Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 37
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Budownictwo i Prawo
PL W artykule usystematyzowano i skomentowano różne aspekty oraz uwarunkowania mające na celu upowszechnienie w Polsce energoefektywnych budynków mieszkalnych o ekstremalnie niskich potrzebach energetycznych. Skonfrontowano cele unijnej polityki energetycznej z realiami krajowymi i zwrócono uwagę na ro[...]
EN The text systemizes and comments on various aspects and terms that aim to promote in Poland energy - efficient buildings with very low energy needs. The EU objectives are compared to the reality of Poland and attention is drawn to the role of rationality of modus operandi when partial issues are sol[...]
2
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Usystematyzowano istotne parametry fizyczne umożliwiające wyrażenie i uo­gólnienie charakterystyki energetycznej budynku, wynikające z postanowień zharmonizowanych norm europejskich, innych publikacji oraz wcześniejszych prac własnych. Na tej podstawie zaproponowano referencyjne wartości parametrów [...]
EN Essential physical parameters are systematised enabling the expression and generalisation of building energy characteristics. The parameters are defined according to the Harmonised European Standards, other publications and the earlier author’s works. On this basis the reference values of surroundin[...]
3
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono mierniki oceny oraz objaśniono zasadę wyrażania charakterystyki energetycznej budynku na poziomie sezonowego zapotrzebowania na ciepło użyteczne do ogrzewania pomieszczeń. Miernik obligatoryjny, wynikający z przepisów prawnych oraz technicznych, uzupełniono dwoma wskaźnikami: całkowity[...]
EN Evaluation instruments are presented and a principle for determining of building energy characteristics explained, taking into account the seasonal heat requirements for room heating purpose. An obligatory instrument, resulting from legal and technical regulations, has been complemented with two in[...]
4
100%
Gospodarka Paliwami i Energią
1998 nr 5 2-6
PL Przedstawiono równania bilansowe oraz tok uproszczonych obliczeń rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i im podobnych w porównawczym sezonie ogrzewczym.Poinformowano o możliwych ułatwieniach przy sporządzeniu charakterystyki,mającej na celu ocenę jakości ochrony ciep[...]
EN Energy balance equation and algorithme of calculation of energy requirements for heating of residential building in standard heating season are conidered.Certain possibilities of simplification in energycharacteristics calculation required to evaluate the quality of thermal protection and the energy[...]
5
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL W świetle postanowień Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, a także treści przygotowywanych przepisów wykonawczych do znowelizowanej ustawy Prawo budowlane, sprecyzowano zakres obligatoryjnej charakterystyki energetycznej i uściślono pojęcie budynku niskoenergochłon[...]
EN Essential physical parameters are systematised enabling the expression and generalisation of building energy characteristics. The parameters are defined according to the Harmonised European Standards, other publications and the earlier author's works. On this basis the reference values of surroundin[...]
6
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono dwa sposoby analitycznej oceny ryzyka przegrzewania nasłonecznionych pomieszczeń w porze letniej przydatne przy racjonalizacji kompleksowej charakterystyki energetycznej budynku. Skonfrontowano prostą metodę postępowania, opartą na postanowieniach nowelizowanych warunków technicznych, [...]
EN Two analytical methods to assess the risk of overheating are presented. The overheating concerns the premises exposed to solar radiation during summer season. The methods are useful for rationalization of the energy characteristics of a building. The simple method, based on the revised technical spe[...]
7
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Zaproponowano algorytm uproszczonego bilansowania ciepła przeznaczony do oszacowania charakterystyki termo- i helioenergetycznej budynków mieszkalnych lub o zbliżonym przeznaczeniu. Scharakteryzowano algorytm, podano założenia i wyprowadzono równania bilansowe. Zaprezentowano program komputerowy aut[...]
EN An algorithm of simplified heat balancing has been proposed for an evaluation of the thermal and helioenergy characteristics of residential and similar buildings. The algorithm has been characterised and assumptions given. Balance equations have been also derived. A computer program has been present[...]
8
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono dwa sposoby analitycznej oceny ryzyka przegrzewania nasłonecznionych pomieszczeń w porze letniej przydatne przy racjonalizacji kompleksowej charakterystyki energetycznej budynku. Skonfrontowano prostą metodę postępowania, opartą na postanowieniach nowelizowanych warunków technicznych, [...]
EN Two analytical methods to assess the risk of overheating are presented. The overheating concerns the premises exposed to solar radiation during summer season. The methods are useful for rationalization of the energy characteristics of a building. The simple method, based on the revised technical spe[...]
9
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Podjęto próbę określenia jakości charakterystyki energetycznej okien jako wyrobów budowlanych niejednokrotnie przesądzających o poziomie ochrony cieplnej budynku. W części I sformułowano kompleksowy miernik oceny i wyprowadzono zależność pozwalającą na zbilansowanie równoczesnych strat oraz zysków c[...]
EN An attempt of quality assessment, concerning energy characteristics of building industry products (windows), is presented. The quality of windows is very significant to assure a suitable level of the thermal protection of a building. In the Part I a complex assessment measure has been formulated, an[...]
10
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Wyjaśniono zasady kwantyfikacji charakterystyki energetycznej oparte na postanowieniach europejskich norm zharmonizowanych i odniesione do "okna referencyjnego". Zestawiono szereg obliczeniowych parametrów i zaproponowano klasyfikację okien stosowanych w budynkach mieszkalnych oraz obiektach użytecz[...]
EN Quantification rules of an energy characteristics have been cleared up, basing on the European harmonised standards, and dealing with the ,,reference window". Some computational parameters have been presented, including suggested classification of windows in apartment and public buildings. The news [...]
11
100%
Gospodarka Paliwami i Energią
1998 nr 4 4-8
PL Przedstawiono kompleksową formułę racjonalnej charakterystyki energetycznej budynku, zawartą w nowelizowanym rozporządzeniu wykonawczym do ustawy "Prawo budowlane".Na tle genezy i ewolucji krajowych przepisów omówiono przyjęte mierniki oraz kryteria oceny ochrony cieplnej budynków.Zasygnalizowano te[...]
EN Complex formula of rational building energy characteristic accoring to new "Building Code" is described.On the background of the evolution of national regulation concerning the thermal protection of building energy efficiency criteria are considered.
12
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Scharakteryzowano wymagania dotyczące jakości ochrony cieplnej budynków mieszkalnych i opisano sposób określenia granicznej izolacyjności cieplnej przegród dla z góry zadanego wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania pomieszczeń. Zwrócono uwagę na związek między zwartością bryły [...]
13
100%
Przegląd Budowlany
14
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Określono faktyczny i pożądany zakres zainteresowań współczesnej fizyki budowli oraz zwrócono uwagę na obecny stan nauczania fizykalnych podstaw racjonalnego projektowania budynków i ich skupisk na wydziałach architektury, budownictwa lądowego oraz inżynierii środowiska w Polsce. Zaproponowano do dy[...]
15
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Zwrócono uwagę na zasadę i zalety pasywnego wykorzystania energii słonecznej do ogrzewania pomieszczeń. Omówiono wyniki własnych badań sprawności helioaktywnych elementów budynku oraz efektywności energetycznej tworzonego przez nie systemu pozyskiwania, akumulacji i dystrybucji ciepła słonecznego. W[...]
16
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Zinterpretowano pojęcie niskoenergerycznego budynku mieszkalnego o cechach domu dostępnego jako obiektu o racjonalnej charakterystyce termoenergetycznej. Usystematyzowano mierniki jakości ochrony cieplnej pomieszczeń oraz zwrócono uwagę na ich powiązanie ze strukturą, technologią i stopniem zwartośc[...]
17
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
18
100%
Budownictwo i Prawo
PL W artykule problemowym autor przedstawia genezę i przebieg trwającej batalii o upowszechnienie budynków energoefektywnych. Proponuje stosowną klasyfikację budynków niskoenergochłonnych i zwraca uwagę na stopniowe konkretyzowanie definicji pojęcia budynku o prawie zerowym zużyciu energii (nZEB). W ar[...]
EN The author presents the root and course of a battle aimed at popularizing energy-efficient buildings. He suggests a relevant classification of low-energy consumption buildings and draws attention to a gradual process of a more and more precise definition of near-zero energy consuming buildings. In t[...]
19
100%
Budownictwo i Prawo
2011 R. 14, nr 4 36--38
20
100%
Budownictwo i Prawo
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last