Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Budowlany
2015 R. 86, nr 5 14--21
PL W publikacji przedstawiono rozwiązanie ustroju konstrukcji balkonu wspornikowego zapewniające niwelację pomostu energetycznego w balkonach wspornikowych budynków mieszkalnych. Rozwiązanie modelu w swojej istocie nie tylko zapewnia zmniejszenie strat energii cieplnej przez przenikanie, lecz również z[...]
EN The text presents the solution of the balcony structure, which makes it possible to get rid of the energy bridge in the supported balconies of the residential buildings. The solution of the presented model, in its basic nature, not only makes it possible to decrease the thermal energy loss, resultin[...]
2
100%
Przegląd Budowlany
2015 R. 86, nr 9 42--47
PL Globalne zapotrzebowanie na poszanowanie energii jest wyzwaniem również dla architektów i konstruktorów. Zadaniem projektantów jest projektować tak połączenia konstrukcyjne w budynkach, aby uniknąć tzw. pomostów energetycznych (mostków termicznych). Straty energii ogrzewczej przez przenikanie, poprz[...]
EN Global demand for energy conservation is also a challenge for architects and designers. Their job is to design structural connections in the buildings in a way to avoid the so called “energy bridges” (thermal bridges). Heating energy losses caused by such defects – in the overall thermal balance – c[...]
3
100%
Materiały Budowlane
2016 nr 11 62--63
PL Rozwój gospodarczy miast stawia przed konstruktorami trudne zadania. Jednym z wielu problemów jest posadowienie nowego budynku w zwartej zabudowie. W artykule przedstawiono własne rozwiązanie tego zagadnienia. Zaproponowano podziemny układ konstrukcyjny jako mieszany stalowo-żelbetowy. Wyznacznikiem[...]
EN The economic development of cities poses constructors difficult task. The paper presents a new own solution to this problem. The newly designed underground structural system was proposed as a mixed: steel – reinforced concrete. Durability and quality in terms of reliability of the structure, which i[...]
4
100%
Mechanik
2016 R. 89, nr 7 642--643
PL W publikacji zaprezentowano autorski raport z doświadczeń przy projektowaniu konstrukcji zespolonych stropów żelbetowych, który uwzględnia metody wytwarzania wiotkich płyt w zakładach prefabrykacji.
EN The publication presents the original report from the experience in the design of composite slabs of reinforced concrete, which takes into account the method of manufacturing slender plate in the precast.
5
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Artykuł dotyczy doprojektowania krótkiego wspornika stalowego jako przedłużenia ciągłości istniejącej stalowej belki nośnej toru, którego autor dokonał w 2011 roku, tj. po wprowadzeniu Eurokodów (2010).
EN This paper discusses the design of an additional, short steel bracket as an extension of an existing track steel load-carrying beam continuity which was performed by the author in 2011. Eurocodes were introduced in 2010.
6
100%
Przegląd Budowlany
2017 R. 88, nr 1 40--43
PL W części I cyklu publikacji poświęconych omówieniu szczegółowo problematyki rewitalizacji zabytkowego wiaduktu kolejowego wzniesionego w 1872 r. w Olsztynie omówiono rys historyczny, charakterystykę konstrukcji wiaduktu oraz zaprezentowano stan zachowania obiektu oparty na autorskiej dokumentacji fo[...]
EN The first part of the cycle of publications providing a detailed description of the issue of revitalisation of the historic railway flyover built in 1872 in Olsztyn provides a historic overview, characteristic of the flyover’s structure, as well as presents the degree of conservation of the site bas[...]
7
100%
Przegląd Budowlany
2017 R. 88, nr 2 52--55
PL W części II cyklu publikacji poświęconych omówieniu szczegółowo problematyki rewitalizacji zabytkowego wiaduktu kolejowego wzniesionego w 1872 r. w Olsztynie przedstawiono stan obiektu podczas i bezpośrednio po zakończeniu prac remontowych związanych z rewitalizacją.
EN The second part of the cycle of publications providing a detailed description of the issue of revitalisation of the historic railway flyover built in 1872 in Olsztyn. Status of the building during, and directly after completion of the renewal works, has been presented.
8
100%
Przegląd Budowlany
2014 R. 85, nr 6 45--48
PL W publikacji naukowcy dokonują oględzin konstrukcji zabytkowej więźby dachowej. Starają się przedstawić, jaki wpływ mają czynniki zewnętrzne na konstrukcję wiązara. Przedstawiają także problem natury higienicznej. Aspekt dotyczy drewnianej konstrukcji dachów zabytkowych oraz konstrukcji nowych.
EN In the publication, the scientists perform an inspection of the historical construction of the roof truss. They try to present the impact of external factors on the truss structure. They also present problems related to hygiene. The aspect concerns the historic wooden roof structures as well as new [...]
9
100%
Przegląd Budowlany
2014 R. 85, nr 2 16--21
PL Publikacja ma na celu przedstawienie metodyki pomiaru współczynnika przenikania ciepła w warunkach polowych, która przedstawiona jest w nietłumaczonej na języki polski normie ISO 9869 Thermal insulation – Building elements – In situ measurement of thermal resistance and thermal transmittance. Pierws[...]
EN The paper aims at presenting the methodology for measuring the heat transfer coefficient in in situ condition, which is presented in the ISO 9869 Standard Thermal insulation – Building elements – In situ measurement of thermal resistance and thermal transmittance, not translated into Polish. The fir[...]
10
100%
Przegląd Budowlany
2014 R. 85, nr 3 25--30
PL W drugiej części publikacji przedstawiono współczynnik przenikania ciepła U [W/m2K] w interpretacji fizycznej, zaprezentowano definicję normową podbudowaną ilustracjami, podano wartości tegoż parametru wynikające z uaktualnionego przepisu prawnego i ostatecznie opisano algorytmy (metody wartości śre[...]
EN The second part of the paper was devoted to the presentation of the heat transfer coefficient U [W/m2K] in physical interpretation, its standard definition supported by illustrations was presented, values of the parameter arising from the updated legal provision and finally, the algorithms (mean val[...]
11
100%
Przegląd Budowlany
2014 R. 85, nr 4 24--27
PL Poszczególne elementy konstrukcji (ustroju nośnego komunikacji w pionie – schodów) to integralna i oczywista składowa różnego rodzaju budynków, zarówno mieszkalnych, przemysłowych, magazynowych, jak też użyteczności publicznej. W prezentowanej publikacji omówione zostały schody wewnętrzne. Celem pra[...]
EN Individual elements of the structure (vertical communication superstructure - the stairs) are an integral and obvious components of various types of buildings, both residential, industrial, warehouse, as well as public utilities. In the presented publication, internal stairs will be discussed. The g[...]
12
100%
Przegląd Budowlany
2018 R. 89, nr 5 47--51
PL W publikacji zaprezentowano zbiór autorskich propozycji rozwiązania konstrukcji ścian zewnętrznych budynków w aspekcie zmian prawnych dotyczących ochrony cieplnej budynków. Dla trzynastu modeli obudowy budynku w kontekście zewnętrznej ściany – o zbliżonej wartości współczynnika przenikania ciepła – [...]
EN The publication presents a set of original suggestions for solutions regarding construction of external walls of buildings in the aspect of legal changes regarding thermal protection of buildings. For thirteen models of building enclosures in the context of the external wall – with similar heat tran[...]
13
100%
Przegląd Budowlany
2015 R. 86, nr 3 10--14
PL W artykule przedstawiono i zilustrowano problematykę strat ciepła przez dwa newralgiczne połączenia pasmowe konstrukcji w elementach budynku, które bezpośrednio mają wpływ na jakość cieplną obudowy w konstrukcyjnym systemie mieszkalnym OWT-67. Omawiane rozwiązanie problemu dotyczy nie tylko systemu [...]
EN The article presents and illustrates the problems related to heat loss, which occurs in two, critical connections of the building structure, which have direct impact on thermal quality of the cover of the building in the OWT-67 housing system. Considering the energy efficiency, such anomalies shall [...]
14
63%
Przegląd Mechaniczny
2017 nr 9 22--24
PL W referacie autorzy analizują typowe docieplenia ścian budynków mieszkalnych wielkopłytowych w przekroju przez płyty ścian oraz przypadki nieprawidłowo wypełnionych lub częściowo niewypełnionych złączy prefabrykatów. Analiza przepływu ciepła wraz z oceną możliwości kondensacji pary wodnej w przegrod[...]
EN In the paper, the authors analyze the typical insulation of the walls of residential flats in the cross-section through wall panels and cases of incorrectly filled or partially filled prefabricated joints. An analysis of the heat flow along with the assessment of the condensation potential in the bu[...]
15
63%
Inżynieria i Budownictwo
2018 R. 74, nr 6 297--300
PL Przedstawiono wybrane przykłady imperfekcji geometrycznych, materiałowych i projektowych dotyczących wykonania i montażu prefabrykatów wielkowymiarowych. Podano normowe dopuszczalne wartości odchyłek wymiarów i montażu prefabrykatów.
EN The article presents selected examples of geometrical, material and design imperfections of manufacturing and assembly of large size precast concrete elements. Limit values of dimensional deviations and assembly of precast elements specified in technical standards are given.
16
63%
Inżynieria i Budownictwo
2018 R. 74, nr 9 455--458
PL Przedstawiono wybrane przykłady imperfekcji będących wynikiem nieprawidłowego użytkowania i zmian w zakresie konstrukcyjnym w budynkach wykonanych z prefabrykatów wielkowymiarowych.
EN The article presents selected examples of imperfections created during utilization and resulting from improper use and changes in construction in buildings made of large size precast elements.
17
51%
Materiały Budowlane
2017 nr 11 45--46
PL W artykule omówiono wyniki badań dotyczących oceny postępu korozji w elementach konstrukcji budynków wykonanych z elementów wielkopłytowych. Przedstawiono symptomy procesów korozyjnych, wyniki badań wykonanych na kondygnacjach piwnicznych oraz nawiązano do wyników badań innych autorów.
EN The paper presents results of research on the assessment of the corrosion progress level in structural elements of buildings made of large-panel technology. The symptoms of corrosion processes, results of research on basement floors and the results of other authors research are presented.
18
51%
Materiały Budowlane
2017 nr 11 107--108
PL W artykule poruszono problem liniowych mostków termicznych i trwałości płyty wspornikowej balkonu w systemie prefabrykowanym OWT-67. Przedstawiono wyniki badań termowizyjnych przykładowego balkonu oraz wnioski z cyklicznych przeglądów budynków w Warszawie. Zaprezentowano alternatywne rozwiązanie w p[...]
EN The paper discusses the problem of thermal linear bridges and durability of the cantilever slab of the balcony in the prefabricated system OWT-67. The results of the thermovision of the exemple balcony and conclusions from cyclical audits of buildings in Warsaw are presented. An alternative solution[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last