Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 187
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2008 Nr 4 (69) 90--95
PL Zespołowe formy organizacji procesu produkcji odzieży, stwarzają dużą różnorodność w zakresie zorganizowania zespołu obróbczego. Forma organizacji procesu obróbki uzależniona jest od wyposażenia technicznego i kwalifikacji załogi. Powstaje w związku z tym problem, który system organizacyjny będzie o[...]
EN Using the team form of organisation for the clothing production process offers many possibilities. The form of processing organisation depends on the technical equipment and personnel qualifications. Thus, the question arises as to which organisational system will be optimal for a given production p[...]
2
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2013 nr 6 76-81
PL Brak rejestracji prowadzonych kontroli, nieodpowiednie oznakowanie, niewłaściwy kąt nachylenia skarp ściany wyrobiska czy zły stan techniczny dróg - to tylko niektóre uchybienia stwierdzone przez inspektorów pracy w odkrywkowych zakładach górniczych w latach 2010-2012. W artykule przedstawiono wynik[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Włókiennictwo / Politechnika Łódzka
1999 z. 56 67-79
PL W publikacji przedstawiono wyniki badań przepuszczalności pary wodnej w warunkach dynamicznych przez wybrane materiały półprzepuszczalne firm Gore, Proline i Sofinal. Eksperymenty przeprowadzono w specjalistycznym układzie pomiarowym zaprojektowanym i wykonanym w Instytucie Metrologii, Włóknin i Odz[...]
EN In the publication the results of research on the steam permeability - in dynamic conditions - of selected semi-permeable materials produced by Gore, Proline and Sofinal firms have been presented. Experiments were carried out on a specialised measuring system designed and built at the Institute of M[...]
4
100%
Gospodarka Wodna
2010 Nr 10 393-395
PL Zaproponowano nową zlewniową organizację gospodarki wodnej opierającą się na samorządnych instytucjach zlewniowych oraz powołanie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej o znacznie szerszych niż dotychczas uprawnieniach.
EN The article proposes new organisation of water management, based on local government catchment authorities, as well as appointment of the National Board of Water Management with wider range of competencies.
5
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2000 nr 13 363-368
PL W pracy rozważa się płytę zajmującą w trójwymiarowej przestrzeni regularny obszar. Oznacza to, że można w niej wyróżnić element reprezentatywny taki, że gęstość masy oraz funkcje materiałowe są periodyczne względem tego elementu. Dla takiej płyty wprowadza się więzy na przemieszczenia zakładając ich[...]
EN In this paper we consider a plate which oceupies the region fiin the three dimensional space.These three layers are periodically nonhomogeneous bodies. It means that we are able to find the representative volume element (rve) in every layer for which mass density and materiał modulae are peri[...]
6
100%
Polish Journal of Ecology
EN One of the hypotheses to explain a lack of relationship between nest location and breeding success of passerine birds predicts that in an environment characterized by a high diversity of predators that use a variety of foraging strategies, clutches in different locations and degrees of concealment m[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2010 Nr 13 179-191
PL Specyfiką zespołów obróbczych w przemyśle odzieżowym jest rytmiczność pracy stanowisk przy dużym udziale operacji o charakterze ręczno- maszynowym. W publikacji przedstawiono rozważania dotyczące niezawodności pojedynczego stanowiska roboczego i układu stanowisk pracujących w zespole szwalniczym. Pr[...]
EN The working regularity of workstations with large participation of machine-manual operations is the special feature of the sewing teams in clothing industry. In this paper, considerations about reliability of single work station and of the working group in sewing team are shown. It has been assumed [...]
8
100%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Łódzka
1999 Z. 47 109-118
PL Para wodna zakłóca badania katalizatorów nikiel/tlenek glinowy metodami temperaturowo-oprogramowanej redukcji (TPR) oraz temperaturowo-programowanej desorpcji (TPD) wodoru. W przypadku pomiarów TPR para wodna stymuluje reakcję tlenku niklawego z tlenkiem glinowym prowadząc do powstawania powierzchni[...]
EN Water vapour significantly perturbs examinations of nickel/alumina catalyst by temperature-programmed reduction (TPR) and temperature-programmed desorption (TPD) of hydrogen. In the case of the TPR measurements water vapour stimulate interaction of nickel oxide with alumina to surface nickel alumina[...]
9
100%
Automatyka Elektroenergetyczna
2008 Nr 2 (59) 50-53
10
100%
Przegląd Komunalny
2008 nr 8 39-41
PL Cmentarze, w rozumieniu urbanistyki, są specyficznymi terenami zieleni. Ich specyfika wynika nie tylko z funkcji, jaką pełnią, ale także, a może przede wszystkim, z symboliki miejsca. Z drugiej zaś strony ta symbolika, choć często dziś nieodczytywana, umożliwia stwarzanie nastroju stosownego do miej[...]
11
100%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 3 129-130
PL Omówiono wybrane kierunki działań modernizacyjnych oraz zasady wykonywania nowych otworów w ścianach konstrukcyjnych i nadbudowy budynków.
EN Some selected trends in modernization of large panel buildings e.g. execution of new large openings in structural walls or rising additional stories have been described.
12
100%
Polish Journal of Chemistry
1998 Vol. 72, nr 12 2621-2628
EN Reduction of surface oxide preformed on unsupported and alumina supported Cu-Ni alloys was examined at a linearly increasing temperature. The obtained TPR spectra exhibited two peaks of H2 consumption, connected with the reduction of surface copper and surface nickel oxides. The size of these peaks[...]
13
100%
Przegląd Budowlany
EN Executing of new openings in load-bearing walls. Superstructure of large-panel buildings has influence on improvement of building mass appearance and enlargement of usable floor area.
14
100%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 3 174-177
15
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie zaprezentowane zostały:- techniczne aspekty budowy i prowadzenia Baz Danych Topograficznych jako urzędowych źródeł danych dla systemów typu GIS,- tezy budowy jednolitej urzędowej BDT o różnej dokładności położenia obiektów topograficznych. Koncepcja zakłada "warstwowy - tematyczny" sposó[...]
EN In the paper the following arc presented: - technical aspects of building and managing Topographical Databases as official data sources for GIS type systems, - thesis of a uniform official Topographical Database with various accuracies of topographical objects locations. The concept assumes a [...]
16
100%
Materiały Budowlane
2001 nr 1 2-5
17
100%
Polish Journal of Chemistry
2002 Vol. 76 / nr 11 1649-1654
EN A series of carbon supported nickel catalysts of various metal dispersion was characterized by temperature-programmed reduction and adsorption of hydrogen, carbon monoxide and oxygen. The examinations showed that some carbon species appear on nickel surface in the course of routine purging of the ca[...]
18
100%
Gospodarka Wodna
2004 Nr 5 174-180
PL Polska Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna obchodzi w tym roku jubileusz 85-lecia. Na przygotowanej z tej okazji uroczystości (19 lutego 2004 r.) prof. : Jan Zieliński, dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wygłosił okolicznościowy referat, który Państwu przedstawiamy.
EN The Polish State Hydrological and Meteorological Service celebrates in this year the 85-th anniversary of activity. At the solemn meeting convined to celebrate that anniversary prof. J. Zieliński, Director of the Institute of Meteorology and Water Management made an occasional speech which we presen[...]
19
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2002 nr 4 13-16
20
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo i Inżynieria Środowiska / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
2001 Z. 32(235) 309-314
PL W pracy konstruuję sie model uproszczony dla niejednorodnych płyt sprężystych, narzucając więzy na przemieszczenia. Zakłada się, że przemieszczenia płyty - traktowanej jako ciało trójwymiarowe - moga być aproksymowane przemieszczeniami płaszczyzn dzielących płyte na warstwy. Uproszczony model warstw[...]
EN The paper constructs a simplified mode] for nonhomogeneous elastic plates by introducing constraints for displacements. The authors assume that displacements of a plate (as a tree dimensional body) can be approximated by displacements of planes which divide the plate into layers. The simplified laye[...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last