Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 30
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Transport
EN European Environmental Agency estimates that about 120 million people in the EU (over 30% of the total population) are exposed to traffic noise above 55 Ldn dB. It is estimated that 10% of the EU population is exposed to noise associated with the rail traffic. The two main sources of traffic noise c[...]
2
100%
Archives of Transport
PL W artykule zajęto się problemem geometrycznych nierówności toru tworzących się na nim w postaci tzw. fal krótkich (3 – 25 m). Istnienie takich nierówności geometrycznych stwierdzono w pomiarach przeprowadzonych na różnych liniach Polskich Linii Kolejowych. Pomiary zostały wykonane na liniach kolejow[...]
EN The paper deals with the problem of railway track irregularities appearance in form of so-called short waves (3-25m). These geometrical irregularities were found in measurements, which were carried out on different railway tracks of Polish Railway Lines. Those tracks can be classified as tracks with[...]
3
100%
Archives of Transport
PL Artykuł zawiera przegląd metod rozwiązywania układów równań różniczkowych zwyczajnych stosowanych do badań symulacyjnych dynamiki pojazdu szynowego. Przedyskutowano w nim trzy główne rodzaje tych metod, tzn. metodę ekstrapolacji, metodę samostartującą Rungego-Kutty i metody wielokrokowe. W artykule [...]
EN The paper includes a survey of solving methods of ordinary differential equations applicable for simulation of railway vehicle dynamics. The paper discusses three main types of methods i.e.: extrapolation method, self-starting methods (Runge-Kutta) and multi-step methods. The paper presents the resu[...]
4
100%
Archives of Transport
PL W pracy opisano numeryczne badania dynamiki wagonu pasażerskiego. Obliczenia wykonano dla ruchu pojazdu po krzywej przejściowej i po łuku regularnym. Wyniki obliczeń dotyczące dynamiki i kinematyki układu pokazano dla dwóch wybranych tras ruchu pojazdu.
EN This paper describes numerical investigations of the railway passenger vehicle dynamics. Calculations were made for vehicle motion on the transitional and circular curves. Results, connected with dynamic and kinematics of the model are presented for two chosen routes. Routes consist of straight trac[...]
5
100%
Archives of Transport
PL Prezentowane w artykule rozważania są podporządkowane potrzebom badawczym związanym z symulacją oddziaływań między zestawem kołowym a torem w zakresie częstości drgań do ok. 30 Hz. Zdefiniowano w nim geometryczne nierówności toru, przytoczono różne metody ich opisu i przedyskutowano wynikające z teg[...]
EN Considerations presented in this paper are subordinated to needs of research related to a simulation of dynamie interactions between a wheelset and a track in the range of frequency up to ca. 30 Hz. We will define here geometrical irregularities of a track, explain different methods of their descrip[...]
6
100%
Archives of Transport
PL Artykuł prezentuje i ocenia typowe metody rozwiązywania dynamiki modeli toru w badaniach symulacyjnych układu pojazd szynowy - tor, gdzie ten ostatni przyjmujemy jako układ podatny. Kilka typowych metod przybliżonego rozwiązywania matematycznego modelu toru zostało zbadanych i na podstawie szeregu p[...]
EN This paper presents and assesses typical methods of track model dynamics solving when we simulate a ftexible track structure. Several different methods of approximated solutions of a track mathematical model were evaluated and example results of their efficiency are compared. The special attention i[...]
7
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2007 z. 59 3-193
PL Przedstawiana praca dotyczy problematyki związanej z narzędziami numerycznymi i matematycznymi stosowanymi w badaniach symulacyjnych dynamiki układu pojazd szynowy-tor w zakresie drgań umownie nazywanych niskoczęstotliwościowymi. Obejmuje podstawowe zagadnienia decydujące, zdaniem autora, o jakości [...]
EN In this book the author considers problems connected with the numerical and mathematical tools used in the simulation of the dynamics of a railway vehicIe - track system with a ran of low frequency vibrations. Fundamental problems concerning the quality of the results obtained in the simulation proc[...]
8
63%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie opisano wyniki symulacji oddziaływań dynamicznych pojazdu szynowego z torem w obecności anomalii mechanicznych. Anomalie są definiowane jako odchylenia wartości parametrów układu od ich wartości nominalnych a także jako odchylenia charakterystyk względem ich postaci nominalnych. Różne fo[...]
EN In the paper are described results of simulation of rail vehicle-track interaction in the presence of mechanical anomalies. The anomalies are defined in a system as parameters values deviations against their nominal values. Also, they can be defined as physical characteristics deviations with regard[...]
9
63%
Logistics and Transport
EN This article describes the analysis of measurements of track irregularities for a selected section of a modernized railway track. The paper presents changes of selected irregularities resulting from the traffic load levels on the track section. The authors focused on analyzing results of track geome[...]
10
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2006 z. 1/60 21-30
PL W artykule przedstawiano pewne zagadnienia weryfIkacji i walidacji modelu symulacyjnego ruchu pojazdu szynowego. Bardziej szczegółowo opisano zagadnienie walidacji zdarzeń i danych. Zastosowano metodę analizy poprzez porównanie rozwiązań numerycznych uzyskanych dla modelu z odpowiednimi wynikami pom[...]
EN The paper presents some problems of validation and verification of the computer model of railway vehicle. Special attention is paid to events and data validation. The authors deal with a comparison of model dynamic responses to those of experimentally obtained on real car, and the problem of geometr[...]
11
63%
Transport Problems
2017 T. 12, z. 3 93--102
EN The operating conditions of light rail vehicles (trams, metro vehicles) are predominantly different compared with those of passenger or freight trains. The increased number of low-radii curves has a negative effect on wheel–rail interaction. The general design of light rail vehicle running gear is i[...]
12
63%
Problemy Kolejnictwa
2015 Z. 168 27--32
PL W artykule przedstawiono jakościową ocenę stanu toru zmodernizowanej linii kolejowej przed oraz po regulacji toru w płaszczyźnie poziomej i pionowej. Do badań wybrano zmodernizowany odcinek eksploatowanej linii kolejowej nr 271 Poznań – Wrocław. Scharakteryzowano wybrane usterki nawierzchni oraz okr[...]
EN Article shows quality assessment of surface modernized railway track before and aft er correct process. Object of research is modernized and exploitation section railway lines no. 271 Poznań – Wrocław. Shown selected defects of track geometry and estimated traffic load. Moreover shows selected resul[...]
13
63%
Przegląd Komunikacyjny
2014 Nr 9 23--26
PL W artykule omówiono rozwój nierówności zmodernizowanego odcinka toru kolejowego na linii kolejowej 271 pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem. Pomiarów nierówności dokonano przy użyciu metody pośredniej oraz bezpośredniej. Do badań pośrednich posłużyła drezyna pomiarowa EM120, a pomiary bezpośrednie wykona[...]
EN This article shown the development of railway track irregularities on modernized section of a new railway line no 271 remaining to Polish Railway Lines between Poznan and Wroclaw. Measurements of irregularities made using indirect and direct method. To indirect method was used track geometry recordi[...]
14
63%
Archives of Transport
PL W artykule przedstawiono wyniki badania modelu matematycznego oddziaływań przejściowych pojazdu szynowego z torem wywołanych przejazdem przez spawane (zgrzewane) złącza szyn. Obliczenia symulacyjne i analizę przeprowadzono dla układu z torem sztywnym i podatnym pionowo. Zastosowano uproszczoną klasy[...]
EN In this paper, transient wheel-rail vertieal dynamie interaction, influeneed by rai irregularities in the area ofweld, is considered. Simulation results ofwheel-rail dynamics for rigid and elastic track structure are presented and discussed. Geometrical vertical rail inegularities in the form of hum[...]
15
63%
Archives of Transport
PL W artykule przedstawiono metodę wyznaczania zmian sztywności pionowej toru w oparciu o wyniki pomiarów ugięć pionowych toków szynowych podczas quasistatycznego przetaczania wagonu po torze. Pomiary tych ugięć na wybranym odcinku toru przy zadanych statycznych obciążeniach osiowych wagonu zostały wyk[...]
EN This paper presents a method of estimation of the track vertical stiffness changes based on the measured track vertical deflections during quasistatic railway vehicle motion along the track. Measurements of deflections were performed on the selected railway track section for applied static axle load[...]
16
63%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2014 Nr 2(104) 215--223
PL Procesy modernizacji oraz rewitalizacji linii kolejowych przyczyniają się do poprawy stanu nawierzchni infrastruktury kolejowej, zwiększenia prędkości, poprawy spokojności jazdy oraz częstotliwości kursowania pociągów. W przeprowadzonych pracach budowlanych ważna jest jakościowa ocena stanu nawierzc[...]
EN Processes of modernization and revitalization of railway lines contribute to improvement of railway infrastructure state, improving speed, peace of driving and frequency of trains. It is worth stressing that qualitative assessment of railway tracks state after implemented modernisation works is very[...]
17
63%
Archives of Transport
PL W artykule przedstawiono zagadnienie aproksymacji nierówności toru oraz powierzchni tocznych kół i szyn, które wpływają na oddziaływania między pojazdem i torem. Przedstawiono definicje geometrycznych nierówności toru i zaprezentowano wybrane metody ich opisu matematycznego. Szczególnie podkreślono [...]
EN This paper presents the approximation problem of track irregularities, as well as, of wheel and raił rolling surfaces, which influence vehicle-track interactions. We endeavour here to define geometrical irregularities of track and present selected methods of their mathematical description. The impor[...]
18
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2017 z. 119 77--88
PL W artykule przedstawiono modele zastępcze toru z uwzględnieniem właściwości sprężysto-plastycznych podsypki. Cechą charakterystyczną tych właściwości jest występowanie tarcia suchego między przemieszczającymi się elementami tłucznia podczas przejazdu pojazdów szynowych. Dla układów mechanicznych z t[...]
EN The article presents track equivalent models considering the elastic and plastic properties of the ballast. A characteristic feature of these properties is the occurrence of dry friction between moving gravel elements during the passage of rail vehicles. For mechanical systems with dry friction, no [...]
19
63%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL Artykuł ten opisuje metodykę oceny efektywności systemu monitorowania stanów pojazdu szynowego w aspekcie wymagań dotyczących sprzętowej części układu. Zawarte w nim wymagania powinny być pełnione w wypadku budowy każdego układu, jaki ma być zamontowany na pojeździe szynowym. Dotyczą one wymagań śro[...]
EN This paper describes methodology of evaluation method for rail vehicle state monitoring in a feature of requirements concerning hardware part of monitoring system. Contained requirements should be achieved while building every system that will be installed on rail vehicle. Environmental requirements[...]
20
51%
Problemy Eksploatacji
2009 nr 4 177-192
PL W pracy przedstawiono użycie narzędzi symulacyjnych do badania niebezpiecznych sytuacji grożących wykolejeniem się pojazdu szynowego. Wyszczególniono podstawowe przyczyny wykolejania się pociągów i przedyskutowano najczęściej stosowane kryteria oceny niebezpieczeństwa wykolejenia. Symulacyjne badani[...]
EN This paper presents the simulation tools application to study the danger events connected with the railway vehicle derailment. Listed are the main reasons of train derailments, and discussed are the most often criteria of derailment. Simulation studies were concentrated on the situation having the s[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last