Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 34
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2013 Nr 6 38--39
PL Niebawem w Rydułtowach zostanie oddany do użytku nowy park sensoryczny. Zaprojektowany w nowoczesnym stylu, z ciekawymi formami i małą architekturą zajmie powierzchnię ponad 1 ha. Z uwagi na fakt, że znajdzie się w centrum miasta, będzie łatwo dostępnym miejscem wypoczynku dla każdego mieszkańca.
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2009 Nr 54 15-25
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2004 Nr 38 19-36
PL 2 dniem wejścia Polski do struktur Unii Europejskiej zaczął obowiązywać system oceny zgodności oparty na dyrektywach nowego i globalnego podejścia oraz na wprowadzających ich postanowienia polskich przepisach ustawowych i aktach wykonawczych. W artykule zaprezentowano podstawowe zasady i procedury o[...]
EN After incorporaiing Poland to the UE slructures will be validity the system of confor-mity assessment, based on directives of the New and Global Approach and Polish laws and the executive acts. General principles and the assessment procedures of the personal protec-tive eąuipment have been presented[...]
4
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule omówiono działalność firmy Metals Minerals, jednej z wiodących na polskim rynku. Od chwili powstania, firma świadczy usługi dla odlewnictwa zarówno od strony materiałowej, jak i urządzeń oraz usług. Była wielokrotnie wyróżniana i nagradzana, a jej współpraca z dostawcami i klientami stano[...]
EN The operations of the Metals Minerals Company, one of the leaders of the Polish market are described in the paper. From the very beginning of its launching, the Company renders services for foundry sector by supplying materials, devices and expertise. The Company was granted awards and distinctions [...]
5
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2007 Nr 47 75-85
PL Jednym z podstawowych warunków efektywnego funkcjonowania w przedsiębiorstwie systemu zarządzania jakością jest jego ciągłe doskonalenie. W artykule wskazano na niektóre elementy doskonalenia w aspekcie procesowego zarządzania jakością. Określono etapy procesu doskonalenia, służące wypracowaniu w or[...]
EN The continual improvement is one of the conditions of quality management system efficiency. In the paper showed some aspects of improvement, achieving at the process approach of quality management. Among other things, a stages of improvement process designated as the new look in the quality problems[...]
6
100%
Foundations of Control and Management Sciences
2008 No. 11 127-137
EN The article brings up an issue of formating optimum working conditions for an employee. Ergonomic requirements are indicated as constituting the criteria which allow to ensure an employee's comfort in his working environment. The notion was characterised with reference to inditators of system manag[...]
7
100%
Architektura Krajobrazu
2004 nr 1-2 42-49
EN Landschaftspark is situated in the most industrial part of Germany in Ruhr (Nordrein Westfalen). The park was created as a result of closing the old iron ore processing factory. After some time, after the factory was closed, a problem occurred as to what to do with the empty halls, chimneys and othe[...]
8
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Artykuł prezentuje zalety systemów regeneracji osnowy ze zyżytych mas formierskich wiązanych chemicznie (furanowych oraz ze szkłem wodnym). Urządzenia do regeneracji produkowane przez włoską firmę IMF stanowią nową i ciekawą ofertę na polskim rynku odlewniczym. Przeprowadzone porównanie kosztów stos[...]
EN The article presents the advantages of reclamation systems of the matrix of used chemically bound moulding sands (furan sands or sands with water glass). The reclamation installations produced by the Italian company IMF are a new and interesting offer on the Polish foundry market. The comparison of [...]
9
100%
Management
PL Zarówno kultura bezpieczeństwa, jak i społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa są czynnikami pozwalającymi na wzrost wartości przedsiębiorstwa. Szczególnie uwzględnienie zasad odpowiedzialności społecznej może przyczynić się do osiągnięcia trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku. W podejmowanych[...]
EN Both safety culture and corporate social responsibility are essential drivers of enterprise value. By recognizing and adopting the principles of social responsibility, an organization may achieve a lasting competitive advantage on its markets. In their overall efforts, organizations must not ignore [...]
10
100%
Problemy Jakości
PL Warunkiem uzyskania przez przedsiębiorstwo wysokiej pozycji rynkowej jest prowadzenie produkcji w warunkach odpowiednich do potrzeb zatrudnionych oraz wymagań produkcyjnych. Ich częścią są warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, które mogą być rozpatrywane w odniesieniu do charakterystyki stanowiska[...]
EN The condition for a company to obtain a high market position is to run production in the conditions appropriate to the needs of its employees and production requirements. Their part are occupational health and safety conditions. They may be considered in relation to both the characteristics of the w[...]
11
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2014 Nr 63 51--66
PL W związanych z ergonomią obszarach działalności gospodarczej normy odgrywają istotną rolę. Przestały być postrzegane jako element dodatkowy w procesie organizowania i projektowania. Stały się ważnym czynnikiem decydującym o skuteczności podejmowanych działań. Zdecydowaną większość wymagań ergonomicz[...]
EN In business areas connected with human activity, ergonomic standards play an important role. Currently, standards are not just an “extra element” in the organization and designing process. They are an important element, which influences the effectiveness of initiated activi-ties. The better part of [...]
12
100%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
2013 Nr 1(9) 27--43
PL Wypadki przy pracy stanowią istotny problem ekonomiczny. Objęte są obowiązkiem przeprowadzenia analizy ich przyczyn, wnioski z której służą ograniczeniu liczby zdarzeń wypadkowych w przyszłości. Przeprowadzenie analizy przyczyn zdarzenia wypadkowego wymaga zastosowania narzędzia pozwalającego na obi[...]
EN Occupational accidents are an important economic problem. They need execution of their roots analysis and their. Conclusions contribute to reduction of their number in the future. The duty of accident reasons analysis requires the use of tool which can analyz both primary and secondary roots of acci[...]
13
100%
Management Systems in Production Engineering
2014 nr 3 (15) 106--111
PL W artykule, zgodnie z „podejściem procesowym” ISO 9000, wykazana została konieczność stworzenia systemu monitoringu i kontroli podziemnego magazynowania gazu, w tym: obiektów, parametrów, metod, częstotliwości działań naprawczych, który wykonany zostanie na podstawie wzoru strukturalnego cyklu monit[...]
EN Businesses, which typically operate in highly changeable settings, are forced to make constant adjustments to meet legislative requirements concerning employment and the performance of work. To that end, they need to identify tools for improving their work processes. By employing quality management [...]
14
100%
Logistyka
2015 nr 3 1582--1592, CD 1
PL Poprawę bezpieczeństwa traktować należy jako czynnik przewagi konkurencyjnej. Zastosowanie podejścia systemowego przyczynia się do wzrostu znaczenia realizowanych działań w strukturze funkcjonowania organizacji oraz zwiększa rangę zagadnień bhp w przedsiębiorstwie, poprawiając wizerunek przedsiębior[...]
EN Improving the safety should be treated as a factor of competitive advantage. Systems-based approach contributes to the growing importance of ongoing activities in structure of organization and increases the importance of OSH issues in the enterprise. This improves the image of the company among its [...]
15
100%
Logistyka
2014 nr 5 539--547
PL Obowiązujące regulacje prawne określają wymagania stosowane przez wszystkie strony procesu pracy, w trakcie której użytkuje się maszyny i urządzenia techniczne. Obecnie obowiązujący system wymagań prawnych tworzony jest przede wszystkim przez zapisy prawa europejskiego (dyrektywy EWG, WE i UE). Ich [...]
EN The current legal regulations specify the requirements applicable by all parties of the work process, during using the machines and technical equipment. The current system of legal requirements is created by the provisions of European law (EEC, EC and EU directives). Their implementation in the nati[...]
16
100%
Logistyka
2014 nr 5 548--555
PL Podstawowy obowiązek pracodawcy związany z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wymaga wprowadzenia rozwiązań umożliwiających bezpieczne eksploatowanie urządzeń technicznych w środowisku pracy. Konieczność ta dotyczy również zapewnienia możliwości likwidacji przyczyn niezgodności[...]
EN The primary duty of the employer related to the provision of safe and hygienic working conditions requires the introduction of technical equipment to ensure safety. The need for this also applies to provide an opportunity for the elimination of the causes of non-compliance. It is associated with get[...]
17
100%
Logistyka
2014 nr 5 530--538
PL Uzyskanie możliwości eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych w środowisku pracy wymaga uzyskania zgodności z wymaganiami minimalnymi. Wymagania te determinują zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich osób mających styczność z analizowanym obiektem technicznym. Ich charakterystyka wskazuje na częste[...]
EN Getting the possibility of operation of machinery and technical equipment in the work environment shall be subject to confirmation with the minimum requirements. These requirements determine to ensure the safety of all people who have been in contact with the technical object under consideration. Th[...]
18
100%
Logistyka
2014 nr 5 519--529
PL Podczas projektowania maszyn i urządzeń technicznych konieczne jest uwzględnienie wymagań ergonomicznych, stanowiących integralną część wymagań projektowych, określonych m.in. w dyrektywie 2006/42/WE. Właściwe projektowanie maszyn i urządzeń technicznych wymaga ich uwzględnienia oraz traktowania jak[...]
EN During the machinery and technical equipment designing it is necessary to take account of ergonomic requirements. These requirements are an integral part of the design requirements referred in the 2006/42/EC Directive. The competent design of machines and technical equipment require for their consid[...]
19
100%
Logistyka
2014 nr 3 2078--2087
PL Wykonywanie ręcznych prac transportowych związane jest z powstawaniem istotnych zagrożeń dla osób wykonujących te czynności. Wymaga to, uwzględnienia potencjalnych strat spowodowanych nadmiernym obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego podczas planowania pracy. Poziom występujących zagrożeń i stra[...]
EN The executing of manual handling is connected with essential hazards formation for people this actions putting into practise. There is a very important for potential losses with the excessive burden of the musculo-skeletal system. The level of hazards and losses obliged legislator for receiver of le[...]
20
63%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
2011 Nr 1(7) 49-61
PL Na sprawność funkcjonowania systemu technicznego duży wpływ wywiera sposób działania człowieka. Popełniane przez człowieka błędy stanowią podstawową przyczynę zdarzeń wypadkowych w środowisku pracy. Człowiek często stanowi jedynie ogniwo procesu decyzyjnego mogące zapobiec katastrofie lub zdarzeniu [...]
EN Human way of behavior has a great influence on technical system functioning efficiency. Mistakes made by man are the main cause of random events at the work environment. Often only worker is capable of preventing a catastrophe or a random event. Thus it is possible to assume that creation of suitabl[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last