN Corporate Social Responsibility (CSR) has gained special importance in recent years. As well as being widely discussed by researchers, the business community is increasingly recognising it as a factor affecting the competitiveness of companies, which, if absent, can practically disable their long-te[...]
11
100%
Autex Research Journal
2018 Vol. 18, no. 4 337--347
EN The circular economy model has recently gained a lot of attention worldwide from scientists, business people and authorities. The importance of the transition towards a more circular economy has also been noticed in the European Union. The new regulations provide the enabling framework for the circu[...]
12
100%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2005 Nr 4 (52) 11--14
PL Celem artykułu jest próba oceny, konkurencyjności polskich firm produkujących odzież ochronną przy wykorzystaniu wybranych wskaźników. Analizą objęto dane statystyczne według odpowiednich kodów Nomenklatury Scalonej pochodzące z Eurostatu za okres 1999-2004.
EN This article attempts to assess the competitiveness of Polish protective clothing manufacturers based on relevant indicators. The analysis is built on statistical data from 1999-2004 according to the appropriate codes of the Eurostat Combined Nomenclature.
13
100%
Autex Research Journal
2004 Vol. 4, no. 4 227--230
EN Outsourcing is a very successful and increasingly popular enterprise management strategy. The aim of this article is to analyse prospects for outsourcing development in the protecive clothing market. The author attempts to present outsourcing as a very successful competitive tool and a way of streng[...]
14
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2006 Nr 4 (58) 79--86
PL W artykule omówiono zmiany pewnych właściwości i cech strukturalnych czterech typów włókien i włóknin z nich otrzymanych poprzez proces pirolizy włókien a następnie proces aktywacji parą wodną w temperaturze 850 oC. Oceniano między innymi zmiany wytrzymałości prekursora i aktywowanych włóknin węglow[...]
EN This paper presents the changes to some properties and structural features of four types of polymer fibres and the nonwovens obtained from them during fibre pyrolysis and the following steam activation at a temperature of 850 °C of the carbon nonwovens obtained. The changes in tenacity of the precur[...]
15
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2004 Nr 3 (47) 70--74
PL Znane są elektryczne właściwości ziarnowych węgli aktywnych. Jednak ze względu na słaby i zmienny kontakt międzyziarnowy rezystywność takich węgli jest znaczna i niestabilna. Między innymi z tego względu duże zainteresowanie w zastosowaniach elektrochemicznych, szczególnie np. w konstrukcjach konden[...]
EN The electrical properties of the grainy forms of active carbon are well known, but their use is limited by the small electrical contact which occurs between the grains. A growing interest in fibrous carbon materials can be observed, which is mirrored in the literature concerning electrode materials.[...]
16
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2013 Nr 4 (100) 10--15
PL Artykuł prezentuje wstępną dyskusję wyników badań przeprowadzonych metodą delficką w ramach projektu Foresight „Nowoczesne technologie dla włókiennictwa. Szansa dla Polski.” Projekt ten został wykonany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna gospodarka na lata 2007-2013. Jego celem była identyfik[...]
EN The article presents the initial discussion of the results of research performed with a Delphi method within the project Foresight ‘Modern technologies for the textile industry. A chance for Poland’. This project was done as a part of the POIG (Operational Programme Innovative Economy) for the years[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last