Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2013 nr 5 77-79
PL Prawo do informacji geologicznej oraz prawo do korzystania z informacji geologicznej to dwa rodzaje uprawnień, z którymi spotykamy się na gruncie PGiG w odniesieniu do danych i próbek geologicznych oraz wyników ich przetworzenia i interpretacji. Zagadnienie prawa do informacji geologicznej podlegało[...]
2
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2013 nr 3 52-55
PL W oczekiwaniu na wejście w życie nowego rozporządzenia ruchowego, autor artykułu kontynuuje omówienie wybranych obowiązków KRZG.
3
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2013 nr 1 32-36
PL Artykuł prezentuje obowiązki spoczywające na przedsiębiorcy wynikające z nowych przepisów w przeddzień podpisania i ogłoszenia nowego „rozporządzenia ruchowego”, czyli rozporządzenia ministra gospodarki w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego.
4
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2013 nr 2 64-69
PL Rozporządzenie ruchowe wciąż (na chwilę pisania tego artykułu) nie weszło w życie, jednakże warto mu się przyjrzeć nieco bliżej, z uwagi na niektóre zmiany względem „starego" rozporządzenia. W poprzednim numerze autor przedstawił wybrane obowiązki spoczywające na przedsiębiorcy, natomiast niniejszy [...]
5
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2011 nr 3 52-55
PL Przedsiębiorca, prowadząc działalność gospodarczą w zakresie poszukiwania kopalin lub ich wydobycia, na każdym etapie spotyka się z obowiązkiem pozyskania różnorakich decyzji, wydawanych przez różne podmioty. Im więcej decyzji, tym więcej odwołań i skarg do sądów administracyjnych. W artykule zaprez[...]
6
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2011 nr 4 58-62
7
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2011 nr 2 12-15
PL Rządowy projekt nowego prawa geologicznego i górniczego wpłynął do Sejmu jeszcze w grudniu 2008. Od pierwszego czytania, tj. od 19 III 2009 r., odbył się szereg spotkań, konsultacji i posiedzeń, przedłożono kilkanaście opinii do projektu. W ostatnim czasie, po pracach w podkomisji oraz kilku komisja[...]
8
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2012 nr 4 48-51
PL Rozległe tereny czynnych odkrywkowych zakładów górniczych stają się często miejscem spędzania wolnego czasu przez osoby postronne. Sprzyja temu utworzenie zbiorników wodnych w złożach piasków lub żwirów, które służą nielegalnym kąpielom, wędkarstwu czy pływaniu na pontonach, motorówkach lub skuterac[...]
9
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2012 nr 1 70-73
PL 1 stycznia 2012 r. weszło w życie nowe Prawo górnicze i geologiczne. Jedną z podstawowych instytucji tej dziedziny prawa jest obszar górniczy. Nowa ustawa wnosi w tym zakresie kilka zmian. Zmiany te nie dotyczą jednak wyznaczania granic obszaru górniczego. W artykule zaproponowano nowe podejście do [...]
10
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2012 nr 3 84-87
PL Nowe Prawo geologiczne i górnicze jest pełne nieprecyzyjnych lub niezdefiniowanych pojęć. Z jednej strony niejednoznaczności takie mogą być źródłem problemów, jednakże z drugiej nasuwa się pytanie: czy można owe niejednoznaczności wykorzystać z korzyścią dla siebie? Odpowiedź jest tylko jedna – nie [...]
11
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2012 nr 6 22-25
PL Obowiązująca ustawa - Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011 roku utrzymała odpowiedzialność zawodową osób kierownictwa i dozoru. Autor artykułu omawia nową odsłonę tego zagadnienia, jaką przynosi art. 77 PrGiG.
12
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2011 nr 5 36-42
13
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2014 nr 4-5 90-93
PL Wszystko ma swój koniec - także działalność wydobywcza. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest przeprowadzenie rekultywacji gruntów pogórniczych. Przyjrzyjmy się wybranym tezom z ostatnich orzeczeń sądów dotyczących tego zagadnienia.
14
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2014 nr 6 24-27
PL Stałe unowocześnianie maszyn i urządzeń, a także awaryjność sprzętu stosowanego w zakładach górniczych wymaga ciągłych prac remontowo-modernizacyjnych. I w tej dziedzinie ustawodawca przewidział specjalne, branżowe uwarunkowania prawne.
15
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2014 nr 2 64-67
PL Nowe rozporządzenie ruchowe stanowi, iż wszelkie dokumenty związane z prowadzeniem ruchu zakładu górniczego, sporządzone przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, zachowują moc do czasu wydania nowych dokumentów, lecz nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia. Oznac[...]
16
100%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2014 Nr 4 86--88
PL Długo zapowiadane regulacje dla przemysłu węglowodorowego zostały ostatecznie przyjęte przez Sejm 11 lipca br. i wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Wbrew swej obiegowej nazwie nowelizacja Prawa geologicznego i górniczego nie dotyczy jedynie producentów ropy i gazu, lecz wprowadza także co najm[...]
17
100%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2012 Nr 1 48--50
PL W toku prac parlamentarnych, a także w samym uzasadnieniu do projektu Ustawy Prawo geologiczne i górnicze podkreślano zalety nowych przepisów. Jedną z nich było umożliwienie prowadzenia legalnego wydobycia na potrzeby własne, bez konieczności pozyskiwania koncesji.
EN In the course of parliamentary work, as well as in the explanatory memorandum to the bill – Geological and Mining Law, the advantages of the newly implemented provisions were stressed. One of them was to enable the conduct of lawful production for own needs, without having to obtain concessions.
18
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2012 nr 5 80-82
PL Poszerzenie z dniem 1 maja 2012 r. zakresu normowania ustawy o odpadach wydobywczych zrodziło w wielu zakładach górniczych nowe obowiązki. W ostatnim czasie spełnianie wymogów ustawy przez przedsiębiorców stało się również przedmiotem zainteresowania organów administracji. Niestety, przepisy reguluj[...]
19
63%
Przegląd Górniczy
PL Działalność górnicza jest jednym z najbardziej skomplikowanych rodzajów aktywności gospodarczej – i to w wielu wymiarach. Wymusza to na ustawodawcy unormowanie zasad wykonywania takiej działalności. Łatwo jednak przekroczyć granice potrzeb regulacji, tworząc niepotrzebne przepisy, których funkcjonow[...]
EN Mining business is one of the most complicated economic activity – in many dimensions. It enforces the legislature to normalize the rules for conducting this kind of business. It is easy to exceed the limits of regulations and create unnecessary counterproductive law. This paper presents selected le[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last