Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 62
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Maszyn
PL W artykule przedstawiono ogólne uwarunkowania rozwoju elastycznego wytwarzania. Sformułowano podstawowe pojęcia elastyczności oraz przedstawiono i omówiono jej odmiany i najważniejsze składniki. Przedstawiono tez aktualne uwarunkowania i kierunki rozwoju elastyczności z uwzględnieniem niektórych ogr[...]
EN In the paper the general conditions flexible manufacturing development are presented. The basic definities of flexibility are formulated and kinds of most important components are presented and discussed. Actual conditions and directions of development of flexibility are presented, including some li[...]
2
100%
Inżynieria Maszyn
PL W artykule przedstawiono podstawowe czynniki kształtujące rozwój elastycznej automatyzacji, obecnie i w przyszłości. Omówiono formy elastycznego wytwarzania i stosowane pojęcia elastyczności. Omówiono zagadnienia planowania i projektowania elastycznych systemów wytwarzania; poziomy decyzyjne w proje[...]
EN The paper presents the factors deciding on flexible automation at present and in the future the forms of flexible automation and definitions being used had been presented. The problems of design and planning as well as the definitions of flexibility. Planning and design problems of FMS, decision lev[...]
3
100%
Inżynieria Maszyn
PL Przedstawiono najważniejsze wymagania rynku obrabiarek, decydujące obecnie o konkurencyjności w skali lokalnej i globalnej. Podano najważniejsze składniki tych wymagań w odniesieniu do konstruowania, wytwarzania i eksploatacji. Omówiono istotę najnowszych kierunków rozwoju zespołów wrzecionowych i p[...]
EN The most important market requirements decisive at present about competitiveness in the local and global scale have been presented. The substentional components of them related to design, machining and operation are given. A matter of development the newest spindle and drive units with application t[...]
4
100%
Napędy i Sterowanie
2011 R. 13, nr 9 120-122
PL Zespół "Zarządzania Energetycznego" - "Energy Team" to ludzie z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie energii elektrycznej, którzy są idealnymi doradcami dla firm chcących zarządzać i optymalizować zużycie energii. To profesjonalne wsparcie z zakresu efektywności energetycznej i wiedzy o własnym z[...]
5
100%
Inżynieria Maszyn
PL Przedstawiono tworzenie inżynierii współbieżnej, zasady realizacji równoległego działania grup roboczych odpowiedzialnych za poszczególne etapy wytwarzania, różnorodność form organizacyjnych inżynierii współbieżnej oraz osiągane korzyści.
EN The origin of concurrent engineering, rules of a work realization of working groups responsible for separate tasks of manufacturing, organisation forms changeability of concurrent engineering and benefits have been presented.
6
100%
Inżynieria Maszyn
PL Przedstawiono współczesne kierunki rozwoju techniki i jej przewidywany rozwój na początku XXI wieku. Wskazano trendy rozwojowe rynku i ich wpływ na systemy projektowania i wytwarzania wyrobów. Szczególną uwagę zwrócono na rozwój komputeryzacji przemysłu w skali lokalnej i globalnej, automatyzacji or[...]
EN The conditions of technique development were presented, now and on beginning of XXI century. Also, the trends of development market and their influence on design and manufacturing systems of product was shown. Especially attention was pointed on development of industry computerisation in local and i[...]
7
100%
Inżynieria Maszyn
PL Przedstawiono ogólne trendy rozwoju systemów wytarzania i wspomagania komputerowego procesów wytwarzania przy zastosowaniu narzędzi sztucznej inteligencji. Omówiono rozwój baz wiedzy oraz oparty na nich i na symulacji planowania proces wytarzania. Szczególny nacisk położono na generatywne systemy pl[...]
EN The general of development of the manufacturing systems and computer aided of manufacturing processes have been presented with a use of artificial intelligence tools. A development of the knowledge bases and a based on knowledge bases and simulation production planning systems have been discussed. T[...]
8
100%
Inżynieria Maszyn
PL W artykule przedstawiono ogólnie znaczenie wiedzy w osiąganiu sukcesów przedsiębiorstw na rynku wyrobów. Zaprezentowano współczesne środowisko projektowania wyrobów, uwzględniając znaczenie innowacyjności wspomagania procesów, e-komunikacji i bazowania na najnowszej wiedzy. Naświetlono znaczenie bad[...]
EN The paper presents of overol importance for factories achievements achieving on the products market. Current products design environment have been presented taking in account innovativeness importance processes adding, e-communication and basing on the latest knowledge. Significance of research has [...]
9
100%
Inżynieria Maszyn
PL W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę współczesnych obrabiarek skrawających i rolę, jaką pełnią w osiąganiu dużej wydajności wytwarzania wyrobów. Szczegółowo omówiono uwarunkowania ich rozwoju wynikające z ciągłego rozwoju wyrobów, ich złożoności i potrzeb rynku. Szczególną uwagę poświęcon[...]
EN In this article, a general characteristic of modern cutting machine tools and their role in achieving high efficiency in product processing is presented. The conditions of their development, resulting from constant product development, their complexity and market needs, are discussed in detail. Spec[...]
10
100%
Postępy Fizyki
2007 T. 58, z. 3 138-139
PL Recenzja książki: Kerson Huang - Podstawy fizyki statystycznej, tłum. Magdalena Załuska-Kotur, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 260.
11
100%
Postępy Fizyki
2007 T. 58, z. 5 231-232
12
100%
Inżynieria Maszyn
PL Przedstawiono istotne kierunki doskonalenia jakości wyrobów przy postępującej integracji i informatyzacji wytwarzania. Wskazano na potrzeby jakie w ewolucji dokładności rodzi rozwój inteligentnego bardzo precyzyjnego wytwarzania oraz nanotechnologii.
EN Major trends in product quality improvement, related to the increasing integration and computerization of manufacturing, are highlighted. High accuracy needs arising from the development of intelligent manufacturing and nanotechnology are indicated.
13
100%
Przegląd Komunalny
2012 nr 7 20-22
PL Pogarszający się stan środowiska i negatywny wpływ jego skażenia na warunki życia ludzi - zwłaszcza w obszarach wysoko zurbanizowanych - to przyczyny, dla których różnego rodzaju instytucje państwowe i organizacje pozarządowe zaczęły dostrzegać wynikające z tego tytułu niebezpieczeństwa i propagować[...]
14
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Zaprezentowano kierunki rozwoju prac naukowych Zakładu Konstrukcji. Obrabiarek na tle jego dotychczasowej działalności. Omówiono rezultaty badań doświadczalnych i teoretycznych dotyczące: podstaw modelowania i optymalizacji projektowania zaspołów obrabiarek, inteligentnych systemów analizowania włas[...]
EN The main directions of development and subjects if scientific works of Machine Tool Design against a background of its past activities were presented. The results of experiments and theoretical investigations connected with modeling foundations, optimisation of machine tool unit design, intelligent [...]
15
100%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The aim of the paper is to identify the research efforts of the coming machine tool improvements towards the intelligent level of development. Design/methodology/approach: An approach to the machine intelligence will be based on a holistic modelling of machine tool system components and a p[...]
16
100%
Napędy i Sterowanie
2015 R. 17, nr 5 44--45
PL Urządzenie X-Meter firmy Energyteam to rejestrator danych oraz analizator parametrów sieci. Jednak w połączeniu z opcją XM18 daje kompleksową możliwość uniknięcia przekroczeń mocy zamówionej, zakontraktowanej z dostawcą energii, oraz przeprowadzenie optymalizacji jej nadmiaru. W takiej konfiguracji [...]
17
100%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2015 nr 5-6 26--31
PL Artykuł przedstawia istotę i potrzeby inteligentnego działania obrabiarek. Pokazuje ograniczenia, jakie występują przy próbach korygowania właściwości eksploatacyjnych w czasie rzeczywistym, a także omawia możliwości i efekty takich prób. Pokazano też przykłady aplikacji inteligentnych funkcji na po[...]
18
100%
Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa. Mathematics
2010 Vol. 15 51--58
EN We consider some properties of functions defined in a topological space X with values in a topological space Y. The definitions 1, 2 and 3 define the same class of functions when X and Y are equal to R with natural topology. In this article we discuss some properties of those classes and give some s[...]
19
100%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2014 nr 9-10 16--18
PL Innowacyjny rozwój obrabiarek na światowym poziomie jest zarówno bardzo trudny, jak i kosztowny. Musi mu towarzyszyć kompleksowa, stale rozwijana i konsekwentnie realizowana strategia doskonalenia całych obrabiarek i ich zespołów. Nie można zawężać rozwoju do kilku właściwości obrabiarek. Synergię k[...]
20
100%
Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa. Mathematics
2009 Vol. 14 51-61
EN In the article we discuss some properties of a few classes of connected functions and cluster sets of functions from those classes.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last