Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL W artykule omówiono zależności między prognozami zapotrzebowania na ciepło a potencjałem budowanych nowych źródeł kogeneracyjnych w polskich systemach ciepłowniczych.
EN The article discusses the relationship between the heat requirement forecast and the construction potential of the new sources of co-generation in the Polish district heating systems.
2
100%
Polska Energetyka Słoneczna
2007 nr 3-4 5-15
PL Zobowiązania międzynarodowe i konieczność wdrożenia Dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących ograniczenia emisji i zwiększenia efektywności energetycznej obligują Polskę do podjęcia konkretnych działań w tych kierunkach. Znaczące ograniczenie zużycia energii na cele grzewcze może być osiągnięte dzięki[...]
3
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2007 T. 2, z. 25 711-719
PL W referacie przedstawiono możliwości racjonalizacji pracy systemów ciepłowniczych uwzględniające szereg działań technicznych i organizacyjnych. Dotychczasowe działania sprowadzały się głównie do modernizacji źródeł ciepła oraz poprawy pracy urządzeń w węzłach ciepłowniczych. Ukryte rezerwy poprawy e[...]
EN The possibility of improvements in district heating systems including technical and organization activity have been described. Existing operations mainly refer to heat sources modernization and improvements in heat substations. Further activity of energy efficiency must be direct for decreasing heat[...]
4
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Właściwe określenie wielkości mocy zamówionej rzutuje na podejmowanie racjonalnych decyzji odnoszących się do zaplanowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie rozbudowy lub modernizacji źródła ciepła. Przewidywana na przyszłość wielkość mocy zamówionej jest również elementem wskazującym [...]
5
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska
2007 z. 53 3-110
PL Zrównoważony rozwój ciepłownictwa w Polsce, uwzględniający poprawę jakości środowiska naturalnego, ekonomikę wytwarzania oraz pewność dostawy ciepła, jest ściśle związany z poprawą efektywności energetycznej. W bilansie energetycznym kraju, produkcja i dystrybucja ciepła odgrywa znaczącą rolę. Dalsz[...]
EN Sustainable development of district heating systems in Poland (comprising improvement of the quality of the environment, economy of heat production and security of heat supply) is closely connected with increasing energy efficiency. Heat production and heat distribution play an important role in the[...]
6
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Prognozowanie stanowi jeden z istotnych elementów zarządzania przedsiębiorstwem. Zarządzanie strategiczne i operacyjne ma wpływ na działalność przedsiębiorstwa. W szczególny sposób konieczność prognozowania dotyczy sektora energetycznego, w tym ciepłownictwa. W przypadku przedsiębiorstwa ciepłownicz[...]
EN The importance of the long-term prognoses, concerning heat and power requirements of heat engineering plants, is described. The influence of the changes in the economic surroundings on the heat engineering companies are taken into account.
7
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2010 T. 41, nr 12 439-442
PL Wykonano analizę możliwości wykorzystania przenośnych przepływomierzy ultradźwiękowych do kontroli poprawności wskazań przepływomierzy stacjonarnych. Wykonano również analizę niepewności pomiarów w aspekcie wyeliminowania błędów grubych przepływomierzy stacjonarnych, używanych do rozliczeń.
EN An analysis is presented concerning possible use of portable ultrasonic flow meters to control the correetness of indications of stationary flow meters. The analysis includes the problem of measurement uncertainty in terms of eliminating large indication errors of the stationary meters used for ener[...]
8
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przeanalizowano główne problemy związane z występowaniem nieszczelności w systemach ciepłowniczych oraz sposobami ich wykrywania. Na podstawie badań i rozważań analitycznych określono przyczyny i miejsca występowania największych ubytków wody sieciowej. Informacje o przyczynach i miejscach powstawan[...]
EN The main problems connected with water leakage and its detection in heat engineering plants have been analysed. The causes and points of maximal leakage of municipal water have been determined on the basis of examinations and analytical considerations. The data enables rational activities aiming for[...]
9
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono zagadnienia związane z bilansowaniem produkcji energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych poprzez rozsiane układy skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej zasilające systemy ciepłownicze. Problem ten z uwagi na technologię produkcji energii elektrycznej i ciepła nie [...]
EN The problems connected with the balancing of the electric energy in wind power plants are presented. The paper takes into account spread associated systems generating the heat and electricity provided for supplying the heat engineering plants. The problem is still nonexistent in the Polish market be[...]
10
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono skrótowo zagadnienia magazynowania energii w różnych postaciach, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów magazynowania ciepła. Zdefiniowano model produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu, możliwości ich magazynowania oraz wzajemnej konwersji. Przytoczono przykłady istniejących in[...]
EN The problems of energy storage are presented regarding various form of energy. Considerable attention is given to thermal energy. A model of energy production (including electricity, heat, and coolness) has been defined. The energy storage and mutual energy conversion possibilities are also describe[...]
11
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska
2001 z. 4 101-115
PL Określenie rzeczywistych strat ciepła i mocy w miejskich systemach sieci ciepłowniczych jest zagadnieniem istotnym ze względów zarówno ekonomicznych, jak i technicznych. Parametry procesowe sieci ciepłowniczych, w których nie występują stanu ustalone, ulegaja ciągłym zmianom. Wynika stąd konieczność[...]
EN The article presents methodology for estimation real heat losses from district heating networks. The elaborate method uses computer simulations and numerical methods for complicated cases of heat transfer in unsteady state in conjunction with measurement techniques for characteristic parameters of [...]
12
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska
1999 z. 3 43-52
PL W pracy zaprezentowano wyniki badań prognozowania zużycia ciepła przez system ciepłowniczy budynków z terenu głównego Politechniki Warszawskiej. W tym celu wykorzystano model sztucznej sieci neuronowej typu back-propagation. W badaniach tych uwzględniono dane dotyczące rzeczywistego zużycia ciepła w[...]
EN This papers presents results of prediction of heat consumption in the district heating network of the Warsaw University of Technology Main Area's. In order to do it, it was used the model of artifical neural network type of back-propagation. The investigation took into consideration some date about [...]
13
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska
1998 z. 2 103-118
PL W artykule przedstawiono model sztucznej sieci neuronowej do stymulowania rozwiązania równania przewodzenia ciepła dla przegrody budowlanej w warunkach nieustalonej wymiany ciepła. Opracowano modele sztucznych sieci neuronowych do identyfikacji cieplnej zespołu obiektów dla sezonów ogrzewczych 1996 [...]
EN This papers discusses the application of an artificial neutral network backpropagation model to predict energy use in the block of buildings in the main area of Warsaw University of Technology. A neutral network has been applied to the thermal identification of buildings and to predict energy use. A[...]
14
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2015 T. 46, nr 8 294--298
PL W artykule omówiono rozwiązania konstrukcyjne aparatów płytowych stosowanych do pomiarów współczynników przewodzenia ciepła materiałów budowlanych i izolacyjnych. Zaprezentowano możliwości zastosowania aparatu płytowego do wzorcowania czujników gęstości strumieni ciepła oraz przeanalizowano rodzaje [...]
EN The article discusses design solutions of plate apparatus used for measuring of thermal conductivity coefficients of building and insulation materials. The possibilities to use the apparatus for calibration of heat flux density sensors are presented. The types of errors that may occur when measuring[...]
15
63%
Instal
2003 nr 6 11--15
PL W artykule przedstawiono możliwości, jakie daje wykorzystanie komputerowych programów obliczeń hydraulicznych dla sieciowych systemów ciepłowniczych. Wykonane analizy poprawiają efektywność zarówno układów wytwarzających ciepło jak również systemów przesyłania i dystrybucji ciepła. Wskazano na możli[...]
EN In the paper the possibilities, which give the usage of software for hydraulic calculations for district heating networks was presented. Performed analyses improve the efficiency of systems producing heat as well as the systems for heat transmission and distribution. There is possibility of cooperat[...]
16
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2006 z. 40 [229] 573-581
PL W referacie przedstawiono wyniki badań próżniowych kolektorów słonecznych współpracujących z instalacją przygotowania cieplej wody użytkowej w budynku jednorodzinnym. Badania przeprowadzone zostały przy normalnej eksploatacji budynku przez stałych mieszkańców i przy rzeczywistych warunkach pogodowy[...]
EN Test results of solar vacuum collectors, working alongside a system of hot water preparation in single family house are presented. Permanent residents carried out the tests in normal building exploitation conditions. Actual weather influence including insolation and cloud cover was taken into accoun[...]
17
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2016 T. 47, nr 9 352--357
PL Jednym z podstawowych działań ograniczenia emisji ze źródeł spalania jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Takich, które nie powodują zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Takim źródłem może być energia słoneczna. W artykule opisano możliwość zaprojektowania elektrowni o mocy 50 MW, wyk[...]
EN This article focuses on the design of a 50MW thermo-solar power plant using parabolic trough technology to capture solar energy. The power plant will be located in the municipality of Sanlucar la Mayor, close to Seville (Spain). All aspects of the design of the power plant will be covered, ranging f[...]
18
63%
Rynek Instalacyjny
2017 Nr 3 52--58
PL W artykule dokonano przeglądu publikacji dotyczących optymalizacji pracy układów trójgeneracyjnych z agregatami absorpcyjnymi do wytwarzania chłodu. Wskazano na zalety i ograniczenia takich układów w kontekście energetycznym, ekologicznym i ekonomicznym. Przedstawiono procedurę tworzenia oraz wyniki[...]
EN Publication presents review of literature in area of Combined Cooling Heating and Power sources and LiBr absorption chillers optimisation. Advantages and disadvantages of CCHP systems had been indicated. Additionally, process of creation and verification of model aimed at creation of simple algorith[...]
19
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2005 R. 36, nr 5 19--21
PL Badana instalacja (rys. 1) służy do przygotowania ciepłej wody użytkowej na potrzeby bytowo-gospodarcze z wykorzystaniem energii elektrycznej oraz energii odnawialnej, za pośrednictwem kolektorów słonecznych. Wykonana jest w segmencie jednorodzinnym, budynku szeregowego, zamieszkanym przez 4 osoby. [...]
EN Tests results of solar vacuum collectors, working alongside a system of hot water preparation, in a single family building are presented. Permanent residents carried out the tests in normal building exploitation conditions. Actual weather influence including insolation and cloud cover was taken into[...]
20
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2005 R. 36, nr 4 24--25
PL Przedstawiono wyniki badań próżniowych kolektorów słonecznych współpracujących z instalacją przygotowania cieplej wody użytkowej w budynku jednorodzinnym. Badania przeprowadzone zostały przy normalnej eksploatacji budynku przez stałych mieszkańców i przy rzeczywistych warunkach pogodowych związanych[...]
EN Tests results of solar vacuum collectors, working alongside a system of hot water preparation, in a single family building are presented. Permanent residents carried out the tests in normal building exploitation conditions. Actual weather influence including insolation and cloud cover was taken into[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last