Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 31
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN The paper deals with characteristic of support mechanisms for the promotion renewable energy sources (RES) in European Union. Those mechanisms are methods of creating a protected market, separated from the open electricity market where electricity from renewable energy sources would have difficultie[...]
2
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2007 nr 145 241-252
PL W artykule przedstawiono analizę rentowności wytwarzania energii elektrycznej w procesie współspalania biomasy z węglem. Szczególną uwagę poświęcono zbadaniu wpływu dodatkowych przychodów uzyskanych w wyniku sprzedaży praw majątkowych wynikających z świadectw pochodzenia na opłacalność wykorzystania[...]
EN The paper deals with the economic appraisal of co-firing biomass with coal. Utilization of biomass in large public power system plant is analyzed with special attention to the impact of income from Tradable Green Certificates.
3
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2007 nr 145 309-317
PL W artykule przedstawiono analizę kosztów wytwarzania energii cieplnej w ciepłowniach opalanych biomasą. Zbadano wpływ na koszty takich wielkości jak: nakłady inwestycyjne na odpowiednie instalacje; koszty pozyskania biomasy (sortymenty biomasy), koszty obsługi, dotacje i preferencyjne kredyty.
EN The paper deals with the cost of generating heat energy in a biomass heating plant. The impact is analyzed of the following variables: capital cost, biomass feedstock cost, operational costs and subvention.
4
100%
Rynek Energii
2013 Nr 4 17--24
PL W artykule przedstawiono charakterystykę systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii stosowanego na Ukrainie. Scharakteryzowano system energetyczny, przedstawiono bilans energetyczny i politykę energetyczną w zakresie odnawialnych źródeł energii. Na tle stosowanych systemów wsparcia w UE, przedstaw[...]
EN The article presents the characteristics of the support system of renewable energy sources used in Ukraine. Characterized energy system, energy balance and shows energy policy on renewable energy sources. Against the background of support systems used in the EU, shows instruments for support renewab[...]
5
100%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN The paper presents method of renewable resources risk assessment. Method ensue estimate renewable resources variability in long period of time and enable evaluating risk value. Applying this method, it is possible to determine the confidence intervals for parameters describing renewable energies res[...]
6
100%
Polityka Energetyczna
2008 T. 11, z. 2 107-119
PL W artykule przedstawiono krótką charakterystykę i ocenę systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii opartą na dwóch najczęściej stosowanych systemach płatności: systemie taryf gwarantowanych i systemie zielonych certyfikatów. Systemy te są stosowane w większości krajów członkowskich UE, jednak ist[...]
EN The paper deals with characteristic and evaluation of support mechanisms for the promotion renewable energy sources (RES). The two main mechanisms price system and quota system was introduced in first part of paper. In price system government determine the electricity prices paid to the renewable pr[...]
7
100%
Czysta Energia
2007 Nr 3 14-15
8
100%
Czysta Energia
2004 Nr 3 12-13
9
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2017 nr 97 5--20
PL Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej polega na przetwarzaniu pierwotnych źródeł energii występujących w postaci słońca, wiatru itp. w energię elektryczną. Efektywność ekonomiczna wykorzystania tych źródeł w instalacjach małych mocy silnie uzależniona jest od sy[...]
EN Using renewable energy sources for electricity production is based on the processing of primary energy occurring in the form of sun, wind etc., into electrical energy. Economic viability using those sources in small power plants strongly depends on the support system, based mainly on financial instr[...]
10
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2018 nr 102 65--76
PL Odnawialne źródła energii to takie jej rodzaje, których używanie nie wiąże się z ich długotrwałym deficytem, a ich zasoby odnawiają się w krótkim czasie. Podstawową zaletą wykorzystania odnawialnych źródeł energii jest możliwość spożytkowania darmowej energii, oddziaływującej negatywnie na środowisk[...]
EN Renewable energy sources is an energy that is derived from natural processes that are replenished at a higher rate than they are consumed. The main advantage of using renewable energy sources is the ability to use free energy which only slightly negatively impacts the environment, thus providing sta[...]
11
100%
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne
2003 T. 48, z. 2 579--593
PL W artykule przeprowadzono ekonomiczną oceną opłacalności inwestowania w sektor energetyki wiatrowej w Polsce. W pierwszej części opisano rozwój tego sektora energetyki w Polsce i na świecie. Natomiast w drugiej części przedstawiono ocenę ekonomiczną z uwzględnieniem takich czynników jak: warunki wia[...]
EN The paper deals with economic appraisal of investing in the Polish wind energy sector. In the flrst part, the development of wind energy sector in the world and the main problems of the sector development in Poland are discussed. In the second part, the economic appraisal of investing is presented, [...]
12
100%
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne
2003 T. 48, z. 2 595--603
PL W artykule przedstawiono aspekty prawne dotyczące sektora energetyki odnawialnej w Polsce i Unii Europejskiej. Zwrócono uwagę na duży wpływ uwarunkowań prawnych na rozwój i poprawę konkurencyjności energetyki opartej na źródłach odnawialnych.
EN The paper deals with legal framework in renewable energy in Poland and European Union. Take note of significant influence legal framework on development and improve competitive renewable energy.
13
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2018 nr 107 95--103
PL Duża zmienność i nieprzewidywalność wielkości wytwarzania energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznych wynika z jej zależności od aktualnych warunków nasłonecznienia. Warunki te uzależnione są od szeregu czynników i są zmienne w czasie. Mimo tej specyfiki instalacje fotowoltaiczne stają się co[...]
EN The large variability and unpredictability of energy production from photovoltaic power microinstallations results from the dependence on the current weather conditions. These conditions depend on a number of factors and are variable over the time. Despite this specificity, photovoltaic micro-instal[...]
14
63%
Czysta Energia
2009 Nr 2 30-31
15
63%
Czysta Energia
2003 Nr 6 10-11
16
63%
Czysta Energia
2004 Nr 5 20-22
17
63%
Polityka Energetyczna
2004 T. 7, z. 1 121-161
PL W artykule przedstawiono najistotniejsze zagadnienia związane z rozwojem energetyki wiatrowej w Polsce. Wpierwszej części artykułu opisano sytuację energetyki wiatrowej na świecie i w Polsce oraz przedstawiono jej zasoby i wykorzystanie na terenie Polski. W kolejnych częściach artykułu przedstawiono[...]
EN The paper discusses the main issues related with the development of wind energy sector in Poland. In the first part of the paper, the development of wind energy sector in the world and in Poland is described as well as the wind resources and their utilisation in Poland. In the next part, paper revie[...]
18
63%
Górnictwo / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
PL W artykule przedstawiono wpływ różnych czynników takich, jak: stopa procentowa, okres spłaty kredytu, okres amortyzacji, ryzyko finansowe, na poziom cen energii elektrycznej w różnych krajach. Przeprowadzona analiza wskazała na duże szanse rozwoju energetyki wiatrowej. W najbliższej perspektywie będ[...]
EN In this paper authors presented influence of different factors (ex: interest rate , period of repayment of credit, time of depreciation, financial risk) on the prices level of electric energy. Carried on analysis and investigations shown an advantage of the wind energetic. In the future this process[...]
19
63%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL W artykule przedstawiono uwarunkowania rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce, tj. wpływ takich czynników, jak: warunki wiatrowe, nakłady inwestycyjne i możliwości uzyskania dotacji. Przeprowadzona analiza wskazała na duże szanse rozwoju energetyki wiatrowej w najbliższej przyszłości. Będzie to uwaru[...]
EN In the paper the conditions of development of wind energy in Poland are shown. The following conditions are allowed: wind conditions, investment costs, possibilities of receiving the subsidy. The analysis done in this paper prove the opportunity to wind energy development in the near future. That wi[...]
20
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2018 nr 103 181--191
PL Efektywność energetyczna modułów fotowoltaicznych stanowi jeden z najważniejszych aspektów przekładających się na sferę ekonomiczną przedsięwzięcia związanego z instalacją modułów fotowoltaicznych. Na efektywność modułów i wielkość energii elektrycznej produkowaną na drodze konwersji fotowoltaicznej[...]
EN The energy efficiency of photovoltaic modules is one of the most important aspects in energetic and economic aspects of the project related to system installations. The efficiency of modules and the electricity produced by photovoltaic conversion in solar modules is affected by many factors, both in[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last