Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 74
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2008 z. 113 81-90
PL Niniejsza praca dotyczy ważnej tematyki kalibracji amplitudy i fazy w liniowych akceleratorach cząstek naładowanych. Do prawidłowej pracy akceleratora niezbędne jest wykonanie takiej kalibracji. Źle skalibrowane wnęki rezonansowe akceleratora bądź nie skalibrowane są przyczyną nieprawidłowego przysp[...]
EN This paper presents the work done in the development of a single bunch induced transient detection system for linear particle accelerators. The purpose of the system is to perform a phase calibration. Other currently available methods used for the task have several disadvantages. The main drawback i[...]
2
100%
Mikroelektronika i Informatyka : prace naukowe
2004 Z. nr 4 125-129
PL Artykuł opisuje metodę dostrajania filtru z linią opóźniającą w zastosowaniu do detekcji małych zmian pola elektromagnetycznego wywołanych wiązką elektronów w komorze rezonansowej akceleratora cząsteczek elementarnych TESLA.
3
100%
Mikroelektronika i Informatyka : prace naukowe
2005 Z. nr 5 45-51
PL Artykuł przedstawia detektor amplitudy i fazy zmian pola wywołanych wiązką elektronów w komorze rezonansowej akceleratora TTF2[1,2]. Urządzenie to umożliwia precyzyjne pomiary fazy paczek elektronów względem pola dla małych ładunków wiązki. Zaprezentowana została część sprzętowa oraz oprogramowani[...]
4
100%
Roczniki Inżynierii Budowlanej
2012 z. 12 99--102
EN The aim of the paper is the identification of the different rheological properties of wood in the parallel and perpendicular direction to the fibers. The model of a layered viscoelastic rod and results of test of creep wood have presented. This enabled the determination of wood relaxation function i[...]
5
63%
Archives of Acoustics
EN The acoustic climate assessment needed for the selection of solutions (technical, legal and organisa- tional), which will help to minimise the acoustic hazards in the analysed areas, is realised on the basis of acoustic maps. The reference computational algorithms, assigned to them, require very tho[...]
6
63%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2007 Vol. 17b 603--612
PL Problematyka dopasowania obrazów (spasowania, łączenia, matchingu) jest przedmiotem badan w wielu dziedzinach nauki. W celu rozwiązania problemu znalezienia odpowiadających sobie punktów na parze zdjęć lotniczych opracowano różne algorytmy. W niniejszym artykule, autorzy podjęli próbę podsumowania w[...]
EN The issue of images matching is a subject of research in many fields of science. The demand for systems of matching exists not only in photogrammetry. Various algorithms have been developed in order to solve the problem of finding corresponding points within a pair of aerial photos. In this paper, t[...]
7
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 6 529--531
PL W artykule przedstawiono nową metodę oceny niepewności estymacji poziomu dźwięku pochodzącego od identyfikowanych źródeł oraz tła akustycznego. Wykorzystano metodę eliminacji w celu zbadania wpływu poszczególnych źródeł na sumaryczny poziom hałasu. Operacje matematyczne opisujące wykorzystaną metody[...]
EN A new method for uncertainty assessment of the sound level originated from identified noise sources and their acoustic background is presented in the paper. The elimination method [1] was applied in order to investigate influence of individual sources on the cumulative noise level. Mathematical oper[...]
8
63%
Przemysł Chemiczny
9
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2014 R. 60, nr 12 1124--1126
PL W artykule przedstawiono problem doboru liczby punktów pomiarowych do prawidłowego wyznaczenia izolacyjności akustycznej przegród budowlanych. Obliczenia pozwoliły na wyznaczenie zależności pomiędzy niepewnością wyznaczania izolacyjności akustycznej przegród budowlanych a liczbą wykonanych pomiarów.
EN The article presents the problem of adjustment of the number of measurement points to correct designation of sound insulation of building partitions. The calculations allowed to determine the relationship between the uncertainty of the determination of sound insulation of building partitions and the[...]
10
63%
Przegląd Mechaniczny
2012 nr 6 37-40
PL W artykule zaproponowano estymator diagnostyczny służący do parametryzacji pola powierzchni trajektorii fazowej. Przedstawiono zastosowanie estymatora do diagnozowania stanu linii walów, przy uprzednim określeniu maksymalnej odchyłki od stanu ustalonego. Dokonano analizy funkcjonalnej zaproponowaneg[...]
EN Diagnostic estimator for parameterization of phase trajectory area was proposed in this paper. Application of estimator for diagnosis line of shafts, with previously identifying the maximum deviation from steady state, was presented. Functional analysis of the proposed tool by conducting active diag[...]
11
63%
Image Processing & Communications
EN The paper presents the implementation of modified background generation algorithm based on analysis of the frequency of occurrences of pixels. The proposed solution allows the use of the algorithm in real-time systems, which was quite difficult in the original method. The results show that the modif[...]
12
63%
Image Processing & Communications
EN The paper presents the modification of background generation algorithm based on analysis of the frequency of occurrences of pixels. The proposed solution allows the generation of the background and its updating, the introduced parameter allows to adjust the algorithm according to the time rate of ch[...]
13
63%
Image Processing & Communications
2012 Vol. 17, no. 4 173--178
EN The paper presents an attempt to create a system for visual surveillance for movement rehabilitation. The Delaunay triangulation was used as a key method for skeletonization of detected human silhouette. Also, the Hough transform was performed on skeletons of selected body parts in order to obtain s[...]
14
63%
Mechanics and Control
2012 Vol. 31, no. 4 158--163
PL Autorzy podjęli zadanie budowy wielokanałowego systemu akwizycji sygnałów wibroakustycznych na potrzeby analizy rozkładów pola akustycznego w pomieszczeniach i wyznaczania wartości impedancji akustycznej powierzchni ścian. Program badań wymagał synchronicznej rejestracji ciśnienia akustycznego przez[...]
EN The authors have made an attempt to construct a multi-channel data acquisition system for vibroacoustic signals, collected for analysis of acoustic field distributions in enclosed rooms and determination of surface acoustic impedance values at the wall surfaces. The scope of the study required a syn[...]
15
63%
Diagnostyka
PL Praca podejmuje tematykę diagnostyki stanu technicznego przekładni planetarnej pracującej przy zmiennych warunkach obciążenia. Omówiono w niej istotność podjętego tematu i trudności z nim związane. Przedstawiono również teoretyczne podstawy metody analizy sygnałów niestacjonarnych - analizy rzędów o[...]
EN This paper deals with the problem of diagnosing the technical condition of a planetary gearbox operating at variable load. The severity of the subject and related difficulties were discussed. Theoretical basis of analysis of non-stationary signals (order analysis) and its use in signal resampling wa[...]
16
63%
Image Processing & Communications
EN The aim of this work was to develop a simple and fast yet robust algorithm for segmentation of objects in log-polar space. Assuming that some interesting parts of an image are selected by fixation of point of attention, pixels located close to fixation points are transformed to a log-polar space, th[...]
17
63%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
PL Artykuł przedstawia algorytm szybkiej detekcji rozgałęzień w drzewie oskrzelowym na obrazach pozyskanych w trakcie zabiegu bronchoskopii. Wychwycenie charakterystycznych lokalizacji w drzewie oskrzelowym (jakimi są rozgałęzienia oskrzeli) pomaga lekarzowi w przeglądaniu zapisów badania. Uzyskanie ja[...]
EN The paper presents an algorithm for fast detection of bronchial tree subdivisions on images obtained during bronchoscopy examination. Localization of these subdivisions could be very helpful to physicians while reviewing collected data. The time of the detection should be as short as possible, espec[...]
18
63%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2006 T. 10, z. 3 407-411
PL Artykuł przedstawia próbę zastosowania metody SIFT (Scale Invariant Feature Transform) do łączenia zdjęć lotniczych. Metoda SIFT pozwala na znalezienie par odpowiadających sobie punktów (tzw. punktów charakterystycznych) na kolejnych zdjęciach. W artykule zaproponowano statystyczną metodę wykrywania[...]
EN This paper presents an attempt of application of SIFT (Scale Invariant Feature Transform) method for matching aerial pictures. SIFT method allows to find the pairs of corresponding points (keypoints) on followed pictures. A statistic method of erroneous pairs detection is proposed and an analysis of[...]
19
63%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2007 T. 11, z. 3 141-147
PL W celu rozwiązania problemu znalezienia odpowiadających sobie punktów na parze zdjęć lotniczych opracowano różne algorytmy. W pracy autorzy dokonali porównania kilku metod. Zaimplementowano i przetestowano metody SIFT, Harris oraz Hesjan bazując na podstawie wyliczeń na rzeczywistych obrazach zdjęć [...]
EN To solve the problem with two corresponding points on digital air images some different algorithms were developed. In this paper the authors tried to compare some methods. The methods such as: SIFT, Harris, Hesjan were tested and implemented. The experiments were based on real air images (air photog[...]
20
63%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2011 T. 15, z. 3 545-550
PL Artykuł przedstawia zastosowanie deskryptorów punktów charakterystycznych do rozpoznawania twarzy. W wyborze punktów charakterystycznych kierowano się doniesieniami z badań psychologicznych, wskazujących że do rozpoznania twarzy wystarczają człowiekowi dwa ruchy fiksacyjne koncentrujące się w okolic[...]
EN The paper presents an application of characteristic points descriptors method for human face recognition. This method was chosen based on results of psychological examinations, which show that only two eyesight fixations (located in nose and eyes region) are necessary to recognize a human face. The [...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last