Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Górniczy
2012 T. 68, nr 9 120--123
PL W niniejszym artykule przedstawiono narzędzie pozyskania wiedzy, jakim są kwestionariusze. Omówiono zasady budowy kwestionariuszy oraz trudności pozyskania wiedzy od ekspertów za ich pomocą. Przedstawiono projekt kwestionariusza, który może być wykorzystany do pozyskiwania wiedzy dla potrzeb systemu[...]
EN The article presents the tool of knowledge gaining that constitute questionnaires. The principles of questionnaire construction and difficulties of knowledge gaining by their help were discussed. A draft of a questionnaire that can be used for knowledge gaining for the needs of an advisory system su[...]
2
100%
Przegląd Górniczy
2013 T. 69, nr 9 123--125
PL MEKAS jest metodologią analizy wiedzy pierwotnie opracowaną na Uniwersytecie w Liverpoolu. W niniejszej pracy przedstawiono główne założenia metodologii, jak również zwrócono uwagę na rolę jednego ważnego aspektu metodologii Mekas nieobecnego w innych metodach, a mianowicie nacisku na badanie ewoluc[...]
EN MEKAS is a methodology of knowledge analysis, primary developed at the University of Liverpool. This paper presents the main principles of this methodology as well as the role of one important aspect which does not exist in other methods, namely the emphasis on the discovery of the field of knowledg[...]
3
100%
Inżynieria Mineralna
2018 R. 20, nr 2 95--101
PL W artykule omówiono zagadnienie niezawodności w procesie produkcyjnym w ujęciu fizycznym i wartościowym. Przeanalizowano przesłanki ekonomiczne kształtowania poziomu niezawodności. Przedstawiono czynniki wpływające na jego prawidłowy przebieg oraz wielowątkowość zagadnienia także w odniesieniu do pr[...]
EN In the present article, the issue of reliability of the production process in physical and value terms were discussed. Economic reasons in forming the level of reliability were analyzed. Factors influencing its correct course and multithreading are presented also in relation to the mining process. T[...]
4
100%
Przegląd Górniczy
2009 T. 65, nr 9 119-123
PL Przedstawiona koncepcja oceny efektywności cyklu produkcyjnego bazuje na określeniu czasu trwania czynności cyklu produkcyjnego. W proponowanej koncepcji na podstawie obliczonej wartości wskaźnika krytyczności oraz otrzymanej funkcji f(t[c]) zdefiniowano poprzez badanie gęstości prawdopodobieństwa o[...]
EN The presented conception of production cycle effectiveness assessment is based in determination of the cycle actions duration time. In the proposed conception on the basis of calculated value of the criticality index and obtained function f(t[c]) just this situations will be defined by examination o[...]
5
63%
Przegląd Górniczy
2011 T. 67, nr 9 146--149
PL Uzyskiwany poziom wydobycia węgla z przodka ścianowego jest uzależniony od wielu czynników. Są to czynniki z grupy uwarunkowań geologiczno-górniczych, ale także techniczno-organizacyjnych. Pierwszym elementem łańcucha technologicznego, począwszy od urobienia węgla po jego transport na powierzchnię, [...]
EN The obtained level of coal production from a longwall is dependent on many factors. These are the factors of a group of mining and geological conditionings, but also technical and organizational ones. The first element of the technological chain, starting from coal getting and finishing on its trans[...]
6
63%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Artykuł prezentuje wybrane zagadnienia dotyczące górnictwa chińskiego, w którym w ostatnich latach nastąpił bardzo dynamiczny rozwój, oraz przedstawia porównanie niektórych wielkości charakteryzujących górnictwo w Chinach i Polsce. Zwrócono uwagę na aktualny poziom bezpieczeństwa w kopalniach podzie[...]
EN Article presents some questions concerning Chinese mining industry that developed rapidly in last years. The paper presents also a comparison of some values characterizing Chinese and Polish mining industry. Current level of safety in underground mines is described, as well as chosen technologies th[...]
7
63%
Wiadomości Górnicze
2014 R. 65, nr 1 34--40
PL W artykule opisano wyniki badań ankietowych mających na celu wskazanie czynników istotnie wpływających na dobór wyposażenia do warunków wyrobisk korytarzowych i ścianowych w kopalniach węgla kamiennego. Badania w tym zakresie zostały wykonane w ramach prac nad systemem doradczym wspomagającym planow[...]
EN The article describes the results of a questionnaire survey aimed to identify the factors significantly affecting the selection of equipment for the conditions of roadways and longwall gates in hard coal mines. The research in this respect has been conducted in the framework of works on the advisory[...]
8
63%
Logistyka
2015 nr 4 9805--9812, CD3
PL W niniejszej publikacji przedstawiono podejście logistyczne do procesu produkcyjnego realizowanego w przodkach ścianowych kopalń węgla kamiennego w Polsce. W momencie uzyskania dostępu do ściany oraz jej uruchomienia, można mówić o powstającym strumieniu wartości w rozumieniu logistycznym. Do przepr[...]
EN This paper presents the logistical approach to the production process realized within hard coal mine longwall faces in Poland . At the moment of access to the longwall face and its start-up, the value stream within the meaning of logistics emerges. The technology of shearer-based unidirectional mini[...]
9
63%
Archives of Mining Sciences
2012 Vol. 57, no. 1 121--138
PL Treścią pracy jest metoda probabilistycznego modelowania czasu trwania czynności cyklu produkcyjnego realizowanego w przodku ścianowym kopalń węgla kamiennego. W części wstępnej scharakteryzowano modele czasu trwania czynności dla różnych technologii oraz schematy modelowania probabilistycznego stos[...]
EN Method of probabilistic modeling of the production cycle duration time within hard coal longwall faces has been described in the present study. Duration of these activities for various technologies, including probabilistic schemes modeling have been described in the introduction. In order to illustr[...]
10
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 125 35--51
PL W artykule przedstawiono istotę modelowania procesów przemysłowych na przykładzie procesu wydobywczego. Przedstawiono dotychczasowe doświadczenia i opracowane modele wykorzystywane w analizie procesu wydobywczego. Zaprezentowano również nowe możliwości analizy procesów w przedsiębiorstwach przemysło[...]
EN The article presents the essence of industrial processes modeling on the example of mining process. Present experiences and developed models used in the analysis of the mining process have been presented. New possibilities of process analysis, based on event logs from information systems in industri[...]
11
51%
Archives of Mining Sciences
2016 Vol. 61, no. 4 967--977
PL Treścią pracy jest metoda oceny wpływu efektywnego czasu pracy w ścianie na uzyskiwane wydobycie. Wyznaczane jest średnie natężenie strugi urobku, będące jednocześnie współczynnikiem kierunkowym funkcji liniowej, opisującej zależność wydobycia zmianowego od efektywnego czasu pracy w przodku. W ten s[...]
EN Method of the influence of assessment of longwall effective working time onto obtained mining output, has been discussed in the present study. Mean flow rate of the winning stream being also considered as directional factor of linear function describing relation between daily output and effective mi[...]
12
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 100 61--76
PL W artykule przedstawiono zagadnienie optymalizacji produkcji w wielozakładowym przedsiębiorstwie górniczym. Zaprezentowano problem badawczy oraz kryterium optymalizacji. Jako nowe rozwiązanie w tym zakresie przedstawiono opracowany algorytm ewolucyjny. Zamieszczono również wyniki jego działania dla [...]
EN In the paper optimisation of coal production in multi-plant company is described. Optimisation problem and proposal of optimisation criterion were formulated. As modern solution in this area the developed evolutionary algorithm is presented. An example of calculation results is presented.
13
51%
Przegląd Górniczy
2014 T. 70, nr 9 28--32
PL W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania skierowanych liczb rozmytych do wspomagania projektowania procesów przemysłowych. Zaprezentowano sposób modelowania wydobycia zmianowego w wybranym przodku ścianowym za pomocą skierowanych liczb rozmytych z uwzględnieniem możliwej zmienności parametró[...]
EN This paper presents a possibility of using the Ordered Fuzzy Numbers to support the design of industrial processes. The authors also describe the method of modeling of the shift mining in the selected longwalls by use of the Ordered Fuzzy Numbers (OFN), taking into account potential variability of i[...]
14
51%
Przegląd Górniczy
2014 T. 70, nr 9 76--81
PL W artykule przedstawiono metodę określania płynności bieżącej w przedsiębiorstwach z wykorzystaniem logiki rozmytej. Przedstawiono podstawowe wiadomości o zbiorach rozmytych, zdefiniowano funkcje przynależności poszczególnych elementów wchodzących w skład wskaźnika płynności bieżącej. Określono takż[...]
EN This paper presents a method of determination of the current liquidity ratio with the use of fuzzy logic in hard coal mines. Essential knowledge on fuzzy sets was presented, the appurtenance function of particular elements, included in the current liquidity ratio, defined and a set of principles and[...]
15
51%
Przegląd Górniczy
2016 T. 72, nr 8 71--74
PL W artykule zaprezentowano rodzaje diagnostyki technicznej niezawodności przenośników taśmowych. Wskazano najczęstsze powody awarii oraz zaproponowano sposób oceny niezawodności tego elementu odstawy urobku w polskich kopalniach węgla kamiennego przy wykorzystaniu narzędzi zarządzania jakością.
EN The article presents the types of technical diagnostics reliability of conveyor belts. The most common reasons for failure were indicated and a method for assessing the reliability of the element haulage in Polish coal mines with the use of quality management tools was proposed.
16
51%
Archives of Mining Sciences
2014 Vol. 59, no. 3 741--760
PL Logika rozmyta pozwala na płynne i stosunkowo dokładne opisanie istotnych zależności pomiędzy zmiennymi o charakterze nieprecyzyjnym lub mało dokładnym, które są danymi wejściowymi do procesu projektowania. Prowadzony przez system rozmyty proces wnioskowania na podstawie zapisanych w bazie wiedzy re[...]
EN This article presents examples of solutions supporting the design of certain elements of the mining process in coal mines. The focus is on two fuzzy systems: the first supports the selection of equipment for longwall faces (FSES); and the second supports the estimation of production results (FSOE). [...]
17
51%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2017 T. 33, z. 2 113--127
PL W obecnej sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa górnicze stają przed koniecznością podjęcia działań, mających na celu zwiększenie efektywności prowadzonego procesu wydobywczego. Wśród tych działań znajdują się również łączenia kopalń (lub ich części), które wymuszają pewną centralizację działań w zakre[...]
EN In the current market situation, mining companies are faced with the necessity to take actions to improve the efficiency of the mining process. Some of these actions enforce a centralization of activities in the field of deposit economy and planning of mining operations in these companies. In the pl[...]
18
51%
Przegląd Górniczy
PL W artykule przedstawiono usługę OPTiCoalMine umożliwiającą modelowanie i optymalizację produkcji w kopalniach węgla kamiennego. Usługa została opracowana w ramach realizacji Gridu Dziedzinowego Energetyka w projekcie „Dziedzinowo zorientowane usługi i zasoby infrastruktury PL-Grid dla wspomagania Po[...]
EN This paper presents the OPTiCoalMine calculation service that allows modeling and optimization of production in coal mines. The service has been developed within the framework of the Energy Power Grid in the project “Domain-oriented services and resources of Polish Infrastructure for Supporting Comp[...]
19
51%
Przegląd Górniczy
2015 T. 71, nr 8 86--89
PL W artykule podjęto próbę kwantyfikacji ryzyka produkcyjnego, związanego z procesem produkcyjnym realizowanym w przodkach ścianowych kopalń węgla kamiennego. Określono mapę cyklu produkcyjnego realizowanego w technologii jednokierunkowego urabiania oraz wyszczególniono potencjalne rodzaje ryzyka oraz[...]
EN This paper attempts to quantify the production risk connected with production process in longwall fronts in coal mines. A production cycle chart for one-way winning technology was determined and potential types of risk and effects which can be brought by a particular failure presented. An integral f[...]
20
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 116 23--36
EN The main purpose of the paper is presentation of new opportunities for process modelling. In the literature review section, Petri nets as one of the formal modelling notation of processes is highlighted and introduction of relatively young research discipline – process mining – is presented. One of [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last