Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 40
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 4 237-243
PL Dokonano próby diagnozy stanu wiedzy w zakresie ochrony własności intelektualnej wśród studentów dwóch kierunków studiów inżynierskich. Obowiązujące standardy kształcenia wprowadzają, w zasadzie na wszystkich kierunkach studiów, obowiązek uwzględnienia w programach nauczania treści z tego zakresu, n[...]
EN An attempt was made to diagnose the level of knowledge relating to the protection of intellectual property among students of two fields of engineering studies. The applicable education standards actually introduce in all fields of studies the obligation to include contents in this field in curricula[...]
2
63%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono wykorzystanie teorii zbiorów rozmytych do modelowania zmiany odkształceń próbek ziemniak a podczas suszenia konwekcyjnego. Do opisu zmian odkształceń w czasie suszenia zastosowano model Mamdaniego. Jako zmienne lingwistyczne przyjęto czas suszenia X (We) i odkształcenie Y (Wy )[...]
EN The paper presents the use of the fuzzy set theory for modeling a change in deformation of potato samples during convection drying. For description of deformation changes during drying process the Mamdani model was applied. As linguistical variables drying time X (In) and deformation Y (Out) were ad[...]
3
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Przeprowadzone badania oleju wytłoczonego z odmian rzepaku: Kaszub, Heros, Kano, Mozart, Sponsor, Rasmus, Landmark, Lirajet, wykazały istnienie zależności pomiędzy okresem przechowywania a spadkiem wartości pH. Wyznaczono kolejność najniższego tempa spadku pH dla badanych próbek w warunkach laborato[...]
EN Performance of tests of oil pressed off rape variations: Kaszub, Heros, Kano, Mozart, Sponsor, Rasmus, Landmark, Lirajet, revealed existing relationship between a storage period and decrease of pH value. A sequence of the lowest pH decrease rate was set out for tested samples under laboratory condit[...]
4
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono przegląd kierunków rozwoju modelowania roślinnych ośrodków ziarnistych. Koncepcja rozwiązania tego zagadnienia zmienia się wraz z rozwojem nowoczesnych technik pomiarowych oraz obliczeniowych. Początkowe próby prowadzone były w skali makro i wykorzystywano w nich podstawowe prawa mecha[...]
EN The paper presents review of trends in development of vegetable granular centre modelling. The concept to solve this issue is changing with the development of modern measuring and computing techniques. Initial tests were carried out in macro scale, making use of basic laws of continuous media mechan[...]
5
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono wymagania projektowe (założenia i kryteria konstrukcyjne) dla maszyn uprawowych. Specyfikację wymagań opracowano na podstawie badań ankietowych. Wymagania zostały pogrupowane według stopnia ważności. Zaobserwowano tendencję do preferowania niektórych wymagań projektowych przez grupy an[...]
EN Design requirements were presented (both assumptions and design criteria) for cultivation machinery. Specification of the above requirements was developed based on survey research. Those requirements were classified according to importance. It was observed that certain groups of respondents (experts[...]
6
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Proces projektowy kabin dla ciągników rolniczych powinien uwzględniać kryteria akustyczne odnośnie normatywnego poziomu hałasu w strefie pracy operatora. W artykule zaprezentowano możliwość ograniczenia poziomu hałasu wnikającego do kabiny przez struktury przeszkleń. Dobór izolacyjności akustycznej [...]
EN Design criteria for agricultural tractor cabins should take into consideration acoustic features pertaining to the standard noise level within the operator's environment. The paper presents possibility to reduce the levels of noise penetrating into the cabin through glass structures. Selection of ac[...]
7
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Oceniono stanu i kierunki rozwoju wybranych elementów infrastruktury technicznej w gminie Biecz oraz porównano je z oczekiwaniami mieszkańców. Stwierdzono, iż większość sołectw nie jest objęta siecią wodociągową i kanalizacyjną. Rozwój infrastruktury technicznej powinien więc nastąpić głównie w tym [...]
EN Both status and growth trends of selected technical infrastructure components within Borough of Biecz were evaluated and compared with the expectations of inhabitants. It was confirmed that a majority of villages do not have water supply lines and sewage systems. Therefore the development of technic[...]
8
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Proces projektowy kabin dla ciągników rolniczych powinien uwzględniać kryteria akustyczne odnośnie normatywnego poziomu hałasu na stanowisku kierowcy. W artykule zaprezentowano dobór struktur izolacyjnych paneli akustycznych dla dominujących źródeł hałasu w kabinie. Dobór struktur izolacyjnych powin[...]
EN In the design process of agricultural tractor cabins one should take into consideration certain acoustic criteria concerning exposure of the operator to standard noise levels. The paper present a selection of insulating acoustic panel structures protecting against prevailing noise sources inside cab[...]
9
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Omówiono związki miedzy diagnostyką medyczną i techniczną. Mimo różnic w przedmiocie zainteresowań diagnostyki medycznej i technicznej, posługują się one podobnymi metodami diagnostycznymi (pomiarami sygnałów diagnostycznych), wspólne są też metody wnioskowania diagnostycznego.
EN Relations between medical and technical diagnostics are discussed. Despite differences in the subject of interest, both medical and technical diagnosis use similar diagnostic methods (diagnostic signals measurement). Methods of diagnostic inference are common, too.
10
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu na stanowisku operatora kombajnu ZO-58 stanowi podstawę przeprowadzenia analiz akustycznych zmierzających do poprawy klimatu akustycznego. Etapy opracowania obejmują analizę widma amplitudowo częstotliwościowego hałasu dla dominujących stref emisji oraz d[...]
EN Exceeded permissible noise levels at the ZO-58 harvester operator's workplace provide grounds to carry out acoustic analyses aimed to improve acoustic climate. The stages of this work cover analysis of noise amplitude and frequency spectrum for prevailing emission zones and selection of acoustic bar[...]
11
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Brak skutecznych metod i procesów diagnozowania zespołów przekładniowych kombajnów zbożowych dały podstawę do rozwoju metod diagnostyki funkcjonalnej z wykorzystaniem istniejącego komputera pokładowego kombajnu. Istotnym problemem jest nie tylko ustalenie wartości granicznych parametru diagnostyczne[...]
EN Lack of effective methods and diagnostic processes for combine harvester transmission units gave grounds to develop functional diagnostic methods, which use existing on-board computer of the vehicle. Besides specifying limit value for the diagnostic parameter, an essential issue is to determine vari[...]
12
63%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL W parcy zostało wykazane,że dokładność prognoz uzyskiwanych przy użyciu jednokierunkowych trójwarstwowych sztucznych sieci neuronowych (SSN) zależy od liczby neuronów w warstwie ukrytej. Prognozowane były zmiany techniczno-ekspolatacyjnych parametrów maszyn rolniczych. Badania zostały przeprowadzone[...]
EN It has been shown in this paper that the accuracy of forecasts obtained with the use of three-layer feedforward artificial neural networks (ANN) depends on the number of neurons in the hidden layer. Forecasts concerned changes of techno-exploitational parameters of agricultural machines. The resear[...]
13
51%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 6 277-284
PL W pracy przedstawiono model relacyjny, opracowany metodą analizy systemowej procesu zbioru i transportu jabłek w gospodarstwie sadowniczym. W wyniku odwzorowania izomorficznego model relacyjny tworzy para składająca się z 5 elementów i zbioru 10 relacji tworzących strukturę modelu, odzwierciedlającą[...]
EN The paper presents the relation model developed using the method involving system analysis of apple harvesting and transporting process in a fruit farm. As a result of isomorphic mapping, relation model is constituted by a pair consisting of 5 elements and a set of 10 relations forming model structu[...]
14
51%
Inżynieria Rolnicza
PL Materiały ziarniste są jednymi z najpopularniejszych materiałów występujących w przyrodzie, przemyśle i rolnictwie. Elementy struktury tych materiałów pozostają w układzie regularnym bądź, w przeważającej większości przypadkowym. Celem prezentowanych badań było określenie zależności pomiędzy średnią[...]
EN The relationship between the mean number of contacts between stored seeds, NCmean, with its main determining factors, namely moisture content, pressure and grain shape, was investigated for lentil, vetch, white mustard, bean, wheat, triticale and rye seeds. Two methods were used: a modified Bernal-M[...]
15
51%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiano próbę zastosowania modelu sformułowanego z pomocą sztucznych sieci neuronowych do opisu zmian skurczu suszarniczego próbek buraka ćwikłowego, podczas konwekcyjnego suszenia, w zależności od zawartości wody, temperatury materiału i wielkości powierzchni. Na podstawie analizy róż[...]
EN The paper presents an attempt to use a model created with the use of artificial neural networks for description of changes of drying shrinkage of red beet samples, during convection drying, as a function of water content, temperature of material and surface size. Based on the analysis of different n[...]
16
51%
Inżynieria Rolnicza
PL Przeprowadzono analizę wymagań projektowych dla maszyn do zbioru ziemiopłodów. Wydzielone zostały grupy jednorodne pod względem stopnia ważności, oddzielnie dla założeń i dla kryteriów konstrukcyjnych. Nastąpił wzrost znaczenia wymagań projektowych w ciągu ostatnich 16 lat. Dotyczy to szczególnie wy[...]
EN The researchers carried out an analysis of design requirements for agricultural produce harvesting machines. The research allowed to separate homogeneous groups as regards importance level, individually for the assumptions and for constructional criteria. The importance of design requirements has in[...]
17
51%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy podjęto próbę zastosowania sztucznych sieci neuronowych do modelowania rozkładu temperatury w zrębkach suszonych konwekcyjnie. W modelu uwzględniono cztery zmienne wejściowe: temperaturę czynnika suszącego, początkową zawartość wody, wymiary zrębka, czas suszenia oraz jedna wyjściową - tempe[...]
EN The paper demonstrates an attempt to employ artificial neural networks to model temperature distribution in chips being dried in the convection process. Four input variables were taken into account in the model: drying medium temperature, initial water content, chip dimensions and drying time, and o[...]
18
51%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy zaproponowano wskaźniki pozwalające wstępnie ocenić przydatność różnego typu ciągników do pracy w górach. Przeanalizowano wartości parametrów technicznych dla klasycznych ciągników rolniczych, ciągników sadowniczych oraz specjalistycznych ciągników górskich. Wyniki przeprowadzonych analiz ws[...]
EN The paper proposes indexes allowing to carry out preliminary assessment of suitability of various tractor types for operation in the mountains. The research involved an analysis of the values of technical parameters for conventional farm tractors, tractors for fruit farms and specialist mountain tra[...]
19
51%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono analizę egzergetyczną pieca piekarniczego, przeprowadzoną za pomocą bilansu egzergetycznego tego obiektu. Wykorzystując dane bilansowe przeprowadzono ocenę strat egzergii wewnętrznej i zewnętrznej podczas procesu wypieku w piecu cyklometrycznym, czterokomorowym, stosowanym do w[...]
EN Exergy analysis of a bakery stove, carried out with the use of exergy balance of this object was presented in the paper. With the use of balance data, assessment of internal and external exergy losses during baking process in the four-chamber cyclometric stove, used for baking a wide assortment of b[...]
20
51%
Inżynieria Rolnicza
PL W publikacji oszacowano opłacalność uprawy wierzby energetycznej na terenie Małopolski, z przeznaczeniem na paliwo do kotłów grzewczych w gospodarstwach indywidualnych. W oparciu o ilość energii zużywanej do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz ogrzania domu wyznaczono minimalne areały uprawy d[...]
EN The work is an estimation of profitability of power willow cultivation in Małopolska (Lesser Poland), for production of fuel for heating boilers used on private farms. Based on the amount of energy consumed for production of domestic hot water and heating the house minimal cultivation acreages for a[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last