Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 74
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Mechanik
PL W pracy przedstawiono dokładny algorytm metody obliczania sprawności zazębienia złożonych przekładni obiegowych. Jest to typowa metoda inżynierska, która w porównaniu z innymi metodami nadaje się szczególnie do analizy projektowanych przekładni.
EN The accurate algorithm of method of mesh efficiency calculation of compound planetary gears is presented in this paper. It is typical engineering method, which in comparison with other methods is peculiar suited to analyzing designed gears.
2
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2001 z. 36 111-131
PL Właściwym zakończeniem opracowania danej metody jest jej zastosowanie i weryfikacja w praktyce. Niniejszy artykuł przedstawi praktyczne zastosowanie zaprezentowanej w poprzedniej pracy metody opartej na analizie łańcucha wartości dodanej M. E. Portera, stanowiącej kompleksowe rozwiązanie pozwalające[...]
EN A proper completion of working out of a method is its application and verifying in practice. The article presents practical application of a the method presented in the previous paper, based on the analysis of the added value chain by M.E. Porter. The method is a complex solution enabling detailed e[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2005 z. 270 391-400
PL Artykuł przedstawia problematykę zastosowania systemów informacyjnych w przedsiębiorstwach. W pracy przedstawiono podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem informacją i systemami informacyjnymi. Wnioski oparto na wynikach badań prowadzonych w około stu polskich firmach w zakresie oceny funkcjonowan[...]
EN The article presents problems of the use information's system in enterprises. In this paper we describe main definitions connected with information and information systems. The conclusion areas from studies led in about 100 firms. Studies concerned on evaluation of functioning applied information's [...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2000 z. 35 141-156
PL Istnieje wiele różnorodnych narzędzi analizy potencjału startegicznego. Dokładne i szczegółowe badania wymagają zastosowania kilku znanych metod. W odpowiedniej kombinacji metody te pozwalają na uzyskanie lepszej lub gorszej oceny potencjału, nie oceniając jednocześnie łańcucha wartości dodanej od s[...]
EN There are many various instruments of the analysis of the strategic potential. Accurate and detailed studies of this potential require applications of some well-known methods. Adequate combination of these methods allows to obtain better or worse estimation of the strategic potential, but does not a[...]
5
63%
Acta Mechanica et Automatica
EN In the paper three graph-based methods of planetary gear modeling are discussed. The following methods have been considered: Hsu’s graph, contour graph and bond graphs-based methods. The theoretical ideas of the mentioned approaches were shortly revised and compared. Two of them were applied for an[...]
6
63%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2010 Vol. 48 nr 2 415-433
PL Analiza i synteza mechanizmów są podstawowymi działaniami inżyniera. Narażone są one z różnych powodów na niezamierzone błędy. Metody analizy i syntezy przekładni planetarnych oparte na teorii grafów mogą być metodami alternatywnymi dla realizacji tych zadań, które pozwalają sprawdzić poprawność prz[...]
EN Analysis and synthesis of mechanisms are basic engineering tasks. They can suffer from errors due to versatile reasons. The graph-based methods of analysis and synthesis of planetary gears can be alternative methods for accomplishing of the afore mentioned tasks, which additionally allow for checkin[...]
7
63%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN Multi-speed epicyclic gears are used automatic gear boxes when they are equipped with a control system. The methods of analysis of these gears are discussed in the paper. Graph based methods can be used for modelling and kinematic analysis of gears. The methods are roughly described. They were appli[...]
8
63%
Energetyka
2013 nr 10 729--736
PL Konstruktorzy maszyn i urządzeń, w tym energetycznych, w czasie projektowania szczególną uwagę zwracają na wytrzymałość doraźną oraz zmęczeniową. Jest to jednak niewystarczające podejście do zagadnienia konstruowania, gdyż dla użytkownika bardzo ważnymi parametrami są trwałość i niezawodność. Parame[...]
EN The designers of machines and devices, especially the ones working for the needs of power engineering, must pay a special attention during the design process to ultimate and fatigue strengths. However, it is not the only and sufficient approach to a design task because, for the users, the fatigue li[...]
9
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W niniejszym artykule przedstawiono metody teorii grafów, które mogą być stosowane do modelowania przekładni planetarnych. Podano ogólne zasady modelowania oraz wyznaczono przełożenia przykładowej przekładni metodą grafów liniowych oraz konturowych. Porównano wyniki z klasyczna metodą Willisa.
EN In the paper, the graph theory based methods are discussed. These methods have been applied for modeling of planetary gears. The general rules of modeling are listed. An exemplary planetary gear is analyzed by means of linear and contour graph approach. The results were compared with the outcomes ob[...]
10
63%
Przegląd Mechaniczny
2006 nr 4 123-26
PL W artykule przedstawiono metodologię wykorzystującą cechy programowania obiektowego stosowanego w informatyce, w tym takie jak: obiekty, klasy, dziedziczenie, polimorfizm, abstrahowanie, hermetyzacja i wiązania dynamiczne do projektowania i konstruowania obiektowego w budowie maszyn. Metodyka ta skł[...]
EN In the paper, the methodology, which incorporates rules of object-oriented programming used in computer science, has been presented. The methodology includes objects, classes, inheritance, polymorphism, abstraction, encapsulation and dynamical bonding to design and contruct objects in mechanical eng[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 68 257-264
PL W referacie przedstawia się dwa stanowiska do badania wytrzymałości na zacieranie zębów kół zębatych oraz metodyki badań. Pierwszym stanowiskiem jest stanowisko mocy zamkniętej a drugim przyrząd Amslera. Badania na stanowisku mocy zamkniętej są bardzo czasochłonne i kosztowne, natomiast na przyrządz[...]
EN In this paper two stands to testing scuffing of gears are presented. The first stand is power circulating testing machine and the second Amsler machine. Experiment carried on power circulating testing machine are very time-consuming and expensive, but testing on Amsler machine is inexpensive.
12
63%
Przegląd Mechaniczny
1998 nr 8 25-26
PL Przedstawiono rozwiązanie konstrukcyjne wybranych wielodrogowych przekładni zębatych pozwalających na znaczne polepszenie ich wskaźników wymiarowych i masowych; szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia wyrównywania równoległych dróg przekazywania momentów decydujacych o tych wskaźnikach.
EN Design solutions are presented of some selected multi-way gear transmissions permitting a considerable improvement of their dimensional and weight indices. Particular attention is focused on the problem of equalizing the parallel ways of torque transmission. that have influence upon these indices.
13
63%
Mechanik
2015 R. 88, nr 7CD 169--178
PL W artykule przedstawiono przykład wykorzystania grafów konturowych do analizy prędkości i przyspieszeń elementów mechanizmu dźwigniowego. Zastosowano metodę analizy bez stosowania dekompozycji mechanizmu. Otrzymany układ algebraicznych równań liniowych rozwiązano dla zadanego rozkładu prędkości i pr[...]
EN The article presents an example of using contour graphs to analyze the speed and acceleration of components of the lever mechanism without the use of decomposition mechanism. The resulting system of algebraic linear equations solved for a given distribution of velocity and acceleration of the active[...]
14
63%
Mechanik
2015 R. 88, nr 7CD 187--192
PL W niniejszym artykule została zaprezentowana metodologia wyznaczania przebiegów sztywności zazębienia w przekładniach stożkowych. Metodologia ta bazuje na obliczeniach numerycznych (MES) w zakresie quasi-statycznym. Do analizy zostały stworzone narzędzia usprawniające proces przeprowadzania obliczeń[...]
EN In the following paper methodology of mesh stiffness determination has been presented. The approach based on numerical analysis (FEM) performing in quasi- static state. To automate the process the unnecessary tools have been developed. The APDL (Ansys Parametric Design Leanguage) script prepares mod[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2014 z. 103 51--52
PL Istnieje wiele metod modelowania i symulacji układów mechanicznych (napędzanych w różny sposób, np.hydrauliczny). Efektywne modelowanie przekładni i elementów transmisji w maszynach roboczych i ciężkich pojazdach wymaga uwzględnienia wielu zjawisk fizycznych oraz opracowania modeli wielu części i po[...]
EN The paper contains kinematical and dynamical analysis of high power planetary gear of 2KH type. The analysis was performed using graphical methods: bond-graph and classical block diagram language. The nonlinear properties of the system were considered.
16
63%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2013 z. 101 97--98
PL Projektowanie samochodowych przekładni zębatych jest złożonym zadaniem inżynierskim. Można wspomagać proces projektowania stosując różne modele matematyczne, w tym modele z zastosowaniem teorii grafów. Modele te mogą być szczególnie przydatne na etapie koncypowania oraz wstępnego projektowania, gdyż[...]
17
63%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2014 z. 103 55--56
PL W procesie zmęczenia elementów maszyn można wyróżnić trzy główne fazy – powstawania i rozwoju trwałych pasm poślizgów, inicjacji i ostatecznie propagacji pęknięć zmęczeniowych aż do zniszczenia. W celu wyznaczenia trwałości zmęczeniowej wykorzystuje się mnóstwo hipotez kumulacji uszkodzeń zmęczeniow[...]
EN In the present paper, some modification of the known laws of fracture mechanics have been proposed. The goal of these modification is to explicite formulation of crack propagation velocity as function of crack length Additionally, the process of crack growth was simulated according to the Palmgren-M[...]
18
63%
Mechanik
2016 R. 89, nr 7 678--679
PL W artykule zostało zaprezentowane oryginalne oprogramowanie służące do numerycznej analizy procesów zmęczeniowych. W oprogramowaniu tym zostały zaimplementowane probabilistyczne metody wyznaczania trwałości zmęczeniowej oraz propagacji pękania zmęczeniowego, bazujące przede wszystkim na modelach Mar[...]
EN In this paper was presented the original software for numerical analysis of fatigue processes. In the software has been implemented probabilistic methods for determining of the fatigue life and fatigue crack propagation, based primarily on Markov chains and semi-Markov processes. This paper mainly f[...]
19
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 905--908
PL W niniejszym artykule przedstawiono metodę wyznaczania przebiegu drgań współpracujących kół zębatych w jednostopniowej przekładni walcowej. Zaprezentowano dwa modele dynamiczne przekładni o różnej liczbie stopni swobody łącznie z równaniami dynamicznymi. Zagadnienie dynamiki rozwiązano z wykorzystan[...]
EN The following article presents a method of determining the torsional vibration of single-stage cylindrical gear. In this paper two dynamic models of a spur gear are presented. The problem of dynamic has been solved using numerical method. Workflow of the analysis includes a selection of the numerica[...]
20
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 909--912
PL W niniejszym artykule przedstawiono sposób uwzględniania okresowo zmiennego tłumienia w zazębieniu dla dynamicznego modelu walcowej przekładni zębatej. W tym celu zastosowano sztywnościowo - masowy model tłumienia. Wartość tłumienia została wyznaczona w oparciu o zredukowany model dynamiczny przekła[...]
EN This article presents a method to take into account periodically variable damping in intermeshing teeth for a dynamic model of helical gear. For this purpose, mass-spring damping model has been used. The damping value was determined on the basis of the reduced dynamic model.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last