Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 35
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2010 nr 2 141-156
PL W artykule podjęto próbę zidentyfikowania form partnerstwa logistycznego z uwzględnieniem ich organizacyjnych i kooperacyjnych aspektów. Analiza strukturalna jest podstawą do określenia organizacyjnych form partnerstwa logistycznego. Natomiast grupowanie form na podstawie stadia procesu tworzenia wa[...]
EN The article attempts to indentify forms of logistic partnership, taking into consideration its organizational and co-operational aspects. The structural analysis is the basis for assessment of organizational forms of logistic partnership, whereas classification of forms on the basis of stages in the[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2004 z. 23 109-122
PL Celem artykułu jest przedstawienie idei partnerstwa logistycznego jako najbardziej zaawansowanej i najbardziej efektywnej formy współpracy między uczestnikami zintegrowanego łańcucha dostaw. W artykule omówiono wybrane aspekty dotyczące pojęcia partnerstwa, powiązań marketingu partnerskiego z partne[...]
EN The purpose of this paper is to present the concept of logistic partnership as the most advanced and effective form of cooperation between enterprises. This paper outlines selected aspects relating to the concept of partnership, relations between partner marketing and logistic partnership, features [...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2004 z. 21 89-106
PL W artykule podjęto rozważania nad instytucjonalizacją systemów logistycznych. Zawiera charakterystykę nowoczesnych struktur wykorzystywanych w procesie zarządzania przez przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest ich opis i wykazanie ich związku z logistyką.
EN This paper takes on a discussion about adoption of institutional form with regard to logistic systems and characterizes modern structures employed in enterprise management processes. The aim of this paper is to describe these structures and prove there is a link between them and logistics.
4
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2005 z. 27 379-395
PL Celem artykułu jest przedstawienie idei partnerstwa logistycznego. Omówiono w nim wytyczne udanego partnerstwa, typy partnerstwa logistycznego, cykl życia partnerstwa oraz wskazano różnice w marketingowym i logistycznym podejściu do tworzenia relacji. Zwrócono także uwagę na model partnerstwa logist[...]
EN The aim of the article is to show the idea of logistic partnership. It discusse guidelines of successfull partnership, types of logistic partnership, the life-cycle of partnership and shows differences between marketing ang logistic approach to creation of relations. Attention is also focused on mod[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2011 z. 56 363-374
PL Artykuł jest kontynuacją rozważań nad badaniem przepływów materiałowych i informacyjnych w wewnątrzorganizacyjnych łańcuchach dostaw. Opracowana w przez autora metoda diagnozowania przepływów została zaimplementowana w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Na tej podstawie uzyskano charakterystykę realizo[...]
EN The article is a continuation of consideration over research of material and informational flow in an intraorganizational supply chains. The method of flow diagnosing with has been processed by author studies was implemented in a productive enterprise. It give characteristic of realized flows and sh[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2012 z. 60 421-433
PL W artykule przedstawiono rozważania dotyczące audytu logistycznego, który coraz częściej wykorzystywany jest jako instrument umożliwiający doskonalenie systemu logistycznego, poprzez wskazanie przyczyn powstawania zakłóceń i ustalenie kierunków usprawnień systemu. Wyniki audytu logistycznego stanowi[...]
EN The article discusses the issues related to the logistic audit, which is morę and morę rreąuently used as a tool which allows for development of the logistic system through understanding the causes of disruptions in the system and settling the direction of possible improvements. The score of a logis[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2006 z. 34 157-171
PL Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji tworzenia mapy strategii, która jest narzędziem ułatwiającym opracowanie Strategicznej Karty Wyników. Mapa jasno i czytelnie wyraża cele strategiczne przedsiębiorstwa i sposoby ich osiągnięcia oraz pokazuje strategię jako zespół zależności "przyczyna-skut[...]
EN The article presents the strategy maps as a tool which simplifies Balanced Scorecard compilation. The map allows clearly and readable to presenton of the strategic targets and the ways to its attain as well. It also presents the strategy as "cause - result" dependence, that makes easier to understan[...]
8
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2002 z. 11 17-31
PL Wszechobecny rozwój Internetu spowodował, iż techniki informatyczne są stosowane coraz częściej w różnorodnych obszarach działalności przedsiębiorstwa. Już nie tylko dział marketingu, finansów, zasobów ludzkich, ale także logistyka korzysta z nowoczesnych rozwiązań. Celem artykułu jest przedstawieni[...]
EN The development of the Internet affecting all areas of human life has led to the situation, where the IT techniques are used more and more often in various areas of business activity. The use of modern solutions is no longer the privilege of marketing, finance and human resources departments. Nowada[...]
9
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2004 z. 17 33-48
PL Celem tej części artykułu jest przedstawienie problematyki związanej z uruchomieniami nowych produktów. W artykule podjęto próbę stworzenia modelu zachowań, który wynika z przeprowadzonej analizy strategicznej i działań w obszarze nowych uruchomień.
EN The purpose of this part of the article is to present the problem of starting the new products. The article attempts to create a model of behaviour which results from activities and strategic analysis carried out in the area of the new starting process. The article is supplemented with the conclusio[...]
10
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2004 z. 17 19-32
PL Celem artykułu jest przypomnienie podstawowych narzędzi analizy strategicznej oraz przedstawienie ich jako punktu wyjścia do problematyki związanej z uruchomieniami nowych produktów. W artykule podjęto próbę przekrojowego zaprezentowania i usystematyzowania wiedzy dotyczącej analizy potencjału strat[...]
EN The aim of the article is to recall the basic tools of strategic analysis and their presentation as a starting point for the discussion of issues connected with starting the new products. The article attempts to present the knowledge of the analysis of the strategic potential of the company in a cro[...]
11
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2008 z. 64 87-95
PL Artykuł przedstawia koncepcję lean manufacturing, która jest systematycznym podejściem do identyfikacji i eliminacji marnotrawstwa poprzez ciągle usprawnianie procesów logistycznych w systemach produkcyjnych związanych z dostarczaniem produktu zgodnie z wymogami klienta. Lean manufacturing może być [...]
EN The article presents the lean manufacturing conception that is a systematic approach to identifying and eliminating waste through continuous improvement of logistic processes in the production systems related to delivering the product in accordance with the customer demands. Lean manutaeluring may b[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2007 z. 41 179-190
PL Celem tej części artykułu jest przedstawienie problematyki związanej z doborem mierników na potrzeby opracowania Strategicznej Karty Wyników. W tej części artykułu omówiono zagadnienia, dotyczące doboru mierników dla perspektyw procesów wewnętrznych i perspektywy rozwoju.
EN The purpose of mentioned article is to present the problem of. measures selection on Balanced Scorecard formulating needs. This part describes measures selection in the business process and the learning and growth perspective.
13
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2006 z. 34 139-155
PL Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji strategicznej karty wyników jako wyniku integracji różnych podejść do zarządzania przedsiębiorstwem. Autorzy położyli szczególny nacisk na zasady, jakich należy przestrzegać przy opracowaniu i wdrażaniu karty i zaprezentowali sposób wdrażania z wykorzysta[...]
EN The aim of the article is to present the conception of Balanced Scorecard as a result of different approaches integration to enterprise management. Authors emphasized the rules which should be respect by develop and implemtation of Balanced Scorecard with project management conception using.
14
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2013 z. 63 503--516
PL W artykule przedstawiono koncepcję połączenia wybranych narzędzi doskonalenia procesów w przedsiębiorstwie, w ramach koncepcji Lean. Koncepcję tę powiązano z jednym z podstawowych instrumentów zarządzania strategią organizacji, jaką jest Strategiczna Karta Wyników. W wymiarze operacyjnym, jako uzupe[...]
EN The article presents connection concept of chosen instrument for process improvement in enterprise within lean concept. This conception is coherent with one of basic instrument for strategy management which is balanced scorecard. In operative dimension, as complement for continues improvement system[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2007 z. 41 167-177
PL Celem artykułu jest przedstawienie przesłanek opracowania mierników na potrzeby formułowania Strategicznej Karty Wyników. Ze względu na istotność zagadnienia, oraz jego obszerny charakter artykuł podzielono na dwie części. Część niniejsza poświęcona jest doborowi mierników dla perspektywy finan[...]
EN The aim of the article is to present the measures creating premises on Balanced Scorecard formulating needs. In view of significance and spacious character of problem article was divided on two parts. This part describes measures selection in the financial and the customer perspective.
16
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2014 z. 70 229--241
PL Klastry są nową formą współpracy zrzeszającą przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje, która rozwija się coraz intensywniej. Tworzenie sieci współpracy w łańcuchu wartości jest dzisiaj podstawowym procesem kształtowania przewagi konkurencyjnej, która opiera się na innowacyjności. Klastry logistycz[...]
EN Clusters are a new form of cooperation between enterprises, institutions and organizations. This form develops more intensively. Creation of a cooperation network in the value chain is today a fundamental process in building the competitive advantage, which is based on innovation. Logistics clusters[...]
17
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 120 257--272
PL Wdrażanie koncepcji Lean Manufacturing w MŚP jest ciągle ważnym i aktualnym zagadnieniem badawczym. Celem artykułu jest analiza stopnia wdrożenia Lean w działalności MŚP i identyfikacja głównych barier hamujących wykorzystanie tej koncepcji w ich działalności. Wyniki wskazują, że pomimo obaw MŚP dec[...]
EN The implementation of the Lean Manufacturing concept in SMEs is still an important and topical research issue. The aim of the article is to analyze the degree of Lean implementation in SME activities and to identify the main barriers hindering the use of this concept in their activities. The results[...]
18
63%
Logistyka
2009 nr 5 22-23
19
63%
Logistyka
2013 nr 5 320--328, CD 2
PL Artykuł prezentuje założenia do wprowadzenia nowej funkcjonalności w zintegrowanym systemie informatycznym Szyk2, którą jest elektroniczna wymiana danych w standardzie EDI. Wprowadzenie tego rozwiązania poprawia przepływy informacyjne między ogniwami łańcucha dostaw, co w znacznym stopniu przyczynia[...]
EN The article presents foundation for introduction of new functionality in integrated computerized information system Szyk2 which is electronic data interchange in EDI standard. Introduction of this solution corrects information flows between links of supply chain, that gives effective realization of [...]
20
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 121 571--583
PL Określenie efektywności działalności organizacji jest istotne z punktu widzenia nie tylko zarządzających nią osób, ale również wszystkich jej interesariuszy. Z tego powodu rośnie popularność różnego rodzaju narzędzi wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, których przykładem jest strategiczna k[...]
EN Determining the effectiveness of the organization's activities is important from the point of view of not only the people who manage it, but also all its interaserians. For this reason, the popularity of various types of tools supporting business management is growing, as exemplified by the strategi[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last