Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nowoczesne Hale
2016 Nr 3 55--59
PL Z uwagi na konieczność maksymalizacji wykorzystania przestrzeni magazynowej coraz większe znaczenie mają magazyny wysokiego składowania. Duż e znaczenie dla magazynów tego typu mają zarówno regały wykorzystywane do składowania towarów, jak również sposób ich ułożenia, co stało się przedmiotem wiel[...]
EN Due to the necessity of maximizing the use of storage space, the high bay warehouses are becoming increasingly important. The great importance for warehouses of this type have both racks, used for the storage of goods, as well as method of their placement, which has been the subject of much [...]
2
100%
Logistyka
2015 nr 6 1183--1190, CD
PL W pracy przedstawione zostały wyniki eksperymentu numerycznego, którego celem było zbadanie przeciążeń, jakich pieszy doznaje w pierwszej fazie zderzenia z samochodem. Zastosowano dwa modele osoby pieszej – model 5 centylowej kobiety oraz model 95 centylowego mężczyzny, aby sprawdzić jak zmiana pręd[...]
EN The paper presents the results of numerical experiment, the aim of which was to examine the overloads, which sustains a pedestrian in the first phase of a collision with a car. Two models of a pedestrian, 5 percentile calculation model of women and the 95 percentile man, was used to see how the chan[...]
3
100%
Logistyka
2015 nr 3 2697--2705, CD 1
PL Celem pracy było zbadanie wpływu prędkości pojazdu w trakcie zderzenia z pieszym na przeciążenia głowy oraz szyi pieszego. W programie PC-Crash przeprowadzono serię symulacji polegających na zderzeniu pojazdu z wielobryłowym modelem pieszego. Położenie pieszego – lewym bokiem w osi symetrii pojazdu,[...]
EN The aim of this study was to investigate the effect of car speed during a collision with a pedestrian on his loads, in particular on the neck and head accelerations The PC – Crash program was used to simulate the collision of a car with multi-body system of a pedestrian. Principal aim of the study w[...]
4
100%
Symulacja w Badaniach i Rozwoju
PL Odbieraki prądu w pojeździe trakcyjnym służą do poboru prądu z sieci trakcyjnej. Elementem mającym bezpośredni kontakt z przewodem jezdnym jest ślizgacz, a dokładniej węglowa nakładka stykowa, narażona zarówno na zużycie eksploatacyjne, jak i różnego rodzaju uszkodzenia związane z użytkowaniem. Jest[...]
EN In the traction vehicles, current consumption from the overhead contact line is possible thanks to the current collectors (pantographs). An element that has a direct contact with the contact wire is a slide plate, and more specifically, a carbon contact strips. Affected by both operational wear and [...]
5
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 632--638
PL W niniejszym artykule opisano dedykowany system online, który został opracowany w celu prognozowania zużycia paliwa przez autobusy i busy oraz w celu wspomagania doboru norm zużycia paliwa. System wykorzystuje charakterystykę trasy, parametry pojazdu oraz informacje o stylu jazdy kierowcy w celu pro[...]
EN In this paper a dedicated online support system has been described. The system was developed to forecast a fuel consumption by buses and to support determination of fuel consumption standard. The system, based on route characteristics, vehicles parameters and information dealing with the driver driv[...]
6
63%
Logistyka
2015 nr 3 2706--2714, CD 1
PL Problem związany z procesem przemieszczania się osób jest obecnie bardzo istotny. Zwiększająca się rola, a także znaczenie transportu w aspekcie rozwoju gospodarczego i kulturowego wymusza wprowadzanie zmian w zakresie systemu transportowego. Badania zachowań komunikacyjnych są niezbędne, aby decyzj[...]
EN The problem of people movement process is currently very important. The increasing role as well as the importance of transport, in the context of economic and cultural development, enforces modification of the transport system. The studies of communication behavior are essential to make a correct de[...]
7
63%
Logistyka
2015 nr 3 2859--2867, CD 1
PL Transport kolejowy jest bardzo popularną formą przewozu produktów zwłaszcza wśród dużych zakładów produkcyjnych przemysłu ciężkiego. Towary wysyłane często na dalekie odległości przewożone są przy pomocy transportu kontenerowego. Proces załadunku kontenerów w przyprodukcyjnych magazynach wyrobów got[...]
EN Rail transport is a very popular form of products transportation especially among the big production plants of heavy industry. Goods sent often over long distances, are transported by means of container transport. The process of container loading in finished goods warehouse affects on the effective [...]
8
63%
Logistyka
2015 nr 3 4954--4962, CD 1
PL Przemieszczanie się w obrębie miasta jest podstawowym problemem logistyki miejskiej. Wzajemny wpływ czynników wpływających na wybór środka transportu stał się podstawowym narzędziem do kształtowania rozkładu potoków ruchu z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Rosnąca liczba pojazdów na pols[...]
EN Movement within the city is the main problem of urban logistics. The mutual influence of factors influencing the choice of means of transport has become an essential tool for shaping the distribution of traffic flows, taking into account the principles of sustainable development. The increasing numb[...]
9
63%
Symulacja w Badaniach i Rozwoju
PL W artykule przedstawiono wpływ systemów do lokalizacji i monitorowania parametrów przewozu dla jednostek intermodalnych na prawdopodobieństwo zmniejszenia kosztów transportu i przepływu informacji. Wykonane badania potwierdziły korzyści wynikające z zastosowania tego typu systemów, zwłaszcza dla tow[...]
EN In the article the impact of systems to monitor the location and parameters of intermodal units on the possibility of lowering costs and improving the flow of information in the transport chain has been analysed. Conducted tests made it possible to confirm the benefits of implementing this type of s[...]
10
63%
Tribologia
2017 nr 4 115--123
PL W celu zminimalizowania strat wywołanych zjawiskiem tarcia stosowane są różnego rodzaju rozwiązania techniczne, jednak najczęściej ograniczają się do właściwego smarowania. Obecnie duży nacisk stawiany jest na ekologię. Również bardzo istotny jest aspekt ekonomiczny tego zagadnienia, a więc możliwoś[...]
EN In order to minimize losses caused by friction, various technical solutions are applied. Most frequently, however, they are limited to proper lubrication. Two aspects of the problem have to be taken into consideration nowadays: ecology and an economic approach, which involves a possibility of the cr[...]
11
63%
Technical Transactions
2017 Vol. 12(114) 197--211
PL W niniejszym artykule przebadano wpływ systemów monitorowania ładunków na możliwość zmniejszenia kosztów i poprawy przepływu informacji w łańcuchu transportowym. Dla analizowanego łańcucha transportowego rozważono trzy warianty: wariant I – bez systemu lokalizacji, wariant II – z systemem do monitor[...]
EN In the article, the impact of monitoring systems on the possibility of lowering costs and improving the flow of information in the transport chain has been analysed. For the analysed transport chain, tree variants have been taken into consideration: variant I – without using systems for monitoring l[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last