Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2009 Nr 53 79-91
PL W artykule poruszono problematykę zarządzania portfelem inwestora indywidualnego. Praca rozpoczyna się od krótkiego wstępu przedstawiającego genezę odkryć teoretycznych z dziedziny zarządzania portfelem. Bardzo istotnym elementem jest rozgraniczenie między celami i ograniczeniami inwestycyjnymi. Ele[...]
EN The paper deals with the problem of portfolio management of individual investor. The author starts from short introduction about the genesis of theoretical discoveries from portfolio management domain. The distinction between investment objectives and constrains plays a vital part in the paper. All [...]
2
100%
Measurement Automation Monitoring
2015 Vol. 61, No. 7 346--348
EN The most popular control algorithm in attitude stabilization of multirotor aerial vehicles is a PID controller. It is used so frequently because of low computational requirements and simplicity of implementation and tuning. However, there are many other control algorithms suitable for this task, for[...]
3
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2016 R. 45, z. 138 101--117
PL Znaczenie i zastosowanie wodoru jako nośnika energii stale rośnie. Może być on używany bezpośrednio w silnikach spalinowych lub turbinach, ale najwyższą sprawność energetyczną (łączną: elektryczną i cieplną), o wartości nawet 70-80%, uzyskuje się stosując ogniwa paliwowe. W pracy przedstawiono przyk[...]
EN The importance and the use of hydrogen as an energy carrier have been constantly growing. It can be used directly in combustion engines or turbines, but the highest energetic efficiency (total: electric and heat) even to 70-80% can be obtained by using fuel cells. The paper presents examples of rese[...]
4
81%
Przegląd Mechaniczny
2011 nr 1 13-20
PL W pracy przedstawiono dwa ważne zagadnienia związane z konstrukcją wysokociśnieniowych zbiorników kompozytowych nowej generacji, a mianowicie architekturę ułożenia wiązek oplotu nośnego oraz ciągłą diagnostykę zbiornika w pojeździe w czasie użytkowania. Optymalne ułożenie wiązek włókien przy użyciu [...]
EN Two novel problems connected with new generation of high-pressure composite vessels that is architecture of bundle packing in composite carrying braid and continuous vessel monitoring during vehicle utilization, were described in the paper. Optimum packing of fibers bundle using filament winding met[...]
5
81%
Kompozyty
2010 R. 10, nr 3 255-259
PL Przedstawiono metodykę badań ciśnieniowych butli na podstawie dostępnych standardów oraz opis testów zmęczeniowych z wynikami badań w podwyższonych temperaturach i wilgotności. Omówiono wybrane standardy ze szczególnym uwzględnieniem wymogów dotyczących materiałów kompozytowych stosowanych do budowy[...]
EN This work presents methodology of hydrostatic pressure tests and pressure cycling tests based on available regulations. The selected tests procedures and obtained results at increased temperatures are described. Besides selected regulations especially concerning composite materials applied for vesse[...]
6
81%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2007 Z. 4 11-13
PL W pracy zaprezentowano możliwości badawcze nowoutworzonego Laboratorium Badawczego Wysokociśnieniowych Zbiorników Kompozytowych, a w szczególności: unikatową aparaturę przeznaczoną do badań zmęczeniowych zbiorników (rys.1.). Przedstawiono ponadto procedury badawcze i odniesiono je do obowiązujących [...]
EN The paper presents abilities of the new just created research Laboratory of High Pressure Composite Vessels, in particular the special equipment for fatigue testing of such objects. The experimental procedures as well as official norms and standards are depicted. As example, the results of fatigue t[...]
7
81%
Measurement Automation Monitoring
2015 Vol. 61, No. 7 343--345
EN In a variety of microavionics systems for multirotor flying platforms, only a few are designed as open hardware and software solutions, suitable for scientific research. In this paper, we present our own approach – a modular, distributed control system. The developed solution is adaptive for new tas[...]
8
81%
Kompozyty
2009 R. 9, nr 2 107-111
PL Przedstawiono metodykę wytwarzania prototypowych, wysokociśnieniowych zbiorników kompozytowych, wykonanych nowatorską - w odniesieniu do tego typu konstrukcji - techniką wyplatania włókna ciągłego. Wysokociśnieniowe zbiorniki kompozytowe znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak: przemys[...]
EN In this paper, manufacture methodology of prototyping high-pressure composite vessel, manufactured with novel technique of braiding; according to this construction type is shown. High pressure composite vessels find broad application in many areas as: automotive industry, aeronautics, rescue service[...]
9
81%
Dozór Techniczny
2010 z. 5 87--92
10
81%
Measurement Automation Monitoring
2017 Vol. 63, No. 5 168--170
EN This paper describes the comparison of different methods of flight data logging in multirotor unmanned aerial vehicles. Solutions used in commercial avionics systems are presented and compared with the current design developed by authors. Based on the literature and analyzed examples, requirements f[...]
11
81%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Zaprezentowano test ISO 11439, A11,2, wyznaczania odkształcenia resztkowego kompozytowego zbiornika typu CNG-3, wzmocnionego włóknem węglowym. Wyniki badań są bardzo ważnym źródłem informacji dla projektującego zbiornik. Zaprezentowano także niestandardowe badania wpływu karbu na wytrzymałość zmęcze[...]
EN The paper presents tests of ISO 11439, A11,2, to the residual deformation of CFR pressure vessel, for CNG storage (type-3). The results are giving very important information for composite vessel designer. The paper presents non-standard flaw tests and its influence (flaw) on fatigue life of CNG vess[...]
12
81%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2014 Vol. 62, nr 4 627--633
EN In this paper research on the development of the fiber Bragg grating (FBG) technology which has been conducted at the Institute of Electronic Systems (IES), Warsaw University of Technology (WUT) since 2004 is presented. In particular the directions in the development of advanced set-ups employing th[...]
13
81%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Mosty stalowe podlegają złożonym procesom degradacyjnym, będących rezultatem braku należytego utrzymania, agresywności środowiska i historii obciążeń. Bezpośrednim ich skutkiem jest m.in. obniżenie nośności i walorów estetyczno-użytkowych. W przypadku konstrukcji o zabytkowym charakterze wybór sposo[...]
EN Steel bridge structures become deteriorated as a result of lack of their appropriate maintenance, environmental aggressiveness and load life. Effect of this process is visible as load range, serviceability and aesthetic reduction. Strengthening of historical constructions creates many scientific pro[...]
14
81%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W pracy przedstawiono metodykę pomiaru odkształceń w warstwie zewnętrznej kompozytu nawijanego. Zagadnienie jest elementem szerszego problemu, a mianowicie "programowania" stanu wytężenia grubościennego, wysokociśnieniowego zbiornika kompozytowego do paliw gazowych, którego część cylindryczna stanow[...]
EN The paper presents a methodology for strain measurements in the outer layer of the composite winding. The issue is a part of broader problem, namely the "programming" effort of thick-walled, high-pressure composite tank for gaseous fuels storage. Thick wall is a dominant part of cylinder. The point [...]
15
71%
Kompozyty
2009 R. 9, nr 3 291-296
PL Przedstawiono badania kompozytowych próbek rurowych wykonanych z materiału ES (kompozyt epoksydowo-szklany) przy użyciu metody splatania. Metoda ta jest alternatywą do klasycznej metody nawijania i pozwala na wykonanie materiału wzmocnionego włóknem pod dowolnym kątem w zakresie od 5 do 86°. Jednak [...]
EN In the present paper tests of composite tube specimens made from glass-epoxy composite by braiding method are presented. That technique is an alternative one to the classical winding method and allows realization of reinforcement layer at an any angle in a range from 5° to 86°. However, because ther[...]
16
71%
Measurement Automation Monitoring
2017 Vol. 63, No. 5 171--173
EN In this paper, a custom measuring system for propulsion units of multi-rotor UAV is presented. Designed solution provides measurements of thrust, rotational speed and power consumption of popular electric propulsion systems consisting of BLDC motor, electronic speed controller (ESC) and various prop[...]
17
71%
Nukleonika
EN The purpose of this paper is to give an overview of the progress in the application of the laser-based techniques which has been achieved in the research in the field of plasma-wall interaction (PWI) at the Division of Laser-Produced Plasmas (DLPP), Institute of Plasma Physics and Laser Microfusion [...]
18
71%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W pracy zaproponowano koncepcję budowy oraz technologię wykonania lekkiego kompozytowego pontonu przeznaczonego do budowy mostów pływających z przeznaczeniem do transportu kołowego. Propozycja wykorzystuje ideę powiększonego tzw. plastra miodu, w którym pojedyncza komórka jest graniastosłupem o prze[...]
EN The paper proposes the concept of construction and technology of manufacturing of lightweight composite pontoon intended to build a sail bridges for road transport. The proposal uses the idea of enlarged honeycomb, in which a single cell is a hexagonal prism dimension 0.01 m and height of 0.5 m. In [...]
19
71%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2017 Nr 4 272--282
EN The paper presents the measurements and the analysis of deformations between layers and the outside surface of a multilayer filament wound composite pipe. The pipe was made through the hoop wrap of roving stripes hence ring-shaped samples were prepared for test purposes. Carbon fibers and glass fibe[...]
20
71%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Nowoczesne technologie wytwarzania konstrukcji zbrojonych wyplatanym włóknem szklanym mają duży potencjał w wytwarzaniu zbiorników kompozytowych o wysokiej dokładności wymiarowo-kształtowej, pozwalając na przyspieszenie procesu produkcyjnego, wraz z zapewnieniem powtarzalność oraz dobrej jakości pró[...]
EN The novel braiding technology of glass fiber reinforcement structures has high potential to fabricate near-net-shaped fiber preforms of complex shaped composite vessels and to allow an accelerated manufacturing process, ensuring the reproducibility and good quality of the specimens. In this paper, t[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last