Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Realizacja modelu życia zgodnego z koncepcją rozwoju zrównoważonego wymaga kształtowania środowiska zbudowanego w zgodzie z naturą oraz oparcia systemu wartości w kulturze na pełnym respektowaniu jej praw. Ocena osiągnięć techniki i technologii, ekonomiczna aktywność człowieka, a także styl życia sp[...]
EN The realisation of a model of life which would be based on the idea of sustainable development requires regard for the nature and the system of values to be build on a full respect to its laws. The evaluation of technical achievements, modem technological ones as well as the entire economic activity[...]
2
100%
Świat Szkła
PL W ostatnich dekadach architektura ulega przekształceniu przechodząc - w odpowiedzi na ideę zrównoważonego rozwoju oraz nowe możliwości w zakresie techniki i technologii - od modelu tradycyjnego konsumenta, czerpiącego i pochłaniającego energię, do jej producenta. Jest w stanie nie tylko pozyskiwać n[...]
3
100%
Świat Szkła
PL Wykorzystanie odnawialnej energii Słońca we współczesnej energooszczędnej architekturze i urbanistyce służy kreowaniu przyjaznego człowiekowi, zdrowego środowiska życia - domu i przestrzeni miejskiej, wpisując się w działania na rzecz realizacji idei zrównoważonego rozwoju. Promowanie tej idei, a w [...]
4
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL U progu ery ekologicznej, w którą obecnie wchodzimy, w ramach realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, istotne wydaje się przypomnienie ukształtowanych na przestrzeni tysiącleci zasad poszukiwania harmonijnych związków łączących środowisko zbudowane i środowisko przyrody. Architektura słoneczna,[...]
EN The realisation of a ecological model of life which would be based on the idea of sustainable development requires regard for the nature and the system of values to be built on a full respect to its laws. The renaissance an evolution of solar architecture took place during the past several years. Th[...]
5
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Wykorzystanie odnawialnej energii słońca we współczesnej, energooszczędnej architekturze i urbanistyce służy kreowaniu przyjaznego człowiekowi, zdrowego środowiska życia - domu i przestrzeni miejskiej, wpisując się w działania na rzecz realizacji idei zrównoważonego rozwoju. W odpowiedzi na tę ideę [...]
EN The use of renewable solar energy in contemporary, energy-saving architecture and city planning serves to create man-friendly, healthy living environment . a home and an urban space, contributing to activities for the implementation of the idea of sustainable development. In the last decades, archit[...]
6
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Odniesienie się do problemów konsumpcji energii stanowi istotne wyzwanie dla współczesnej architektury i urbanistyki. Wymogi ekonomii, oczekiwania społeczne w zakresie jakości środowiska zbudowanego oraz środowiska przyrody, a także rozwój technologii pozyskiwania energii słonecznej w ostatnim dzies[...]
EN The use of solar energy in contemporary architecture and urban design serves to create environment- and man-friendly, healthy home and urban space. Using renewable sources of energy, including solar energy, is related to the necessity of protecting the atmosphere and limiting energy consumption in b[...]
7
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
EN The Danish Government Scholarship in 1995 and the contact with The Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture makes it possible to be acquainted with Danish achievements in residential architecture, urban reneval, urban planning and urban development which have greatly contributed to [...]
8
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Rozważania podjęte w niniejszym artykule dotyczą problemów ograniczania kosztów współczesnej urbanizacji. Prezentuje się możliwości odzyskiwania przestrzeni śródmiejskiej poprzez wymianę programu oraz kształtowania nowej zabudowy i sanacji istniejących zespołów według zasad ekologii miasta. Podejści[...]
EN The considerations in this article concern the problems of reducing the costs of contemporary urbanization. It presents some possibilities of regaining central areas by exchanging a programme and shaping new buildings and the cleansing of the existing complexes on the principles of urban ecology. An[...]
9
100%
Środowisko Mieszkaniowe
2009 nr 7 91--94
10
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Innowacyjne podejście do projektowania architektoniczno-urbanistycznego na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza wyraża się w poszukiwaniu modelu życia w harmonii z przyrodą, według zasad ekologii miasta. Podejmowane są różnorodne działania służące: oszczędności terenu, energii, wody i materiałów (wra[...]
EN An innovative approach to architectural and urban design over the span of the previous twenty-five years is expressed in a search for a model of life in harmony with nature and the ecology of a city. Diverse actions serve: land, energy, water and material saving (together with the process of product[...]
11
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Artykuł prezentuje idee projektowe poszukujące integracji architektury z otoczeniem przyrody. Integracja ta jest realizowana i rozumiana bardzo różnorodnie. Architektura pozyskująca energię słoneczną bazuje na rozwiązaniach technologicznych i materiałowych, które pozwalają na przekształcenie współcz[...]
EN The paper presents some ideas for design which aim at integrating architecture with its natural surroundings. Such integration is realized and understood in various manners while acting for the sake of introducing concepts of sustainable development. Sustainable architecture, using renewable sources[...]
12
100%
Środowisko Mieszkaniowe
2007 nr 5 104--112
13
100%
Środowisko Mieszkaniowe
2017 nr 20 23--34
PL Artykuł prezentuje rolę i znaczenie ogrodów zimowych w kształtowaniu współczesnej zabudowy mieszkaniowej, a także współczesne ich koncepcje towarzyszące zabudowie mieszkaniowej wraz z ich estetyką i rozwiązaniami technologicznymi na tle ewolucji ich formy architektonicznej na przestrzeni wieków. Ren[...]
EN The article presents the role and meaning of winter gardens in the process of shaping the contemporary residential architecture, as well as their contemporary concepts accompanying residential architecture along with their aesthetics and technological solutions against the background of the evolutio[...]
14
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2014 R. 111, z. 2-A 291--306
PL Artykuł prezentuje problematykę dotyczącą możliwości realizacji idei miasta zintegrowanego ze środowiskiem przyrody poprzez rozwijanie koncepcji energooszczędnych rozwiązań architektoniczno- urbanistycznych. W celu określenia współczesnych tendencji, optymalnych rozwiązań i wzorców, które mogłyby by[...]
EN This paper presents problems concerning the possibility of realizing the idea of a city integrated with the natural environment through the development of energy-efficient concepts for architectural and urban solutions. In order to define contemporary tendencies, optimal solutions and patterns that [...]
15
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2014 R. 111, z. 3-A 147--160
PL W artykule przedstawiono współczesne idee kształtowania zabudowy mieszkaniowej w powiązaniu z przyrodą, a przede wszystkim klimatem i słońcem. W oparciu o studia autorskie zaprezentowano najnowsze realizacje austriackie. Działania na rzecz zrównoważonej architektury i urbanistyki podejmowane są w ty[...]
EN This paper presents contemporary ideas of shaping residential buildings in relation to nature, mostly the climate and the sunlight. On the basis of authorial studies, it describes some objects recently realized in Austria. In this country, actions for the sake of sustainable architecture and urbanis[...]
16
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W miastach krajów skandynawskich osiągnięto na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci umiejętność kształtowania środowiska życia człowieka na zasadzie wpisania się w środowisko przyrodnicze, lokalne uwarunkowania i tradycję. Skandynawska architektura oraz założenia urbanistyczne mogą być uznane za wzo[...]
EN The article is a presentation of examples of new housing complexes built in Denmark and Sveden in recent years which have incorporated features related to ecological sustainability. Housing complexes based on urban ecology ideas might combine the better and more sustainable life conditions for peopl[...]
17
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2004 R. 101, z. 2-A 137--150
EN Katedra Odnowy i Rozwoju Zespołów Urbanistycznych. Instytut Projektowania Urbanistycznego, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 In Europe today increasing numbers of cities have incorporated features related to ecological sustainability with conservation of[...]
18
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Przedmiotem pracy jest prezentacja idei związanych z poszukiwaniem równoważenia środowiska zbudowanego i środowiska przyrody na przykładzie współczesnych miast europejskich. Omówiono możliwości inicjowania i realizacji działań programowych i przestrzennych na rzecz ekologii miasta. Należą do nich m.[...]
EN The work focuses on the presentation of ideas related to the pursuit of balance between built and natural environment, using cases of European cities. Discussed are the possibilities of initiating and conducting programme and spatial tasks supporting the city's ecology, as e.g. urban planning and ar[...]
19
33%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
2001 T. 46, z. 2 132-149
EN In the complex twenty first-century process of transforming the country towards space open to the world and Europe - innovative, effective, competitive, pure and differentiated - decisive importance will be held by the shaping of bonds that render development dynamic. European competition will creat[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last