Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 92
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2013 T. 44, nr 12 504--508
PL Dla typowych wartości efektywności energetycznej pomp grzejnych (pomp ciepła) oraz przyjętych wartości sprawności systemu grzewczego, wyznaczono stosunek nakładu energii pierwotnej do nakładu energii użytkowej, czyli EP/EU, charakteryzujący wpływ zastosowania pompy grzejnej w takim systemie. Aby uwy[...]
EN For typical values of the energy efficiency of heating pumps (heat pumps) and adopted values of the efficiency of heating system, the ratio of primary energy input to the usable energy input (PE/UE) has been determined to characterise the impact of heating pump application in such a system. To highl[...]
2
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Podjęto analizę relacji zachodzących między energią napędową absorpcyjnej pompy grzejnej oraz energii pobieranej z zasobów odnawialnych. Wykazano, na podstawie analizy energetycznej, że wielkość nakładu energii pierwotnej na zagospodarowanie jednostkowego zasobu energii odnawialnej przy zastosowaniu[...]
EN An analysis has been carried out concerning the relationship between the energy driving the heat pump and absorption of energy from renewable resources. It has been shown, on the basis of energy analysis, that primary energy input provided for the development of renewable energy resource unit in the[...]
3
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2013 T. 44, nr 11 455--460
PL Podano ogólne zasady prowadzenia racjonalnej gospodarki energetycznej oraz omówiono możliwości i zasady, którymi należy się kierować przy odzysku ciepła. Omówiono ogólne pojęcie energii odpadowej a także korzyści płynące z jej zagospodarowania, przy czym wyszczególniono charakterystyczne przypadki z[...]
EN General principles of rational energy management are given, and the possibilities and principles that should be followed during heat recovery discussed. The general concept of energy waste and the benefits of its management are discussed. The specific cases are listed presenting separately physical [...]
4
100%
Rynek Instalacyjny
2013 Nr 10 32--36
PL W artykule przedstawiono podstawową problematykę dotyczącą efektywności energetycznej stosowania pomp ciepła przy zagospodarowywaniu zasobów energii odnawialnej. Wskazana problematyka znalazła odbicie w dyrektywie unijnej 2009/28/WE o promowaniu stosowania energii ze źródeł odnawialnych oraz w wytyc[...]
EN The paper presents the basic issues concerning the energy efficiency of heat pumps in renewable energy resources utilization. The issue at hand is reflected in the Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council, on the promotion of the use of energy from renewable sources, and wi[...]
5
100%
Instal
2009 nr 6 2-8
PL Jako wprowadzenie do poruszanej tematyki przedstawiono treść pierwszej i drugiej zasady termodynamiki, przy czym szczegółowo objaśniono te ważne prawa przyrody. Wskazano, że zasada zachowania energii oraz wynikająca z niej pierwsza zasada termodynamiki, nie dokonując jednak oceny przydatności energe[...]
EN The thesis discusses concepts of the first and second law of thermodynamics. It was confirmed that the first law of thermodynamics allows for mutual recalculations of energy sources, as well as adding them together – despite different energy usefulness. Employment of the concept of exergy, linked to[...]
6
100%
Instal
2011 nr 6 34-39
7
100%
Instal
2000 Nr 9 6--8
PL W dniu 25 maja br. z udziałem władz państwowych i samorządowych dokonano uroczystego przekazania do eksploatacji trzeciej w Polsce ciepłowni geotermalnej znajdującej się w Mszczonowie, pow. Żyrardów. Ciepłownią zarządza Geotermia Mazowiecka SA z siedzibą w Żyrardowie. W artykule przedstawiono i omów[...]
8
100%
Instal
2009 nr 11 20-23
PL Dla hipotetycznego budynku o określonych wymiarach, scharakteryzowanego zastępczą (dopuszczalną) wartością współczynnika przenikania ciepła, dla trzech wybranych wariantów systemu ogrzewczego, różniących się głównie podstawowym źródłem ciepła, przeprowadzono obliczenia charakterystyki energetycznej,[...]
EN For hypothetic building with defined dimensions, characterized by substitute (acceptable) value of overall heat-transfer coefficient, for three selected heating systems versions, differing from each other with basic heat source, calculations of energy performance were prepared. The calculations were[...]
9
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2011 T. 42, nr 10 413-416
PL Dla hipotetycznego budynku o określonych wymiarach, scharakteryzowanego zastępczą (ale dopuszczalną) wartością współczynnika przenikania ciepła, dla trzech wybranych wariantów systemu grzewczego, różniących się głównie podstawowym źródłem ciepła, przeprowadzono obliczenia charakterystyki energetyczn[...]
EN Calculations of energy characteristics have been carried for a hypothetical building with specific dimensions, characterised by substitute (but acceptable) value of heat transfer coefficient. The calculations concerned the primary energy ratio EP, and included three selected variants of the heating [...]
10
100%
Instal
2012 nr 2 14-16
PL Jednym ze sposobów realizacji zrównoważonego rozwoju energetyki w Polsce jest pozyskiwanie i wykorzystywanie zasobów energii odnawialnej. Wymuszają je stosowne dyrektywy unijne oraz krajowe ustawy implementacyjne i przepisy wykonawcze. Przy zagospodarowywaniu odnawialnych zasobów energii odnawialnyc[...]
11
100%
Technika Poszukiwań Geologicznych
2009 R. 48, nr 2 151-153
12
100%
Instal
2008 nr 7/8 34-39
PL Przedstawiono obieg Stirlinga, jako obieg porównawczy dla silnika z tzw. spalaniem zewnętrznym. Przypomniano, że obieg Stirlinga charakteryzuje się sprawnością termiczną równą obiegowi Carnota. Porównano silnik Stirlinga z klasycznymi tłokowymi silnikami spalinowymi wewnętrznego spalania: z zapłonem[...]
EN A Stirling cycle was presented as comparative cycle for engine with so called external combustion. It was reminded that Stirling cycle has efficiency equal to Carnot cycle. Stirling engine was compared to classical, piston, combustion engines: with spark ignition (Otto) and self-ignition (Diesel), s[...]
13
100%
Instal
2008 nr 9 52-54
PL Prezentowana koncepcja zasilania w ciepło nowoczesnego obiektu obejmuje zespół pomp grzejnych wykorzystujących energię dołowych wód kopalnianych (jako dolne źródło ciepła), przy czym działanie tego zespołu wspiera układ kogeneracyjny oparty na siłowni spalinowej zasilanej gazem ziemnym. Koncepcja pr[...]
EN The paper presents concept of mine’s water energy utilization in modern heating plant, which is based on set of heat pumps and internal combustion engines. The heat pumps support cogeneration system based on engines. It was shown that correct design will improve ecological effects.
14
100%
Instal
2011 nr 2 16-19
15
100%
Instal
2008 nr 1 29-30
PL W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę nowo realizowanej inwestycji - obiektu sportowo-rekreacyjnego w Mszczonowie w województwie mazowieckim. Projekt ten realizowany jest w oparciu o miejscowe wody geotermalne.
EN The general characteristic of new realised investment recreation - sporting object in Mszczonów in mazowiecki district, was presented in the article. This design is realised based on local geothermal waters.
16
100%
Instal
2008 nr 2 20-24
PL Na tle przeglądu krajowych warunków hydrogeologicznych podano szczegółowy opis i charakterystykę techniczną przypadku, dotyczącego wzajemnie wpółpracujących przedsiębiorstw: dysponującego miejskim systemem ciepłowniczym oraz dysponującego infrastrukturą geotermalną. Wydawało się, że oparta na ekonom[...]
EN In the background of domestic hydrological conditions detailed description and technical characteristic of two cooperating companies are presented. One of them is company which posses a municipal heating system and second one is which posses geothermal system. There was planned that, based on econom[...]
17
100%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL Na tle obiegu Carnota przedstawiono bliżej obieg porównawczy Clausiusa - Rankine’a (obieg R-C) dla konwencjonalnej siłowni parowej oraz na organiczny czynnik niskowrzący (obieg ORC). Jako ilustrację obiegu siłowni parowej na czynnik organiczny przedstawiono koncepcję elektrowni geotermalnej pracując[...]
EN The Rankine cycle has relatively less efficient when compared with the Carnot efficiency between the same temperatures. To further increase Rankine cycle efficiency is possible by use low-temperature evaporation working modify fluid. The performance of Rankine cycle in comparison with Carnot are dis[...]
18
100%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL Przypomniano podstawowe pojęcia z zakresu termodynamiki technicznej. Zwrócono szczególną uwagę na to, że praca i ciepło są sposobem przekazywania energii, a nie są postaciami czy formami energii, mimo że te trzy ważne pojęcia charakteryzują się tym samym wymiarem i mogą być wyrażane tymi samymi jedn[...]
EN The basic terms in engineering thermodynamics were reminded. It was taken into special consideration that the work and the heat are the way of energy transfer. These two terms are not energy. Three terms, energy, work and heat, are characterized in the same dimension and can be expressed in the same[...]
19
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Dokonano przeglądu istotnych treści Dyrektywy, poczynając od jej preambuły, przez podanie ogólnej charakterystyki, a także szczególnie treści ważniejszych artykułów oraz kończąc na omówieniu jej załączników. Wskazano także najważniejsze definicje dotyczące poszczególnych źródeł energii odnawialnej. [...]
EN A review of essential contents of the Directive is given (starting with the preamble). The review presents the general characteristics and the contents of the major articles. It also includes the discussion about the attachments to the Directive and indicates the most important definitions of variou[...]
20
100%
Instal
2006 nr 10 27-30
PL Dla wybranego zakładu przemysłowego przedstawiono propozycje zastąpienia obecnego układu technologicznego opartego na pracy kotłów parowych i wodnych zasilanych ciekłym gazem oraz wspieranym energią elektryczną zakupywaną z krajowego systemu elektroenergetycznego, przez wprowadzenie skojarzonej gosp[...]
EN In the paper for chosen industrial works the proposal of replacing the present technological system on union of heat-electric management is described. The first system is based on operation of two steam and water boilers supplied by liquid gas and supported by electric energy buying from national po[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last