Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 47
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2011 Nr 3(91) 171-175
EN Diagnostic tests of electrical machines are part of improving operational reliability of these devices over a long period of time. This justifies the monitoring of machines, particularly those who do not have the reserve at the workplace: the power generators, hoisting machines in mines, etc. The pr[...]
2
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2003 Nr 65 23-27
EN The paper describes problems of reluctance motors tests, it characterizes each test included in the type test. Each reluctance motors test is compared to an analogical test of synchronous and asynchronous motor. There-fore, differences and similarities in carrying out each test are shown. The author[...]
3
100%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
PL W artykule przedstawiono przyrząd zrealizowany na bazie przetworników pomiarowych firmy LEM, karty pomiarowej firmy IOtech, komputera PC oraz środowiska programisty Lab View firmy Nationale Instruments.
4
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
EN This article contains information about issues relating to vibration diagnostic of electrical machines. Author presents the results of a research on the bearing wear of induction motor. It describes the effect of bearing damage on the individual parameters of vibration. The purpose of the tests, mac[...]
5
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2012 Nr 4(97) 29-31
EN Diagnostic tests of electrical machines are part of improving operational reliability of these devices over a long period of time. This justifies the monitoring of machines, particularly those who do not have the reserve at the workplace: the power generators, hoisting machines in mines, etc. The pr[...]
6
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 85 65-67
EN Condition diagnostic of turn-to-turn insulation, using the method of fuzzy wave is based on breaking the passage of current in the circuit with tested coil or winding what generate a voltage wave. This voltage is exactly the same on each turn. The frequency of generated voltage depends solely on the[...]
7
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2009 Nr 81 51-53
EN This article describes test of turn to turn insulation. Shows new diagnostic method to determinate condition of this insulation. Suggested method can be used in any kind of induction machine and it is easy to use. This method is based on breaking passage of current in the circuit with tested coil or[...]
8
63%
Napędy i Sterowanie
PL W większości zakładów typu cementownia silniki elektryczne tam pracujące są poddawane znacznemu oddziaływaniu warunków atmosferycznych ze względu na ich miejsce zainstalowania. Znaczna część tych maszyn umieszczona jest na wolnym powietrzu, a w niektórych zakładach w okresie podwyższonej wilgotności[...]
EN The article presents short history (2001-2006) of diagnostic of insulation using DC-voltage method. The diagnostic was maked on the middle voltage AC-motors. The paper describes method of DC-voltage and shows criterion of estimation. The paper presents results of diagnostics and trends of changes pr[...]
9
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2001 Nr 62 77-80
10
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2001 Nr 62 107-112
11
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2000 Nr 61 169-172
PL W referacie przedstawiony jest przyrząd zrealizowany na bazie przetworników pomiarowych firmy LEM, karty pomiarowej firmy Adventech, komputera typu notebook firmy IBM oraz środowiska programisty Delphi 3.0 firmy Borland.
12
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2006 Nr 74 57-61
EN The article presents short history (2001-2006) of diagnostic of insulation using dc-voltage method. The diagnostic was made on the middle voltage AC-motors. The paper describes method of DC-voltage and shows criterion of estimation. The paper presents results of diagnostics and trends of changes pro[...]
13
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2015 Nr 2 (106) 69--72
PL W artykule przedstawiono i opisano podstawowe właściwości i możliwości wirtualnej aparatury pomiarowej. Porównano system pomiarowy wyposażony w jeden przetwornik A/D obsługujący kilka wejść analogowych z systemem oferującym równoczesne próbkowanie wszystkich kanałów pomiarowych. Przytoczono definicj[...]
EN Virtual instruments are presented in the paper. Basic features and capabilities of measuring equipment are described. Measurement system with one A/D converter for all channels is compared with measurement system which offers simultaneous sampling of all channels. The definitions of calculating the [...]
14
63%
Napędy i Sterowanie
2017 R. 19, nr 9 139--141
PL W artykule przedstawiono projekt, który zrealizowano w bardzo krótkim czasie. W trakcie realizacji projektu zaprojektowano, zbudowano i uruchomiono stanowisko do badania maszyn elektrycznych. W skład stanowiska wchodzą hamownia wraz z układem zasilania, ława montażowa, układ pomiarowy, pulpit sterow[...]
EN The article presents a project that was realized in a very short period of time. During the project, a test stand for testing of electrical machines was designed, built and activated. The test stand was made up of dynamometer with power supply system, bench mounting, measuring system, control panel [...]
15
63%
Przegląd Górniczy
2015 T. 71, nr 7 49--54
PL W artykule opisano wybrane zagadnienia ze wspólnej pracy Instytutu Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL oraz KGHM Polska Miedź S.A. Zrealizowana praca dotyczyła pomiarów silników napędowych kruszarek stosowanych Zakładach Wzbogacania Rud KGHMu. Zastosowany system pomiarowy pozwala na przeprowadzanie[...]
EN This paper describes selected issues of the joint work of the Institute of Electrical Machines and Drives KOMEL and the KGHM Polish Copper SA. The work concerns the tests of electrical motors used to drive the crusher in Ore Enrichment Plant of KGHM. The applied measurement system allows to carry ou[...]
16
63%
Logistyka
2014 nr 6 3041--3047
PL W niniejszym artykule zostały przedstawione najważniejsze informacje dotyczące analizy drgań prądnicy synchronicznej z magnesami trwałymi na podstawie generowanego napięcia. Wyjaśnione zostały zjawiska zachodzące w maszynie z magnesami trwałymi poddanej wibracjom.W ramach badań zostały przeprowadzon[...]
EN This article presents the most important information concerning the analysis of vibration of permanent magnet synchronous generator based on the generated voltage. The phenomena occurring in PMSG with vibrations has been explained. For this study computer simulations using FEA software and laborator[...]
17
63%
Logistyka
2014 nr 6 3048--56
PL W artykule przedstawiono wybrane metody diagnostyczne maszyn elektrycznych. Jako najważniejsze, z punktu widzenia poprawnej pracy maszyny, wybrano do szerszego opisu bezczujnikową diagnostykę drganiową maszyn z magnesami trwałymi, diagnostykę izolacji głównej i zwojowej. Według autorów maszyna elekt[...]
EN Authors in the article present selected diagnostic methods of electrical machines. Asimportantly, from the point of view of the correct operation of the machine, the sensor less vibration diagnostics method of permanent magnet machines and diagnosis of the main and turn-to-turn isolation was selecte[...]
18
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 359--362, CD
PL W artykule zostały przedstawione zagadnienia związane z wykrywaniem i oceną drgań maszyny synchronicznej z magnesami trwałymi na podstawie sygnałów własnych m.in. takich jak indukowane napięcie. Przedstawiony został obiekt badań oraz stanowisko badawcze służące do badań laboratoryjnych maszyny z mag[...]
EN The article presents issues relating to the detection and evaluation of vibration of permanent magnet synchronous machine based on own signals, among others, such as the induced voltage. The object of study and test stand with measuring system used for laboratory measurements have been presented. Th[...]
19
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 363--365, CD
PL W artykule przedstawiono i opisano podstawowe właściwości i możliwości wirtualnej aparatury pomiarowej stosowanej podczas pomiarów drgań maszyn z magnesami trwałymi oraz podczas analizy zarejestrowanych już przebiegów. Opisano system pomiarowy. Przytoczono definicje obliczenia wartości sygnałów. Prz[...]
EN The article presents and explains the basic features and capabilities of virtual measuring apparatus used during vibration measuring of permanent magnet machine and the analysis of already registered waveforms. Describes the measuring system. Definitions of calculation of the signals are quoted. Vir[...]
20
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2015 Nr 1 (105) 183--189
PL Artykuł przedstawia metody diagnostyczne, które mogą być zastosowane do określenia stanu technicznego silników i generatorów z magnesami trwałymi, wykorzystywanymi, m.in. w elektrowniach wodnych i wiatrowych oraz napędach trakcyjnych pojazdów elektrycznych. Opisywane metody wykorzystywane są przez a[...]
EN This article presents a several diagnostic methods that can be used to determine the technical condition of electrical machines, especially permanent magnets (PM) machines. Those machines are commonly used in small wind and water systems and vehicles drives. Those methods are preferred by the author[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last