Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe. Chemia i Ochrona Środowiska / Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
2009 Vol. 13 29-34
PL W artykule przedstawiono otrzymywanie, właściwości fizyczne i zastosowanie wybranych estrów zapachowych w kosmetyce jako składników kompozycji zapachowych stosowanych przy produkcji perfum, mydeł i kremów. Związki te omówiono na przykładzie estrów niższych kwasów karboksylowych z alkoholami alifatyc[...]
EN In the paper the essential esters are described taking into account their physicochemical properties and applications in cosmetics as components of perfumes, soaps and creams. The considered components are presented on examples of esters of lower carboxylic acids with aliphatic alcohols, esters of t[...]
2
100%
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
2014 T. 2 49-67
PL Cel. Celem niniejszego artykułu było zbadanie, w jaki sposób pierwiastki chemiczne w postaci metali ciężkich występujące w kosmetykach oddziaływają na skórę i urodę ciała. W tym celu przeprowadzono badania oparte na ankiecie własnej konstrukcji, w której udział wzięły panie w różnych przedziałach wi[...]
EN The choice of cosmetics is influenced by many factors. Of these, particular importance is its chemical composition which, in order to meet the skin is expected to work. Today, more and more companies are cosmetic and pharmaceutical uses in his preparations not only natural ingredients, but many synt[...]
3
100%
Prace Naukowe. Chemia i Ochrona Środowiska / Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
2008 Vol. 12 103-111
PL Przeprowadzono syntezę dwóch diazafenantrenosulfonamidów. W celu obliczenia teoretycznych wartości widm UV tych związków użyto metodę AM1 CI; optymalizację ich geometrii wykonano metodami AM1 CI i DFT B-3 LYP.
EN Two diazaphenanthrenesulfonamides have been synthesized. For calculation of theoretical UV values of these compounds the AM1 CI method has been used; their geometry optimisation was made with AM1 CI and DFT B-3 LYP methods.
4
100%
Chemistry, Environment, Biotechnology
2014 Vol. 17 21--42
PL Homeopatia to metoda medycyny niekonwencjonalnej polegająca na podaniu osobie chorej substancji w bardzo małych dawkach, która u zdrowego człowieka mogłaby wywołać objawy zbliżone do występujących u chorego. Przez społeczeństwo jest niesłusznie postrzegana jako ziołolecznictwo, aromaterapia, a nawet[...]
EN Homeopathy is a branch of alternative medicine. In this patient is given a substance in a very small doses. This doses have therapeutic action on a patient whereas it can be harmful for a health person and could cause the symptoms similar to the ill. Homeopathy is wrongly interpreted as herbalism, a[...]
5
100%
Chemistry, Environment, Biotechnology
2014 Vol. 17 43--60
PL W artykule omówiono główne zasady homeopatii (prawo prawdopodobieństwa, energia życiowa, indywidualizm, minimalna dawka substancji leczniczej). Omówiono również wybrane substancje aktywne stosowane w homeopatii: surowce roślinne (arnikę górską, aloes, czy kamelię chińską), surowce pochodzenia zwierz[...]
EN The inquiry consisting of questions concerning homeopathy and application of homeopathic cosmetics was made. 83 anonymous people of all ages, women and men took part in the survey which was placed on the famous web pages (wizaż.pl, cafeteria.pl). Results were presented in the diagrams. According to [...]
6
100%
Prace Naukowe. Chemia i Ochrona Środowiska / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie
2003 Vol. 7 47--58
PL W artykule opisano czwartorzędowe sole związków azaaromatycznych ze szczególnym uwzględnieniem ich aktywności biologicznej oraz możliwości tworzenia układów supramolekularnych.
EN In the paper selecled examples or quaternary salts of azaaromatics are presented showing them as biological agents and as components of supramolecular systems.
7
100%
Prace Naukowe. Chemia i Ochrona Środowiska / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie
2003 Vol. 7 125--136
PL W artykule omówiono kremy i perfumy należące do działu kosmetyki pielęgnacyjno-zachowawczej. Podano również możliwości uzyskiwania kosmetyków z materiału roślinnego lub zawierającego związki organiczne, które stanowią istotny składnik kosmetyków. Zwrócono uwagę na te związki organiczne z naturalnych[...]
EN In the paper creams and perfumes used as treatment or conserving-care cosmetics are described. Possibilities of preparation of cosmetics from plants or from materials containing organic compounds - their fundamental components, are also presented. An attention is paid to such organic compounds which[...]
8
80%
Prace Naukowe. Chemia i Ochrona Środowiska / Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
2005 Vol. 9 125-136
PL W artykule podano ogólny przebieg syntezy sulfonamidów oraz scharakteryzowano ich działanie biologiczne. Dla modelowych sulfonamidów podstawionych układem chinolinowym 1 i izochinolinowym 2 obliczono długości i rzędy wiązań, rozkład ładunków efektywnych oraz wartości energii całkowitej i momentów di[...]
EN In the paper the synthesis of sulfonamides is presented and their biological activities characterized. For model sulfonamides substituted by quinoline and isoquinoline moieties 1 and 2, respectively, bond lenghts and bond orders, effective charge, total energy and dipole moment values were calculate[...]
9
80%
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
2015 T. 3 9-27
PL Z uwagi na fakt, że lipidy stanowią bezpieczne składniki kosmetyków, w części opisowej artykułu na wstępie scharakteryzowano lipidy. W dalszym ciągu omówiono kwasy tłuszczowe, oraz lipidy proste, złożone izoprenowe. Następnie podano przegląd kosmetyków zastosowujących lipidy. W części badawczej arty[...]
EN Consideration the fact, that lipids are safety ingredients of the cosmetics, the lipids, o on the begining of the article, in the descriptive section, were described. On the next step the fatty acids, the ordinary lipids, the complex and isoprene lipids were discused. After wards there are show the [...]
10
80%
Prace Naukowe. Chemia i Ochrona Środowiska / Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
2005 Vol. 9 115--124
PL W artykule przedstawiono właściwości fizykochemiczne wybranych czwartorzędowych soli związków azaaromatycznych oraz możliwości ich zastosowań, podkreślając ich użyteczność jako syntonów w reakcjach chemicznych.
EN In the paper physicochemical properties of selected quaternary azzaromatics are described, followed by their possible applicaions, pointing out the use of these compounds as synthons in chemical reacions.
11
80%
Prace Naukowe. Chemia i Ochrona Środowiska / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie
2003 Vol. 7 75--84
PL W artykule przedstawiono dyskusję danych dotyczących widm 13C NMR dwóch metylobenzonaftyrydyn, siedmiu czwartorzędowych soli benzonaftyrydyniowych i trzech alkilobenzonaftyrydonów oraz porównanie ich z wartościami dla macierzystych benzonaftyrydyn.
EN In the paper 13C NMR data of two methylbenzonaphthyridines. seven benzonaphthyridinium quaternary salts and three alkylbenzonaphthyridones are discussed and compared with those of parent benzonaphthyridines.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last