Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 53
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Machine Dynamics Problems
1998 Vol. 20 167-179
EN A rotationally periodic continuous analog model is considered in order to enhance the understanding of the vibratory response of bladed disk assembly. The analogy uses a series of transversely and longitudinally vibrating continuous segments. The segments are arranged in a rotationally periodic patt[...]
2
63%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2011 Vol. 49 nr 4 1151-1168
PL W pracy przedstawiono sposób projektowania systemu sterowania semi-aktywnym układem zawieszenia siedziska. Analizowano algorytm sterowania semi-aktywnego, który bazuje na modelu odwrotnym elementu sprężystego lub tłumiącego oraz na kontrolerze głównym. Procedura optymalizacji zaproponowana w pracy d[...]
EN The paper deals with the control design of semi-active seat suspension systems. A semi-active vibration control strategy basing on the inverse dynamics of a spring or damper element and a primary controller is studied. The optimisation procedure proposed in the paper makes it possible to calculate c[...]
3
63%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2013 Vol. 51 nr 3 775--785
EN This paper presents a mathematical model of the ejection seat trajectory in a symmetrical design. The component speeds and displacements of the seat in function of time are determined by means of an analytical method. The model takes into account the change of air density in function of height and t[...]
4
63%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono charakterystyki masowe fotela katapultowego SK odrzutowego szkolno-bojowego samolotu TS-11 "Iskra". Opisano fotel katapultowy i podstawy jego działania. Opracowano model komputerowy 3D obiektu i uzyskano wyniki dotyczące momentów bezwładności i dewiacji fotela katapultowego,[...]
EN In the paper the mass characteristics of the ejection seat-pilot system is presented. The ejection seat and its working principle are described. The calculations have been carried for a seat of the jet training-combat aircraft TS-11 "Iskra". The interia matrix and principal moments of the seat are d[...]
5
63%
Logistyka
PL Zaprezentowano problem optymalizacji rozmieszczenia materiału absorbującego akustycznie, na brzegach pomieszczenia zamkniętego. Do opisu rozkładu ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu zastosowano analizę modalną. Zdefiniowano wielokryterialną funkcję celu wykorzystując odpowiedź częstotliwościową p[...]
EN In the paper, a problem of proper, optimum distribution of an acoustic absorption materials on the room's boundaries, to obtain desirable acousticpressure level has been presented. Acoustic pressure distribution inside of a room can be described using modal analysis assumptions. Multi-objective func[...]
6
63%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono problematykę zrównoważonej mobilności w miastach, której jednym z priorytetowych celów jest zmniejszenie popytu na podróże realizowane samochodami osobowymi, a zwiększenie udziału podróży odbywanych środkami transportu publicznego oraz rowerem i pieszo.
EN This paper presents a problems of sustainable urban mobility. One of the chief objectives of this problems is to decrease the demand for travelling in cars, and to increase the share of travelling by public means of transport as well as by bicycle and on foot.
7
63%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono problematykę planowania zrównoważonego transportu miejskiego na etapie opracowywania strategii transportowych miast.
EN This paper presents a problems of sustainable urban transport planning on stage formation city transport strategy.
8
63%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono dynamikę fotela katapultowego o nazwie SK odrzutowego szkolno-bojowego samolotu TS-11 "Iskra". Scharakteryzowano fotel katapultowy i zasadę jego działania. Opracowano model matematyczny oraz komputerowy obiektu przy wykorzystaniu programu MATLAB - Simulink i przeprowadzono s[...]
EN A dynamics of motion of an ejection seat of the jet training-combat aircraft TS-11 "Iskra" was considered. The ejection seat of the name SK and its working principle was described. The mathematical model was presented and computer model was simulated by the use of a MATLAB - Simulink software.
9
63%
Machine Dynamics Problems
EN In this paper a selection methodology of vibro-isolation properties of seat suspension systems is presented. The investigated passive suspension system has vibro-isolating properties that are shaped by a change of forces in a pneumatic spring and hydraulic damper. A combined optimisation procedure h[...]
10
63%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL Praca zawiera opis wpływu drgań mechanicznych na organizm człowieka. Przedstawiona jest wartość skuteczna, która jest miarą oddziaływania drgań mechanicznych na organizm człowieka w pojeździe. Opisane zostały również modele obliczeniowe pojazdu dla drgań swobodnych oraz drgań wymuszonych. Przedstawi[...]
EN The object of simulation is the mathematical model of vehicle with a suspension system. Model contains free vibrations and forced vibrations. The paper describes sources of vibrations, especially vibrations from unevenness of roads. Mathematical equations describe vibrations in front and in the back[...]
11
63%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Cyfrowe przetwarzanie obrazu staje się kluczową technologią w dziedzinie produkcji i kontroli jakości. Zwiększenie wymagań dotyczących jakości powoduje konieczność badania niemal każdej czes'ci, a to z kolei prowadzić może do rozbudowy systemu automatyzacji produkcji. Większość systemów cyfrowego pr[...]
EN Digital picture processing is becoming a key technology in the field of production and quality control. Increased demands with respect to quality bring about a necessity to test almost every part, which in turn may lead to the expansion of the production automation system. Most of digital picture pr[...]
12
63%
Prace Naukowe Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono trzystopniowy system, który może rozwiązać problem recyklingu pojazdów samochodowych w naszym kraju. System zawiera punkty odbioru, demontażu i recyklingu samochodów. Ich rozmieszczenie na terenie kraju zaplanowano w oparciu o analizę ekonomiczną, dążąc do minimalizacji kosztów transpo[...]
EN Three-stage system has been presented, which should solve a problem of the end of life vehicles in Poland. The system consists of cells which collect, dismantle and recycle vehicles. Their distribution across the country has been planned in accordance with economic analysis in order to minimize cost[...]
13
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2004 Z. 79 267-278
PL W pracy przedstawiono konstrukcje odcinków początkowych i końcowych ochronnych barier drogowych, stosowanych na polskich drogach. Ponadto zaprezentowane zostały alternatywne rozwiązania, nad którymi pracują zagraniczne ośrodki naukowo-techniczne. Podstawowym problemem poruszonym w tym artykule jest [...]
EN In the paper constructions of initial and end sections of road protective fences which are used on Polish roads are presented. Additionally, some alternative constructional solutions investigated at scientific centres world-wide are briefly discussed. A fundamental problem described in the present p[...]
14
63%
Advances in Materials Science
PL W pracy przedstawiono przykład identyfikacji obiektu wibroakustycznego na przykładzie głośnika niskotonowego zestawu głośnikowego ALTUS. Zaprezentowano opis badanego obiektu za pomocą trzech modeli nieparametrycznych: transmitancji widmowej, funkcji korelacji oraz gęstości widmowej.
15
63%
Logistyka
2014 nr 3 4062--4072
PL W pracy zbudowano model układu zawieszenia siedziska, w którym wprowadzono nieliniowości sił zachowawczych oraz dyssypatywnych. Opracowano także model biomechaniczny wibroizolowanego obiektu w postaci układu o parametrach skupionych, który opisuje dynamikę człowieka w pozycji siedzącej. Opracowane w[...]
EN In this paper a model of the seat suspension system is built which contains a nonlinearity of the conservative and dissipative forces. Moreover, a biomechanical model of the vibro-isolated object is elaborated in the form of a lumped body that describes the human body in a setting position. The mode[...]
16
63%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2016 Vol. 54 nr 3 1025--1037
EN The aim of the paper is to formulate a generalized methodology of modelling random vibrations that are experienced by machine operators during their work. In the following paper, spectral characteristics of input vibrations are specified in such a way that the generated excitation signals are repres[...]
17
63%
Symulacja w Badaniach i Rozwoju
2010 Vol. 1, nr 4 343-351
PL W artykule przedstawiono dynamikę fotela katapultowego o nazwie SK na podstawie odrzutowego szkolno-bojowego samolotu TS-11 "Iskra". Scharakteryzowano fotel katapultowy i zasadę jego działania. Opracowano model matematyczny oraz komputerowy obiektu przy wykorzystaniu programu MATLAB – Simulink i p[...]
EN The paper deals with modeling and simulation of motion trajectory of an ejection seat in the training-combat aircraft TS-11 "Iskra". The ejection seat and its operation are characterized. Mathematical and computer models are elaborated with the help of MATLAB-Simulink applications. Additionally, sim[...]
18
63%
Vibrations in Physical Systems
2010 Vol. 24 319--324
PL W pracy przedstawiono sposób implementacji algorytmów genetycznych do wyznaczania pareto-optymalnych funkcji sterujących, służących do sterowania pozycją suwaka siłownika elektromagnetycznego. Proces zakłada minimalizację dwóch przeciwstawnych kryteriów, tj. czasu ruchu tłoka siłownika i energii pob[...]
EN The paper deals with the problem of implementing a genetic algorithm GA to calculate a pareto-optimal function of voltage powering solenoids, used for controlling a linear electromagnetic motor. The process assumes two conflicted criteria: minimizing the time of motion of the linear electromagnetic [...]
19
63%
Materiały Budowlane
2017 nr 12 63--65
PL Większość wykorzystywanych w praktyce metod oceny stanu konstrukcji sprężonych ma na celu wykrycie zarysowań, wtrąceń, korozji lub innych uszkodzeń w konstrukcjach betonowych. Metody te ukierunkowane są na znalezienie miejsca ich występowania, np. korozji w strunach lub prętach zbrojeniowych, korozj[...]
EN Most of the used in practice methods of prestressed concrete state identification aim at a detection of cracks, inclusions, corrosion or other small damages which can occurred in the structures. Such methods are targeted at detecting of their localization, e.g. a corrosion in strings or reinforcemen[...]
20
63%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
EN In this article, a 3-link kinematic model of a human leg is defined and analyzed with focus on optimizing the manipulability. The forward kinematics for the leg is used to define quantitative measures of the manipulability and workspace in a sagittal plane. Analytical results for different manipulab[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last