Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 96
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
2012 Nr 5 (7) 52-57
PL Prezentujemy analizę możliwości wykorzystania systemów biometrycznych w różnych gałęziach transportu.
EN The security transport systems used on a vast railway area are exploited in diverse electromagnetic environments. The electromagnetic disturbances, intentional or unintentional, present on this are\can disturb the systems operation. The security systems are responsible for security of humans and goo[...]
2
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W artykule przedstawiono opis konstrukcyjny i zalety stosowania stabilizatora położenia iglic JSC-2 w zwrotnicach rozjazdów kolejowych.
EN There is a constructional description and advantages of switch point position stabilizer JSC-2 application in switches in rail turnouts presented in the paper.
3
100%
Journal of KONBiN
2015 No. 3 (35) 147--156
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wybranymi metodami zwiększenia niezawodności w elektronicznych systemach bezpieczeństwa (ESB) na przykładzie systemu sygnalizacji pożarowej (SSP). Niezawodność SSP w sensie opisowym to własność zachowania zdolności do realizacji zadanych funkcji (np. o[...]
EN The article presents the issues related to the different methods to increase the reliability of electronic security systems (ESS) for example, a fire alarm system (SSP). Reliability of the SSP in the descriptive sense is a property preservation capacity to implement the preset function (e.g. protect[...]
4
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 10 219-224
PL System Kontroli Dostępu (SKD) umożliwia identyfikację osób lub pojazdów uprawnionych do przekroczenia granicy rozległego obszaru X. W artykule przedstawiono statystykę eksploatacyjną ruchu na przykładzie pojedynczej bramki w systemie KD oraz obliczone średnie wartości czasu obsługi po jedynczego zgł[...]
EN Access Control System (ACS) enables to identify people or vehicles which are permitted to cross the border of a vast X area. The article presents the operational traffic statistics based on an example of a single gate in the Access Control System (ACS) and the calculated average values of service fo[...]
5
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2014 R. 60, nr 9 772--775
PL Impulsowe zakłócenia generowane podczas wyładowania atmosferycznego są przyczyną zakłócenia procesu eksploatacji elektronicznych systemów bezpieczeństwa (ESB). Prądy i napięcia występujące podczas wyładowania indukują w liniach dozorowych zakłócenia. Odpowiednia organizacja ESB na obszarze kolejowym[...]
EN This paper presents the results of electromagnetic interference generated during lightning on the process of operation of security systems - ESB. Electric and magnetic fields which are generated during atmospheric discharge may have very high values near to the main channel of lighting discharge (1)[...]
6
100%
Journal of KONBiN
PL W artykule przedstawiono metodę określenia czasu dyspozycyjnego TD elektronicznego systemu bezpieczeństwa, który porażony jest impulsem przepięcia lub wyładowania atmosferycznego. Czas dyspozycyjny to czas od chwili porażenia elektronicznego sytemu bezpieczeństwa do chwili jego przejścia do stanu za[...]
EN This paper presents a method to determine the time TD disposable electronic security system that struck a pulse surges or lightning. Disposable time is the time from the moment of shock electronic security system until its transition to a state of security failures, assuming the impact of anti. Disr[...]
7
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1204--1207, CD
PL W artykule przedstawiono wybrane charakterystyki promieniowania niezamierzonych źródeł pola elektromagnetycznego z zakresu małych częstotliwości. Przedstawiono metodykę pomiaru poszczególnych składowych pola elektromagnetycznego – natężenia E pola elektrycznego i indukcji B pola magnetycznego. W art[...]
EN The article presents selected radiation characteristics of unintended sources of low frequency electromagnetic field. The methodology for measuring the individual components of the electromagnetic field - E of electric field and induction B of magnetic field - was presented. The article presents exa[...]
8
100%
Journal of KONBiN
2017 No. 41 107--128
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze sterowaniem bezprzewodowym, które wykorzystywane jest w obiekcie technicznym. Podczas wykonanych badań technicznych określono parametry jakości sterowania obiektu z mobilnego systemu telefonii komórkowej. Przeprowadzono również analizę wpływu czasu op[...]
EN Abstract: In the article presents issues related to the control for which wireless is utilized in object technology. During the tests performed the technical parameters were determined the quality of control the object of the mobile cellular telephone system. It also analyzes the impact of the delay[...]
9
100%
Journal of Mechanical and Energy Engineering
EN The transport safety is a property of the transport process (movement of individuals and/or goods), characterized by absence of danger to life and health of individuals [1,2,10]. This process should represent a high reliability and safety. The measure of safety is certainty that components of the tr[...]
10
100%
Journal of KONBiN
2018 No. 46 215--234
PL W artykule przedstawiono metodę nauczania procesu diagnozowania stanu technicznego i funkcjonalnego systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN). Laboratoryjny model SSWiN jest odwzorowaniem rzeczywistego układu sygnalizacji włamania i napadu. Prowadzący zajęcia ma możliwość zadawania kilkunastu r[...]
EN The article presents a teaching methodology of the diagnosis process of the technical and functional condition of intrusion and hold-up alarm system (SSWiN). Laboratory model SSWiN is a representation of a real intrusion and hold-up system. The lecturer has the opportunity to ask a dozen different i[...]
11
100%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
2017 Vol. 66, nr 1 127--138
PL W artykule przedstawiono model sterowania procesem eksploatacji złożonego obiektu technicznego. W procesie sterowania eksploatacją można wyróżnić dwie grupy ograniczeń — przestrzenne i czasowe. Badania kotłów CO miały na celu określenie podstawowych charakterystyk eksploatacyjnych ze zdalnym, bezprz[...]
EN The exploitation of complex technical object includes two processes: handling as an activity preparing the technical object to be set up and using as an activity consisting in using it for its intended purpose. Analysis of the exploitation process of the heater (heating boiler), is the search for an[...]
12
100%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W artykule przedstawiono sposób diagnozowania stanu technicznego wzmacniacza mocy, który stosowany jest w dźwiękowych systemach ostrzegania (DSO). Systemy Sygnalizacji Pożaru (SSP) oraz DSO są elektronicznymi systemami bezpieczeństwa, których zadaniem jest ochrona życia i zdrowia. SSP służy do skute[...]
EN The article presents a method of diagnosing the technical conditions of a power amplifier which is used in a sound warning system (SWS). Fire Alarm Systems (FAS) and SWSs are electronic safety systems designed to protect life and health. The FAS is used for effective fire detection, while life-threa[...]
13
100%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W zarządzaniu procesem eksploatacyjnym systemów bezpieczeństwa należy stosować wspomaganie komputerowe i coraz bardziej zaawansowane podsystemy diagnostyczne pracujące w czasie rzeczywistym. Stosowanie specjalizowanych zestawów komputerowych i oprogramowania w rozproszonych, zintegrowanych systemach[...]
EN The facilitation of management of the exploitation process of security systems requires application of computer aiding as well as more and more advanced real-time diagnostic subsystems. Use of specialized computers and software in distributed integrated security systems requires decomposition of tas[...]
14
100%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W artykule przedstawiono wpływ eksploatacji linii napowietrznych wysokich napięć WN na użytkowanie terenów, które są przeznaczone pod zabudowę. Występowanie w pobliżu budynków mieszkalnych stacji rozdzielczych i linii napowietrznych WN to obecność w ich otoczeniu szeregu czynników fizycznych i chemi[...]
EN The paper presents the influence of exploitation of high voltage overhead lines in the vicinity of the lands that are intended for built-up areas. Near distribution stations and high voltage overhead lines can be present some physical and chemical factors which under certain conditions and at their [...]
15
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 100 153--164
PL Podstawowym kryterium zapewniającym ciągłość zasilania dla systemu biometrycznego jest wysoka niezawodność wszystkich urządzeń zasilających tworzących sieć energetyczną. Nie bez znaczenia jest również jakość dostarczanej energii elektrycznej, od której zależy poprawne funkcjonowanie szeregu odbiorni[...]
EN The basic criterion for ensuring continuity of supply for the biometric system is the high reliability of all supply equipment and forming power grid. Not without significance is also the quality of the supplied electricity, of which depends the proper functioning of a number of off-receivers. In ca[...]
16
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 12 585--588
PL Systemy multibiometryczne stosowane w obiektach transportowych w przeciwieństwie do „zwykłych” systemów biometrycznych wykorzystują kilka technik rozpoznania, np. odcisku palca, tęczówki, głosu lub twarzy. Urządzenia biometryczne niekiedy stanowią część składową elektronicznych systemów bezpieczeńs[...]
EN Multibiometric systems used in transport objects, in contradistinction to "ordinary" biometric systems, use several recognition techniques, e.g. fingerprint, iris, voice or face. Biometric devices are sometimes part of electronic security systems. These systems are currently installed in many transp[...]
17
100%
Logistyka
PL Transportowy system bezpieczeństwa eksploatowany na rozległym obszarze kolejowym jest użytkowany w różnych warunkach środowiska elektromagnetycznego. Występujące na rozległym obszarze kolejowym zaburzenia elektromagnetyczne zamierzone lub niezamierzone /stacjonarne lub ruchome/ mogą być przyczyną za[...]
EN The security transport systems used on a vast railway area are exploited in diverse electromagnetic environments. The electromagnetic disturbances, intentional or unintentional, present on this area can disturb the systems operation. The security systems are responsible for security of humans and go[...]
18
100%
Logistyka
PL Biometria to czynnik tożsamości - "coś czym jesteś lub coś co możesz zrobić" stosowana na potrzeby fizycznego i logicznego dostępu do środków transportu [1, 7]. Dostęp logiczny - obejmuje dostęp do aplikacji, usług lub pełnomocnictw - tj. np. uruchomienia/zatrzymanie pojazdu, obsługi profilaktycznej[...]
EN Biometrics is the identity factor "something you are or something you can do" which is used for physical and logical access to transportation. Logical access includes: access to applications, services or warrant - for example launch or stop vehicle, preventive maintenance of transportation daily, mo[...]
19
100%
Logistyka
PL Transportowy system nadzoru stanowi przestrzennie ukształtowany zbiór składników współdziałających ze sobą w ramach osiągnięcia założonego poziomu bezpieczeństwa np. na dworcu kolejowym, lotniczym, porcie morskim. Występujące zakłócenia elektromagnetyczne w procesie eksploatacji systemu nadzoru mogą[...]
EN The transport systems of supervision is special structured set of components that interact which each other in order to achieve the complex level of safety, for example at the railway station, airport or seaport. Electromagnetic interference that occurs in operating process of control system may cau[...]
20
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
2012 R. 19, nr 9 417--426, CD
PL W artykule przedstawiono realizację procesu sterowania eksploatacją w systemie biometrycznym który wykorzystuje różne techniki. Zastosowanie czterech różnych podsystemów rozpoznawczych w systemie biometrycznym zlokalizowanym na lotniskowej sali odpraw umożliwia zmniejszenie wartości prawdopodobieńst[...]
EN This paper presents the implementation process of the operation of the control system that uses a variety of biometric technology. The use of four different subsystems exploratory biometric system located at the airport briefing room can reduce the probability of false alarm. Properly organized comp[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last