Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2002 T. 2, z. 2 171--179
PL W pracy omówiono wpływ filtracji przestrzennej na skuteczność działania stref ekotonowych w procesie oczyszczania wody gruntowej. Analizowano transport azotu z uwzględnieniem budowy geologicznej modelowanego obszaru, zakładając przepływ adwektywnodyspersyjny. Przyjęte zmienne wartości infiltracji ef[...]
EN The paper describes the influence of spatial filtration on the effectiveness of ecotones in purification of ground waters. Nitrogen transport has been analysed with the consideration of geologic structure of the modelled area assuming the advective-dispersional flow. Adopted variable values of effec[...]
2
100%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2004 T. 4, z. 2a 455-464
PL Badania modelowe przeprowadzone w zlewni rzeki Grabi są próbą oceny ładunku azotu azotanowego wnoszonego do rzeki z wodami gruntowymi. Analizie podlegała: ocena infiltracji efektywnej i ładunku azotu wnoszonego z powierzchni terenu do wód gruntowych oraz ocena migracji azotu azotanowego w tych wodac[...]
EN Modeling study in the Grabia river catchment is an attempt to evaluate nitrogen transport to the river with groundwater. Analyses included: estimation of the effective infiltration and nitrogen load which infiltrate from ground surface to groundwaters, estimation of nitrogen movement in groundwater,[...]
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 9 193--196
PL W artykule przedstawiono innowacyjne koncepcje konstrukcji autobusów amfibia jako środka transportu, zarówno na lądzie, jak i na wodzie. Amfibia to pojazd o podwójnym zastosowaniu. Możne posłużyć do różnych zastosowań w dziedzinie militarnej, operacjach ratowniczych, jak i turystyce. Artykuł koncent[...]
EN The article presents innovative concepts of the construction of ,,swimming buses” as a means of transport, both on land and on water. Amphibian is a dual-use vehicle. It can be used for various applications in the military area, rescue operations, as well as tourism. The article focuses on the descr[...]
4
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 240--244
PL W artykule przedstawiono sposoby transportu drogowego pelletu. Omówiono transport pelletu w workach, big bagach oraz luzem, wskazując na czynniki mające wpływ na jakość dostarczanego paliwa oraz dobór technik transportu w zależności od potrzeb odbiorcy. W artykule odniesiono się do aktualnie obowiąz[...]
EN In the article presents ways of road transport of pellet. Discusses transport of pellets in bags, big bags and bulk, pointing to the factors affecting on the quality of the delivered fuel and transport techniques selection depending on the needs of the customer. The article referred to the current s[...]
5
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 497--500
PL Przedstawiono konstrukcje silnika Stirlinga i sposoby dotyczące wykorzystania ich w pojazdach samochodowych. Opisane zostały badania nad wykorzystaniem silnika Stirlinga do bezpośredniego napędu samochodów oraz jako jednostki napędowej w pojazdzie hybrydowym. Omówiono podstawowe zalety i wady wykorz[...]
EN In the paper the Stirling engine constructions and methods for use them in car vehicles are presented. There were described research on the use of the Stirling engine for direct drive of cars and the hybrid drive. The main advantages and disadvantages of the Stirling engine use in vehicles and their[...]
6
63%
Inżynieria Ekologiczna
2001 Nr 4 124--138
7
63%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
2017 Vol. 62, nr 4 216--218
PL Dodatek słomy do pomiotu kurzego może wpływać na wilgotność, emisję amoniaku i stężenie fosforu w otrzymanej mieszaninie. Materiał ten może być stosowany jako surowiec do produkcji granulowanego nawozu lub peletu energetycznego. Ponieważ twardość jest najistotniejszą cechą granulatu, przeprowadzono [...]
EN The addition of straw to chicken manure can influences on humidity, ammonia emission and concentration of phosphorus of the obtaining mixture. This material can be used as a raw material to production of fertilizer pellet or energetic pellet. Because hardness is the most important feature of granula[...]
8
63%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W pracy przedstawiono wyniki badań twardości peletu wykonanego z mieszaniny słomy pszennej ze śrutą z ziarna pszenicy. Udział śruty pszenicznej w granulacie wynosił 0; 4,2 i 8,1%. Pomiar twardości peletu wykonano metodą Kahla. Stwierdzono wpływ zawartości śruty pszenicznej na wzrost twardości peletu[...]
EN The results of research into the hardness of pellet made from a mixture of wheat straw with ground wheat are presented in the paper. The share of ground wheat in the pellets was 0; 4.2 and 8.1%. The measurement of the hardness of pellet was performed with the Kahl method. An influence was found of t[...]
9
63%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
2018 Vol. 63, nr 3 137--140
PL Opisano badania procesu aglomeracji ciśnieniowej obornika końskiego z dodatkiem sieczki słomy jęczmiennej w celu wytworzenia granulatu nawozowego do nawożenia małych upraw w ramach przydomowej ekologicznej uprawy warzyw. Proces granulacji przeprowadzono w granulatorze laboratoryjnym. Doświadczenie w[...]
EN The paper presents tests on the pressure agglomeration process of horse manure with the addition of chopped barley straw in order to produce fertilizer granules for fertilizing small crops as part of home grown organic vegetable growing. The granulation process was carried out on a laboratory pellet[...]
10
63%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W pracy określano przydatność suszonej marchwi jako surowca do produkcji granulatu paszowego. Badano wpływ wilgotności względnej rozdrobnionego suszu marchwiowego na twardość, gęstość właściwą i nasiąkliwość wyprodukowanego z niego granulatu. Wyniki porównywano do wartości twardości, gęstości właści[...]
EN The study determined the usefulness of dried carrot as a raw material for the production of feed pellet. The influence of relative humidity of ground carrot dried on the hardness, specific density and absorbability of the granulated product was investigated. The results were compared to the hardness[...]
11
51%
Instal
2016 nr 4 56--61
PL W artykule omówiono, zrealizowane w ostatnich latach przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie, trzy największe inwestycje modernizacji technologii stacji uzdatniania wody:
– modernizacja technologii w Zakładzie Wodociągu Centralnego – ozonowanie pośrednie i f[...]
EN In the paper the information concerning the biggest investments established in the recent years at the water treatment plants are presented:
– implementation of dissolved air flotation at the North Waterworks Plant;
– implementation of intermediate ozonation and activated carbon filtrati[...]
12
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 493--496
PL W artykule przedstawiono charakterystykę przewoźnych linii do produkcji peletu z biomasy roślinnej. Dokonano oceny możliwości transportu drogowego przewoźnych linii za pomocą dostępnych środków transportu drogowego. Ponadto porównano możliwość transportu przewoźnych linii za pomocą małogabarytowych [...]
EN The article presents the characteristics parameters of transportable lines used for the producing biomass pellets. There was assessed possibility of mobile lines road transport by means of available road transport vehicles. The possibility of using small trucks for pelleting lines transport with the[...]
13
51%
Instal
2018 nr 3 22--26
PL Wdrożenie Planów Bezpieczeństwa Wodnego (PBW), ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego i niezawodności dostaw wody. Są one zalecane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jako wielobarierowy system minimalizowania potencjalnych zagrożeń dla jakości wody, oparty na zarządzaniu ryzykiem, z[...]
EN Implementation of Water Safety Plans (WSP) is aimed at increasing health safety and reliability of water supply. They are recommended by the World Health Organization (WHO) as a multi-barrier system to minimize potential threats for water quality. WSP are based on risk management, in accordance with[...]
14
51%
Journal of Water and Land Development
2004 no. 8 49-61
PL Dolna Biebrza stanowi bardzo cenny, w dużym stopniu naturalny, torfowo-bagienny kompleks fizycznogeograficzny. Zachowały się tutaj siedliska bagienne pierwotne lub zbliżone do naturalnych, o dużych walorach przyrodniczych. Obserwuje się jednak niekorzystne przekształcenia pokrycia roślinnego, które [...]
EN The valley of the Biebrza River has the status of a National Park, which means it has the highest protection status in Poland. The preservation of this wetland, unique for Europe, mainly depends on the preservation of high water levels in the peat soil and also on the existence of large open areas u[...]
15
45%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2009 T. 9, z. 3 195-204
PL Badania grzybów mikoryzowych prowadzono w latach 2005-2007 w zlewni rzeki Kurówka, w trzech transektach (TI, TII, TIII) na dwudziestu czterech stanowiskach. Transekty poprowadzono od wyniesienia terenu do rzeki. Badaniami objęto uprawy zbóż, zbiorowiska zaroślowe i łąkowe z klasy Molinio-Arrhenather[...]
EN Mycorrhizal associations were examined in the vegetative seasons 2005–2007 in the Kurówka River Basin along three transects (TI, TII, TIII) comprising twenty four sites. The transects were drawn from the terrain elevation towards the Kurówka River and covered cultivated grain fields, shrub and meado[...]
16
39%
Gospodarka Wodna
2000 Nr 11 417-421
PL Przedstawiono metodykę i wyniki (w postaci map) obliczeń wielkości jednostkowych ładunków azotu i fosforu wprowadzanych z terenów rolniczych do rzek w ziewni Odry.
EN The paper presents the method and the results (in the form of maps) of calculations of nitrogen and phosphorus unit loads being introduced to rivers from agricultural areas in the basin of the river Oder.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last