Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 27
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL Artykuł prezentuje wyniki obliczeń zasobów energii geotermalnej zakumulowanej w utworach formacji fliszowej oraz w skałach podłoża fliszu karpackiego w rejonie Karpat Zachodnich. Przedstawiono także lokalizację perspektywicznych stref oraz wskazano możliwości i kierunki optymalnego wykorzystania wód[...]
EN The paper presents results of calculation of geothermal energy resources accumulated within the flysh formation and within Miocene/Mesozoic/Palaeozoic geothermal aquifers located in the basement of in the Polish Western Carpathians, made in the framework of the project entitled "Atlas of geothermal [...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu pt. ”Atlas zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Zachodnich”, zrealizowanego przez AGH na zlecenie Ministerstwa Środowiska w latach 2009-2011. W artykule przedstawiono kierunki i możliwości optymalnego zagospodarowania wód geoter[...]
EN The paper presents results of calculation of geothermal energy resources accumulated within the flysh formation and within Miocene/Mesozoic/Palaeozoic geothermal aquifers located in the basement of in the Polish Western Carpathians, made in the framework of the project entitled “Atlas of geothermal [...]
3
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 1 20-21
PL Jak wyglądałaby dziś Nowa Huta, gdyby sześćdziesiąt dwa lata temu w umysłach jej projektantów nie pojawiła się koncepcja stworzenia tutaj miasta-ogrodu? Jaka byłaby ta najmłodsza i największa część Krakowa, gdyby nie ogromne zaangażowanie lokalnych instytucji i jej mieszkańców w kreowanie terenów zi[...]
4
100%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL W artykule zaprezentowano zarys metodyki i analizy podstawowych parametrów hydrogeologicznych, geotermalnych oraz techniki kalkulacji zasobów energii geotermalnej i oceny potencjału geotermalnego zbiorników wód w skali regionalnej. Zastosowana metodyka kalkulacji parametrów hydrogeologicznych pozwal[...]
EN The paper presents an outline of the methodology and analysis of basic hydrogeological and geothermal parameters, and the technique of calculation of geothermal energy resources and assessment of geothermal potential of aquifers at the regional scale. The employed methodology of calculation of hydro[...]
5
100%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL Artykuł prezentuje wyniki obliczeń zasobów energii geotermalnej, zakumulowanej w dziewięciu zbiornikach wód wgłębnych wieku paleozoicznego i mezozoicznego na Niżu Polskim, przeprowadzonych w ramach realizacji projektu pt. "Atlasy geotermalne formacji mezozoicznej i paleozoicznej - analiza geologiczn[...]
EN The paper presents results of calculation of geothermal energy resources accumulated within nine Paleozoic and Mesozoic aquifers in the Polish Lowlands, made in the framework of realization of the project entitled “Geothermal atlases of the Mesozoic and Paleozoic formations – geological analysis and[...]
6
100%
Technika Poszukiwań Geologicznych
2006 R. 45, nr 2 98-101
7
100%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2014 z. 61, nr 3/II 209--226
PL Artykuł przedstawia wyniki oszacowań zasobów energii geotermalnej zakumulowanej w utworach formacji fliszowej oraz w skałach podłoża fliszu karpackiego w rejonie polskiej części Karpat wschodnich, od południka Gorlic, po Bieszczady. Obszar ten obejmuje powierzchnię ok. 9830 km2, co stanowi ok. 3,2% [...]
EN The article presents the results of estimation of geothermal energy resources in flysch formations, and the Miocene, Mesozoic and Paleozoik basement of the flysch in the area of the Polish Eastern Carpathians from the meridian of Gorlice to the Bieszczady Mts. This area covers approximately 9830 km2[...]
8
100%
Geologia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2008 T. 34, z. 3 503-526
PL W profilach geologicznych na Niżu Polskim, w osadach od starszego paleozoiku po dolną kredę, można wyróżnić szereg utworów, których wykształcenie litologiczne wskazuje na możliwości występowania dobrych poziomów zbiornikowych dla wód termalnych. Geologiczne, hydrogeologiczne i termiczne parametry ch[...]
EN Within geological sections of the Polish Lowlands, in Early Paleozoic through Early Cretaceous formations, a number of layers can be distinguished, lithological development of which indicates possible occurrence of good geothermal aquifers. Geological, hydrogeological and thermal parameters that cha[...]
9
100%
Zieleń Miejska
2014 Nr 4 38--39
PL Parkingi, parkingi, parkingi... Czy rzeczywiście takie są największe marzenia i potrzeby mieszkańców polskich miast? Analizując wyniki badań przeprowadzonych w ostatnich latach w kilku dużych miastach oraz ich dzielnicach, m.in. w krakowskiej Nowej Hucie, można odnieść wrażenie, że tak właśnie jest.[...]
10
100%
Przegląd Geologiczny
2014 Vol. 62, nr 12 852–-855
EN This paper presents proposals for application of methodology of evaluation of geothermal resources on a regional scale, focusing on economic efficency of heat recovery through the analysis of the power factor distribution. The concept of the power factor design by Gosk (1982) is discussed according [...]
11
100%
Technika Poszukiwań Geologicznych
2016 R. 55, nr 1 129--142
PL Artykuł przedstawia opis koncepcji nowej klasyfikacji zasobów geotermalnych opracowany w ramach działalności Europejskiej Komisji Gospodarczej (UNECE) przy współudziale specjalistów Międzynarodowej Asocjacji Geotermalnej (IGA). W artykule wskazano na wzajemne relacje pomiędzy zasadami klasyfikacji o[...]
EN The article presents a brief description of the concept of a new classification of geothermal resources elaborated at the initiative of the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) in cooperation with the International Geothermal Association (IGA) experts group. The article shows the po[...]
12
100%
Zieleń Miejska
2013 Nr 1 16--17
PL Wspólne kreowanie ogrodów w krakowskiej Nowej Hucie stało się wśród jej mieszkańców popularnym sposobem na radzenie sobie z niezadowalającym wyglądem najbliższego otoczenia. Już nie małe przyblokowe ogródki, ale ogólnodostępne, dopracowane co do najmniejszego szczegółu ogrody sprawiają, że ta dzieln[...]
13
100%
Nafta-Gaz
2018 R. 74, nr 12 898--904
PL Artykuł przedstawia aktualny stan wiedzy na temat potencjału geotermalnego w Polsce, który oparty jest na wynikach systematycznych prac badawczych prowadzonych na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat w Katedrze Surowców Energetycznych (wcześniej Instytucie Surowców Energetycznych) Akademii Górniczo[...]
EN The paper presents the state of knowledge on geothermal resources in Poland, which is as the result of systematic research work carried out for over the last 30 years, at the Department of Fossil Fuels (formerly the Institute of Fossil Fuels) of the AGH University of Science and Technology. The pape[...]
14
63%
Technika Poszukiwań Geologicznych
2009 R. 48, nr 2 89-100
PL W artykule przedstawiono zarys koncepcji wykorzystania wód termalnych realizowany przez władze miasta Poddębice oraz powołaną w celu realizacji tej koncepcji spółkę Geotermia Poddębice Sp. z.o.o. Artykuł przedstawia również podstawowe informacje dotyczące warunków geologicznych i hydrogeologicznych [...]
EN The article presents an outline of the concept of use of geothermal waters carried out by the local authorities and Geotermia Poddębice Ltd. The basic information of geological and hydrogeological conditions in the area of the city Poddębice, with particular emphasis on hydrogeological characteristi[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W referacie przedstawiono wyniki opracowania pt. "Studium opłacalności ekonomicznej inwestycji związanej z pozyskaniem energii geotermalnej dla celów ciepłowniczych oraz rekreacyjnych z otworów wiertniczych istniejących na terenie miasta Gorlice oraz gmin: Ropa, Biecz, Moszczenica i Sękowa". Projekt[...]
EN The paper presents results of the project evaluation entitled "Pre-feasibility study of utilization of thermal waters for heating and recreational purposes using existing boreholes in the Gorlice city and Ropa, Biecz, Moszczenica and Sękowa municipalities". The project was initiated by the District [...]
16
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2008 z. 47 [252] 151-160
PL W referacie wskazano perspektywiczne lokalizacje nowych ujęć wód termalnych na obszarze Polski niżowej. Wybrane miejsca charakteryzują się optymalnymi parametrami hydrogeologicznymi oraz geotermalnymi w obrębie wytypowanych zbiorników wodo-nośnych na Niżu Polskim. Analiza podstawowych parametrów hyd[...]
EN The paper presents results of studies which submit proposals of geothermal investment projects in selected towns of central Poland. Potential localizations of the new geothermal projects were determined. Localization of towns with the most favourable geological and hydrogeological conditions and app[...]
17
63%
Materiały Budowlane
2005 nr 7 62-64
18
63%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
EN The paper presents results of assessment of geothermal energy resources accumulated within nine Paleozoic and Mesozoic aquifers in the Polish Lowlands, carried out within the framework of the project entitled “Geothermal atlases of the Mesozoic and Paleozoic formations – geological analysis and ther[...]
19
63%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2010 nr 439 (1) 81--85
PL W artykule przedstawiono wyniki obliczeń zasobów energii zakumulowanej w wodach termalnych, występujących w profilu geologicznym utworów mezozoiku i paleozoiku na obszarze Niżu Polskiego. Wykonana analiza zasobów obejmowała obszar o powierzchni ok. 270 tys. km2, co stanowi ponad 87% powierzchni kraj[...]
EN The paper presents results of calculations of geothermal energy resources accumulated in the aquifers of Mesozoic and Paleozoic age in the Polish Lowlands. The analysis carried out in the project covered approximately 270 th. square km, that represents more than 87 percent of the territory of Poland[...]
20
51%
Geological Quarterly
2013 Vol. 57, No. 4 729–-744
EN In the years 2010-2013, analysis of rocks that build the sedimentary covers in Poland was carried out from the point of view of energy utilization accumulated in hot dry rocks – used in Enhanced Geothermal Systems (EGS). As a result of a number of analytical studies, the area situated in the central[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last