Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 172
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2013 T. 44, nr 9 386--388
PL W 2012 roku do polskiego systemu normalizacyjnego został przyjęty standard ISO 50001 odnoszący się do poprawy efektywności energetycznej organizacji. W artykule przeprowadzono dyskusję nad służebną rolą tego standardu w kontekście możliwości realizacji celów pakietu energetyczno-klimatycznego. Wymie[...]
EN In 2012, the Polish standards system has been adopted by the ISO 50001 standard relating to the energy efficiency of the organization. In this paper a discussion of the subordinate role in the context of the standard methods of implementing the climate and energy package. Mentioned are the benefits [...]
2
100%
Przegląd Komunalny
2013 nr 12 86--87
PL Ekrany akustyczne wzbudzają spore emocje wśród zarówno ich zwolenników, jak i przeciwników. Niewątpliwie ogromny wpływ na ten fakt miały alarmujące doniesienia prasowe. Jednak zagadnienie to interesuje nie tylko media.
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Podczas wieloletniej eksploatacji EC Zerań i EC Siekierki zaobserwowano występowanie spękań, zapadlisk oraz rys na powierzchniach posadzek betonowych. Wymienione posadzki nie wytrzymują ciężaru urządzeń składowanych na nich w czasie prowadzenia prac remontowych i ulegają uszkodzeniom w miejscach wys[...]
EN Due to a long -term exploitation of Zeran and Siekierki Thermal Power Plants, the existence of fissures, slumps and cracks was observed at the concrete floors surfaces. These floors do not withstand the weighs of equipment placed during conducting a routine repair operations, and were subject to def[...]
4
100%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2012 nr 4 65-78
PL Składowiska odpadów poflotacyjnych należą do największych budowli geotechnicznych. W porównaniu z innymi obiektami inżynierskimi, budowle te w znacznie większym stopniu zagrażają otaczającemu środowisku. Fakt ten potwierdzają liczne katastrofy tych obiektów, jakie miały miejsce w ciągu ostatniego st[...]
EN Tailings dams are one of the largest geotechnical structures. In comparison with other engineering constructions, these objects are much more threatening for the environment. This fact is confirmed by the numerous dam failures catastrophes which have taken place over the past century. The paper desc[...]
5
100%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
PL W artykule omówiono zarządzanie "zielonymi" zamówieniami publicznymi w zakresie komponentów budynku. Przedstawiono propozycje kryteriów środowiskowych służących ocenie komponentów budynku, które zostały poddane analizie merytorycznej. Zwrócono uwagę na konieczność zastosowania uniwersalnego instrume[...]
EN The paper discusses management of "green" public procurement related to components of a building. It presents proposals of environmental criteria, that have been analyzed in their essence, and which are used for assessment of components of a building. Attention was drawn to the need of applying a un[...]
6
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2014 T. 45, nr 3 88--98
PL Poprawa efektywności energetycznej uważana jest za najbardziej ekonomiczny sposób zmniejszenia zużycia energii w gospodarce. W Polsce, podobnie jak w Europie, największe zużycie energii finalnej występuje w sektorze budownictwa i usług. Na rynku finansowym znajduje się duża ilość programów operacyjn[...]
EN Improving energy efficiency is considered to be the most economical way to reduce energy consumption in the economy. In Poland, similarly to Europe, the largest final energy consumption occurs in the construetion and services. There is a large amount of operational programs and priority programs on [...]
7
100%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
PL W artykule dokonano krótkiej charakterystyki konwencjonalnych źródeł energii. Dokonano opisu metodyki analizy cyklu życia. Opracowano również analizy LCA najbardziej popularnych, konwencjonalnych źródeł ciepła. Następnie przeprowadzono analizę doboru źródła ciepła w kontekście ekonomiczno-środowisko[...]
EN Poland has already been functioning in the structures of EU for four years which, on one hand, results in relevant economic, environmental and political benefits, but causes certain obligations, on the other. The need to ensure sustainable development in the territory of EU states, an adequate condi[...]
8
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2010 T. 41, nr 12 448-450
PL Zagadnienie termomodernizacji budynków w Polsce przybiera na znaczeniu, przy czym jest to wynik zmian legislacyjnych (wymagań stawianych nowo wznoszonym budynkom), jak i proekologicznej tendencji w społeczeństwie, aczkolwiek podłoże tych zachowań raczej tkwi w oszczędnościach ekonomicznych. W artyku[...]
EN Thermo-modernization problem in Poland is gaining importance. It results from the legislative changes (new requirements for the newly buildings being built) and pro-ecological trends in the society. However, the ground of these behaviours lies rather in the economic savings. The article presents the[...]
9
100%
Instal
2010 nr 1 14-16
PL W artykule przedstawiono wyniki badań instalacji kolektorów słonecznych zainstalowanych w szpitalu w Częstochowie. Instalacja wspomaga przygotowanie ciepłej wody.
EN The results of research concerning solar collectors system in hospital in Częstochowa were presented in article. This system helps in hot water preparation system.
10
100%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: Technical-economic aspects of the introduction of integrated technological lines for the production of metallurgical products are presented in the work. They have a special importance for microalloyed steels used in different branches of the industry. Design/methodology/approach: The analy[...]
11
100%
Roczniki Geomatyki
EN In last years a new technique of image classification appeared, consisting in application of objectbased approach. This methodology is relevant in comparison with traditional pixel-based classification methods. It gives also new possibilities related to functioning of the object-based approach as a [...]
12
100%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2004 Nr 43, t. 2 789-797
EN Identification of enterprises goals is especially important in management process. The most important purpose is assuring the long-term development and required growth. In order to achieve it, maximization of profit is fundamental. The profit appears as a substantial condition of functional balance [...]
13
100%
Management
1998 nr 4 56-62
14
100%
Problemy Ekologii
2000 R. 4, nr 5 189-193
PL Procesy prywatyzacji przedsiębiorstw w Polsce mają znaczenie dla ochrony środowiska. Ocena sytuacji ekologicznej przedsiębiorstw prowadzi do uporządkowania stanu formalno-prawnego korzystania ze środowiska i jest podstawą formułowania zobowiązań. Zobowiązania inwestycyjne i ekologiczne w umowach pry[...]
EN The process of privatization of companies in Poland affects environmental protection. Evaluation of the company ecological situation defines the formal/legal status of the use environment and can be a base to determine commitments. The investment and ecological commitments in the privatization contr[...]
15
100%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
1999 nr 11 529-538
PL W artykule omówiono istotę umocnienia stali konstrukcyjnych mikrostopowych w procesach przetwórstwa hutniczego oraz techniczno-ekonomiczne aspekty zastosowania tych stali do wytwarzania kutych elementów maszyn w regulowanych warunkach odkształcenia plastycznego na gorąco i chłodzenia oraz metodami o[...]
EN The substance of strain hardening of micro-alloyed constructional steel in metallurgical processing and techno-economic aspects of using these steels to produce forged machine elements under adjustable conditions of hot plastic strain and cooling and by methods of thermo-mechanical treatment with co[...]
16
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2000 Z. 72 145-154
PL W pracy ustalono warunki obróbki cieplno-mechanicznej blach grubych o wysokiej wytrzymałości ze spawalnej stali niskostopowej do ulepszania cieplnego z mikrododatkami Nb, T i B na podstawie badań procesu odkształcenia plastycznego na gorąco i kinetyki rekrystalizacji statycznej austenitu. Wytworzone[...]
EN Based on research results of hot plastic deformation processes and static recrystallization kinetics of austenite conditions of thermo - mechanical treatment high strength , low-alloy Nb, Ti and B microalloyed welding steel for thermal treatment were worked out. After a high - temperature, exceeding[...]
17
100%
Management
EN W artykule omówiono zagraniczną pomoc finansową w ramach programów przedakcesyjnych: PHARE 2, ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-accession - Przedakcesyjny Instrument Strukturalny), SAPARD (Support for Pre-accession Measures for Agriculture and Rural Developement - Przedakcesyjny Instr[...]
18
100%
Rynek Energii
1998 nr 1 27-30
PL Omówiono zagadnienie termorenowacji budynków skonstruowanych w systemie wielkiej płyty. Dla konkretnego budynku obliczono efekty techniczne i ekonomiczne po wykonaniu termorenowacji zgodnie z obowiązującą normą 'Ochrona cieplna budynków PN-91/B-02020'. Zaproponowano zmiany, jakie należy wprowadzić, [...]
EN In this article the problem of the thermorenovation of the buildings constructed in the large panel system was discussed. For the given building the technical and economic effects achieved after the thermorenovation in accordance with the standard 'Buildings Thermic Protection PN-91/B-02020' were ca[...]
19
100%
Roczniki Geomatyki
EN The trend to speed up spatial data infrastructure development includes institutional aspects of nature protection in the most valuable areas of the world. Growing global importance of these regions results from their characteristics as elements of spatial environmental structures. The preparatory st[...]
20
100%
Roczniki Geomatyki
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z zastosowaniem leśnej mapy numerycznej, w połączeniu z danymi dotyczącymi szerokiego kontekstu przyrodniczego, kulturowego i społecznego, w planowaniu zagospodarowania turystycznego obszarów leśnych. Omówiono możliwości leśnej mapy numerycznej w tym zak[...]
EN In the paper, issues connected with the use of a digital forest map in tourist development of forest areas are presented in conjunction with data about broad natural, cultural and social background. Opportunities in this respect provided by the digital forest map are discussed and a concept of suppl[...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last