Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 58
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Annual of Navigation
2002 No. 4 13-19
EN The article presents formulas describing the values of average circular error, the average coordinate values and their covariance in the function of gradient matrix elements of hyperbolic position lines. The classical formulas do not take into account the correlation existing between the measurement[...]
2
100%
Annual of Navigation
2001 No. 3 5-17
EN The paper presents two structural and measurement variants of the Kalman filter in an integrated navigational system. The shape of a particular model is determined by the measuring capacity of navigational parameters and the assumed form of the state vector.
3
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2006 Z. 18 17-31
PL W artykule przedstawiono definicje, opis oraz wyprowadzenia wzorów określających podstawowe elementy geometryczne elipsoidy z punktu widzenia zainteresowań geodezji, kartografii i nawigacji. Tym samym odnoszą się one do elipsoid ziemskich bądź odniesienia. Określenia te oraz poszczególne wzory wykor[...]
EN This article presents definitions, description and derivation of formulas defining basic geometrical elements of ellipsoid from the point of view of geodesy, cartography and navigation. Thus they refer to earth ellipsoids or reference ellipsoids. This definition and the formulas are used in geodetic[...]
4
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2006 Z. 19 5-14
PL W artykule przedstawiono uogólnienie funkcji trygonometrycznych z jednostkowego koła trygonometrycznego na dowolną elipsę. Otrzymano w ten sposób eliptyczne funkcje trygono-metryczne, w których argumentem jest pole wycinka elipsy odpowiadające określonemu kątowi. Zastosowano przy tym formalizm podob[...]
EN This article presents generalization of trigonometric functions of a single trigonometric circle for any ellipse. In this way elliptic trigonometric functions have been obtained where an area of elliptical sector corresponding to a given angle is the independent variable. The formalism applied was s[...]
5
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2006 Z. 18 5-16
PL W artykule przedstawiono uogólnienie prawa przenoszenia błędów. Rozpatrzono dwa przypadki: liniowych oraz nieliniowych zależności od zmiennej. losowej. Wyniki opierają się na twierdzeniu o uogólnionej wartości średniej oraz uogólnionej wariancji. Przedstawiono je w postaci ogólnej, dotyczącej wektor[...]
EN This article presents a generalization of error propagation. Two cases have been analyzed, i.e. linear and nonlinear dependence on random variable. The results have been derived basing on the theorem of generalized average value and generalized variance. The results have been presented in a general [...]
6
100%
Logistyka
PL Pod pojęciem osłony nawigacyjnej rozumiemy system obejmujący całokształt działań i środków zapewniaj ących bezpieczną i efektywną żeglugę. Osłona nawigacyjna jest częścią infrastruktury obronnej i transportowej. Ze względu na międzynarodowy charakter żeglugi morskiej i autonomię poszczególnych państ[...]
EN The term navigational support denotes a system covering all activities and measures ensuring safe and effective navigation. Navigational support is a part of defensive and transportation infrastructure. Due to both the international character of the sea transport and the autonomy of all the coastal [...]
7
100%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane ze stosowaniem w nawigacji różnych układów współrzędnych i odniesienia. Różnice te wynikają z historycznych i technicznych uwarunkowań tworzenia układów współrzędnych i odniesienia w poszczególnych krajach oraz na kontynentach. Powoduje to duż[...]
EN This article presents basic problems connected with using different coordinate and reference systems in navigation. Historical and technical factors have influence on creating various coordinate and reference systems in some countries and continents. This results in great differences between the coo[...]
8
100%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
2001 nr 64 5-17
PL W ogólnym przypadku w nawigacji wykonywane są pomiary współrzędnych pozycji - punkty na trajektorii oraz pochodnych trajektorii - wektor prędkości i wektor przyspieszeń. Ich geometrycznym obrazem są hodografy.Ze względu na występowanie błędów systematycznych i losowych, zarówno w modelu matematyczny[...]
EN Generally speaking, measurements of position coordinates are performed in navigation - points on the trajectory and trajectory derivatives - the velocity vector and the acceleration vector. Because of the occurrence of systematic and random errors there is no complete agreement between results of me[...]
9
100%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
2001 nr 64 19-28
PL Bardzo często w wielu rozważaniach teoretycznych, jak i nawigacyjnych zastosowaniach praktycznych zachodzi potrzeba oceny dokładności obiektów liniowych na podstawie informacji o dokładności ich poszczególnych punktów. Sytuacja taka występuje m.in. podczas oceny dokładności izobaty, krawędzi nabrzeż[...]
EN In numerous theoretical considerations, as well as in navigational practical applications, there frequently occurs the necessity to evaluate the accuracy of linear objects on the basis of the accuracy of their particular points. A situation like that may occur, among other things, when the accuracy [...]
10
100%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
2002 nr 65 33-38
PL Podano aksjomatykę rachunku operatorów Bittnera oraz przykład wykorzystania tej teorii w analizie układów dynamicznych. Algebraizacja metod analizy matematycznej ma już swoją historię, Wywodzi się ona z przekształceń całkowych Laplace'a i Fourier'a. Innym podejściem jest teoria operatorów Mikusiński[...]
EN This article introduces the Bittner's operational calculus axiomatics and an example of its application in the analysis of dynamic systems. The first steps in the general operational calculus were created by Laplace and Fourier transformations. In this context the operational calculus of Mikusinski,[...]
11
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Zielonogórska
PL Na wymiary projektowanych torów wodnych ma wpływ wiele czynników. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim wymiary statków, ich właściwości manewrowe, dokładność określenia położenia na torze, dokładność sterowania oraz warunki hydrometeorologiczne panujące na akwenie. W referacie przedstawiono s[...]
EN On dimensions of fairways has influence of many factors. Among them one should belongs first of all - dimensions of ships and their manoeuvre proprieties, accuracy of determining of position on track, accuracy of steering and meteorological conditiones on area. This article presented wide characteri[...]
12
100%
Logistyka
2015 nr 3 118--124, CD 1
PL W klasycznej nawigacji terrestrycznej posługujemy się zazwyczaj minimalną liczbą pomiarów nawigacyjnych (linii pozycyjnych) w celu określania współrzędnych pozycji. Wyjątkowo wykorzystywane są trzy linie pozycyjne, które tworzą tzw. trójkąt błędów. Biorąc pod uwagę dokładność określania współrzędnyc[...]
EN In the classical terrestrial navigation usually a minimal number of navigational measurements (lines of position) is used to determine the position coordinates. In some particular cases three lines of position that form an errors triangle are used. Taking into account the accuracy of determining the[...]
13
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 62--65, CD
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z diagnostyką procesu nawigacji w modelu nawigacji zintegrowanej wykorzystującej klasyczny filtr Kalmana. Wprowadzono pojęcie procesu diagnostyki jako wektora odchyleń pomiarów od wartości estymowanych parametrów nawigacyjnych. Przeprowadzono symulacje z[...]
EN This paper presents issues related to navigation process diagnostic in integrated navigation model that uses classic Kalman filter. This work introduces the concept of diagnostic process as a vector of measurement deviation from estimated values of navigation parameters. Simulations were performed u[...]
14
100%
Technical Sciences. Supplement / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2005 suppl. 2 255--271
PL Scharakteryzowano główne źródła błędów systematycznych występujących w procesie nawigacyjnym - w modelach stanu i pomiarowym. Przedstawiono wpływ poszczególnych błędów systematycznych na określane parametry nawigacyjne: wektor prędkości i współrzędne pozycji. Istotne, szczególne przypadki zilustrowa[...]
EN The paper presents main sources of systematic error in navigation process - in state space and measurement models. It shows the impact of systematic errors on defined navigation parameters: velocity and position coordinates. Besides the important, particular cases were explained with examples. The a[...]
15
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2005 Z. 17 5-15
16
63%
Reports on Geodesy
2010 z. 1/88 45-53
EN The sequential method of integrating navigartional parameters obtained from non-simultaneous navigational measurements is presented. The proposed algorithm of position coordinates estimation is general and includes two modes of data processing - from simultaneous and non-simultaneous measurements. I[...]
17
63%
Reports on Geodesy
2011 z. 2/91 103-108
EN This article describes a method for the determination of ship's trajectory curvature in the horizontal plane using a series of GPS positions. Using mean square approximation of a series of position coordinates measurements, we can obtain parametric equations of ship's coordinates. This allow to plot[...]
18
63%
Archives of Transport System Telematics
EN The method of integrating navigational parameters obtained from non-simultaneous navigational measurements is presented. The proposed algorithm of position coordinates estimation is general and includes two modes of data processing – from simultaneous and non-simultaneous measurements. It can be use[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL W nawigacji wykonywane są pomiary współrzędnych pozycji – punkty na trajektorii oraz pochodnych trajektorii – wektor prędkości i wektor przyspieszeń. Ze względu na pojawianie się błędów systematycznych i losowych, zarówno w modelu matematycznym procesu nawigacji, jak i w poszczególnych modelach pomi[...]
EN In the general case measurements performed in navigation are those of position coordinates - points on the trajectory, and trajectory derivatives - speed vector and acceleration vector. Due to the occurrence of systematic and random errors, there is no full conformity of results obtained from measur[...]
20
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
EN Terrestrial navigation is one of the method of parametric navigation, i.e. a method of fix determination. Recently the method has become quite common again thanks to automated measurements of navigational parameters (radar navigation, radio direction finders and others) and connection with the ECDIS[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last