Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 34
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W pracy przedstawiono graniczne wartości współczynników parcia i odporu obliczone ze wzorów podanych w Eurokodzie 7 i Müller-Breslau-Sokołowskiego. Wartości współczynników parcia i odporu Müller-Breslau-Sokołowskiego otrzymano korzystając z programu GEO 5. Eurokod 7 proponuje stosowanie podanych wzo[...]
EN The present paper analyses the calculation methods of active and passive earth pressure coefficients. It is shown that the values of active and passive earth pressure coefficients may differ depending on the adopted calculation method. In the typical engineering cases active and passive earth pressu[...]
2
100%
Inżynieria i Budownictwo
2009 R. 65, nr 3 161-162
PL Przedstawiono procedurę oszacowań unoszenia stopy fundamentowej, spowodowanego zamarzaniem gruntu poniżej poziomu posadowienia.
EN During the maintenance period of the building, the ground under foundation may freeze. The volume of the ground increases during freezing and there is also significant increase of its deformation module. The paper presents a simple estimation procedure for the prediction of foundation elevation caus[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2007 z. 111 403-410
PL W pracy przedstawiono równania dylatacji dla warunków: trójosiowego ściskania, trójosiowego rozciągania, dwuosiowego ściskania i prostego ścinania otrzymane z definicji stanów efektywnych plastycznego płynięcia. Otrzymane równania dylatacji mogą być z powodzeniem stosowane do weryfikacji wyników bad[...]
EN In this paper the dilatancy equation for condition of: triaxial compression, triaxial extension, biaxial compression and simple shear obtained from definition of effective state of plastic flow are presented. The dilatancy equation can be used in verification of laboratory tests results and constitu[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
1998 Z. 18 239-257
PL W pracy podano proste zależności naprężeń od prędkości odkształcenia piasków w płaskim stanie odkształcenia. Zależności te otrzymano z teorii wzmocnienia objętościowego dla ośrodków niespoistych sztywno-plastycznych. Analizując wyniki badań laboratoryjnych nad dwuosiowym ściskaniem piasku z Karlsruh[...]
EN Basing one the effective dissipated energy hypothesis an original formula of the dependence of stress on the strain velocity is presented. The formula is more adequate than those presented by Rowe or Bolton. In the light of the results discribed in the paper we can state thad the effect of hardening[...]
5
100%
Studia Geotechnica et Mechanica
PL Rozpatrywano zagadnienie uplastycznienia głowicy pojedynczej kolumny I podłoża w jej otoczeniu. Rozwiązując zagadnienie metodą perturbacji, podano prosty wzór nośności granicznej pojedynczej kolumny. Dla prawidłowo określonych parametrów wytrzymałościowych kolumny i podłoża obliczone w ten sposób no[...]
EN The problem of plastic yielding at the head of single column head and soil in the its surroundings is a subject of the present study. A simple formula for calculating the single column bearing capacity is given on the basis of perturbation method. The bearing capacities of columns calculated in this[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2000 Z.20 263-278
PL W klasycznej metodzie Terzaghiego nośność graniczna podłoża pod szorstkim fundamentem jest funkcją liniową jego szerokości i głębokości posadowienia. Z badań teoretycznych i doświadczalnych wynika, że zależność ta nie jest liniowa. W metodach klasycznych, stosowanych obecnie przez inżynierów, fakt[...]
EN The fundamental problem of calculating the bearing capacity of sands is the difficulty of obtaining the required material strength parameters. Perkins and Madson have proposed a new method of calculating the bearing capacity of non-cohesive soils. The solution makes use of Bolton's empirical dilata[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2001 Z.21 339-348
PL Znajomość parametrów odkształcalności (sztywności) jest niezbędna w rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich z wykorzystaniem teorii sprężystości. Moduły sztywności gruntu, różnie definiowane, zależą w dużym stopniu od odkształceń (poziomu naprężeń) w gruncie. Prawidłowe określenie modułów sztywności w[...]
EN The stiffness parameters of soils are absolutely necessary to solve engineering problems using elasticity theory. Stiffness parameters, variously defined, are nonlinear functions of stress (strain) level. Different laboratory tests are performed in different ranges of strains. The conventional triax[...]
8
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2000 Z.20 279-290
PL Jednym z podstawowych parametrów właściwości mechanicznych gruntów jest kąt tarcia wewnętrznego w stanie krytycznym ( ). Z inżynierskiego punktu widzenia można przyjmować, że jest on równy rezydualnemu kątowi tarcia wewnętrznego otrzymanemu w badaniu bezpośredniego ścinania. Z badań bezpośredniego ś[...]
EN The angle of friction in critical state is one of the basic parameters of mechanical proporties of soils. From an engineering point of view it is reasonable that angle of friction in critical state is equal the residual angle of friction determined in simple shear tests . Test results described i[...]
9
100%
Studia Geotechnica et Mechanica
PL Przedstawiono nieklasyczną metodę określania nośności granicznej piasków pod fundamentem bezpośrednim obciążonym pionową siłą działającą w jego środku. Nieklasyczność metody polega na wprowadzeniu średniej ważonej wartości mobilizowanego kąta tarcia wewnętrznego (Fmw) do klasycznej koncepcji Terzagh[...]
EN Non-classical method of defining the sand bearing capacity under a shallow foundation loaded with a vertical force in its middle is presented. Non-classical character of this method consists in the introduction of weighted mean value of the mobilized friction angle (Fmw) into a classical Tarzaghi's [...]
10
100%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 8 446-448
PL Opisano dwie metody określania stateczności nasypu. Podano przykład analizy stateczności nasypu wysokości 9,0 m posadowionego na gruncie słabym wzmocnionym kolumnami piaskowymi średnicy 0,9 m.
EN Two methods of embankment stability control are described. An example of analytical stability estimation for 9,0 m high embankment located on a weak subsoil reinforced by sand pillars dia. 0,9 m is presented.
11
100%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2014 z. 61, nr 4 223--237
PL W pracy analizowano trudności interpretacji wyników badań analizy areometrycznej w początkowej fazie sedymentacji. W początkowej fazie sedymentacji dynamika procesu ma istotny wpływ na wyniki badań. Gęstość zawiesiny gruntowej jest zmienna w czasie sedymentacji. Dynamika zmian gęstości zależy od skł[...]
EN The paper has analyzed the difficulty of interpretation of hydrometer analysis results in the initial phase of sedimentation. In the initial phase of sedimentation the dynamics of the process has a crucial influence on the analysis results. The suspension density varies during sedimentation. Dynamic[...]
12
100%
Studia Geotechnica et Mechanica
EN The validation of the general stress-dilatancy relationship is shown based on biaxial compression test data presented in the literature under drained and undrained conditions. Rowe’s and Bolton’s relationships can be treated as simplified forms of the general stress-dilatancy relationship. The stres[...]
13
100%
Studia Geotechnica et Mechanica
EN This paper validates the frictional state theory using published experimental data from simple, direct and ring shear tests. Simple shear is treated as a special case of plane strain conditions. In order to define complete stress and strain, additional assumptions are made: in the direct shear and r[...]
14
100%
Studia Geotechnica et Mechanica
EN An unconventional subdivision of volumetric strains, the newly formulated frictional and critical frictional states and some of energetic and stress condition assumptions result in new stress-plastic dilatancy relationships. These new stress-plastic dilatancy relationships are functions of the defor[...]
15
100%
Studia Geotechnica et Mechanica
EN Different forms of the stress-dilatancy relations obtained based on the frictional theory for the triaxial condition are presented. The analysed test data show that the shear resistance of many soils is purely frictional. The angle Φ° represents the resistance of the soil as a combined ef[...]
16
63%
Inżynieria i Budownictwo
PL Oceniono nośność i osiadania stóp fundamentowych posadowionych bezpośrednio na podłożu piaszczystym. Stwierdzono, że według obliczeń zgodnych z PN-81/B-03020 otrzymuje się zaniżone wartości nośności przy normowych wartościach kąta tarcia wewnętrznego.
EN It was stated that in accordance with examined PN-81/B-03020 the results of calculation standard values of the angles of internal friction are lower than examined.
17
63%
Studia Geotechnica et Mechanica
PL Analizowano różne metody obliczania nośności granicznej podłoża warstwowego. Otrzymane wyniki porównywano z wynikami otrzymanymi przy użyciu programu PLAXIS Version 8. Wykazano, że stosowanie Polskiej Normy i uproszczonej autorskiej modyfikacji jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy dolną warstw[...]
EN Various methods for calculation of the bearing capacity of a layered subsoil are analyzed. The values obtained are compared with the values calculated by means of PLAXIS Version 8, the latter being considered the correct ones. It is shown that Polish Standards and proposition modified by the authors[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
PL W pracy przedstawiono metodykę doboru parametrów modelu sprężysto-idealnie plastycznego Coulomba-Mohra dla piasków, przy obliczeniach nośności, osiadań i obrotów stóp i ław fundamentowych posadowionych na piaskach. Wykazano, że współczynniki podatności pionowej i obrotowej ław i stóp znacznie różnią[...]
EN The identification method of elasto- ideally plastic Mohr- Coulomb model parameters for shallow foundations rested on sands is presented in this paper. The settlement and rotation ratio obtained in our research are different from results shown in literature. The Winkler- Zimmerman model of subsoil i[...]
19
63%
Archives of Civil Engineering
PL Przedstawiono koncepcję wprowadzenia średniej ważonej wartości kąta tarcia wewnętrznego do obliczeń nośności granicznej fundamentów bezpośrednich posadowionych na piaskach. Zakładając poprawność iteracyjnej metody obliczeń nośności granicznej fundamentów bezpośrednich zaproponowanej przez Perkinsa i[...]
EN The paper presents the concept of weighted mean friction angle for calculation of the bearing capacity of shallow foundations on sands. Assuming that iterative method proposed by Perkins and Madson is correct, it is shown that for surface strip foundations the weighted mean friction angle is functio[...]
20
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2001 Z.21 93-102
PL Nieliniowa zależność osiadanie-obciążenie dla ław fundamentowych posadowionych na piaskach może otrzymać według procedury zaproponowanej przez Atkinsona. W chwili osiągnięcia stanu granicznego otrzymuje się wartości nośności podłoża oraz osiadań znacznie mniejsze od wartości uzyskanych z badań model[...]
EN The Atkinson's procedure can be used to describe nonlinear settlement-loading dependence. The bearing capacities and settlement of foundations at failure obtained from this procedure are considerably smaller than obtained from bearing capacities theory, model and field tests. Consequently Atkinson's[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last