Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 56
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Badania prowadzono w latach 2001-2003, które zlokalizowano na trwałym użytku zielonym w Czarnym Potoku koło Krynicy (650 m n.p.m.). W badaniach uwzględniono pięć wariantów nawozowych: nawożenie mineralne P 20K58, N100P20K58, nawożenie organiczne koszaru luźnego, koszar luźny + uzupełnienie nawozami [...]
EN Fertilization is the main factor influencing the meadow yield. Perennial utilization of meadows results in sward degradation depending on the method and level of fertilization. It is manifested by a lower yield level. Therefore it is of great importance to adjust proper amounts of fertilizers and ki[...]
2
100%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL W przeprowadzonym doświadczeniu polowym porównywano skład chemiczny dwóch odmian tymotki łąkowej: Skala i Skald, które koszono trzykrotnie w sezonie wegetacyjnym. W I pokosie ruń zbierano w sześciu terminach: pierwszy wykonano w fazie krzewienia się roślin, a następne w odstępach siedmiodniowych. Ba[...]
EN The aim of the conducted field experiment was to compare the chemical composition of two timothy grass cultivars: Skala and Skald, which were mown three times during the vegetation period. In the first swath the sward was collected six times: the first time during the plant tillering and then at 7-d[...]
3
100%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL W trzyletnim jednoczynnikowym doświadczeniu polowym porównywano skład chemiczny kostrzewy łąkowej nawożonej dolistnie mikroelementami w formie pojedynczych chelatów oraz w postaci wieloskładnikowego nawozu. Dolistne stosowanie miedzi, cynku, manganu i wieloskładnikowego nawozu korzystnie oddziaływał[...]
EN In the one-factor, three-year field experiment, the chemical composition of meadow fescue fertilized with microelements in the form of single chelates or as multicomponent preparation was compared. Foliar application of copper, zinc, manganese and multicomponent preparation positively affected the p[...]
4
100%
Inżynieria Rolnicza
PL Praca obejmuje analizę dwóch technologii konserwacji pasz z użytków zielonych. Porównano tradycyjną produkcję siana na ostwiach z szybko rozpowszechniającym się sporządzaniem kiszonek w belach owijanych folią. Badania przeprowadzono w rejonie górskim w dwóch gospodarstwach. Przedmiotem badań były te[...]
EN The study contains analysis of two technologies for preservation of feed from grassland. Conventional hay production on haystacks was compared to rapidly spreading making of ensilages in bales wrapped in foil. Studies were carried out in mountain area in two farms. The research was carried out on [...]
5
100%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2013 Vol. 20, nr 2 167--174
PL Jednoczynnikowe doświadczenie polowe założono metodą losowanych bloków, w czterech powtórzeniach (powierzchnia poletka do zbioru wynosiła 10 m2). Na polu doświadczalnym występował czarnoziem zdegradowany wytworzony z lessu, należący do I klasy bonitacyjnej, kompleksu przydatności rolnicze[...]
EN One-factor field experiment in randomized block design with four replications (plot size for harvest was 10 m2). The experimental field covered degraded black earth soil formed from loess, class I, wheat group of very good quality, by the agricultural soil classification system. The exper[...]
6
100%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2010 Vol. 17, nr 10 1297-1301
PL Jednoczynnikowe doświadczenie polowe założono metodą losowanych bloków, w czterech powtórzeniach, na czarnoziemie zdegradowanym o podłożu lessowym. Czynnikiem doświadczenia był rodzaj nawożenia mikrślementowego. Stosowano dolistnie pojedyncze mikrślementy miedzi, cynku i manganu oraz wieloskładnikow[...]
EN A one-factor field experiment established by means of random block sampling, in four replicants, was located on the degraded chernozem with loess subsoil. The kind of fertilization with microelements was an assessed factor. Foliar fertilizers were applied in the form of single microelements (copper,[...]
7
100%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2011 Vol. 18, nr 12 1737-1742
PL Jednoczynnikowe doświadczenie polowe założono metodą losowanych bloków, w czterech powtórzeniach (poletka o wymiarach 2,0 × 5,0 m). Na polu doświadczalnym występowała gleba brunatna kwaśna (rząd II B - gleby brunatne ziemne), zaliczana pod względem bonitacyjnym do klasy V. Doświadczenie prowadzono w[...]
EN The one-factor field experiment was designed by means of random block sampling in four replicants (fields of 2.0 × 5.0 m area). The experimental field was located on the acid brown soil (type II B) of the V quality class. The study was conducted in the years 2006–2008 in the individual farm in Pilic[...]
8
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Do badań wykorzystano dwa typy rozpylaczy: standardowe XR110 03 oraz eżektorowe ID120 03. W próbach nasion pobranych po wymłóceniu, dosuszeniu i wyczyszczeniu oznaczono masę 1000 nasion, energię i zdolność kiełkowania. Energię kiełkowania oznaczono po 7 dniach, natomiast zdolność kiełkowania po 10 d[...]
EN Two types of sprayers: standard XR110 03 and ejector ID 120 03 were used in the research. Mass of 1000 seeds, their energy and germination ability were determined in seeds samples collected after flail, second drying and purifying. Germination energy was determined after 7 days, while germination ab[...]
9
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Praca obejmuje analizę czterech technologii konserwacji pasz z użytków zielonych. Porównano produkcję siana na powierzchni łąki i na ostwiach oraz kiszonki sporządzone w silosie przejazdowym oraz w dużych cylindrycznych belach owijanych folią. W wyniku przeprowadzonych badań określono straty pobrani[...]
EN The paper covers the analysis of the four technologies of preservation of feeds from grasslands. Comparison was made for production of hey on a meadow area and rafters and silage made in mobile silos and large cylindrical bales wrapped with foil. The result of the performed tests allowed to set out [...]
10
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Praca obejmuje analizę czterech technologii konserwacji pasz z użytków zielonych. Porównano produkcję siana na powierzchni łąki i na ostwiach oraz kiszonki sporządzone w silosie przejazdowym i w dużych cylindrycznych belach owijanych folią. Badania przeprowadzono w rejonie Beskidu Niskiego w dwóch g[...]
EN The study includes an analysis of four preservation technologies of grassland fodder. Hay production on meadow surface and on hay poles, and silages made in a bunker silo and in large cylindrical packs wrapped in plastic film were compared. The research was made in Beskid Niski region in two farms. [...]
11
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Praca obejmuje analizę czterech sposobów koszenia runi łąkowej przy zastosowaniu trzech różnych kosiarek. Porównano pomiędzy sobą koszenie kosiarką wrzecionową na wysokość 3 cm, rotacyjną na wysokość 6 cm i 9 cm oraz kosiarką listwową na 12 cm. Punktem odniesienia był wariant kontrolny, na którym ni[...]
EN The work analyzes four methods of mowing pasture using three different types of mowers. A comparison was made for mowing using spindle mower to a cutting height of 3 cm, rotary mower to 6 cm and 9 cm and scythe mower to 12 cm. The point of reference was a control variant, for which mowing was not do[...]
12
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Praca obejmuje analizę trzech technologii zbioru zielonek niskołodygowych pod względem jakości uzyskiwanej kiszonki. W doświadczeniu wykorzystano trzy prasy zwijające różniące się między sobą rodzajem komory zwijania (komora zwijania łańcuchowa, walcowo-łańcuchowa oraz walcowo-łańcuchowa z zespołem [...]
EN The work includes analysis of three technologies of the crop of low-stalk green fodders in terms of the quality. Three rolling presses that differ in the kind of rolling chamber were used in this experience (rolling chamber, cylindrical-chain and cylindrical-chain with the cutting Power Cut set). On[...]
13
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Praca obejmuje analizę trzech sposobów koszenia różnymi kosiarkami runi łąkowej. Porównano koszenie kosiarką listwową, rotacyjną bębnową oraz kosiarką rotacyjną dyskową ze spulchniaczem pokosów. Punktem odniesienia była ruń wyjściowa wysuszona w suszarce. W wyniku przeprowadzonych badań określono za[...]
EN The project encompassed three methods of mowing the meadow grass using various mowers. Three types of mowers: bar type, drum mower and disc mower with mulching action were compared. The hay dried out in a drier was used as a benchmark. The hay content of nutrients coming from various methods of mowi[...]
14
63%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Badania przeprowadzono na glebie brunatnej, kwaśnej, wytworzonej ze zwietrzeliny skal Fliszu Karpackiego, o składzie granulometrycznym gliny średniej szkieletowej. Doświadczenie zlokalizowane było na pastwisku trwałym w rejonie górskim w Czarnym Potoku k. Krynicy (640 m n.p.m.). W skład tego doświad[...]
EN The experiment was located on the permanent pasture in the mountain region, in Czarny Potok, near Krynica (640 m above the sea level). In the investigation fields with natural sward and fields undersowed with white clover seeds were taken into account. The yield of pasture sward was affected by the [...]
15
63%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Przedstawiono ocenę składu chemicznego i wartości paszowej kiszonek z gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka z terenu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Zawartość składników organicznych wykazywała dużą zmienność, co może wynikać ze zróżnicowanego udziału traw i roślin dwuliściennych w bada[...]
EN This paper shows an estimation of the chemieal composition and nutritional value of silages derived from farms specialized in milk production from the region of Krakow-Czestochowa Jura was presented. The organic component content was very variable, which tan be the result of diversified allotments o[...]
16
63%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Badania przeprowadzono w latach 2002-2004 w Stacji Hodowli Roślin w Skrzeszowicach koło Krakowa (220 m n.p.m.), na czarnoziemie zdegradowanym wytworzonym z lessu. W doświadczeniu założonym metodą losowanych bloków w czterech powtórzeniach, uwzględniono życicę wielokwiatową Lotos, którą użytkowano na[...]
EN The investigations were conducted in 2002-2004 in the Floriculture Station in Skrzeszowice near Krakow (on the altitude of 220 m) in the south of Poland, on the degraded chernozem by the split-splot method in tour replicants and was utilized for seeds. The investigations aimed to assess Italian ryeg[...]
17
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Badania przeprowadzono w latach 2001-2004 na pseudobielicy wytworzonej z gliny lekkiej pylastej zalegającej płytko na glinie średniej, zaliczanej do kompleksu pszennego dobrego. W doświadczeniu oceniano kostrzewę czerwoną typu gazonowego przy dwóch sposobach eksploatacji - park i relaks. Porównywano[...]
EN The investigations wece conducted in 2001-2004 on pseudopodzol made from light dusty clay located shallow on medium clay classified as the good wheat group. In the research amenity type Festuca rubra under two types of utilization i.e.: park and relax was subjected to an estimation. Two bunch cultiv[...]
18
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Badania przeprowadzono w latach 2001-2004 na pseudobielicy wytworzonej z gliny lekkiej pylastej zalegającej płytko na glinie średniej, zaliczanej do kompleksu pszennego dobrego. Badaniami objęto zarejestrowane polskie odmiany Poa pratensis L. Alicja i Gol, przy dwóch sposobach eksploatacji - park i [...]
EN The investigations were conducted in 2000-2004 on pseudopodzol made from light dusty clay located shallow on medium clay classified as the good wheat group. Polish Alicja and Gol cultivars of Paa pratensis L. under two types of utilization i.e.: park and relax were studied. Pink snow mold occured on[...]
19
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Badania prowadzono w latach 1999-2002 na trwałym użytku zielonym w Czarnym Poto-ku koło Krynicy (650 m n.p.m.). Doświadczenie założone metodą losowanych bloków w czterech powtórzeniach użytkowano kośnie, zbierając corocznie dwa pokosy. W badaniach uwzględniono dwa warianty nawozowe NsoP1sK66, Nl2oP1[...]
EN The investigalions were conducted in 1999-2002 in the permanent grassland in Czarny Polak near Krynica (altitude - 650 m). The investigation designed by split-splot method in four replicants was cutting utilized and 2 swards were collected every year. In the study two variants of fertilization were [...]
20
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Badania przeprowadzono w latach 2002-2003 na glebie płowej, pod względem bonitacyjnym zaliczanej do klasy IV b. Elementem oceny była koniczyna łąkowa (Trifolium pratense). W doświadczeniu uwzględniono sześć wariantów nawozowych w czterech powtórzeniach, a powierzchnia każdego poletka wynosiła 12 m2.[...]
EN The investigations were conducted in the years 2002-2003 on fawn soil qualified to IV b c1ass. Meadow clover (Trifolium pratense) was subjected to analysis. Six fertilization variants were taken into account in the study in four replicants and the area of each field amounted to 12 m2. The yield of m[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last